Ympäristövastuu

Ympäristövastuu näkyy Bittiumilla joukkona pieniä ja suuria valintoja tuotteiden suunnittelussa ja kokoamisessa sekä omissa toimitiloissa.

Painopistealue #4

Ympäristö

Ympäristövastuu näkyy Bittiumilla joukkona pieniä ja suuria valintoja tuotteiden suunnittelussa ja kokoamisessa sekä omissa toimitiloissa. Bittium keskittyy ympäristötoimissaan tehostamaan toimintaansa ja käyttämään energialähteitä, joista aiheutuu vähemmän päästöjä. Omaa jalanjälkeä pienentää tuotteiden käyttöiän ja kierrätettävyyden kehittäminen sekä resurssitehokkuuden parantaminen.

Ympäristövastuu on Bittiumin yritysvastuuohjelman tärkeä painopistealue, jota ohjaavat yhtiön ympäristöpolitiikka, ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä koskeva lainsäädäntö sekä erilaiset kansainväliset periaatteet ja asiakasvaatimukset. Bittiumin tuotteiden merkittävimmät haitalliset ympäristövaikutukset syntyvät elinkaaren viimeisessä vaiheessa eli kierrätyksessä. Arvoketjun kaikilla vaiheilla on kuitenkin vaikutuksia ympäristöön, ja Bittium pyrkii aktiivisesti vähentämään koko arvoketjun ympäristövaikutuksia.

Bittiumille ympäristövastuullinen toiminta tarkoittaa vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja resurssitehokkaiden ratkaisujen kehittämisestä. Vuoden 2022 aikana Bittium selvitti etenkin mahdollisuuksiaan parantaa toimitilojen energiatehokkuutta ja tehosti ekosuunnittelun periaatteiden huomioimista tuotesuunnittelussa.

Ympäristövastuun johtaminen Bittiumilla

Bittiumilla on sertifioitu ympäristöjärjestelmä, joka soveltaa tuoreinta ISO 14 001 -standardia. Ympäristöjohtamisjärjestelmän avulla Bittium parantaa ympäristövaikutustensa hallintaa ja ympäristötyön tasoa. Bittiumin ympäristötyön ja ympäristövastuun johtamisen keskiössä ovat seuraavat näkökulmat:

  • Ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä koskevien lakien ja määräysten muutosten seuranta ja noudattaminen. Sisältää myös energiatehokkaiden ratkaisujen hyödyntämisen kehitystyössä (ekologinen suunnittelu) ja toimitiloissa.
  • Ympäristövaikutusten minimointi tuotteiden tuotannossa, käytössä ja hävittämisessä. Näitä periaatteita tukee ekologiseen suunnitteluun liittyvien ohjeiden ja käytäntöjen kehittäminen.
  • Toimittajien ja yhteistyökumppaneiden rohkaiseminen ympäristöjohtamisjärjestelmien käyttöönottoon. Käytäntö tukee vaarallisten aineiden käyttöä rajoittavien periaatteiden toteuttamista.
  • Energiatehokkuuden kehittäminen jatkuvan parantamisen keinoin. Kaksi energiaviraston hyväksymää energia-arvioijaa tekee vuosittaiset kohdekatselmukset.

Bittium toimii vahvasti säännellyssä liiketoimintaympäristössä. Yhtiössä seurataan maailmanlaajuisesti konsernin toimintaan liittyviä tuotteiden ympäristövaatimuksia sekä niistä johdettuja maakohtaisia säädöksiä, joiden noudattamista edellytetään myös merkittäviltä toimittajilta. ROHS (I, II ja III) -direktiivien ja REACH (vaarallisten aineiden käyttö) -asetuksen sekä esimerkiksi WEEE (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys) -direktiivin vaatimuksia on huomioitu ja sovellettu suunnittelussa jo vuodesta 2002 lähtien.

EU:n ehdotus kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskevaksi asetukseksi julkaistiin alkuvuodesta 2022. Bittiumin tuotesuunnittelussa ja -kehityksessä sovelletaan tulevan Ekosuunnitteluasetuksen kehyksen mukaisia sääntöjä. Lisäksi Bittiumin huomioi suunnittelussa lääkinnällisiä laitteita koskevan MDR-asetuksen (Medical Devices Regulation) vaatimukset.

