Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä toimielin, jossa yhtiön osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja hallintaan käyttämällä puhe- ja äänioikeuttaan. Yhtiökokouksen tärkeimpiä tehtäviä ovat muun muassa hallituksen jäsenten valitseminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen. Muut yhtiökokouksen tehtävät ilmenevät osakeyhtiölaista ja yhtiön yhtiöjärjestyksestä. Yhtiön tulee jokaisena tilikautena kutsua koolle yksi varsinainen yhtiökokous. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

Yhtiökokous 2024

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2024 klo 13.00 alkaen Oulun yliopistolla Saalastinsalissa, osoitteessa Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.

Yhtiökokouksen päätökset

- Yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana tilikaudella 1.1.–31.12.2023 toimineille henkilöille sekä antoi neuvoa-antavan päätöksen yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja -raportin hyväksymisestä. Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen ja kolmen suurimman osakkeenomistajan yhtiökokouskutsun mukaisia ehdotuksia.

- Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 19.4.2024.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan ylimääräisestä osingosta, 0,03 euroa osakkeelta, 31.10.2024 mennessä. Hallitus arvioi, että harkinnanvarainen ylimääräinen osinko maksetaan, ellei liiketoimintaympäristössä tapahdu merkittävää heikkenemistä vuoden 2024 aikana. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisesti tekemät osingonmaksuun liittyvät päätökset erikseen ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivät.

Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon.

- Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Erkki Veikkolainen, Riitta Tiuraniemi, Veli-Pekka Paloranta, Petri Toljamo ja Pekka Kemppainen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi Raimo Jyväsjärvi valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi.

- Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 10.4.2024 valinnut Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Riitta Tiuraniemi (valiokunnan puheenjohtaja), Petri Toljamo ja Veli-Pekka Paloranta.

- Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

50 prosenttia hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiden kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina tai osakeannilla tai erityisissä olosuhteissa, mikäli palkkiota ei jostain syystä voida maksaa osakkeina, kokonaan rahana. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

- Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Sami Posti tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

- Kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT Tiina Puukkoniemi.

- Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

- Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

- Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, yhtiökokousta koskevaa yhtiöjärjestyksen kohtaa (7) muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena, ja että yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Lue lisää: Yhtiökokouksen päätökset (pörssitiedote 10.4.2024)

Aiemmat yhtiökokoukset

Avaa/sulje osio Yhtiökokous 2023

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2023 klo 13.00 alkaen Oulun yliopistolla Saalastinsalissa, osoitteessa Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.

Yhtiökokouksen päätökset

- Yhtiökokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana tilikaudella 1.1.–31.12.2022 toimineille henkilöille sekä antoi neuvoa-antavan päätöksen yhtiön toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä. Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen ja kolmen suurimman osakkeenomistajan yhtiökokouskutsun mukaisia ehdotuksia.

- Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 21.4.2023. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon.

- Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5). Erkki Veikkolainen, Riitta Tiuraniemi, Veli-Pekka Paloranta, Petri Toljamo ja Pekka Kemppainen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

- Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 12.4.2023 valinnut Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Riitta Tiuraniemi (valiokunnan puheenjohtaja), Petri Toljamo ja Veli-Pekka Paloranta.

- Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

50 prosenttia hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiden kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina tai osakeannilla tai erityisissä olosuhteissa, mikäli palkkiota ei jostain syystä voida maksaa osakkeina, kokonaan rahana. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

- Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

- Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

- Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Lue lisää: Yhtiökokouksen päätökset (pörssitiedote 12.4.2023)

Yhtiökokoukseen 2023 liittyvät pörssitiedotteet

Bittium Oyj tilinpäätöstiedote 2022 (pdf, 534 kb) »

Bittium Oyj yhtiökokouskutsu 2023 (pdf, 198 kb) »

Bittium Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2022 on julkaistu »

Bittium Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset »

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaalit

Bittium Oyj yhtiökokouskutsu 2023 (pdf, 198 kb) »

Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023 (pdf, 161 kb) »

Yhtiökokous 2023 toimitusjohtajan katsaus (pdf, 4 282 kb) »

Bittium Palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 (pdf, 96 kb) »

Bittium Vuosikertomus 2022 (pdf, 9 690 kb) »

Bittium Oyj yhtiökokouspöytäkirja 2023 (pdf, 358 kb) »

Avaa/sulje osio Yhtiökokous 2022

Yhtiökokous 2022

(päivitetty 6.4.2022)

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.4.2022 klo 13.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa Oulussa. Osakkeenomistajilla ja asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla.

Yhtiökokouksen päätökset

- Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021, myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle sekä päätti kannattaa yhtiön toimielinten palkitsemisraporttia.

- Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 19.4.2022. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon.

- Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5). Erkki Veikkolainen, Riitta Tiuraniemi, Veli-Pekka Paloranta, Petri Toljamo ja Pekka Kemppainen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

- Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 6.4.2022 valinnut Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Riitta Tiuraniemi (valiokunnan puheenjohtaja), Petri Toljamo ja Veli-Pekka Paloranta.

- Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 50 % hallituksen jäsenten kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina tai osakeannilla tai erityisissä olosuhteissa, mikäli osakepalkkiota ei jostain syystä voida maksaa, rahana. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

- Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

- Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

- Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Lue lisää: Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan (pörssitiedote 6.4.2022)

Yhtiökokous 2022 - toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokoukseen 2022 liittyvät pörssitiedotteet

Bittium Oyj tilinpäätöstiedote 2021 (pdf, 618 kb) »

Bittium Oyj yhtiökokouskutsu 2022 (pdf, 218 kb) »

Bittium Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2021 on julkaistu

Bittium Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaalit

Bittium Oyj yhtiökokouskutsu 2022 (pdf, 218kb) »

Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022 (pdf, 160kb) »

Bittium Palkitsemisraportti tilikaudelta 2021 (pdf, 96kb) »

Bittium vuosikertomus 2021 (pdf, 9,9mb) »

Yhtiökokous 2022, toimitusjohtajan katsaus (pdf, 13,3 mb) »

Bittium Oyj yhtiökokouspöytäkirja 2022 (pdf, 620 kb) »

Avaa/sulje osio Yhtiökokous 2021

Yhtiökokous 2021

(päivitetty 14.4.2021)

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.4.2021 klo 13.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa Oulussa. Osakkeenomistajilla ja asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain (677/2020) nojalla.

Yhtiökokouksen päätökset

- Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020, myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle sekä päätti kannattaa yhtiön toimielinten palkitsemisraporttia.

