Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa

Hyvä hallintotapa ja eettiset toimintatavat ovat Bittiumin toiminnan perusta ja edellytys liiketoiminnalle.

Painopistealue #3

Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa

Hyvä hallintotapa ja eettiset toimintatavat ovat Bittiumin toiminnan perusta ja edellytys liiketoiminnalle. Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien luottamus Bittiumiin, tuotteiden laatuun ja vastuulliseen kehitykseen on yhtiölle ensisijaisen tärkeää. Bittiumin pyrkimyksenä on olla kumppani, jonka kanssa vuoropuhelu on helppoa ja ratkaisukeskeistä.

Bittiumilla on laaja kumppanien ja sidosryhmien verkosto. Vastuullinen yrityskansalaisuus tarkoittaa Bittiumille vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen vahvistamista koko arvoketjussa ja positiivisten vaikutusten luomista yhteiskuntaan sekä paikallisesti että globaalisti. Bittium on luotettava paikallinen kumppani ja työllistäjä, joka käy aktiivista ja avointa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa, toimii yhtenäisten toimintaperiaatteiden mukaisesti, luo lisäarvoa osakkeenomistajille ja etsii kestävää kehitystä edistäviä toimintatapoja ja ratkaisuja. Bittium kehittää sidosryhmäsuhteitaan oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti ja pyrkii läpinäkyvyyteen kaikessa viestinnässään. Vuoden 2022 aikana Bittium osallistui useisiin alan merkittäviin tutkimus- ja kehityshankkeisiin ja kehitti sidosryhmädialogiaan sijoittajien kanssa aktiivisesti keskustellen. Sisäisiä ja ulkoisia Compliance-menettelyjä tehostettiin valmistautumalla tulevan Whistleblower-direktiivin vaatimuksiin.

Vaatimustenmukaisuus, hyvä hallintotapa ja korruption vastainen toiminta

Bittiumin asiakkaat toimivat usealla eri toimialla, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Toimintaympäristö tuo mukanaan jatkuvia lainsäädännön ja sääntelyn muutoksia sekä kasvavia sidosryhmävaatimuksia vastuulliselle toimintatavalle ja riskienhallinnalle. Bittium on sitoutunut kaikessa toiminnassaan toimimaan lain ja määräysten mukaisesti, eettisiä toimintatapoja noudattaen. Bittiumilla on nollatoleranssi lahjontaa ja korruptiota kohtaan. Yhtiön tavoitteena on varmistaa toiminnan eettisyys ja yrityskulttuurin noudattaminen sekä lisätä tietoisuutta vastuullisen liiketavan periaatteista koulutuksen kautta. Bittiumin yrityskulttuuri perustuu yhteisiin arvoihin sitoutumiseen ja avoimuuteen. Oikein toimimisen kulttuuri on työyhteisössä syvällä ja sitä vie eteenpäin osallistava ja mutkaton keskusteluilmapiiri.

Bittium Oyj:n hallinto määräytyy yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien sekä yhtiön hallinnointiohjeen pohjalta. Bittium julkaisee vuosittain Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman listayhtiöiden hallinnointikoodin edellyttämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Selvitykset ja lisää tietoa yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on löydettävissä Bittiumin verkkosivuilta.

Vastuullisen toiminnan, hyvän hallintotavan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja vaatimukset on keskeisiltä osiltaan määritelty hallituksen erikseen hyväksymissä toimintaperiaatteissa ja sisäisen valvonnan viitekehyksessä, johon lukeutuvat sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeet, ohjeistukset ja periaatteet. Compliance-prosesseja on jokaisella organisaatiotasolla, jotta voidaan varmistaa, että soveltuvia lakeja, säännöksiä, sisäisiä ohjeistuksia, eettisiä arvoja ja vastuullista toimintatapaa noudatetaan. Johto ja liiketoiminnot ovat vastuussa oman alueensa lainsäädännön ja muun sääntelyn kehittymisen seurannasta ja muutosten viestinnästä organisaatiolle. Johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa asianmukaisen valvonta- ja compliance-koulutuksen järjestämisestä yksiköissään. Yhtiön lakiasiainjohtaja koordinoi compliance-prosessien asianmukaisuutta ja noudattamista. Bittiumin henkilöstön sekä ulkoisten sidosryhmien käytössä on palaute- ja raportointikanavia sekä ilmoituskanava väärinkäytösten havaitsemiselle. Henkilöstöä on ohjeistettu niiden käytöstä Bittiumin intranetissä sekä perehdytyskoulutuksissa.