Bittium tarjoaa halogeenittomia tuotteita aina kun halogeenikomponenteille löytyy toiminnallisia vaatimuksia täyttäviä vaihtoehtoja. Bittiumin halogeenivapautta koskeva ilmoitus vastaa IEC:n (International Electro-chemical Commission) halogeenittoman materiaalin määritelmää IEC 61249-2-21.

Ympäristötavoitteet ja vastuullinen kehitys 2022

Bittium käynnisti vuonna 2020 ympäristöohjelman, joka jatkui vuoteen 2022 asti. Ohjelman perimmäisin tavoite oli Bittiumin hiilijalanjäljen pienentäminen, ja sen olennaisimmiksi osa-alueiksi tunnistettiin toiminnasta syntyvän jätteen kierrätys, uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen sekä Bittiumin henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen. Vuodelle 2022 asetetut ympäristötavoitteet ja niiden tulokset on kuvattu alla.

Bittium työsti vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla uuden vastuullisuusohjelman vuosille 2022–2025, jossa aiemmin määriteltyjä painopistealueita ryhmiteltiin uudelleen. Aiemmin asetetut ympäristötavoitteet pysyivät päivityksen myötä pääosin samoina, mutta niiden mittareita täsmennettiin. Jatkossa Bittium seuraa kolmea toiminnan ympäristövaikutuksia mittaavaa ympäristöindikaattoria, joita ovat hiilidioksidiekvivalentin (CO2ekg) kehitys, käytetyn energian (MWh) kehitys ja uusiutuvan energian prosentuaalinen osuus kokonaisenergiankäytöstä.

Ympäristövastuun mittarit

Yhtiö seuraa ympäristönsuojelun tasoa jatkuvasti. Seuraavat luvut on valittu olennaisiksi ympäristövastuun mittareiksi:

 

 

 

Jätteen hyötykäyttöasteen pitäminen yli 95 prosentissa

Bittiumilla syntyvä jäte on pääasiassa pakkausjätettä. Jätteen määrä on pysynyt suhteellisen tasaisena vuodesta 2018 lähtien, vaikka Bittiumin tuotteiden toimitusmäärät ovatkin kasvaneet vuosien aikana. Koska valmistajakumppanien rooli toimitusketjussa on viimeisten vuosien aikana kasvanut, aiempaa suurempi osa valmistetuista komponenteista ja osakokoonpanoista toimitetaan suoraan tehtaille, mikä vähentää Bittiumilla syntyvän jätteen määrää. Käytettyjä pakkausmoduuleita yksinkertaistamalla pakkausjätettä on myös onnistuttu vähentämään entisestään.

Bittium pyrkii minimoimaan jätteen synnyn kaikessa toiminnassa ja toimittamaan kaikki jätteet hyötykäyttöön. Tuotesuunnittelussa ja -kehityksessä edistetään kiertotalouden mukaista suunnittelua ja materiaalien kiertokulkua, kumppanien kanssa kestäviä ratkaisuja innovoiden. Jätteiden kierrätys onkin Bittiumilla viety niin pitkälle kuin mahdollista, ja vuonna 2022 jätteen hyötykäyttöaste oli 99,77 %.

Omien toimitilojen energiatehokkuuden kehittäminen ja uusiutuvan energian määrän kasvattaminen

Bittiumin toimitilojen ja kiinteistöjen energian hiilijalanjälki muodostaa 71 % kokonaishiilijalanjäljestä. Energiatehokkuuden parantaminen on Bittiumin keskeisimpiä tavoitteita hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Paikalliselta energiayhtiöltä tuleva kaukolämpö ei vielä ole täysin hiilineutraalia, mutta tuotannossa hyödynnetään lähialueilta saatavia bio- ja kierrätyspolttoaineita. Ostettavan sähköenergian tuotantotavat jakautuvat sähköyhtiön ilmoituksen mukaan siten, että 38 % on uusiutuvaa, 24 % päästötöntä ja 38 % fossiilista alkuperää.