- Vähemmistöosinkoa koskevan äänestyksen perusteella yhtiökokous päätti jakaa hallituksen ehdotuksesta poiketen osinkona osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen määrän, joka vastaa puolta tilikauden voitosta. Yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020 vahvistettavan taseen perusteella ei jaettaisi osinkoa. Jaettavaksi päätetyn vähemmistöosingon määrä on yhteensä 1 110 327,74 euroa, eli 0,0311 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 23.4.2021. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki Yhtiön osakkeet oikeuttavat osinkoon.

- Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5). Erkki Veikkolainen, Riitta Tiuraniemi, Veli-Pekka Paloranta ja Pekka Kemppainen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi Petri Toljamo valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi.

- Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 14.4.2021 valinnut Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Riitta Tiuraniemi (valiokunnan puheenjohtaja), Petri Toljamo ja Veli-Pekka Paloranta.

- Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 50 % hallituksen jäsenten kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina tai osakeannilla tai erityisissä olosuhteissa, mikäli osakepalkkiota ei jostain syystä voida maksaa, rahana. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

- Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

- Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

- Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Lue lisää: Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan (pörssitiedote 14.4.2021)

Osakkeenomistajien kysymykset yhtiökokoukselle

1. Miten Bittium aikoo taklata sen esteen, että yritys on suht pieni maailmalla? Miten saadaan vakuuttavuutta SDR radiokaupoille kun kilpakumppanit ovat 100x isompia yrityksiä? 

Bittium etsii kaikista kohdemaistaan yhteistyökumppaneita, joko paikallisia tai globaaleja integraattoreita. Integraattorit yhdistävät Bittiumin tuotteet ja ratkaisut omiin ja/tai kolmannen osapuolen tuotteisiin, ja yhdessä nämä muodostavat asiakkaalle tarjottavan kilpailukykyisen kokonaisuuden.

Yhteistyö ison globaalin tai paikallisesti tunnetun yrityksen kanssa paikkaa Bittiumin pientä kokoa ja auttaa luomaan suotuisamman myyntitilanteen.

Toisaalta Bittiumin pieni koko ja joustavat liiketoimintamallit tuovat asiakkaille lisäarvoa verrattuna isoihin kilpailijoihin. Bittium pystyy tarjoamaan usein kilpailijoitaan joustavampia ratkaisuja esimerkiksi paikallisen ratkaisun räätälöinnin sekä eri tahojen tuotteiden sujuvan yhteensovittamisen toimivaksi kokonaisuudeksi. Tällainen ketteryys ja joustavuus on usein merkittävä kilpailuetu verrattuna suuriin toimijoihin.

2. Minkälaista yhteistyötä Bittiumilla on Nokian kanssa? Nokia varasi tontin Bittiumin ympäriltä, mitä kommentoitte tästä?

Bittium toimittaa Nokialle tuotekehityspalveluita radioverkkotuotteiden ja -ohjelmistojen kehitykseen. Tarkemmin Yhtiö ei voi yksilöidä yhteistyön sisältöä johtuen yritysten välisestä luottamuksellisuussopimuksesta.

Bittium odottaa innolla Nokiaa mahdolliseksi naapuriksi Oulussa. Yhtiö uskoo, että tämä voi edelleen lähentää yritysten ennestään tiivistä yhteistyötä.

3. Vieläkö Bittiumilla on Saksaan mahdollisuuksia tehdä tacwin tai sdr kauppaa? Siellä on nähtävästi jo armeija päätöksiä tehnyt eikä Bittiumia ole mainittu niissä yhteyksissä.

Saksan asevoimien kommunikaatiojärjestelmän uudistamis- ja digitalisaatio -ohjelma (D-LBO-hanke) on koronapandemian vuoksi viiveessä ja vielä täysin alkuvaiheessaan.

Hankkeessa on monia eri osioita, jotka ovat suunnattu erilaisiin suorituskykyihin ja näiden hankinnat tapahtuvat omina kokonaisuuksinaan vasta pidemmän aikavälin kuluessa.

Asevoimien yksiköt tekevät myös hankkeen ulkopuolella pienempiä aiempiin päätöksiin perustuvia lisähankintoja jo hankittuihin tuoteperheisiin. Bittiumin taktisen viestinnän järjestelmä ja tuotteet ovat helposti sovitettavissa yhteen jo olemassa olevien tuotteiden ja järjestelmien kanssa.

4.  Ylin johto ja toimitusjohtaja ovat saaneet satoja tuhansia tulospalkkioita mutta osinko nollattiin, eli sijoittajat eivät saaneet mitään. Miten kommentoitte?

Yhtiön vuoden 2020 palkitsemisraportissa esitetyt vuonna 2020 maksetut palkkiot perustuvat vuoden 2019 tulokseen. Vuodelle 2019 asetettujen tavoitteiden osalta saavutettiin vaadittava minimitaso, jonka perusteella palkkiot maksettiin.

Vuosi 2020 oli Covid-19-pandemian vuoksi vaikea vuosi, eikä Yhtiön johto saavuttanut sille vuotta 2020 koskevia asetettuja ansaintakriteerejä kuin osittain. Tämä heijastuu myös palkitsemiseen vuonna 2021.

Bittium noudattaa palkitsemispolitikkaa, joka esitettiin 15.6.2020 pidetylle Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle.  Palkitsemispolitiikan periaatteet ohjaavat Yhtiön kannustinrakennetta ja kannustimien ansaintakriteerejä. Yhtiön palkitseminen on suunniteltu yhdenmukaistamaan työntekijöiden ja osakkeenomistajien intressejä sekä samalla tukemaan Yhtiön suoritukseen perustuvaa palkitsemista. Yhtiön kannustinohjelmien tarkoitus on toteuttaa Yhtiön strategiaa ja kehittää pitkän aikavälin kestävää kasvua linjassa omistaja-arvon lisääntymisen kanssa.

Vahvistaakseen Yhtiön strategian mukaista investointikykyä tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi, Bittium Oyj:n hallitus päätti 27.11.2020 (15.6.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla), ettei Yhtiön tilikauden 1.1.-31.12.2019 jakokelpoisista varoista makseta osinkoa.

5. Vuosikertomuksen aikaistaminen muutamalla päivällä. Tiedotteessa yhtiö kertoi syyksi sen että aikaistamalla sijoittajat kerkeävät tutustua paremmin tilinpäätökseen ennen yhtiökokousta. Tilinpäätökseen on voinut tutustua jo kuukauden päivät, joten tästä ei voi olla kyse. Tämän lisäksi osakkeenomistajat eivät voi edes osallistua yhtiökokoukseen. Miten kommentoitte?