 

Vastuullinen hankinta

Bittiumin tuotteet koostuvat erilaisista elektronisista, elektromekaanisista ja mekaanisista komponenteista. Hankintaketjun vastuullisuudesta huolehditaan muun muassa materiaaleihin ja komponentteihin liittyvien toimittajavaatimusten ja materiaaliselvitysten kautta.

Palvelu- ja tavarantoimittajilta edellytetään sitoutumista vastuulliseen liiketoimintatapaan ja heidän tulee noudattaa Bittiumin Code of Conduct -periaatteita ja toimittajaohjeistoa ja -vaatimuksia (Bittium Supplier Manual), joiden uusimmat versiot ovat saatavilla Bittiumin verkkosivuilla. Ohjeisto sisältää keskeisimmät politiikat, toimintatavat ja vaatimukset Bittiumin toimitusketjulle. Asetetut vaatimukset liittyvät muun muassa liiketoimintatapoihin, korruptionvastaisuuteen, ympäristöasioihin, työturvallisuuteen ja ihmisoikeuksiin, sisältäen materiaalikohtaiset edellytykset. Ohjeiston noudattamista on arvioitu vuonna 2022 toimittajien itsearviointien sekä kriittisten toimittajien auditointien perusteella.

Koko henkilöstön sitouttaminen vastuullisen hankinnan periaatteisiin on tärkeä osa vastuullisen hankintaketjun varmistamista. Vastuullinen hankinta on osa Bittiumin pakollista ympäristökoulutuskokonaisuutta, jonka työntekijät suorittavat itseopiskeluna.

Bittiumilla on henkilöstöä valtaosin maissa, joissa ihmisoikeuslainsäädäntö on korkealla tasolla. Yhtiön suhtautuminen ihmisoikeusasioihin on kuvattu Bittiumin Supplier
Manualissa. Vuoden aikana Bittium ei havainnut omassa eikä alihankkijoidensa toiminnassa rikkeitä tai merkittäviä poikkeamia liittyen lapsityövoiman käyttöön, pakkotyöhön, epäasiallisiin kurinpitotoimiin, ruumiilliseen kuritukseen tai henkilöstön terveydentilaa syrjivään tapaan.

Toimittajia auditoidaan määritellyn kriteeristön mukaisesti. Auditointi suoritetaan joko itsearviointina Bittiumin toimittajavaatimuksia vasten tai Bittiumin suorittamana auditointina. Vuoden 2022 aikana Bittium keskittyi tekemään kriittisten valmistuskumppanien ja soveltuvin osin myös komponenttitoimittajien auditointeja, jotka toteutettiin fyysisesti toimittajien tiloissa. Itsearviointina toteutettuja auditointeja on jatkettu uusien toimittajien kanssa. Ulkomaisten toimittajien osalta toimittajahallintaan on hyödynnetty paikallisia kumppaneita ja näin toimien on esimerkiksi Kiinassa pystytty jatkamaan tarkastuksia sekä auditointeja toimipaikoilla matkustusrajoitteista huolimatta. Toimittajien hallintaan liittyvät kehitystoimet ovat vuoden aikana sisältäneet muun muassa toimittajahallinnan työkalun kehittämisen ja käyttöönoton.

Bittium käynnisti vuonna 2021 Marimin-kehittämishankkeen, jonka tarkoituksena oli löytää enemmän suomalaisia ja eurooppalaisia tavarantoimittajia kriittisille komponenteille. Osana hanketta Bittium arvioi suuren määrän toimittajia ja selvitti mahdollisuuksiaan siirtää mekaniikkaan liittyvien osien valmistusta Suomeen. Hanke päättyi vuoden 2022 aikana ja tuotti konkreettisia tuloksia: arvioidun ja löydetyn uuden toimittajapotentiaalin myötä osa mekaniikkaan liittyvien osien valmistuksesta pystyttiin siirtämään pysyvästi Suomeen ja eurooppalaisiin toimitusketjuihin.

