Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä toimielin, jossa yhtiön osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja hallintaan käyttämällä puhe- ja äänioikeuttaan. Yhtiökokouksen tärkeimpiä tehtäviä ovat muun muassa hallituksen jäsenten valitseminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen. Muut yhtiökokouksen tehtävät ilmenevät osakeyhtiölaista ja yhtiön yhtiöjärjestyksestä. Yhtiön tulee jokaisena tilikautena kutsua koolle yksi varsinainen yhtiökokous. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

Yhtiökokous 2021

Bittium Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 14.4.2021 klo 13.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Ritaharjuntie 1, 90590 Oulu.

Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä Suomen eduskunnan Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi 15.9.2020 hyväksymän väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen 2021

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä keskiviikkona 31.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja ei voi osallistua yhtiökokoukseen muuten kuin äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 25.3.2021 klo 10.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 7.4.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Bittium Oyj:lle ja Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 25.3.2021 klo 10.00 – 7.4.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Ilmoittaudu ja äänestä ennakkoon Euroclear Finland Oy:n palvelun kautta tästä (linkki tulossa myöhemmin)

Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan henkilö- tai Y-tunnus ja arvo-osuustilin numero. Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön verkkosivujen kautta Euroclear Finland Oy:n palveluun, hänet ohjataan vahvaan sähköiseen tunnistamiseen. Yhteisöomistajien osalta vahvaa sähköistä tunnistamista ei vaadita. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen (ladattavissa tästä 25.3. alkaen) tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla postitse tai sähköpostitse ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli samalla toimitetaan edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja äänestämisestä ennakkoon annetaan puhelimitse numerosta 040 344 3322 maanantaista perjantaihin klo 9.00–15.00.

Avaa/sulje osio Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon edellä kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Avaa/sulje osio Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä keskiviikkona 31.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään perjantaina 9.4.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

Avaa/sulje osio Muut ohjeet

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@bittium.com viimeistään 24.3.2021 klo 12.00. Vastaehdotuksen tekevän osakkeenomistajan on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset tällä internetsivuilla viimeistään 25.3.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 29.3.2021 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@bittium.com. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.bittium.com/yhtiokokous viimeistään 1.4.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Bittium Oyj:ssä on kokouskutsun päivänä 11.2.2021 yhteensä 35 693 166 osaketta ja ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Avaa/sulje osio Ilmoittautujan tietosuoja

Yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän kautta kerätään Bittium Oyj:n yhtiökokouksen järjestämisessä hyödynnettäviä tietoja kuten henkilötunnus ja arvo-osuustilinumero.

Tietoja käytetään vain osakkeenomistajien tunnistamiseksi ja omistuksen varmistamiseksi. Annettuja tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy.

Tutustu tietosuojaselosteeseen tästä.

Avaa/sulje osio Tärkeitä päivämääriä
 • Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille 24.3.2021 klo 12.00

 • Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 25.3.2021 klo 10.00

 • Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille 29.3.2021 klo 16.00

 • Täsmäytyspäivä 31.3.2021

 • Osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä tällä internetsivulla viimeistään 1.4.2021

 • Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy 7.4.2021 klo 16.00

 • Yhtiökokouspäivä 14.4.2021 klo 13.00

 • Yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 28.4.2021

Yhtiökokoukseen 2021 liittyvät pörssitiedotteet

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu pörssitiedotteella torstaina 11.2.2021.

Yhtiökokouksen päätökset: Yhtiökokouksen päätökset julkaistaan pörssitiedotteella yhtiökokouksen jälkeen.

Hallituksen järjestäytyminen: Hallituksen puheenjohtajaa ja valiokuntien kokoonpanoa koskevat hallituksen valinnat julkaistaan pörssitiedotteella hallituksen järjestäytymiskokouksen jälkeen.

