Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa

Bittium toimii vastuullisena yrityskansalaisena ympärillä olevassa yhteiskunnassa.

Painopistealue #3

Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa

Bittium toimii vastuullisena yrityskansalaisena ympärillä olevassa yhteiskunnassa. Yhtiö on luotettava paikallinen kumppani ja työllistäjä, joka käy aktiivista ja avointa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa, toimii yhtenäisten toimintaperiaatteiden mukaisesti, luo lisäarvoa osakkeenomistajille ja etsii kestävää kehitystä edistäviä toimintatapoja ja ratkaisuja.

Bittium on vuosittain mukana useissa kotimaisissa, eurooppalaisissa ja kansainvälisissä kehityshankkeissa. Vuonna 2021 Bittium on osallistunut alan merkittäviin kehityshankkeisiin, mm. iMUGS ja CyberFactory#1.

iMUGS-hanke (integrated Modular Unmanned Ground System) on Euroopan puolustusteollinen kehittämisohjelma (European Defence Industrial Development Programme, EDIDP), jossa kehitetään Euroopan maiden puolustusvoimille uusia autonomisiin järjestelmiin perustuvia kyvykkyyksiä.

Bittium vastaa hankkeessa tiedonsiirron joustavasta ja verkottuneesta toteuttamisesta, mukaan lukien sekä taktinen tiedonsiirto että tiedonsiirto kaupallisten 4G- ja 5G-matkapuhelinverkkojen yli. iMUGS-hanke käynnistyi tänä vuonna ja kestää noin 30 kuukautta.

CyberFactory#1 (CF#1) pyrkii suunnittelemaan, kehittämään, integroimaan ja osoittamaan joukon keskeisiä valmiuksia tulevaisuuden tehtaan (Factory of the Future) optimoinnin ja sietokyvyn edistämiseksi. Siinä on mukana 28 tahoa seitsemästä maasta: pilottikäyttäjiä, tavarantoimittajia sekä tutkimus- ja akateemisia organisaatioita. Se kattaa näin ollen erilaiset tekniset, taloudelliset, inhimilliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet. Bittiumin roolina on ollut kehittää kyberturvallisuusarkkitehtuureja ja valmiuksia tuotteissaan ja valmistuksen tukijärjestelmissä, kuten laitehallintaratkaisuissa.

Bittiumin edustamilla toimialoilla tapahtuu jatkuvasti lainsäädännön ja sääntelyn muutoksia. Esimerkiksi vuonna 2021 tuli voimaan lääkinnällisiin laitteisiin (Medical Devices) liittyvää sääntelyä, kuten esimerkiksi MDR (Medical Device Regulation), mikä on vaikuttanut myös Bittiumin toimintaan. Näköpiirissä on yleisesti mm. kyberturvaan ja ympäristöön liittyvän sääntelyn kehittymistä.  

Koronapandemia on vaikuttanut edellisvuoden tapaan siihen, että Bittium ei ole pystynyt järjestämään tärkeinä pitämiään oppilaitosvierailuja.

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Esimerkkejä toteumasta
Korruption vastainen toiminta  Korruption vastaisen toiminnan kouluttaminen sisäisesti. Osallistumiskattavuus
koulutuksiin.
Pakollinen sähköinen itseopiskelumoduuli uusille työntekijöille, joista
73 % on suorittanut koulutuksen.
Korruption vastaisten
periaatteiden liittäminen
yhteistyösopimuksiin.
 

Vaatimukset ovat kaikkien
kumppaneiden nähtävillä
verkkosivuilla.

Ulkoisen taustaselvitystyökalun käyttö yhteistyökumppaneiden korruption tai muiden epäselvyyksien tunnistamiseksi

Havainnot epäselvyyksistä tai korruption vastaisesta toiminnasta, lukumäärä vuosittain.

Ei havaintoja vuonna 2021.
Vastuullinen yrityskansalainen Olemme aktiivisesti mukana
paikallisen liiketoiminnan
kehittämisessä sekä koulujen
ja oppilaitosten tukemisessa.
Osallistuminen erilaisiin
työryhmiin, järjestöjen tukeminen.

Vuoden 2021 aikana on ollut
käynnissä 8 tutkimushanketta
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Bittium lahjoitti 50 000
euroa Oulun yliopiston tekniikan alan tutkimukseen.

Oppilaitosvierailujen ja osallistujien määrä.

Pandemian takia oppilaitosvierailuita ei ole järjestetty tänä vuonna.