Maailmanlaajuinen häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa on aiheuttanut nopeita muutoksia yhtiön toimintaympäristössä ja vaikuttanut heikentävästi tuotteiden toimituskykyyn. Saatavuushäiriöstä johtuvaa tilannetta parantaakseen Bittium on vuoden aikana pidentänyt materiaalihankinnan näkymää ja tilannut kriittisiä komponentteja varmistamaan vuosien 2023 ja 2024 toimituksia. Lisäksi tuotteisiin on tehty muutoksia, joilla mahdollistetaan vaihtoehtoisien komponenttien käyttö tuotteissamme. Yhtiö seuraa edelleen tilanteen kehittymistä ja pyrkii aktiivisesti varmistamaan tuotetoimituksiin tarvittavien komponenttien saatavuuden.

Mineraalien alkuperän tunnistaminen

Bittiumin tuotteissa käytetään mineraaleja, joita esiintyy myös sellaisissa maissa, joissa tapahtuu ihmisoikeusrikkomuksia tai mineraalien kaivaminen aiheuttaa ympäristötuhoja. Bittium kehottaa toimittajiaan noudattamaan konfliktialueiden mineraaleja koskevia lakeja ja suositeltuja raportointikäytäntöjä. Näin varmistetaan, että Bittiumin tuotteissa käytettävät mineraalit eivät ole peräisin konflikti- tai riskialueilta.

Käytännössä lainsäädäntö edellyttää vastuullista hankintaa ja toimitusketjun läpinäkyvyyttä, kun on kyse tietyistä mineraaleista, kuten esimerkiksi konfliktialueilta peräisin olevasta tinasta, tantaalista, volframista ja kullasta. Näitä mineraaleja käytetään tyypillisesti kotitalouksien tavaroissa ja niiden elektroniikkakomponenteissa, kuten esimerkiksi mobiililaitteissa ja tietokoneissa.

Bittium seuraa päivittyvien vaatimusten, ulkoisten tietokantojen ja tuotetiedon hallintajärjestelmän avulla mahdollisia poikkeamia konfliktimineraaleihin liittyen jatkuvasti. Vuoden 2022 aikana Bittiumille ei ole ilmoitettu epäilyjä konfliktialueiden mineraaleihin liittyen.

Väärennettyjen materiaalien välttäminen

Väärennetyllä materiaalilla tarkoitetaan materiaalia, jonka alkuperä, ikä, koostumus, konfiguraatio, sertifiointistatus tai muu ominaisuus on esitetty väärin harhaanjohtavalla merkinnällä materiaalissa, pakkausmerkinnässä tai pakkauksessa.

Bittiumilla tunnistetaan väärennettyihin materiaaleihin liittyvät riskit sekä ostettaessa materiaaleja valmiina komponentteina että käytettäessä ilmoitettuja raaka-aineita. Bittium on sitoutunut tekemään tarvittavat selvitykset välttääkseen väärennettyjen materiaalien käytön omissa tuotteissaan. Tehokkailla toimittajaraportointimenetelmillä pyritään välttämään väärennettyjen materiaalien käyttö. Toimittajaraportointimenetelmät keskittyvät seuraamaan hankintaprosessin eri vaiheita aina toimittajan valinnasta lähtien. Henkilöstöä koulutetaan havaitsemaan väärennetyt materiaalit. Myös Bittiumin asiakkaat odottavat mahdollisimman reaaliaikaista tiedonhallintaa väärennettyihin materiaaleihin liittyen. Tuotetiedon hallinnan ja materiaalitietokantojen tietoja yhdistämällä Bittium pystyy varmistamaan ajantasaisen ja oikean tiedonhallinnan asiakkailleen. Vuoden 2022 aikana ei Bittiumin tuotteissa havaittu olevan käytössä väärennettyjä materiaaleja.

Tavoitteet ja vastuullinen kehitys 2022

Bittiumin tavoitteet kuluneelle vuodelle vastuullisen yrityskansalaisuuden ja hyvän liiketoimintatavan painopistealueella sisälsivät näkökulmia vastuulliseen hankintaketjuun, sidosryhmäyhteistyön kehittämiseen, vastuullisena yrityskansalaisena toimimiseen ja korruption vastaiseen toimintaan. Vastuullisuusohjelman päivityksen myötä painopistealueen tavoitteita ja mittareita tarkennettiin, ja teemoille asetettiin vuosikohtaisia alatavoitteita. Vuosille 2022–2025 työstetty vastuullisuusohjelma keskittyy seuraamaan kehitystä tavoitteissa, jotka ovat Bittiumin eettisen toiminta- ja liiketavan edistämisen kannalta keskeisiä: epäeettisen toiminnan riskin vähentäminen, kumppanien ja toimittajien sitominen Code of Conductiin sopimusteitse, korruptionehkäisy ja entistä avoimemman vuoropuhelun kehittäminen eri sidosryhmien välillä. Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet ja niiden tulokset on kuvattu alla.

