Markkinanäkymät ja koronaviruspandemian vaikutukset

(Päivitetty 6.8.2020)

Bittiumin asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on kasvava tarve yhä laadukkaammalle ja tietoturvallisemmalle tiedonsiirrolle.  Bittiumilla on pitkäaikaisen teknologiaosaamisensa ja langattomien viestintäratkaisujen tuotekehityskokemuksensa ansiosta hyvä asema tarjota asiakkailleen räätälöitäviä kokonaisratkaisuja. Lääketieteen teknologiaratkaisujen tarjoajana vankan pohjan luovat myös Bittiumin kolmenkymmenen vuoden kokemus ja laaja-alainen osaaminen biosignaalien mittaamisessa.

Vuonna 2020 maailmanlaajuisesti levinnyt koronaviruspandemia vaikuttaa merkittävästi globaaliin talouteen ja markkinatilanteeseen. Pandemian aiheuttama yleinen liiketoiminnan kehityksen viivästyminen ja riskien ja epävarmuuksien merkittävä kasvu aiheuttaa heikon näkyvyyden markkinatilanteeseen. Bittiumin liiketoiminnan myyntisyklit ovat luonteeltaan pitkiä eivätkä pandemian vaikutukset ole toistaiseksi vaikuttaneet yhtiön liiketoimintaan huomattavasti. Näkymät kuluvan vuoden loppua kohden pitävät kuitenkin sisällään merkittäviä epävarmuuksia.

Lue lisää riskeistä ja epävarmuuksista täältä.

Seuraavassa on kuvattu Bittiumin kysyntään vaikuttavia tekijöitä sekä koronaviruspandemian vaikutuksia niihin:

Puolustus-, viranomais- ja tietoturvamarkkinat

 • Puolustusmarkkinoilla taktisessa tiedonsiirrossa valtioiden puolustusvoimat ja muut viranomaistahot tarvitsevat verkkoja, joissa yhä enemmän liikkeessä olevat verkon käyttäjät voivat siirtää luotettavasti ja tietoturvallisesti yhä suurempia datamääriä, mikä luo kysyntää Bittiumin TAC WIN -laajakaistaverkolle, Bittium Tough SDR -käsi- ja ajoneuvoradioille sekä muille Bittiumin IP-pohjaisille (Internet Protocol) taktisen tiedonsiirron ratkaisuille. Bittium jatkaa taktisen tiedonsiirron tuotteiden vientiponnisteluita kansainvälisille markkinoille ja tavoittelee saavansa vuoden 2020 aikana uusia ulkomaisia asiakkuuksia. Myynnin kehittyminen on maltillista puolustusteollisuuden pitkistä myyntisykleistä johtuen.

 • Koronaviruspandemiasta johtuvat taloudelliset vaikeudet voivat vaikuttaa julkisten talouksien kuten valtioiden ja viranomaisten budjetteihin ja hankintoja voidaan joutua siirtämään. Tämä voi viivästyttää uusien tilausten saamista. Erityisesti puolustus- ja viranomaismarkkinoilla tuotteiden ja järjestelmien testaus ja pilotointi ovat tyypillisiä vaiheita ennen suurempien kokonaisuuksien tilauksia. Koronaviruspandemiasta johtuvat poikkeusolosuhteet voivat aiheuttaa niihin viiveitä. Myös asiakkaiden vastaanottotarkistukset ovat matkustuskieltojen takia vaarassa siirtyä, mikä voi vaikuttaa tuotteiden loppuhyväksyntöihin ja siten tuotetoimitusten siirtymiseen. Pandemia voi myös vaikuttaa jonkin verran erilaisten tuotteissa käytettyjen komponenttien saatavuuteen, mikä voi myös vaikuttaa yhtiön kykyyn toimittaa tuotteita asiakkailleen.

 • LTE-teknologian, älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää tietoturvalliselle Bittium Tough Mobile -älypuhelimille ja Bittiumin tuotealustaan pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille viranomais- ja mobiileissa tietoturvamarkkinoissa. Yleinen tietoisuus mobiilien tietoturvauhkien vaaroista on lisääntynyt ja kiinnostus tietoturvallisia matkaviestimiä on kasvanut. LTE-pohjaisten laitteiden käyttöönotto Public Safety -markkinassa on ollut oletettua hitaampaa johtuen viranomaisten tarvitsemien toiminnallisuuksien viivästymisestä sekä markkinalle tyypillisestä hitaudesta. Päätelaitteiden myynnin odotetaan kehittyvän maltillisesti viranomaismarkkinoiden luonteen mukaisesti.