Vientivalvontajärjestelmän tarkastelu sisäisten prosessien kehittämisen näkökulmasta.

Vientilupahakemusten käsittelyn sujuvoittaminen. Hakemusten tekeminen on
tehostunut.
Lainsäädännön ja sääntelyn
jatkuva seuranta ja käyttöönotto.
Bittiumia koskevan lainsäädännön ja regulaation seuranta. Uusien ja muuttuneiden säännösten seuranta ja käyttöönotto, vuonna 2021 kaikkiaan kymmenittäin
muuttuneita vaatimuksia.
.
Sidosryhmäyhteistyön
kehittäminen

Sidosryhmien näkemysten ja odotusten entistä parempi ymmärtäminen.

Entistä avoimemman vuoropuhelun kehittäminen eri
sidosryhmien välillä.
Sidosryhmäyhteistyön muotoa muutettu koronan takia, järjestetty mm. webinaareja.

Painopistealueen vastaavuudet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

 

12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

12.6 Kannustaa erityisesti suuria ja kansainvälisiä yhtiöitä ottamaan käyttöön kestävät käytännöt ja sisällyttämään kestävää kehitystä koskevat yritysvastuutiedot raportointiinsa.

12.7 Edistää kestäviä julkisia hankintakäytäntöjä kansallisten lakien ja prioriteettien mukaisesti.

  • Näytämme esimerkkiä raportoimalla yritysvastuuseen liittyvien toimien suunnittelusta, toimeenpanosta ja toteutumisesta vuosittain julkaistavassa vastuullisuusraportissa. Kehitämme vastuullisuustyötä ja raportoinnin luotettavuutta suunnitelmallisesti.
  • Toimimme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa voidaksemme parhaalla mahdollisella tavalla huomioida vastuullisuus tuotteissamme ja toiminnassamme myös ympäristövastuun osalta.
  • Julkaisimme tarkemmat vaatimuksemme kumppaneillemme julkisella web-sivustolla laatu-, ympäristö ja tietoturvavaatimuksiimme liittyen.

 

16 Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

16.5 Vähentää merkittävästi korruptiota ja lahjontaa kaikissa muodoissaan.

  • Olemme sitoutuneet korruption kitkemiseen Korruptionvastaisen lausumamme mukaisesti ja raportoimme korruptiotapaukset osana vastuullisuusraporttia.

17 Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

17.17 Kannustaa ja edistää tehokkaita julkisia, julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan välisiä kumppanuuksia niiden oman asiantuntemuksen ja  resursointistrategioiden pohjalta.

  • Käymme vuoropuhelua asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa tavoiteltavista ratkaisuista, jotta voimme tuottaa juuri oikeanlaisia, asiakasta ja yhteiskuntaa hyödyttäviä tuotteita resurssiviisaasti ja hävikkiä vähentäen.

Hyvä hallintotapa ohjaa yritysvastuuta

Bittium Oyj:n hallinto määräytyy yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien sekä yhtiön hallinnointiohjeen pohjalta. Bittium noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n valmistelemaa hallinnointikoodia 2020, joka tuli voimaan 1.1.2020. Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on julkisesti nähtävillä internetsivuillamme osoitteessa hallinto- ja ohjausjärjestelmä.

Hyvä hallintotapa, riskienhallinta ja vaatimustenmukaisuus (GRC eli governance, risk management and compliance) voidaan määritellä valmiuksiksi, joiden avulla organisaatio voi luotettavasti saavuttaa tavoitteita, puuttua epävarmuustekijöihin ja toimia suoraselkäisesti. Bittiumilla tähän sisältyy myös yhtiön sisäisen valvonnan viitekehys.

 

Vientivalvonta

Vientivalvonta on Bittiumin asiakkaat huomioon ottaen tärkeä osa toimintaa ja edellytys hyvin toimivalle viranomais- ja asiakasyhteistyölle. Yhtiö on kokoluokassaan yksi ensimmäisistä yrityksistä, jotka ovat ottaneet kattavan vientivalvontajärjestelmän osaksi omaa johtamisjärjestelmää. Muuttuvaa lainsäädäntöä eri markkina-alueilla seurataan Bittiumilla tarkasti. Vuonna 2021 yhtiö on jatkanut yhteistyötä viranomaisen kanssa ennakkoselvityksiin liittyen, mikä on näkynyt hakemusten sujuvampana käsittelynä.