Aiemmat yhtiökokoukset

Avaa/sulje osio Yhtiökokous 2020

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.6.2020 klo 12.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa Oulussa.

Osakkeenomistajilla ja asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. Yhtiölle ei toimitettu yhtään tällaista vastaehdotusta. Osakkeenomistajien yhtiökokoukselle esittämät kysymykset ovat luettavissa tällä internetsivulla.

Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain nojalla.

Yhtiökokouksen päätökset:

 • Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2019, myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle sekä päätti kannattaa yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

 • Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ja, että hallitus valtuutetaan päättämään myöhemmin harkintansa mukaan yhteensä enintään 3,6 miljoonan euron osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä, mikä yhtiön nykyisellä osakemäärällä laskettuna vastaa yhteensä noin 0,10 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset osingonjakopäätökset ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettavat osingot maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

 • Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Riitta Tiuraniemi, Seppo Mäkinen, Juha Putkiranta, Pekka Kemppainen ja Erkki Veikkolainen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi Veli-Pekka Paloranta valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi.

 • Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 15.6.2020 valinnut Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Riitta Tiuraniemi (valiokunnan puheenjohtaja), Juha Putkiranta ja Veli-Pekka Paloranta.

 • Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 50 % hallituksen jäsenten kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina tai osakeannilla tai erityisissä olosuhteissa, mikäli osakepalkkiota ei jostain syystä voida maksaa, rahana. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

 • Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Lue lisää: Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan (pörssitiedote 15.6.2020)

Yhtiökokous 2020 - toimitusjohtajan katsaus

Osakkeenomistajien yhtiökokoukselle esittämät kysymykset

1. Kysymys: Missä vaiheessa Espanjan pilotissa ollaan? Milloin on aika odottaa päätöksiä onko Bittium mukana vai ei?

Vastaus: Espanjan 8x8 VCR hankintaohjelmassa on ollut monenlaisia viiveitä, muutoksia ja käännöksiä. Ajoneuvo- ja asejärjestelmäalustan osalta kilpailu avattaneen uudestaan. Arvioimme, että meidän osaltamme päätöksiä hankintaohjelman jatkosta voitaisiin tehdä tämän vuoden lopussa. Hankkeessa on kuitenkin tähänkin saakka ollut paljon muutoksia ja viiveitä, ja voi olla, että niitä tulee vielä lisää.

 

2. Kysymys: Preventice sai kaupat UK Biobankin kanssa, tavoitteena testata 30 000 englantilaisen sydäntä BodyGuardian Mini laitteilla (Bittium Faros). Onko tämä kuinka merkittävää Bittiumin kannalta?

Vastaus: Kyseessä on tutkimushanke, jonka tavoitteena on mitata 30 000 potilasta 3 vuoden aikajaksolla. Kauppa ei laitemyyntivolyyminä ole meille merkittävä, mutta referenssinä tuotteidemme käytöstä vaativissa tutkimushankkeissa se on tärkeä.

 

3. Kysymys: Oliko Bittiumin kannalta merkittävää se että Saksa tuli mukaan Essor projektiin. Mitkä ovat realistiset mahdollisuudet Bittiumilla tehdä Saksan puolustusvoimien kanssa kauppaa tulevaisuudessa?

Vastaus: Saksan liittyminen ESSOR-hankkeeseen on hieno juttu vahvistaen ESSORin asemaa tulevaisuuden taktisen kommunikaation aaltomuotona ja standardina. Tämä antaa hyvän pohjan ESSOR-aaltomuodon laajemmalle käyttöönotolle kasvattamalla aaltomuodon markkinaa. Bittium on ollut mukana ESSOR-hankkeessa sen perustamisesta alkaen ja yhtiöllä on erittäin kilpailukykyinen ESSOR-aaltomuotoa tukeva taktisen kommunikaation tuoteportfolio. Saksassa on nyt ESSOR-yhteisössä oma kansallinen yhtiö, joka tarjoaa taktisen viestinnän järjestelmiä ja laitteita oman maan puolustusvoimille ja heillä on luonnollisesti tietty kotikenttäetu maan hankintoihin nähden. Bittiumin mahdollisuus avautuu sitä kautta, että heillä ei kuitenkaan ole täydellistä ESSORia tukevaa tuoteportfoliota ja Saksan maavoimat tulevat todennäköisesti hankkimaan radioita myös muilta valmistajilta.