 • Puhelimien myyntiprosessiin kuuluu usein järjestelmien ja laitteiden testaus, pilotointi, mahdollisesti kolmansien osapuolten teknologioiden integrointi sekä mahdolliset paikalliset viranomaishyväksynnät, jotka ovat tyypillisesti pitkäkestoisia. Koronapandemiasta johtuvat poikkeusolot vaikuttavat merkittävästi hankkeiden etenemiseen, mikä hidastaa suurempien kauppojen toteutumista.

 • Julkisten langattomien yhteyksien hyödyntäminen kannettavissa laitteissa lisääntyy myös vaativassa ammattikäytössä, kuten julkisten palveluiden alueella. Tämä luo vaatimuksia langattomien yhteyksien helppokäyttöisyydelle ja tietoturvallisuudelle.  Bittium SafeMove -tuoteperheen tuotteet lisäävät kannettavien laitteiden helppokäyttöisyyttä ja tietoturvallisuutta vaativassa käytössä. Koronaviruspandemia ei ole vaikuttanut Bittium SafeMove -tuoteperheen kysyntään.

Langaton tietoliikenne ja digitalisaatio

 • Langattomassa tietoliikenteessä 5G-teknologian kehityspalveluiden kysyntä on tasaantunut ja 5G-teknologian käyttöönotto on kiihtyvällä vauhdilla laajenemassa. Investoinnit uusien ominaisuuksien kehittämisessä jatkuvat ja ohjelmistokehityksen merkitys 5G-verkkojen kehityksessä vahvistuu. Tämä luo kysyntää Bittiumin tuotekehityspalveluille. 5G-teknologialle allokoitujen radiotaajuuksien suuri määrä kasvattaa edelleen tarvittavien tuotteiden taajuusversioiden määrää ja luo siten kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle. Bittiumin kysyntää kasvattaa myös uutta 5G-teknologiaa hyödyntävien uusien laitteiden kehitystarve.

 • Digitalisaation myötä tietoturvallinen esineiden internet (Internet of Things, IoT) on merkittävä kehitysalue lähes kaikilla toimialoilla. Kysyntää Bittiumin palveluille ja räätälöidyille ratkaisuille luovat yritysten kasvava tarve digitalisoida toimintaansa, kerätä tietoa langattomasti ja siirtää tieto internetiin ja pilvipalveluihin. Tätä varten markkinoille tarvitaan sekä vaativaan teollisuuskäyttöön että vapaa-ajan sovelluksiin tarkoitettuja tietoturvallisia laitteita, jotka keräävät laitteen käyttämien sensoreiden tuoman informaation ja luovat laitteelle langattomasti luotettavan yhteyden internetiin ja pilvipalveluihin. Uusia IoT:lle räätälöityjä radiojärjestelmiä on käytössä ympäri maailmaa ja digitalisoitujen laitteiden määrä kasvaa jatkuvasti. Laitteisiin tulee myös uusia yhä kehittyneempiä ominaisuuksia, jotka luovat kysyntää suunnittelupalveluille. 5G-teknologian käyttöönoton myötä myös IoT:hen tulee tulevaisuudessa uusia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat mm. koneiden etäohjauksen. Erilaisten järjestelmien ja teknologioiden integroinnilla onkin tärkeä rooli kokonaispalvelun mahdollistamisessa. Suurien datamäärien käsittelemisen helpottamista ja nopeuttamista varten kehitetään erilaisia oppivia järjestelmiä ja laitteita, jotka hyödyntävät toiminnassaan erilaisia tekoäly-teknologioita.
 • Autoteollisuuden digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien sekä autojen toimintojen automatisoinnin muutokset luovat tarvetta teknologiakehitykselle. Merkittävimmät teknologiatrendit, kuten älykäs liikkuvuus, itse ohjautuvat autot, sähköautot ja liitettävyys ovat ohjaavia tarpeita innovatiiviselle ohjelmistokehitykselle. Ohjelmistojen osuus ajoneuvoissa kasvaa kiihtyvällä vauhdilla ja ohjelmistoista on muodostumassa merkittävä toimintojen mahdollistaja sekä erottautumistekijä. Android™ Automotive -käyttöjärjestelmän käyttö tieto- ja viihdejärjestelmissä (IVI-järjestelmät) on tulossa vahvasti markkinoille. Useat autovalmistajat ovat ilmoittaneet tuovansa markkinoille autoja, joissa on Android Automotive -käyttöjärjestelmä. Bittiumin yli vuosikymmenen kokemus Android-käyttöjärjestelmästä ja Google-ekosysteemistä yhdistettynä tietoturva-osaamiseen luo tähän markkinaan hyviä liiketoimintamahdollisuuksia.