Covid-19-pandemian leviämisen ehkäisemiseksi vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous päätettiin järjestää väliaikaislain (677/2020) nojalla, minkä takia osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Samassa yhteydessä Bittium aikaisti vuoden 2020 vuosikertomuksen julkaisuajankohtaa antaakseen osakkeenomistajille hieman enemmän aikaa tutustua Yhtiön tilinpäätökseen kokonaisuutena (mukaan lukien kaikki tilinpäätöksen liitetiedot) kokonaiskuvan muodostamiseksi ennen varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyviä tärkeitä määräaikoja.

Yhtiön tilinpäätös julkaistaan kokonaisuudessaan vasta vuosikertomuksen yhteydessä. Tilinpäätöksen lisäksi vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, hallinto- ja ohjausjärjestelmän sekä vastuullisuusraportin. Tilinpäätöstiedote, joka julkaistiin 11.2.2021, sisältää vain osan tilinpäätöksessä olevista tiedoista. Vuosikertomus sisältää siis paljon lisätietoa, mitä ei tilinpäätöstiedotteessa ole esitetty.

Taloudellista kalenteria laadittaessa otetaan aina huomioon yhtiökokoukseen liittyvät tärkeät päivämäärät. Yhtiökokouksen järjestämistä väliaikaisen lain nojalla ei ollut otettu huomioon vuonna 2020 julkistetussa taloudellisessa kalenterissa. Aikataulu vuosikertomuksen julkaisun osalta oli mitoitettu siten, että varsinainen yhtiökokous olisi järjestetty normaalisti, fyysisenä kokouksena.

6. Bittiumin markkina-arvo on erittäin alhainen ottaen huomioon defencen sekä medikaalipuolen tuotteet, aiesopimukset yms. Oletteko miettineet medikaalin listausta omaksi yhtiöksi, tällöin medikaalin tuotot ei hukkuisi kokonaisuuteen. Esimerkiksi medikaali listattuna nyseen, markkina-arvo olisi sillä yksistään suurempi kuin koko Bittiumilla nyt Helsingin pörssissä. Eikö tämä olisi osakkeenomistajien etu?

Bittium toimii aina osakkeenomistajien eduksi. Yksi hallituksen tehtävistä on päättää erilaisista yritysjärjestelyistä ja kaupoista sekä merkittävistä organisaatiota koskevista asioista.

Mahdollisia Yhtiön rakenteen kehittämiseen liittyviä asioita Yhtiö ei voi kommentoida ohi tiedottamista koskevaa sääntelyä. Mikäli tällaisia merkittäviä Yhtiön rakenteeseen tai sen kehittämiseen liittyviä hankkeita olisi suunnitelmissa, ne tulisi käsitellä sisäpiirihankkeena ja tiedottaa samanaikaisesti kaikille noudattaen Suomen ja EU:n tiedottamiselle asetettuja sääntöjä.

7. Miksi Timo Hildén ei päässyt osallistumaan hallitustyöhön?

Timo Hildén ilmoitti Yhtiölle, että ei olekaan käytettävissä Yhtiön hallituksen jäseneksi. Yhtiö olisi toki voinut tiedotteessaan mainita päätöksen olleen Hildénin.

8. Paljon pääomaa vaatineet tuotekehitysvuodet alkavat olla takanapäin. Onko kaikille osaajille varmasti/ jatkuvasti tuottavaa työtä?

Bittiumin osaaminen on erittäin monipuolista ja laaja-alaista, ja osaava henkilöstö on Yhtiön suurin voimavara. Bittium tarjoaa työntekijöilleen haastavia ja innostavia töitä ja sitoutuu tukemaan heidän kehittymistään sekä panostamaan heidän hyvinvointiinsa. Henkilöstömäärän tarvetta Yhtiö arvioi aina liiketoiminnan kehittymisen mukaan.

9. Tuotekehitysaktivointeja on yli 44 miljoonaa Euroa. Ehditäänkö kaikki hyödyntää verotuksessa vanhimmasta alkaen? Onko menetettyjä aktivointeja? Onko niitä tuloja riittävästi?

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteiden mukaisesti Yhtiö arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, että onko jonkun omaisuuserän arvo alentunut siinä määrin, että siihen pitäisi kohdistaa arvonalentumiskirjaus. Tuotekehitysaktiivojen kohdalla sellaista viitettä ei ole ilmennyt. Tuotekehitysaktiivat vähennetään tuloverotuksessa kirjanpidossa tehtävien vuosipoistojen mukaisesti.

10. Paljonko tuotteiden markkinointiin panostetaan? Olisiko syytä panostaa enemmän?

Bittium toimii B2B- ja B2G-markkinoilla. Yhtiön markkinointitoimenpiteet on kohdistettu näillä segmenteillä toimiville asiakkaille ja organisaatioille, eivätkä ne näy kuluttajamarkkinoille. Bittium panostaa markkinointiin merkittävästi ja markkinoi tuotteitaan ja palveluitaan aktiivisesti. Markkinointipanostuksia mitataan ja kehitetään jatkuvasti, ja niitä kasvatetaan liiketoiminnan kehittyessä.

11. Mitkä ovat yhtiön konkreettiset suunnitelmat lyhyellä tähtäimellä Medicalin selkeämmän näkyvyyden ja sitä kautta positiivisen omistaja-arvon luomiseksi (eriyttäminen jne.)?

Bittium pyrkii jatkuvasti parantamaan viestintäänsä ja läpinäkyvyyttä osakkeenomistajien suuntaan. Vuonna 2020 Yhtiö lisäsi raportointiaan ja aloitti puolivuosiraportoinnin lisäksi raportoimaan liiketoimintojen kuulumisia myös vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä.

Vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteessa Bittium avasi ensimmäisen kerran tuoteliikevaihdon jakauman eriteltynä lääketieteen teknologiatuotteisiin ja muihin tuotteisiin läpinäkyvyyden parantamiseksi.

12. Miten arvioitte Boston Scientificin Preventice-kaupan vaikuttavan strategiseen kumppanuuteen Bittiumin kanssa ja biosignalsin liiketoimintanäkymään lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä (esim 1-3v)?

Bittiumin ja Preventicen yhteistyö alkoi vuonna 2018, jolloin yritykset allekirjoittivat toimitussopimuksen, jonka mukaan Bittium toimittaa Preventicelle räätälöityjä BodyGuardian® MINI -EKG-mittalaitteita. Syksyllä 2020 Bittium ja Preventice solmivat mittalaitteiden toimittamista koskevan jatkosopimuksen, jonka kesto on vuoteen 2024 saakka. Yhtiöllä ei ole tietoa, että Boston Scientificin Preventice-kaupalla olisi olennaista vaikutusta yhteistyöhön.

13. Onko yhtiöllä suunnitelmissa vahvistaa Medical toimialan liiketoimintaosaamista yhtiön hallituksessa ja toimivassa johdossa?