Kuluneen vuoden aikana Bittium kartoitti omien, Oulussa ja Kuopiossa sijaitsevien toimitilojensa energiaprofiilit sekä sähkön kulutuksen että lämmön osalta. Uusiutuvien energialähteiden osuus Bittiumin lämpöenergiasta oli 40 % ja sähköenergiasta 36 %. Toimitilojen energiatehokkuuden kehittämistä on jatkettu maalämpö- ja aurinkoenergiahankkeiden kautta. Kuopiossa sijaitseva kiinteistö siirrettiin maalämpöön, mikä kasvatti uusiutuvan energian määrää. Vuoden aikana parhaimmillaan 13 % (vuonna 2021: 13 %; 2020: 13 %; 2019: 11,9 %) Oulun toimitiloissa hyödynnettävästä sähköenergiasta saatiin aurinkoenergiasta.

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Bittium laski viidettä kertaa konsernin kokonaishiilijalanjäljen. Hiilijalanjälkilaskelmat perustuvat pääasiallisesti prosessitietoihin, jotka on saatu Bittiumin sekä yhteistyökumppanien (esimerkiksi tavarantoimittajien ja sähköyhtiön) tietokannoista. Laskelmaan on sisällytetty suorat päästöt sekä ostetun energian epäsuorat päästöt (scope 2). Edellä mainitun lisäksi epäsuorista päästöistä raportoitiin kuluneen vuoden osalta liikematkustuksen ja sähköntuotannon epäsuorat päästöt. Hiilijalanjäljen mittaamisella Bittium seuraa erityisesti uusiutuviin energialähteisiin siirtymisen sekä ilmaston kannalta kestävämpien ratkaisujen vaikuttavuutta.

Hiilijalanjälkitavoitteemme vuodelle 2022 oli < 2 900 CO2e kg/henkilö. Kokonaishiilijalanjälkemme oli 707 tonnia CO2e, 1 119 kg CO2e/henkilö (2021: 719 tonnia CO2e, 1 096 kg CO2e/henkilö; 2020: 753 tonnia CO2e, 1 130 kg CO2e/henkilö; 2019: 1 153 tonnia CO2e, 1 755 kg CO2e/henkilö; 2018: 1 219 tonnia CO2e, 2 865 kg CO2e/henkilö).

Vuonna 2022 Bittium otti käyttöön hybridityömallin, jonka vaikutuksia hiilijalanjäljen kehitykseen tarkasteltiin. Hybridityömalliin siirtymisellä ei kuitenkaan ollut merkittäviä vaikutuksia hiilijalanjäljen pienenemiseen, sillä ison osan Bittiumin tiloissa tapahtuvasta sähkön kulutuksesta muodostaa pöytäkoneilla tehtävä testaustyö.

Asiakkaiden hiilijalanjäljen pienentämistä ja tuotteiden koko elinkaareen aikaisiin päästöihin vaikuttamista tukevat kestävää kehitystä edistävät teknologiat. Esimerkiksi Bittiumin etädiagnostiikan tarpeeseen vastaavat ratkaisut mahdollistavat päästövähennyksiä koko arvoketjussa, kun liikennetarpeet vähenevät.

* Bittium hyödyntää hiilijalanjäljen laskennassa omistuksessaan olevien kiinteistöjen tarkkoja tietoja sekä saatavissa olevia tietoja kiinteistöistä, joissa Bittium on vuokralla. Tämä koskee esimerkiksi saatavissa olevia jätelukemien arvoja. Lisäksi Bittium huomioi esimerkiksi tilastokeskuksen julkaisemat kertoimet Suomen keskimääräisen kaukolämmöntuotannon CO2-päästöille, joista lasketaan kolmen viimeisen vuoden keskiarvo. Tästä syystä hiilijalanjäljen vertailuarvoissa voi vuositasolla olla vähäistä vaihtelua.