Vastuullinen yrityskansalainen

Tavoitteet vastuulliselle yrityskansalaisuudelle sisälsivät toimenpiteitä lainsäädännön ja sääntelyn seurannasta vientivalvontaan sekä paikallisen liiketoiminnan kehittämiseen ja koulujen ja oppilaitosten tukemiseen. Kuluneen vuoden aikaiset, Bittiumin toimintaa koskevat sääntelyn ja vaatimusten muutokset painottuivat erityisesti ympäristöasioihin ja vastuullisuuteen.

Osana vihreää siirtymää kohti ohjaavaa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa olevan EU-taksonomian ja ekologista suunnittelua koskevan asetuksen vaatimuksiin valmistautuminen on tarkoittanut Bittiumille esimerkiksi taksonomian mukaisten toimintojen kartoitusta  vuosina 2021 ja 2022 sekä tuotetiedon hallintaan liittyvää kehitystyötä. EU-taksonomia käsittää nykyisessä muodossaan EU:n ilmastotavoitteiden merkittävän edistämisen kannalta olennaisimmat taloudelliset toiminnot.

Bittiumin yksityiskohtaisempi taksonomiaraportointi on esitetty Hallituksen toimintakertomuksessa 2022. EU-taksonomiakokonaisuus on vielä keskeneräinen ja Bittiumin tekemä tarkastelu voi muuttua uusien taksonomiakokonaisuuksia valmistuessa. Bittium jatkaa EU-taksonomian kehityksen seuraamista ja arvioi sen kytkeytymistä Bittiumin liiketoimintaan vuonna 2023, jolloin taksonomia laajenee entisestään.

Bittium on osallistunut lähiaikoina julkaistavan Ekosuunnitteluasetuksen mukaisten elinkaaristandardien määrittelytyöhön yhteistyössä Suomen energiaviraston kanssa.

Vientivalvonta edistää suomalaisten tuotteiden ja teknologian vastuullista vientiä ja on Bittiumin asiakkaiden kannalta tärkeä osa toimintaa ja edellytys hyvin toimivalle viranomais- ja asiakasyhteistyölle. Bittium on kokoluokassaan yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka on ottanut kattavan vientivalvontajärjestelmän osaksi omaa johtamisjärjestelmäänsä. Kansainvälisiä vientivalvontaa ja pakotteita koskevien säännösten, jotka rajoittavat tiettyjen tuotteiden tai teknologioiden vientiä tai kieltävät sen kokonaan, noudattaminen on tärkeä osa vastuullista kansainvälistymistä. Eri markkina-alueilla muuttuvaa lainsäädäntöä tarkkaan seuraamalla sekä säännöksiä noudattamalla Bittium edistää suomalaisen tekniikan vastuullista vientiä.  Bittiumilla vientilupahakemusten määrä on koronapandemian jälkeen kasvanut. Vuoden 2022 aikana Bittium jatkoi vientivalvontajärjestelmään ja menettelyihin liittyvää kehitystyötä, mikä on tehostanut lupahakemusten käsittelyä.

Bittiumille on tärkeää tukea koulujen ja oppilaitosten työtä sekä tulevaisuuden osaamisen kehittymistä. Kuluneen vuoden aikana Bittium pääsi jatkamaan tärkeinä pitämiään oppilaitosvierailuja. Vierailuja Bittiumin pääkonttorille Ouluun järjestettiin kaksi.

Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen

Bittiumin toiminnalla on vaikutuksia moniin eri sidosryhmiin, joista keskeisiä ovat osakkeenomistajat, asiakkaat, henkilöstö, yhteistyökumppanit ja muut toimittajat sekä julkinen sektori. Entistä avoimemman vuoropuhelun kehittäminen eri sidosryhmien välillä tukee Bittiumin toiminnan, tuotteiden ja ratkaisujen kehittämistä sekä auttaa löytämään ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Kuluneen vuoden aikana Bittium on mm. jatkanut aktiivista keskustelua sijoittajien kanssa Inderes-keskustelupalstalla lisätäkseen ja parantaakseen sijoittajaviestintäänsä. Avoimen ja läpinäkyvän keskustelun toivotaan antavan vastauksia sijoittajia askarruttaviin kysymyksiin ja siten parantavan ymmärrystä yhtiön liiketoiminnasta. Sidosryhmäyhteistyöstä on kerrottu lisää osiossa Vastuullisuuden johtaminen.