 • Koronaviruspandemia ei ole merkittävästi vaikuttanut tietoliikennemarkkinoiden tai digitalisaation yleiseen kehittymiseen. Matkustus- ja muut pandemiasta johtuneet rajoitukset ovat hidastaneet jonkin verran projektien etenemistä ja uusien asiakkuuksien saamista.

 • Mahdolliset koronaviruksesta johtuvat oman henkilöstön sairastumiset voisivat vaikuttaa Bittiumin liiketoimintaan merkittävästi erityisesti tuotekehityspalveluiden osalta. Yhtiö aloitti toimenpiteet henkilöstön terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi sekä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi heti maaliskuussa koronaviruspandemian saavuttaessa Euroopan. Toistaiseksi pandemia ei ole vaikuttanut Bittiumin työntekijöiden terveyteen.

Terveydenhuollon EKG- ja EEG-etämonitorointimarkkinat

 • Terveydenhuollon teknologiamarkkinoilla on tapahtumassa merkittävää kehitystä potilaiden hoidossa erityisesti sairaaloiden ulkopuolella. Sairauksien ja terveysongelmien ennaltaehkäisyyn panostetaan varhaisdiagnostiikan avulla yhä enemmän, ja potilaiden kotiuttamista tavoitellaan yhä aikaisemmassa vaiheessa sairaala- ja hoitopäivien vähentämiseksi. Nämä lisäävät merkittävää tehokkuutta terveyden huollon prosesseihin ja alentavat kustannuksia.

 • Varhaisemman kotiuttamisen edellytyksenä on tarkan seurannan ja mittauksen mahdollistaminen kotiolosuhteissa etämonitoroinnin avulla. Etämonitorointi ja etädiagnostiikka tuovat myös erikoislääkäreiden diagnoosit käyttöön ajasta ja paikasta riippumatta. Myös yhä kehittyvät tekoälyyn pohjautuvat algoritmit lisääntyvät lääkäreiden tueksi diagnoosien määrittelyssä. Nämä mahdollistavat ja nopeuttavat yhä tarkempien diagnoosien saamista, mikä puolestaan aikaistaa oikeanlaisen hoidon aloitusta. Markkinamuutos mahdollistaa myös useiden uusien palveluntarjoajien mukaantulon kokonaishoitopalveluketjuun tarjoten lääketieteen laajempaa saavutettavuutta asiakaskunnan suuntaan, kuitenkaan tinkimättä erikoislääkäripalveluiden laadusta muun muassa kardiologian ja neurofysiologian alueella.

 • Etämonitoroinnin ja etädiagnostiikan tarpeeseen vastaavat mm. Bittiumin sydämen etämonitorointiin tarkoitettu Bittium Faros -tuoteperhe ja aivojen sähköisen toiminnan mittaamiseen tarkoitettu Bittium BrainStatus -ratkaisu sekä Bittiumin tarjoamat diagnostiikkaohjelmistot.

 • Koronaviruspandemian levitessä ei-kiireettömien potilaiden hakeutuminen hoitoon ja tutkimuksiin väheni. Useat sairaalat ja hoitolaitokset siirsivät ei-kriittisten tutkimusten tekemistä keskittyen pandemiapotilaiden hoitoon ja viruksen leviämisen ehkäisemistä tukeviin toimenpiteisiin. Useissa maissa on kuitenkin jo palattu normaaliin hoito- ja tutkimustoimiin ja koronaviruksesta johtuvat poikkeustoimet sairaaloissa ja hoitolaitoksissa on lopetettu. Pidemmällä aikavälillä koronaviruspandemia tulee vauhdittamaan digitaalisten etäpalveluiden käyttöönottoa sairaaloissa ja hoitolaitoksissa luoden positiivista kehitystä etämonitorointituotteiden ja -palveluiden kysyntään.