Markkinanäkymät

(Päivitetty 4.8.2023)

Bittiumin asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on kasvava tarve yhä laadukkaammalle ja tietoturvallisemmalle tiedonsiirrolle. Bittiumilla on pitkäaikaisen teknologiaosaamisensa ja langattomien viestintäratkaisujen tuotekehityskokemuksensa ansiosta hyvä asema tarjota asiakkailleen räätälöitäviä liitettävyysratkaisuja. Lääketieteen teknologiaratkaisujen tarjoajana Bittium pohjaa osaamisensa yli kolmenkymmenen vuoden kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen biosignaalien mittaamisessa.


Maailmanlaajuinen häiriö elektronisten komponenttien saatavuudessa on vaikuttanut hidastavasti yhtiön liiketoiminnan ja myynnin kehittymiseen vuosina 2021, 2022 ja 2023. Markkinat ovat hiljalleen elpymässä ja yhtiö uskoo komponenttipulan väistyvän vuoden 2023 aikana. Maailman geopoliittinen tilanne, logistiikkaketjujen ongelmat, inflaatio ja heikkenevä talouskehitys luovat epävarmuutta markkinanäkymiin.

Lue lisää riskeistä ja epävarmuuksista täältä.

Seuraavassa on kuvattu Bittiumin kysyntään vaikuttavia tekijöitä:

Puolustus-, viranomais- ja tietoturvamarkkinat

Puolustusmarkkinoilla taktisessa tiedonsiirrossa valtioiden puolustusvoimat ja muut viranomaistahot tarvitsevat verkkoja, joissa yhä enemmän liikkuvat verkon käyttäjät voivat siirtää luotettavasti ja tietoturvallisesti yhä suurempia datamääriä. Tämä luo kysyntää Bittiumin Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -laajakaistaverkolle, Bittium Tough SDR™ -käsi- ja ajoneuvoradioille sekä muille Bittiumin IP-pohjaisille taktisen tiedonsiirron ratkaisuille.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on kohottanut eri maiden puolustusbudjetteja ja vaikuttanut suotuisasti kysyntään puolustusmarkkinassa. Kasvaneita puolustusmäärärahoja on ensimmäisessä vaiheessa kohdistettu pääosin kulutustarvikkeisiin. Jatkossa kasvaneet budjetit tulevat kohdistumaan myös eri maiden puolustusvoimien modernisointi- ja kehityshankkeisiin, millä voi olla positiivinen vaikutus Bittiumin taktisten kommunikaatioratkaisujen kysyntään.

Suomen Nato-jäsenyydellä uskotaan olevan positiivinen vaikutus Bittiumin puolustus- ja viranomaistuotteiden kysyntään erityisesti Nato-maissa.

Bittium jatkaa taktisen tiedonsiirron tuotteiden vientiponnisteluita kansainvälisille markkinoille ja tavoittelee saavansa vuoden 2023 aikana uusia ulkomaisia asiakkuuksia. Myynnin kasvaminen on maltillista johtuen puolustusteollisuuden pitkistä myyntisykleistä.

Älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää tietoturvalliselle Bittium Tough Mobile™ -älypuhelimille ja Bittiumin tuotealustaan pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille viranomais- ja mobiileissa tietoturvamarkkinoissa. Yleinen tietoisuus mobiilien tietoturvauhkien vaaroista on lisääntynyt ja kiinnostus tietoturvallisia matkaviestimiä kohtaan on kasvanut. Päätelaitteiden myynnin odotetaan kehittyvän maltillisesti viranomaismarkkinoiden luonteen mukaisesti.

Maailmanlaajuinen komponenttipula vaikuttaa yhtiön kykyyn toimittaa tuotteita asiakkailleen sovitussa aikataulussa. Komponenttipulan odotetaan väistyvän vuoden 2023 kuluessa.

Langaton tietoliikenne ja digitalisaatiomarkkinat

Langattomassa tietoliikenteessä 5G-teknologian käyttöönotto etenee. Investoinnit uusien ominaisuuksien kehittämiseen jatkuvat, ja ohjelmistokehityksen merkitys 5G-verkkojen kehityksessä vahvistuu. Tämä luo kysyntää Bittiumin tuotekehityspalveluille. 5G-teknologialle allokoitujen radiotaajuuksien suuri määrä kasvattaa tarvittavien tuotteiden taajuusversioiden määrää ja luo siten kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle. Erilaiset satelliittikommunikaation ratkaisutarpeet kasvattavat Bittiumin tuotekehitysosaamisen kysyntää uusien toimijoiden perinteiseen toimittajaverkostoon mukaantulon myötä. Bittiumin tuotekehityspalveluiden kysyntää kasvattaa myös 5G-teknologiaa hyödyntävien uusien laitteiden kehitystarve.