Henkilökunnan ympäristötietoisuuden kasvattaminen

Ympäristöohjelman yhtenä tavoitteena on ollut Bittiumin työntekijöiden ympäristötietoisuuden lisääminen. Osana ympäristöohjelmaa henkilöstölle on järjestetty sekä pakollisia että vapaaehtoisia koulutuksia ympäristövastuullisuuden toteuttamisesta. Vuoden 2022 aikana Bittium jatkoi ympäristökoulutusten järjestämistä: pakollinen peruskoulutus on osa perehdytysohjelmaa ja jatkokoulutukset järjestetään tehtävän mukaisesti kohdennettuina. Kestävän kehityksen osaamista on edistetty myös Climate change -kampanjalla, jossa viestitään säännöllisesti energiatehokkuuteen ja sähkön kulutukseen liittyvistä aiheista. Kampanjan kautta työntekijät voivat lisäksi jakaa omia parhaita käytäntöjään esimerkiksi sähkön säästöön tai kierrätykseen.

Kiertotalouden mukainen suunnittelu Bittiumin tuotesuunnittelun lähtökohtana

Bittiumin liiketoiminta keskittyy pääasiassa tuotteiden suunnitteluun, myyntiin ja markkinointiin valmistuskumppanien vastatessa tuotteiden kokoamisesta. Tuotteiden ympäristövaikutukset aiheutuvat tuotteen elinkaaren eri vaiheissa: raaka-aineiden hankinnassa, tuotteen valmistuksen aikana, kuljetuksissa, tuotteen käytön aikana tai sen käytöstä poistossa. Tuotesuunnittelulla ja suunnittelupäätöksillä voidaan kuitenkin vaikuttaa merkittävään osaan tuotteiden koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Ympäristönäkökulmien sisällyttäminen tuotesuunnitteluprosesseihin luo perustan Bittiumin kaikelle tuotesuunnittelulle ja -kehitykselle.

Bittiumin lähestymistavassa tuotteiden materiaaleihin ja niiden käsittelyyn painottuu vakiintunut toimintamalli: enemmän vähemmällä. Ympäristötavoitteisiin päästään tuotteiden käyttöiän ja kierrätettävyyden maksimoinnin kautta, kuten vaikuttamalla tuotteiden valmistuksessa käytettävien materiaalien määrään. Ympäristövaikutuksia pystytään suunnittelupäätöksin pienentämään mm. vähentämällä raaka-aineiden kulutusta, pidentämällä elinkaaria, käyttämällä vähemmän haitallisia materiaaleja ja takaamalla tuotteen kierrätettävyys. Siirtymä kohti hiilineutraalia kiertotaloutta vaatii yhteistyötä ja innovointia. Vuoden 2022 aikana Bittium on pyrkinyt sitouttamaan valmistuskumppaneitaan kiertotalouden mukaiseen tuotantoon yhteisten keskustelujen kautta.

Bittiumin tuotteet suunnitellaan pitkäikäisiksi, korjattaviksi ja kierrätettäviksi. Esimerkiksi monille puolustusteollisuuden tuotteille täytyy taata toiminta- ja toimitusvarmuus sekä ylläpitopalvelu huolto- ja päivittämistöineen kymmeniksi vuosiksi. Materiaalikiertoa syntyy esimerkiksi tuotteen elinkaareen liittyvästä korjauksesta tai palautuksesta, jolloin tulee myös huomioida tuotteen tietoturvariskit. Bittium purkaa ja lajittelee käytöstä poistetun tuotteen osat ja kierrättää ne asianmukaisesti.

Sääntelyn ja materiaalien nopea kehitys vaatii Bittiumilta kykyä sopeuttaa tuotesuunnittelua toimintaympäristön edellyttämiin muutoksiin. Vaatimuksiin on Bittiumilla reagoitu muun muassa tuotteiden uusintasuunnittelukierroksilla; tuotteiden pitkä käyttöikä tarjoaa mahdollisuuden ympäristökestävien ratkaisujen rakentamiseksi vanhojen tuotemallien päälle. Uutta ja vanhaa teknologiaa yhteensovittaessa vanhoja tuotepohjia kehitetään ympäristöystävällisempään suuntaan ja muotoilussa huomioidaan uusimman sääntelyn vaatimukset, käyttöiästä joustamatta.