Vuosi 2022 sisälsi Bittiumilla myös tuleviin sidosryhmäyhteistyötä koskeviin kehityshankkeisiin liittyvää suunnittelu- ja valmistelutyötä. Vuonna 2023 Bittium käynnistää kumppaneilleen suunnatun partneriohjelman, jolla pyritään lisäämään ja vahvistamaan dialogia kumppanien kanssa. Partneriohjelman tavoitteena on myös sitouttaa kumppanit yhä tiiviimmäksi osaksi Bittiumin tuotteiden jakeluketjua.

Korruption vastainen toiminta

Bittium edellyttää henkilöstöltään ja kumppaneiltaan yhtiön korruption vastaisiin toimintaohjeisiin sitoutumista. Korruption vastaisesta toiminnasta järjestetään henkilöstölle pakollista koulutusta osana perehdytysohjelmaa, ja vuonna 2022 uusista työntekijöistä kaikki suorittivat koulutukseen kuuluvan sähköisen itseopiskelumoduulin. Anti-Corruption-koulutuspaketti tullaan uudistamaan vuoden 2023 aikana. Vuoden aikana ei ilmennyt havaintoja epäselvyyksistä tai vahvistettuja korruptiotapauksia.

Vuoden 2022 aikana Bittium kehitti ilmoituskanavamenettelyjään perustamalla oman whistleblowing-kanavan, jonka kautta työntekijät ja yhtiön ulkopuoliset sidosryhmät voivat ilmoittaa perustellut epäilynsä yhtiön toimintaa koskevista väärinkäytöksistä. Kanava otetaan käyttöön vuonna 2023. Yhtiöllä on tarkat prosessit ilmoitusten seuraamista ja käsittelyä varten ja ilmoitukset tutkitaan kiireellisesti ja luottamuksellisesti, ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä suojaten.

Vastuullinen hankintaketju

Bittium pyrkii seuraavien vuosien aikana sitomaan kaikki kumppaninsa ja toimittajansa Code of Conductiin sopimusteitse. Tavoitteeseen päästäkseen Bittium määritti vuoden aikana toimintaansa liittyvien tuotteiden ja palvelujen kriittiset toimittajat, joihin kohdistuu erityisiä toimittajavaatimuksia muun muassa komponenttien ja valmistuksen osalta. Bittium tulee jatkamaan toimittaja- ja kumppanikartoituksia vuoden 2023 aikana ja pyrkii lisäämään Code of Conductin osaksi uusia sopimuksia ja raamisopimuksia uusimisen yhteydessä vuoden 2025 loppuun mennessä.

Olennaiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

   

Bittiumin vastuulliseen yrityskansalaisuuteen, hyvään hallintotapaan ja korruption vastaiseen toimintaan liittyvät toimet edistävät etenkin kestävän kehityksen tavoitteita nro 8 (talouskasvu ja työllisyys), nro 12 (vastuullista kuluttamista), nro 16 (rauhaa ja oikeudenmukaisuutta) ja nro 17 (yhteistyö ja kumppanuus). Vastuullinen hankinta, konfliktialueiden mineraalien ja väärennettyjen materiaalien välttäminen tukevat tavoitetta nro 8 (talouskasvu ja työllisyys). Raportointi yritysvastuuseen liittyvien toimien suunnittelusta, toimeenpanosta ja toteutumista vuosittain julkaistavassa vastuullisuusraportissa sekä vastuullisuustyön ja raportoinnin luotettavuuden suunnitelmallinen kehittäminen puolestaan tukee tavoitetta varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Bittium on sitoutunut korruption kitkemiseen Korruptionvastaisen lausumansa mukaisesti ja raportoi korruptiotapaukset osana vastuullisuusraporttia, mikä tukee tavoitetta tehokkaiden ja vastuullisten instituutioiden luomisesta. Yhteistyö ja kumppanuudet ovat tärkeä osa Bittiumin kestävän kehityksen työtä, ja vuoropuhelu asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa tavoiteltavista ratkaisuista auttaa tuottamaan juuri oikeanlaisia, asiakasta ja yhteiskuntaa hyödyttäviä tuotteita resurssiviisaasti ja hävikkiä vähentäen.