Digitalisaation myötä tietoturvallinen esineiden internet (Internet of Things, IoT) on merkittävä kehitysalue lähes kaikilla toimialoilla. Kysyntää Bittiumin palveluille ja räätälöidyille ratkaisuille luo yritysten kasvava tarve digitalisoida toimintaansa, kerätä tietoa langattomasti ja siirtää tieto internetiin ja pilvipalveluihin sekä valvoa ja ohjata laitteita ja järjestelmiä etänä. Tätä varten markkinoille tarvitaan sekä vaativaan teollisuuskäyttöön että vapaa-ajan sovelluksiin tarkoitettuja tietoturvallisia laitteita, jotka keräävät laitteen käyttämien sensoreiden tuoman informaation ja luovat laitteelle luotettavan langattoman yhteyden internetiin ja pilvipalveluihin. 5G-teknologia laajenee ja digitalisoitujen laitteiden määrä kasvaa jatkuvasti. Laitteisiin tulee myös uusia yhä kehittyneempiä ominaisuuksia, jotka luovat kysyntää suunnittelupalveluille. Erilaisten järjestelmien ja teknologioiden integroinnilla onkin tärkeä rooli kokonaispalvelun mahdollistamisessa. Suurien datamäärien käsittelemisen helpottamista ja nopeuttamista varten kehitetään erilaisia oppivia järjestelmiä ja laitteita, jotka hyödyntävät toiminnassaan erilaisia tekoälyteknologioita.

Teknologinen kehitys ja uudet innovaatiot mahdollistavat uusien laitteiden ja sovellusten kehittämisen terveyden ja hyvinvoinnin seurantaan, mikä kasvattaa Bittiumin tuotekehityspalveluosaamisen kysyntää. Bittiumin kokemus lääketieteen laitteista, urheilusovelluksista ja puettavista (wearable) laitteista yhdistettynä langattoman liitettävyyden osaamiseen mahdollistaa kilpailukyvyn myös terveyden, hyvinvoinnin ja urheilulaitteiden suunnittelupalveluiden tarjoamisessa.

Länsimaisten yritysten tavoite siirtää suunnittelun ja valmistuksen painopistettä enenevässä määrin mm. Eurooppaan näkyy kysynnän kasvuna Bittiumin tuotekehityspalveluissa, erityisesti laitesuunnittelun puolella.

EKG:n, EEG:n ja uniapnean etämonitorointimarkkinat

Terveydenhuollon teknologiamarkkinoilla on tapahtumassa merkittävää kehitystä potilaiden hoidossa erityisesti sairaaloiden ulkopuolella. Sairauksien ja terveysongelmien ennaltaehkäisyyn panostetaan varhaisdiagnostiikan avulla yhä enemmän, ja potilaiden kotiuttamista tavoitellaan yhä aikaisemmassa vaiheessa sairaala- ja hoitopäivien vähentämiseksi. Nämä lisäävät merkittävästi tehokkuutta terveydenhuollon prosesseihin ja alentavat kustannuksia sekä parantavat hoitokokemusta.

Sekä terveysongelmien ennaltaehkäisyn että varhaisen kotiuttamisen edellytyksenä on tarkan seurannan ja mittauksen mahdollistaminen kotiolosuhteissa etämonitoroinnin avulla. Etämonitorointi ja etädiagnostiikka tuovat erikoislääkäreiden diagnoosit käyttöön ajasta ja paikasta riippumatta. Tekoälyyn pohjautuvat algoritmit yleistyvät lääkäreiden työkaluina diagnoosien määrittelyssä. Nämä mahdollistavat yhä nopeammat ja tarkemmat diagnoosit, mikä puolestaan aikaistaa oikeanlaisen hoidon aloitusta. Markkinamuutos mahdollistaa useiden uusien palveluntarjoajien mukaantulon kokonaishoitopalveluketjuun, kuitenkaan tinkimättä erikoislääkäripalveluiden laadusta.

Biosignaalien mittaamiseen sekä etämonitoroinnin ja etädiagnostiikan tarpeeseen vastaavat mm. Bittiumin sydämen pitkäaikaiseen etämonitorointiin tarkoitettu Bittium Faros™ -tuoteperhe, aivojen sähköisen toiminnan mittaamiseen tarkoitettu Bittium BrainStatus™ -ratkaisu, uniapnean kotimittaukseen tarkoitettu Bittium Respiro™ sekä Bittiumin tarjoamat diagnostiikkaohjelmistot.

Maailmanlaajuinen komponenttipula vaikuttaa erilaisten tuotteissa käytettyjen komponenttien saatavuuteen, mikä vaikuttaa yhtiön kykyyn toimittaa tuotteita asiakkailleen aikataulussa. Komponenttipulan odotetaan helpottavan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Viranomaisten sääntelyllä on vahva merkitys lääkinnällisten laitteiden saattamisessa markkinoille. Vaatimukset vaihtelevat eri maiden kohdalla ja prosessit ovat pitkäaikaisia. Bittium on saavuttanut EU-alueella uuden MDR-standardin tason lääkintälaitehyväksynnän uniapneaa mittaavalle Bittium Respiro™ tuoteperheelle. Yhtiö on hakenut Respiro-tuoteperheelle lääkintälaitteiden myyntilupaa myös Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:ta (Food and Drug Administration) ja arvioi tällä hetkellä saavansa luvan vuoden 2024 aikana. Aikatauluun saattaa kuitenkin vaikuttaa FDA-viranomaisen määrittämät mahdolliset lisäselvitykset. Bittiumilla on menossa useita lääkintälaitehyväksyntöjä eri maissa.