Tuotteiden käyttöikää voidaan jatkaa myös huoltotoiminnan kehityksellä. Vuonna 2022 Bittium jatkoi ylläpitotoimintansa kehittämistä kasvattamalla asiakkaan edellytyksiä itsenäisille huoltotoimenpiteille, mikä vähentää huollosta aiheutuvan logistiikan päästöjä.

Kuluneen vuoden aikana Bittium on tehostanut toimintaansa myös tuotannon digitalisoimisen kautta. Paperittomaan tuotantoon siirtymistä lähdettiin toteuttamaan yhteistyössä valmistuskumppaneiden kanssa toimintamalleja kehittämällä. Tuotantodokumentit siirrettiin sähköisinä Bittiumin intranetiin, mikä mahdollistaa ajantasaisen tiedon hallinnan yhdessä paikassa tuoden tuotantoon tehoa ja tarkkuutta. Uudistus myös parantaa valmistuskumppaneiden kanssa tapahtuvaa tiedon jakoa.

Ekosuunnittelu vauhdittaa kestävää tuotesuunnittelua

Vuoden 2022 alussa EU-alueella astui voimaan EU:n Ecodesign- eli Ekosuunnitteludirektiivi, joka määrittelee energiaa käyttävien tuotteiden suunnittelun ja tuotekehityksen ekologiset vaatimukset. Direktiivillä edistetään kestävää kehitystä parantamalla energiatehokkuutta ja ympäristön suojelun tasoa sekä samalla energiahuoltovarmuutta. Direktiivin soveltamisala laajenee vuoden 2023 aikana huomioimaan myös ohjelmistotuotannon vaikutukset tuotteen ekologisen jalanjäljen elinkaariarviointiin.

Bittiumin tuotesuunnittelua ja -kehitystä on jo pitkään ohjannut EcoDesign-suunnitteluperiaatteen mukainen malli, joka huomioi tuotteiden koko elinkaaren aikana syntyvät ympäristövaikutukset ja pyrkii parantamaan tuotteiden energiatehokkuutta. Järjestelmällinen ja ennakoiva työ haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi muodostaa hyvän pohjan tuoreen Ekosuunnitteludirektiivin vaatimuksiin vastaamiselle. Kuluneen vuoden aikana Bittium on osallistunut aktiivisesti direktiivin viranomaistyöhön Suomen ja EU:n tasolla ja ollut mukana kommentoimassa direktiiviluonnosta erityisesti tietoturvallisen älypuhelimen määrittelyn osalta.

Sääntely ja asiakkaiden vaatimukset tulevat jatkossa entisestään lisäämään vastuullisten tuotteiden kysyntää. Osana EU:n kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskevaa asetusehdotusta on myös digitaalinen tuotepassi, jonka avulla voidaan tulevaisuudessa kerätä tietoa arvoketjun eri vaiheista, kuten tuotteiden käytöstä, huollosta ja kierrätyksestä. Bittiumilla tuotetiedon keräämistä on vuoden aikana tehostettu erityisesti ympäristötietojen hallinnan osalta. Tietoja tuotteiden elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista ja energiatehokkuudesta on tuotu tehostetusti PLM (Product Lifecycle Management) -järjestelmään, jonka lisäksi ympäristötietojen hallinnan prosesseja on täsmennetty. Kehitystyön tavoitteena on digitaalisen tuotepassin peräänkuuluttama tuotteiden läpinäkyvyyden lisääminen reaaliaikaisen tiedon avulla.

Olennaiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

  

Bittiumin ekologiseen tuotesuunnitteluun, kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyteen sekä energia- ja resurssitehokkuuteen liittyvät toimet edistävät etenkin kestävän kehityksen tavoitteita nro 8 (ihmisarvoista työtä ja talouskasvua) ja nro 12 (vastuullista kuluttamista). Kulutuksessa ja tuotannossa edistetään resurssitehokkuutta ympäristöstandardin mukaisilla toiminnoilla. Ekologinen suunnittelu on tuotekehityksen lähtökohta ja tärkeä osa Bittiumin vastuullisuustyötä. Erityistä huomiota kiinnitetään uusiutuvan energian hyödyntämiseen, hyötykäyttöasteeseen sekä jätteiden vähentämiseen toimipisteissä ja tuloksista raportoidaan osana vastuullisuusraporttia.