4. Kysymys: Useiden piensijoittajien keskuudessa on ollut spekulointia Bittiumin ja osakeanalyysejä tekevän Inderesin välisestä yhteistyöstä ja Bittiumin mahdollisesti maksamasta korvauksesta. Kysymys kuulu siis: maksaako Bittium jotain inderesille heidän tekemistään analyyseistä? Ja jos maksaa, jatkokysymys: miksi? Inderesin toimintamalli on tuottaa totuuden kanssa hyvin vaillinaisesti linjassa olevia suosituksia, vuoroin positiivisia ja vuoroin negatiivisia tuoden vaihtoa ja vaihtelua kurssiin, jota he itse voivat hyödyntää eräänlaisena sisäpiiriläisenä. Osakkeenomistajan kannalta toiminta on kyseenalaista ja jos yhtiö siitä vielä jotain maksaa, se pitäisi lopettaa. Valitettavasti en voi tästä tehdä virallista ehdotusta kokoukseen, mutta olisi toivottavaa, että asiaa silti käsiteltäisiin yhtiössä, jos näin on.

Vastaus: Kiitos palautteesta. Inderes (https://www.inderes.fi/fi/inderes) on kaikille osakesijoittajille avoin analyysipalvelu ja yhteisö. Se tuottaa ammattitaitoista analyysiä sijoittajille ja olemme tehneet Inderesin kanssa yhteistyötä useita vuosia lisäarvon tuottamiseksi sijoittajillemme. Inderesin tehtävä on riippumattomana kolmantena osapuolena tarjota omistajillemme ja laajalle sijoittajayhteisölle arvioita ja näkemyksiä yhtiömme liiketoiminnan kehityksestä. Analyysin tarkoitus on toimia sijoittajien sijoitustoiminnan tukena sekä auttaa sijoittajia ymmärtämään yhtiön liiketoimintaa. Palautteen myötä olemme käyneet keskustelua palveluntarjoajan kanssa ja kiinnitämme jatkossa erityistä huomiota palvelun laatuun.

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaalit

Bittium Oyj yhtiökokouskutsu 2020 (pdf, 176 kb) »

CV Veli-Pekka Paloranta (pdf, 189kb) »

Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020 (pdf, 157kb) »

Bittium palkitsemispolitiikka 2020 (pdf, 248) »

Bittium vuosikertomus 2019 (pdf, 6,27 mb) »

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 (pdf, 1.1mb) »

Yhtiökokous 2020, toimitusjohtajan katsaus (pdf, 10.4 mb) »

Bittium Oyj yhtiökokouspöytäkirja 2020 (pdf, 643 kb) »

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Bittium Oyj tilinpäätöstiedote 2019 (pdf, 371 kb) »

Bittium Oyj yhtiökokouskutsu 2020 (pdf, 176 kb) »

Bittium Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2020 (pdf, 123 kb) »

Peruttuun yhtiökokoukseen liittyvä materiaali ja pörssitiedotteet

Bittium Oyj yhtiökokouskutsu 2020 (pdf, 164 kb) »

Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020 (pdf, 157kb) »

Bittium Oyj peruu varsinaisen yhtiökokouksensa keskiviikolta 1.4.2020 ja siirtää sen myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan (pdf, 109 kb) »

Avaa/sulje osio Yhtiökokous 2019

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2019 klo 13.00 alkaen Oulun yliopistolla Saalastinsalissa, osoitteessa Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.