Medical Technologies -liiketoiminta on kehittynyt hyvin ja Yhtiö on viimeisen kuluneen vuoden aikana vahvistanut Medical Technologies -tiimin liiketoimintajohtoa ja myyntiorganisaatiota, ja kasvattaa sitä edelleen liiketoiminnan kehittymisen myötä.

14. Mikä on taseeseen aktivoitujen lähes 50 meur tuotekehityskulujen arvioitu aikataulu poistojen kirjaamiselle sekä liittyykö aktivoituun summaan materiaalista alaskirjausriskiä?

Aktivoidut tuotekehityskulut poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan. Aktivoitujen tuotekehitysinvestointien tuotto-odotusten toteutumiseen liittyy normaalia operatiivisen liiketoiminnan riskiä.

15. Tulevatko tuotekehityskulujen aktivoinnit jatkumaan kuluvalla tilikaudella sekä lähivuosina ja jos ei niin alenevatko tuotekehitykseen kohdistuvat menot vastaavasti?

Tuotekehitysinvestointien taso suhteessa liikevaihtoon kääntyi viime vuonna suunnitellusti laskuun ja Yhtiön tavoitteena on investointien määrän vähentäminen edelleen vuoden 2021 aikana. Osa vuonna 2021 syntyvistä tuotekehityskuluista tullaan IFRS:n standardin mukaisesti aktivoimaan taseeseen.

Yhtiökokous 2021 - toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokoukseen 2021 liittyvät pörssitiedotteet

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu pörssitiedotteella torstaina 11.2.2021.

22.3.2021 Bittium peruu 11.2.2021 toimitetun yhtiökokouskutsun ja toimittaa uuden kutsun 14.4.2021 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen

Yhtiökokouksen päätökset: Yhtiökokouksen päätökset julkaistaan pörssitiedotteella yhtiökokouksen jälkeen.

Hallituksen järjestäytyminen: Hallituksen puheenjohtajaa ja valiokuntien kokoonpanoa koskevat hallituksen valinnat julkaistaan pörssitiedotteella hallituksen järjestäytymiskokouksen jälkeen.

Bittium Oyj:n vuoden 2020 vuosikertomus, vastuullisuusraportti, selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti on julkaistu »

Bittium Oyj tilinpäätöstiedote 2020 (pdf, 371 kb) »

Bittium Oyj yhtiökokouskutsu 2021 (pdf, 176 kb) »

Korjaus Bittium Oyj:n yhtiökokouskutsuun »

Bittium Oyj:n kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat muuttaneet ehdotuksiaan Yhtiön 14.4.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle »

Bittium peruu 11.2.2021 toimitetun yhtiökokouskutsun ja toimittaa uuden kutsun 14.4.2021 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen »

Bittium Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2021 (pdf, 127 kb) »

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaalit

Bittium vuosikertomus 2020 (pdf, 6,8mb) »

Bittium palkitsemisraportti vuodelta 2020 (pdf, 883kb) »

CV Petri Toljamo (pdf, 189kb) »

11.2.2021 Julkaistu Bittium Oyj yhtiökokouskutsu 2021 (pdf, 176kb) »

22.3.2021 Julkaistu Bittium Oyj yhtiökokouskutsu 2021 (pdf, 161kb) »

11.2.2021 Julkaistut ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021 (pdf, 157kb) »

22.3.2021 Julkaistut uuden yhtiökokouskutsun mukaiset ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021 (pdf, 162kb) »

Yhtiökokous 2021, toimitusjohtajan katsaus (pdf, 10.8 mb) »

Bittium Oyj yhtiökokouspöytäkirja 2021 (pdf, 657 kb) »

Avaa/sulje osio Yhtiökokous 2020

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.6.2020 klo 12.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa Oulussa.

Osakkeenomistajilla ja asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. Yhtiölle ei toimitettu yhtään tällaista vastaehdotusta. Osakkeenomistajien yhtiökokoukselle esittämät kysymykset ovat luettavissa tällä internetsivulla.

Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain nojalla.

Yhtiökokouksen päätökset:

 • Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2019, myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle sekä päätti kannattaa yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

 • Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja, että hallitus valtuutetaan päättämään myöhemmin harkintansa mukaan yhteensä enintään 3,6 miljoonan euron osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä, mikä yhtiön nykyisellä osakemäärällä laskettuna vastaa yhteensä noin 0,10 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset osingonjakopäätökset ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettavat osingot maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

 • Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Riitta Tiuraniemi, Seppo Mäkinen, Juha Putkiranta, Pekka Kemppainen ja Erkki Veikkolainen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi Veli-Pekka Paloranta valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi.

 • Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 15.6.2020 valinnut Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Riitta Tiuraniemi (valiokunnan puheenjohtaja), Juha Putkiranta ja Veli-Pekka Paloranta.

 • Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 50 % hallituksen jäsenten kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina tai osakeannilla tai erityisissä olosuhteissa, mikäli osakepalkkiota ei jostain syystä voida maksaa, rahana. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

 • Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Lue lisää: Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan (pörssitiedote 15.6.2020)

Osakkeenomistajien yhtiökokoukselle esittämät kysymykset

1. Kysymys: Missä vaiheessa Espanjan pilotissa ollaan? Milloin on aika odottaa päätöksiä onko Bittium mukana vai ei?

Vastaus: Espanjan 8x8 VCR hankintaohjelmassa on ollut monenlaisia viiveitä, muutoksia ja käännöksiä. Ajoneuvo- ja asejärjestelmäalustan osalta kilpailu avattaneen uudestaan. Arvioimme, että meidän osaltamme päätöksiä hankintaohjelman jatkosta voitaisiin tehdä tämän vuoden lopussa. Hankkeessa on kuitenkin tähänkin saakka ollut paljon muutoksia ja viiveitä, ja voi olla, että niitä tulee vielä lisää.

 

2. Kysymys: Preventice sai kaupat UK Biobankin kanssa, tavoitteena testata 30 000 englantilaisen sydäntä BodyGuardian Mini laitteilla (Bittium Faros). Onko tämä kuinka merkittävää Bittiumin kannalta?

Vastaus: Kyseessä on tutkimushanke, jonka tavoitteena on mitata 30 000 potilasta 3 vuoden aikajaksolla. Kauppa ei laitemyyntivolyyminä ole meille merkittävä, mutta referenssinä tuotteidemme käytöstä vaativissa tutkimushankkeissa se on tärkeä.

 

3. Kysymys: Oliko Bittiumin kannalta merkittävää se että Saksa tuli mukaan Essor projektiin. Mitkä ovat realistiset mahdollisuudet Bittiumilla tehdä Saksan puolustusvoimien kanssa kauppaa tulevaisuudessa?

