Vastuullisuusohjelma 2022-2025

Vuosille 2022–2025 määritellyn uuden vastuullisuusohjelman mukaisesti Bittiumilla on neljä painopistealuetta.

Vastuullisuusohjelma 2022–2025

Vuosille 2022–2025 määritellyn uuden vastuullisuusohjelman mukaisesti Bittiumilla on neljä painopistealuetta: innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset, luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet, yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa sekä ympäristövastuu.

Bittium seuraa kunkin painopistealueen edistymistä valituin mittarein vastuullisuusohjelman mukaisesti sekä kehittää toimintaansa ja suorituskykyänsä jatkuvasti.

Yhtiön liiketoiminnan tärkeimmät voimavarat ovat osaavat ihmiset, monimuotoinen ja syrjimätön työyhteisö sekä  henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen. Yhtiö tarjoaa työntekijöilleen haastavia ja innostavia töitä ja sitoutuu tukemaan heidän kehittymistään sekä panostamaan heidän hyvinvointiinsa.

Bittium on kaikille sidosryhmilleen luotettava toimija. Toimintaa sidosryhmien kanssa ohjaavat hyvä hallintotapa sekä eettiset periaatteet ja menettelytavat (Code of Conduct). Asiakassuhteissa vastuullisuus näkyy tavoissa toimia, tuotteiden laadussa ja luottamuksellisissa asiakassuhteissa. Yhtiön liiketoiminnan lähtökohtana on luottamus.

Vastuullinen liiketoimintatapa on yhtiön toiminnan perusta. Se antaa hyvän pohjan riskienhallintaan ja on sekä arvo että kilpailuetu. Vastuullisuus auttaa yhtiötä pitkän tähtäimen arvonluonnissa.

Vastuu ympäristöstä, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja resurssitehokkaista ratkaisuista on tärkeä osa Bittiumin toimintaa ja sen kehittämistä. Tuotteiden käyttöiän ja kierrätettävyyden maksimoinnin kautta voidaan vaikuttaa tuotteiden kokonaiselinkaarivaikutuksiin. Lisäksi pyritään minimoimaan toiminnan vaikutuksia ympäristöön. Tuloksia seurataan ympäristöohjelman kautta.

 

Olennaisuusanalyysi

Bittium suoritti vastuullisuuden olennaisuusanalyysin vuonna 2019. Analyysin tavoitteena oli saada ymmärrys sidosryhmien näkemyksistä koskien vastuullisuuden painopistealueita. Olennaisuusanalyysin tueksi tehtiin sidosryhmäkysely, joka toteutettiin verkkotutkimuksella haastatellen asiakkaita, yhteistyökumppaneita, sijoittajia, henkilöstöä, johtoa sekä muita sidosryhmiä. Kyselyyn vastasi 125 henkilöä.

Tutkimuksessa kartoitettiin Bittiumin valittujen vastuullisuuden painopistealueiden merkitystä ja tärkeyttä suhteessa yrityksen liiketoimintaan sekä arvioimme kunkin painopistealueiden sisältöä, eli miten hyvin yritys suoriutuu painopistealueen huomioimisessa. Lisäksi selvitettiin, onko jo valittujen painopistealueiden ulkopuolella jokin tärkeä vastuullisuuden alue, joka yrityksen tulisi huomioida toiminnassaan.

Laajentaakseen ymmärrystä siitä, kuinka vastuullisena yrityksenä sidosryhmät Bittiumia pitävät, vastaajia pyydettiin vertaamaan Bittiumia vastuullisuusnäkökulmasta muihin yrityksiin. Bittium sai keskiarvoksi 8,3 asteikolla 1–10.

Kyselyssä kartoitettiin myös vastuullisuuden suositeltavuutta; kuinka todennäköisesti vastaajat suosittelisivat Bittiumia vastuullisena yrityksenä (NPS, Net Promoter Score). Sidosryhmiltä kysyttäessä Bittiumin NPS-luku vastuullisuudesta oli 37, eli hyvä. NPS-luvun vaihteluväli on -100–+100, jossa kaikki tulokset yli 0 mielletään hyväksi.

Olennaisten näkökohtien priorisoinnin jälkeen analyysin lopputulemana syntyi johtoryhmän ja hallituksen vahvistama olennaisuusmatriisi, josta käy ilmi yhtiön sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien näkemys Bittiumille tärkeistä vastuullisuuden näkökohdista, vaikutuksista ja kehittämiskohteista. Priorisoinnin jälkeen olennaisuusmatriisi hyväksyttiin vielä Bittiumin hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan kanssa käydyissä keskusteluissa.

Olennaisuusanalyysiä käytettiin hyödyksi myös uuden, vuosia 2022–2025 koskevan vastuullisuusohjelman päivityksessä.

Osana valmistautumista EU:n uuden kestävyysdirektiivin voimaantuloon Bittium toteuttaa vuonna 2024 kaksoisolennaisuusmäärittelyn. Analyysissa arvioidaan sekä ulkoisia vaikutuksia (Bittiumin arvoketjun eri vaiheiden vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön) että sisäisiä vaikutuksia (Bittiumin suoritukseen ja liiketoimintaan vaikuttavat riskit ja mahdollisuudet, jotka saattavat vaikuttaa yhtiön arvoon nyt tai tulevaisuudessa). Olennaisuusmäärittelyyn perustuen yhtiö tulee päivittämään vastuullisuusohjelmansa.

Vastaavuus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Bittium on peilannut painopistealueiden teemoja myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals) ja tunnistanut tavoitteita, jotka jo huomioidaan ja joiden toteutumista edistetään yhtiön toiminnassa. Valittujen vastuun painopistealueiden kannalta huomioiduksi tulevat erityisesti seuraavat tavoitteet:

  • 3 Terveyttä ja hyvinvointia
  • 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
  • 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
  • 12 Vastuullista kuluttamista
  • 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
  • 17 Yhteistyö ja kumppanuus

 

Bittiumin vastuullisuuden painopistealueet