Yhtiökokouksen päätökset:

 • Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.

 • Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta, joka on noin puolet tilikauden tuloksesta ja sen lisäksi lisäosinkona 0,10 euroa osakkeelta, eli yhteensä 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2019 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 23.4.2019.

 • Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Riitta Tiuraniemi, Seppo Mäkinen, Juha Putkiranta, Petri Toljamo ja Erkki Veikkolainen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi Pekka Kemppainen valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi.

 • Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 10.4.2019 valinnut Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Juha Putkiranta (valiokunnan puheenjohtaja) ja Riitta Tiuraniemi ja tarkastusvaliokunnan hallituksen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsuttiin KHT Seppo Laine.

 • Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 50 % kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina, ja osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti.

 • Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Lue lisää: Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan (pörssitiedote 10.4.2019)

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaalit

Ehdotettu hallituksen kokoonpano (pdf, 516 kb) »

Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019 (pdf, 375 kb) »

Vuosikertomus 2018 (pdf, 10.6mb) »

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 (pdf, 1.1mb) »

Yhtiökokous 2019, toimitusjohtajan katsaus (pdf, 3.52 mb) »

Bittium Oyj yhtiökokouspöytäkirja (pdf, 315 kb) »

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Bittium Oyj tilinpäätöstiedote 2018 (pdf, 379 kb) »

Bittium Oyj yhtiökokouskutsu 2019 (pdf, 107 kb) »

Bittium Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset (pdf, 346 kb) »

Avaa/sulje osio Yhtiökokous 2018

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 11. huhtikuuta 2018 Oulussa klo 13.00 alkaen osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.

Yhtiökokouksen päätökset:

 • Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.

 • Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 13.4.2018 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on perjantai 20.4.2018.

 • Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Seppo Mäkinen, Juha Putkiranta, Tero Ojanperä ja Erkki Veikkolainen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi Riitta Tiuraniemi ja Petri Toljamo valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi samaksi toimikaudeksi.

 • Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 11.4.2018 valinnut Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Juha Putkiranta (valiokunnan puheenjohtaja) ja Riitta Tiuraniemi ja tarkastusvaliokunnan hallituksen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsuttiin KHT Seppo Laine.

 • Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 40 % kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina, ja osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti.

 • Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Juhani Rönkkö tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä o osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Lue lisää: Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan (pörssitiedote 11.4.2018)

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaalit

Ehdotettu hallituksen kokoonpano FIN (pdf, 534 kb) »
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 (pdf, 1.54 mb) »
Yhtiökokous 2018, toimitusjohtajan katsaus (pdf, 8.16 mb) »
Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018 (pdf, 368 kb) »
Vuosikertomus 2017 (pdf, 10.12 mb) »
Bittium Oyj Yhtiökokouspöytäkirja (pdf, 320 kb) »

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Bittium Oyj tilinpäätöstiedote 2017 (pdf, 718 kb) »
Bittium Oyj yhtiökokouskutsu 2018 (pdf, 529 kb) »

Avaa/sulje osio Yhtiökokous 2017

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 12.4.2017 klo 13.00 alkaen osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90590 Oulu.

Yhtiökokouksen päätökset:

 • Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.
 • Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 18.4.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on tiistai 25.4.2017.
 • Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6).
 • Kirsi Komi, Seppo Mäkinen, Juha Putkiranta, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi Tero Ojanperä valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi.
 • Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 12.4.2017 valinnut Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi.
 • Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja) ja Kirsi Komi ja tarkastusvaliokunnan hallituksen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsuttiin KHT Seppo Laine.
 • Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot. Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 40 % kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina, ja osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti.
 • Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Juhani Rönkkö tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.
 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Lue lisää: Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan (pörssitiedote 12.4.2017)