Vastaus: Saksan liittyminen ESSOR-hankkeeseen on hieno juttu vahvistaen ESSORin asemaa tulevaisuuden taktisen kommunikaation aaltomuotona ja standardina. Tämä antaa hyvän pohjan ESSOR-aaltomuodon laajemmalle käyttöönotolle kasvattamalla aaltomuodon markkinaa. Bittium on ollut mukana ESSOR-hankkeessa sen perustamisesta alkaen ja yhtiöllä on erittäin kilpailukykyinen ESSOR-aaltomuotoa tukeva taktisen kommunikaation tuoteportfolio. Saksassa on nyt ESSOR-yhteisössä oma kansallinen yhtiö, joka tarjoaa taktisen viestinnän järjestelmiä ja laitteita oman maan puolustusvoimille ja heillä on luonnollisesti tietty kotikenttäetu maan hankintoihin nähden. Bittiumin mahdollisuus avautuu sitä kautta, että heillä ei kuitenkaan ole täydellistä ESSORia tukevaa tuoteportfoliota ja Saksan maavoimat tulevat todennäköisesti hankkimaan radioita myös muilta valmistajilta.

4. Kysymys: Useiden piensijoittajien keskuudessa on ollut spekulointia Bittiumin ja osakeanalyysejä tekevän Inderesin välisestä yhteistyöstä ja Bittiumin mahdollisesti maksamasta korvauksesta. Kysymys kuulu siis: maksaako Bittium jotain inderesille heidän tekemistään analyyseistä? Ja jos maksaa, jatkokysymys: miksi? Inderesin toimintamalli on tuottaa totuuden kanssa hyvin vaillinaisesti linjassa olevia suosituksia, vuoroin positiivisia ja vuoroin negatiivisia tuoden vaihtoa ja vaihtelua kurssiin, jota he itse voivat hyödyntää eräänlaisena sisäpiiriläisenä. Osakkeenomistajan kannalta toiminta on kyseenalaista ja jos yhtiö siitä vielä jotain maksaa, se pitäisi lopettaa. Valitettavasti en voi tästä tehdä virallista ehdotusta kokoukseen, mutta olisi toivottavaa, että asiaa silti käsiteltäisiin yhtiössä, jos näin on.

Vastaus: Kiitos palautteesta. Inderes (https://www.inderes.fi/fi/inderes) on kaikille osakesijoittajille avoin analyysipalvelu ja yhteisö. Se tuottaa ammattitaitoista analyysiä sijoittajille ja olemme tehneet Inderesin kanssa yhteistyötä useita vuosia lisäarvon tuottamiseksi sijoittajillemme. Inderesin tehtävä on riippumattomana kolmantena osapuolena tarjota omistajillemme ja laajalle sijoittajayhteisölle arvioita ja näkemyksiä yhtiömme liiketoiminnan kehityksestä. Analyysin tarkoitus on toimia sijoittajien sijoitustoiminnan tukena sekä auttaa sijoittajia ymmärtämään yhtiön liiketoimintaa. Palautteen myötä olemme käyneet keskustelua palveluntarjoajan kanssa ja kiinnitämme jatkossa erityistä huomiota palvelun laatuun.

Yhtiökokous 2020 - toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaalit

Bittium Oyj yhtiökokouskutsu 2020 (pdf, 176 kb) »

CV Veli-Pekka Paloranta (pdf, 189kb) »

Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020 (pdf, 157kb) »

Bittium palkitsemispolitiikka 2020 (pdf, 248) »

Bittium vuosikertomus 2019 (pdf, 6,27 mb) »

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 (pdf, 1.1mb) »

Yhtiökokous 2020, toimitusjohtajan katsaus (pdf, 10.4 mb) »

Bittium Oyj yhtiökokouspöytäkirja 2020 (pdf, 643 kb) »

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Bittium Oyj tilinpäätöstiedote 2019 (pdf, 371 kb) »

Bittium Oyj yhtiökokouskutsu 2020 (pdf, 176 kb) »

Bittium Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2020 (pdf, 123 kb) »

Peruttuun yhtiökokoukseen liittyvä materiaali ja pörssitiedotteet

Bittium Oyj yhtiökokouskutsu 2020 (pdf, 164 kb) »

Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020 (pdf, 157kb) »

Bittium Oyj peruu varsinaisen yhtiökokouksensa keskiviikolta 1.4.2020 ja siirtää sen myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan (pdf, 109 kb) »

Avaa/sulje osio Yhtiökokous 2019

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2019 klo 13.00 alkaen Oulun yliopistolla Saalastinsalissa, osoitteessa Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.

Yhtiökokouksen päätökset:

 • Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.

 • Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta, joka on noin puolet tilikauden tuloksesta ja sen lisäksi lisäosinkona 0,10 euroa osakkeelta, eli yhteensä 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2019 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 23.4.2019.

 • Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Riitta Tiuraniemi, Seppo Mäkinen, Juha Putkiranta, Petri Toljamo ja Erkki Veikkolainen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi Pekka Kemppainen valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi.

 • Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 10.4.2019 valinnut Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Juha Putkiranta (valiokunnan puheenjohtaja) ja Riitta Tiuraniemi ja tarkastusvaliokunnan hallituksen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsuttiin KHT Seppo Laine.

 • Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 50 % kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina, ja osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti.

 • Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Lue lisää: Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan (pörssitiedote 10.4.2019)

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaalit

Ehdotettu hallituksen kokoonpano (pdf, 516 kb) »

Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019 (pdf, 375 kb) »

Vuosikertomus 2018 (pdf, 10.6mb) »

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 (pdf, 1.1mb) »

Yhtiökokous 2019, toimitusjohtajan katsaus (pdf, 3.52 mb) »

Bittium Oyj yhtiökokouspöytäkirja (pdf, 315 kb) »

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Bittium Oyj tilinpäätöstiedote 2018 (pdf, 379 kb) »

Bittium Oyj yhtiökokouskutsu 2019 (pdf, 107 kb) »

Bittium Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset (pdf, 346 kb) »

Avaa/sulje osio Yhtiökokous 2018

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 11. huhtikuuta 2018 Oulussa klo 13.00 alkaen osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.

Yhtiökokouksen päätökset:

 • Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.

 • Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 13.4.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on perjantai 20.4.2018.

 • Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Seppo Mäkinen, Juha Putkiranta, Tero Ojanperä ja Erkki Veikkolainen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi Riitta Tiuraniemi ja Petri Toljamo valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi samaksi toimikaudeksi.

 • Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 11.4.2018 valinnut Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Juha Putkiranta (valiokunnan puheenjohtaja) ja Riitta Tiuraniemi ja tarkastusvaliokunnan hallituksen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsuttiin KHT Seppo Laine.

 • Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 40 % kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina, ja osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti.

 • Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Juhani Rönkkö tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä o osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Lue lisää: Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan (pörssitiedote 11.4.2018)

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaalit

Ehdotettu hallituksen kokoonpano FIN (pdf, 534 kb) »
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 (pdf, 1.54 mb) »
Yhtiökokous 2018, toimitusjohtajan katsaus (pdf, 8.16 mb) »
Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018 (pdf, 368 kb) »
Vuosikertomus 2017 (pdf, 10.12 mb) »
Bittium Oyj Yhtiökokouspöytäkirja (pdf, 320 kb) »

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Bittium Oyj tilinpäätöstiedote 2017 (pdf, 718 kb) »
Bittium Oyj yhtiökokouskutsu 2018 (pdf, 529 kb) »

Avaa/sulje osio Yhtiökokous 2017

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 12.4.2017 klo 13.00 alkaen osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90590 Oulu.

Yhtiökokouksen päätökset:

 • Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.
 • Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 18.4.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on tiistai 25.4.2017.
 • Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6).
 • Kirsi Komi, Seppo Mäkinen, Juha Putkiranta, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi Tero Ojanperä valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi.
 • Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 12.4.2017 valinnut Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi.
 • Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja) ja Kirsi Komi ja tarkastusvaliokunnan hallituksen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsuttiin KHT Seppo Laine.
 • Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot. Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 40 % kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina, ja osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti.
 • Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Juhani Rönkkö tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.
 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Lue lisää: Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan (pörssitiedote 12.4.2017)

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaalit

Ehdotettu hallituksen kokoonpano (pdf, 546 kb) »
Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 (pdf, 372 kb) »
Esityslista, Bittium Oyj yhtiökokous 12.4.2017 (pdf, 72.2 kb) »
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 (pdf, 2.59 mb) »
Vuosikertomus 2016 (pdf, 5.8 mb) »
Yhtiökokous 2017, toimitusjohtajan katsaus (pdf, 5.2 mb) »
Yhtiökokouspöytäkirja 2017 (pdf, 301 kb) »

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Bittium Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset (pdf, 99.7 kb) »
Bittium Oyj yhtiökokouskutsu 2017 (pdf, 503 kb) »
Tilinpäätös 2016 - pörssitiedote (pdf, 401 kb) »

Avaa/sulje osio Yhtiökokous 2016

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.4.2016 klo 13.00 alkaen osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90590 Oulu.

Yhtiökokouksen päätökset:

 • Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.

 • Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä torstaina 21.4.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on torstai 28.4.2016.

 • Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5).

 • Kirsi Komi, Seppo Mäkinen, Juha Putkiranta, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 • Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 19.4.2016 valinnut Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi.

 • Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on edelleen talous- ja tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja) ja Kirsi Komi ja talous- ja tarkastusvaliokunnan hallituksen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsuttiin entinen hallituksen puheenjohtaja Seppo Laine.

 • Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot. Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 40 % kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina, ja osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti.

 • Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Juhani Rönkkö tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Lue lisää: Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan (pörssitiedote 19.4.2016)

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Bittium Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset (pdf, 120 kb) »
Bittium Oyj yhtiökokouskutsu (pdf, 109 kb) »
Tilinpäätös 2015, pörssitiedote (pdf, 426 kb) »

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaalit

Bittium Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 (pdf, 378 kb) »
Bittium Vuosikertomus 2015 (pdf, 2.21 mb) »
Yhtiökokous 2016, toimitusjohtajan katsaus (päivitetty kirjoitusvirheen korjauksella 19.4.2016) (pdf, 3.07 mb) »
Yhtiökokouspöytäkirja 2016 (pdf, 314 kb) »
Esityslista, Bittium yhtiökokous 19.4.2016 (pdf, 69 kb) »
Ehdotettu hallituksen kokoonpano (pdf, 341 kb) »
Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016 (pdf, 106 kb) »

Avaa/sulje osio Ylimääräinen yhtiökokous 3/2015

Bittium Oyj:n hallitus on 24.8.2015 kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin maanantaina 14.9.2015 klo 13.00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset:

 • Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Yhtiö hankkii omia osakkeitaan ja Osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia 2008C kaikille osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella.
 • Kirsi Komi, Juha Putkiranta ja Seppo Mäkinen valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa 5.11.2015 ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. 

Lue lisää: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan (pörssitiedote 14.9.2015)

Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu ja materiaalit

Hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle 24.8.2015 (pdf, 134 kb) »
Ylimääräinen yhtiökokous pöytäkirja 14.9.2015 (pdf, 229 kb) »
Hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle, päivitetty 24.8.2015 (pdf, 285 kb) »
Ehdotettu hallituksen kokoonpano (pdf, 331 kb) »

Ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Bittium Oyj ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset (pidetty 14.9.2015) (pdf, 82.6 kb) »
Bittium Oyjn ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu (pdf, 92.8 kb) »

Avaa/sulje osio Ylimääräinen yhtiökokous 2/2015

Elektrobit Oyj:n hallitus on 20.5.2015 kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin torstaina 11.6.2015 klo 13.00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset:

 • Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Automotive-liiketoiminnan myynnin Continental AG:lle.
 • Ylimääräinen yhtiökokous päätti myös EB:n yhtiöjärjestyksen 1. kohdan ja yhtiön toiminimen muuttamisesta. Päätöksen täytäntöönpano edellyttää edellä asiakohdassa 6§ hyväksytyn Transaktion toteutumista.

Lue lisää: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan (pörssitiedote 11.6.2015)


Ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Elektrobit Oyj (EB) myy Automotive-liiketoimintansa Continental AGlle (pdf, 93.8 kb) »
Elektrobit Oyj ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu 20.5.2015 (pdf, 254 kb) »

Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu ja materiaalit

Esitys ylimääräiselle yhtiökokoukselle (pdf, 318 kb) »
Hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle 20.5.2015 (pdf, 50.3 kb) »
Ylimääräinen yhtiökokous pöytäkirja 11.6.2015.pdf (pdf, 154 kb) »

Avaa/sulje osio Ylimääräinen yhtiökokous 1/2015

Elektrobit Oyj:n hallitus hyväksyi 18.2.2015 yhtiön osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman. Suunnitelman mukaan EB:n Suunnitelman mukaan EB:n Wireless-liiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät jakautumisessa syntyvälle uudelle yhtiölle Bittium Oyj:lle ("Bittium"), jonka osakkeet on tarkoitus listata Nasdaq Helsingin pörssilistalle. EB:n Automotive-liiketoiminta jäisi Elektrobit Oyj:öön, jonka pörssilistaus jatkuisi jakautumisen jälkeen.

