Viiden vuoden kehitys

Tuloslaskelma, (MEUR)

  IFRS 2023
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2022
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2021
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2020
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2019
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto, (MEUR) *) 75,2 82,5 86,9 78,4 75,2
     Liikevaihdon muutos, % -8,8 % -5,1 % 10,8 4,2 19,7
Liikevoitto / - tappio, (MEUR) *) -4,3 0,3 3,2 2,1 6,3
     osuus liikevaihdosta % -5,7 % 0,4 3,7 2,7 8,4
Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista, (MEUR) -5,3 -0,4 2,5 1,6 5,9
     osuus liikevaihdosta % -7,0 -0,5 2,9 2,1 7,9
Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista, (MEUR) -5,4 0,3 3,3 2,2 7,6
     osuus liikevaihdosta % -7,2 0,4 3,8 2,8 10,2
Tilikauden tulos myydyistä liiketoiminnoista verojen jälkeen, (MEUR) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
     osuus liikevaihdosta % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, (MEUR) -5,4 0,3 3,3 2,2 7,6
     osuus liikevaihdosta % -7,2 0,4 3,8 2,8 10,2

Tase (MEUR)

  IFRS 2023
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2022
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2021
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2020
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2019
Jatkuvat toiminnot
Pitkäaikaiset varat 84,6 85,0 85,9 86,4 80,5
Vaihto-omaisuus 26,6 24,2 18,8 20,9 18,2
Muut lyhytaikaiset varat   60,5  61,4  50,7  55,6
Myytävänä olevat omaisuuserät          
Oma pääoma 107,6 115,8 116,8 114,2 112,3
Pitkäaikainen vieras pääoma 1,8 21,7 21,5 21,9 22,1
Lyhytaikainen vieras pääoma 48,3 32,2 27,8 21,8 19,9
Myytävänä oleviin ominaiseriin liittyvät velat          
Taseen loppusumma 157,7 169,7 166,1 158,0 154,2

Kannattavuus- ja muut tunnusluvut

  IFRS 2023
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2022
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2021
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2020
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2019
Jatkuvat toiminnot
Oman pääoman tuotto, %   0,2  2,9  1,9  6,9
Sijoitetun pääoman tuotto, %   0,3  2,3  1,6  5,0
Korolliset nettovelat, (MEUR) 14,2 3,4 0,2 -2,1 -12,6
Nettovelkaantumisaste (net gearing), % 13,2 3,0 0,2 -1,9 -11,2
Omavaraisuusaste, % 69,6 69,7 72,4 73,1 73,4
Bruttoinvestoinnit, (MEUR) *) 9,4 9,5 9,6 17,4 21,3
     % liikevaihdosta 12,5 11,5 11,0 22,2 28,3
Tutkimus- ja kehittämismenot, (MEUR) *) 20,2 22,3 19,8 22,8 25,1
     % liikevaihdosta 26,9 27,0 22,8 29,1 33,4
Henkilöstö keskimäärin, emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt *) 601 641 664 673 665

Osakekohtaiset tunnusluvut

  IFRS 2023 IFRS 2022 IFRS 2021 IFRS 2020
IFRS 2019

Tulos / osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR
         
     Laimentamaton -0,153 0,007 0,093 0,061 0,214
     Laimennettu -0,153 0,007 0,093 0,061 0,214

Tulos/osake lopetetuista liiketoiminnoista, EUR
         
     Laimentamaton          
     Laimennettu          

Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR
         
     Laimentamaton -0,153 0,007 0,093 0,061 0,214
     Laimennettu -0,153 0,007 0,093 0,061 0,214
Oma pääoma / osake, EUR 3,03 3,24 3,27 3,20 3,15
Osinko / osake, EUR *) 0,03* 0,05 0,04 0,0 0,10
Osinko / tulos, %     44,6 0,0 46,7
P/E -luku   560,1  56,9 94,9 30,4
Efektiivinen osinkotuotto, %   1,3  0,8  0,5 0,0

Kurssikehitys (EUR)
         
     Ylin kurssi 5,20 6,08 7,89 7,67 8,03
     Alin kurssi 3,31 3,47 4,93 3,40 5,91
     Keskikurssi 4,22 4,71 6,18 5,74 6,70
     Päätöskurssi 4,81 3,98 5,30 5,79 6,50
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 170,7 141,9 189,2 206,7 232,0

Osakkeiden vaihto
         
     MEUR 17,0 44,0 83,2 117,9 51,5
     1000 kpl 4 021 9 346 13 464 20 557 7 689
Suhteessa keskinmääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 11,3 26,2 37,7 57,6 21,5
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa (1000 kpl) 35 486 35 702  35 700 35 693 35 693
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (1000 kpl) 35 608 35 702 35 700 35 693 35 693
Osakkeiden optio-oikeuksilla laimennettu osakeanti- oikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (1000 kpl) 35 608 35 702 35 700 35 693 35 693


*) Bittium Oyj:n hallitus ehdottaa 10.4.2024 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan ylimääräisestä osingosta, 0,03 euroa osakkeelta, 31.10.2024 mennessä. Hallitus arvioi, että harkinnanvarainen ylimääräinen osinko maksetaan, ellei liiketoimintaympäristössä tapahdu merkittävää heikkenemistä vuoden 2024 aikana.