Elektrobit Oyj:n hallitus on 29.4.2015 kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään muun muassa osittaisjakautumisen hyväksymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 11.6.2015 klo 13.00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.

Hallituksen ehdotukset koskien Bittium Oyj:n hallituksen palkkioita, jäsenten lukumäärää ja jäsenten valitsemista, tilintarkastajan palkkiota ja tilintarkastajan valitsemista sekä Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärää ja muutoksesta hallituksen kokoonpanossa julkaistaan myöhemmin, viimeistään 21.5.2015.

Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu ja materiaalit

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle 29.4.2015 (kohdat 6, 12 ja 13)

Hallituksen selostus yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista seikoista 29.4.2015

15.4.2015 pidetyn vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Jakautumissuunnitelma liitteineen

Jakautumissuunnitelma esitys (Englanniksi)

Ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 29.4.2015

Elektrobit Oyjn (EB) hallitus on hyväksynyt suunnitelman yhtiön osittaisjakautumisesta

Avaa/sulje osio Yhtiökokous 2015

Elektrobit Oyj:n (EB) varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.4.2015 klo 13.00 alkaen osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90590 Oulu.

Yhtiökokouksen päätökset:

 • Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.
 • Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 17.4.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on perjantai 24.4.2015.
 • Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5).
  Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 • Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 15.4.2015 valinnut Seppo Laineen hallituksen puheenjohtajaksi.
 • Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on talous- ja tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja), Seppo Laine ja Erkki Veikkolainen.
 • Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot. Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet, jotka toimivat myös muun Elektrobit-konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen jäseninä, ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon, joka on 1 200 euroa kokoukselta, osallistumisestaan tällaisen konserniyhtiön hallituksen kokouksiin. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
 • Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Juhani Rönkkö tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.
 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Lue lisää: Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan (pörssitiedote 15.4.2015)

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaalit

Esityslista, Elektrobit yhtiökokous 15.4.2015 (pdf, 57.7 kb) »
Yhtiökokouspöytäkirja 2015 (pdf, 310 kb) »
Vuosikertomus 2014 (pdf, 2.95 mb) »
Tilinpäätös 2014, pörssitiedote julkaistu 19.02.2015 (pdf, 302 kb) »
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 (pdf, 564 kb) »
Yhtiökokous 2015, toimitusjohtajan katsaus (pdf, 2.99 mb) »
Ehdotettu hallituksen kokoonpano (pdf, 1.15 mb) »
Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle (pdf, 69.5 kb) »

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Elektrobit Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset (pdf, 243 kb) »
Tilinpäätös 2014 (pdf, 302 kb) »
Elektrobit Oyjn yhtiokokouskutsu (pdf, 58.2 kb) »

Avaa/sulje osio Yhtiökokous 2014

Elektrobit Oyj:n (EB) varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2014 klo 13.00 alkaen osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.

Yhtiökokouksen päätökset:

 • Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.
 • Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 15.4.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingon maksupäivä on torstai 24.4.2014.
 • Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5).
 • Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 • Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 10.4.2014 valinnut Seppo Laineen hallituksen puheenjohtajaksi.
 • Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on talous- ja tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja), Seppo Laine ja Erkki Veikkolainen.
 • Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot. Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet, jotka toimivat myös muun Elektrobit-konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen jäseninä, ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan tällaisen konserniyhtiön hallituksen kokouksiin seuraavasti: 1 200 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
 • Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Juhani Rönkkö tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.
 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Lue lisää: Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan (pörssitiedote 10.4.2014)

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaalit

Esityslista, Elektrobit yhtiökokous 10.4.2014.pdf (pdf, 37.6 kb) »
Vuosikertomus 2013 (pdf, 2.27 mb) »
Tilinpäätös 2013, pörssitiedote julkaistu 20.02.2013.pdf (pdf, 323 kb) »
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2013.pdf (pdf, 372 kb) »
Yhtiökokous 2014, toimitusjohtajan katsaus.pdf (pdf, 861 kb) »
Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.pdf (pdf, 70.4 kb) »
Yhtiökokouspöytäkirja 2014.pdf (pdf, 312 kb) »

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Tilinpäätös 2013.pdf (pdf, 323 kb) »
Yhtiökokouskutsu.pdf (pdf, 58.4 kb) »

Avaa/sulje osio Ylimääräinen yhtiökokous 2013

Elektrobit Oyj:n (EB) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 4.12.2013 klo 13.00 alkaen osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.

Yhtiökokouskutsu ja materiaalit

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan varoja osakkeenomistajille yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,11 euroa osakkeelta. Yhtiökokouspäivän mukaisen osakemäärän mukaisesti jaon kokonaismäärä olisi 14.311.096,25 euroa. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 10.12.2013 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 17.12.2013.

Pääoman palautuksen johdosta yhtiön optio-oikeuksien 2008A-C mukaisia osakkeiden merkintähintoja alennetaan optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti pääoman palautuksen osakekohtaisella määrällä pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä. Tällöin optio-oikeuksien 2008A mukainen merkintähinta laskee 0,07 euroon, 2008B merkintähinta 0,73 euroon ja 2008C merkintähinta 0,61 euroon.

Lue lisää: Yhtiökokouksen päätökset ja Yhtiökokouksen pöytäkirja.

Tärkeitä päivämääriä

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä oli perjantaina 22.11.2013.

Yhtiökokoukseen tuli ilmoittautua viimeistään perjantaina 29.11.2013 klo 10.00 mennessä.

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 4.12.2013 klo 13.00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.

Pääoman palautuksen täsmäytyspäivä on 10.12.2013.

Pääoman palautuksen maksupäivä on 17.12.2013. 

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaalit

Esityslista.pdf (pdf, 56.7 kb) »
Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle.pdf (pdf, 54.1 kb) »
Hallituksen selostus.pdf (pdf, 40.8 kb) »
Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös 2012 ja tilintarkastuskertomus.pdf (pdf, 947 kb) »
Osavuosikatsaus tammi - kesäkuu, 2013.pdf (pdf, 244 kb) »
Osavuosikatsaus tammi - maaliskuu, 2013.pdf (pdf, 249 kb) »
Osavuosikatsaus tammi - syyskuu, 2013.pdf (pdf, 275 kb) »
Viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehty varojenjakopäätös.pdf (pdf, 308 kb) »
Ylimääräinen yhtiökokouspöytäkirja 2013.pdf (pdf, 117 kb) »

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Yhtiökokouskutsu.pdf (pdf, 49.4 kb) »

Avaa/sulje osio Yhtiökokous 2013

Elektrobit Oyj:n (EB) varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.4.2013 klo 13.00 alkaen osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.

Yhtiökokouksen päätökset:

 • Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2012 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.
 • Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 16.4.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 23.4.2013.
 • Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5).
 • Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 11.4.2013 valinnut Seppo Laineen hallituksen puheenjohtajaksi.
 • Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on talous- ja tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja), Seppo Laine ja Erkki Veikkolainen.
 • Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot. Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet, jotka toimivat myös muun Elektrobit-konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen jäseninä, ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan tällaisen konserniyhtiön hallituksen kokouksiin seuraavasti: 1 000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
 • Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.
 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Lue lisää: Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan (pörssitiedote 11.4.2013)

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaalit

Esityslista, Elektrobit yhtiökokous 11.4.2013.pdf (pdf, 34.6 kb) »
Vuosikertomus 2012.pdf (pdf, 876 kb) »
Tilinpäätös 2012, pörssitiedote julkaistu 19.2.2013.pdf (pdf, 249 kb) »
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 (pdf, 947 kb) »
Yhtiökokous, toimitusjohtajan katsaus.pdf (pdf, 742 kb) »
Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.pdf (pdf, 69.9 kb) »
Ehdotettu hallituksen kokoonpano CVt (pdf, 1.15 mb) »
Yhtiökokouspöytäkirja 2013.pdf (pdf, 308 kb) »

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Tilinpäätös 2012.pdf (pdf, 249 kb) »
Yhtiökokouskutsu.pdf (pdf, 58.8 kb) »

Avaa/sulje osio Yhtiökokous 2012

EB, Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 26. maaliskuuta 2012 Oulussa. 

Osakkeenomistajan pyyntö saada yhtiökokoukselle kuuluva asia Elektrobit Oyj:n vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa Elektrobit Oyj:n hallitukselle viimeistään 8. helmikuuta 2012.

Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen: Elektrobit Oyj / Lakiasiainosasto, Tutkijantie 8, 90590 Oulu 

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen 2012

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona 14.3.2012 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 21.3.2012 klo 10.00 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittaudu yhtiökokoukseen ja äänestä ennakkoon Euroclear Finland Oy:n palvelun kautta.

Ilmoittautuminen Euroclear Finland Oy:n palvelun kautta alkaa 17.2.2012 klo 10. Noudata Euroclearin ohjeita. Ilmoittautumisesi on mennyt perille saatuasi siitä vahvistuksen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa pyydämme noudattamaan yhtiökokouskutsussa annettuja ohjeita.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yllä olevan linkin kautta 17.2.2012 kello 10.00 – 21.3.2012 kello 10.00 välisenä aikana. Linkistä löytyvät myös sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet.  Ennakkoon äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero. Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä ja hänen mahdollisuutensa äänestää ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan osalta saattaa olla rajoitettu, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen. Ennakkoon äänestettäessä ei ole mahdollista tehdä vastaehdotuksia. Ennakkoon annettuja ääniä voi muuttaa yllä olevan linkin kautta 21.3.2012 klo 10.00 saakka. Annettujen äänten muuttaminen on lisäksi mahdollista kokouspaikalla ottamalla yhteyttä ilmoittautumispisteeseen mielellään ennen kokouksen alkua.

Ilmoittautujan tietosuoja

Yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän kautta kerätään Elektrobit Oyj:n yhtiökokouksen järjestämisessä hyödynnettäviä tietoja kuten henkilötunnus ja arvo-osuustilinumero. Tietoja käytetään vain osakkeenomistajien tunnistamiseksi ja omistuksen varmistamiseksi. Annettuja tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy. Tutustu tietosuojaselosteeseen tästä.

Tärkeitä päivämääriä

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on keskiviikko 14.3.2012.

Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 21. 3.2012 klo 10.00 mennessä.

Yhtiökokous pidetään maanantaina 26.3.2012 klo 13:00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12:30. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.

Yhtiökokoukseen 2012 liittyvät pörssitiedotteet

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu pörssitiedotteella torstaina 16. helmikuuta 2012.

Yhtiökokouksen päätökset: Yhtiökokouksen päätökset julkaistaan pörssitiedotteella 26.3.2012 kokouksen jälkeen Hallituksen järjestäytyminen: Hallituksen puheenjohtajaa ja valiokuntien kokoonpanoa koskevat hallituksen valinnat julkaistaan pörssitiedotteella hallituksen järjestäytymiskokouksen jälkeen.

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaalit

Ehdotettu hallituksen kokoonpano CVt.pdf (pdf, 143 kb) »
Esityslista, Elektrobit yhtiökokous 26 3 2012.pdf (pdf, 15.1 kb) »
Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.pdf (pdf, 41.6 kb) »
Tilinpäätös 2011, pörssitiedote julkaistu 16.2.2012.pdf (pdf, 195 kb) »
Vuosikertomus 2011.pdf (pdf, 1.35 mb) »
Yhtiökokouskutsu.pdf (pdf, 39.2 kb) »
Yhtiökokous, toimitusjohtajan katsaus.pdf (pdf, 751 kb) »
Yhtiökokouspöytäkirja 2012.pdf (pdf, 304 kb) »

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Elektrobit Oyjn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset.pdf (pdf, 44.3 kb) »
Tilinpäätös 2011, pörssitiedote julkaistu 16.2.2012.pdf (pdf, 195 kb) »
Yhtiökokouskutsu.pdf (pdf, 59 kb) »

Avaa/sulje osio Yhtiökokous 2010

Ohjeet hallintarekisteröidyille osakkeenomistajille

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla merkitty yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 22.3.2010 klo 10.00 mennessä. Ilmoittautumista tilapäiseen osakasluetteloon pidetään samalla myös ilmoittautumisena yhtiökokoukseen.

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän 15.3.2010 jälkeen osakkeenomistuksessa tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi antaa omaisuudenhoitajalleen valtakirjan omaisuudenhoitajan erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Jos osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa asiamiehekseen muun tahon kuin omaisuudenhoitajansa, tulee asiamiehen esittää päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Yhtiökokousmateriaalit

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, CVt.pdf (pdf, 141 kb) »
Esityslista, Elektrobit yhtiökokous 25 3 2010.pdf (pdf, 15.4 kb) »
Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.pdf (pdf, 61.3 kb) »
Vuosikertomus 2009.pdf (pdf, 1.41 mb) »
Yhtiökokous, Toimitusjohtajan katsaus.pdf (pdf, 408 kb) »
Yhtiökokouskutsu.pdf (pdf, 71 kb) »
Yhtiökokouspöytäkirja 2010.pdf (pdf, 548 kb) »