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaalit

Ehdotettu hallituksen kokoonpano (pdf, 546 kb) »
Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 (pdf, 372 kb) »
Esityslista, Bittium Oyj yhtiökokous 12.4.2017 (pdf, 72.2 kb) »
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 (pdf, 2.59 mb) »
Vuosikertomus 2016 (pdf, 5.8 mb) »
Yhtiökokous 2017, toimitusjohtajan katsaus (pdf, 5.2 mb) »
Yhtiökokouspöytäkirja 2017 (pdf, 301 kb) »

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Bittium Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset (pdf, 99.7 kb) »
Bittium Oyj yhtiökokouskutsu 2017 (pdf, 503 kb) »
Tilinpäätös 2016 - pörssitiedote (pdf, 401 kb) »

Avaa/sulje osio Yhtiökokous 2016

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.4.2016 klo 13.00 alkaen osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90590 Oulu.

Yhtiökokouksen päätökset:

 • Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.

 • Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä torstaina 21.4.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on torstai 28.4.2016.

 • Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5).

 • Kirsi Komi, Seppo Mäkinen, Juha Putkiranta, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 • Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 19.4.2016 valinnut Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi.

 • Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on edelleen talous- ja tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja) ja Kirsi Komi ja talous- ja tarkastusvaliokunnan hallituksen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsuttiin entinen hallituksen puheenjohtaja Seppo Laine.

 • Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot. Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 40 % kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina, ja osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti.

 • Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Juhani Rönkkö tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Lue lisää: Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan (pörssitiedote 19.4.2016)

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Bittium Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset (pdf, 120 kb) »
Bittium Oyj yhtiökokouskutsu (pdf, 109 kb) »
Tilinpäätös 2015, pörssitiedote (pdf, 426 kb) »

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaalit

Bittium Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 (pdf, 378 kb) »
Bittium Vuosikertomus 2015 (pdf, 2.21 mb) »
Yhtiökokous 2016, toimitusjohtajan katsaus (päivitetty kirjoitusvirheen korjauksella 19.4.2016) (pdf, 3.07 mb) »
Yhtiökokouspöytäkirja 2016 (pdf, 314 kb) »
Esityslista, Bittium yhtiökokous 19.4.2016 (pdf, 69 kb) »
Ehdotettu hallituksen kokoonpano (pdf, 341 kb) »
Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016 (pdf, 106 kb) »

Avaa/sulje osio Ylimääräinen yhtiökokous 3/2015

Bittium Oyj:n hallitus on 24.8.2015 kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin maanantaina 14.9.2015 klo 13.00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset:

 • Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Yhtiö hankkii omia osakkeitaan ja Osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia 2008C kaikille osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella.
 • Kirsi Komi, Juha Putkiranta ja Seppo Mäkinen valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa 5.11.2015 ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. 

Lue lisää: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan (pörssitiedote 14.9.2015)

Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu ja materiaalit

Hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle 24.8.2015 (pdf, 134 kb) »
Ylimääräinen yhtiökokous pöytäkirja 14.9.2015 (pdf, 229 kb) »
Hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle, päivitetty 24.8.2015 (pdf, 285 kb) »
Ehdotettu hallituksen kokoonpano (pdf, 331 kb) »

Ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Bittium Oyj ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset (pidetty 14.9.2015) (pdf, 82.6 kb) »
Bittium Oyjn ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu (pdf, 92.8 kb) »

Avaa/sulje osio Ylimääräinen yhtiökokous 2/2015

Elektrobit Oyj:n hallitus on 20.5.2015 kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin torstaina 11.6.2015 klo 13.00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset:

 • Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Automotive-liiketoiminnan myynnin Continental AG:lle.
 • Ylimääräinen yhtiökokous päätti myös EB:n yhtiöjärjestyksen 1. kohdan ja yhtiön toiminimen muuttamisesta. Päätöksen täytäntöönpano edellyttää edellä asiakohdassa 6§ hyväksytyn Transaktion toteutumista.

Lue lisää: Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan (pörssitiedote 11.6.2015)


Ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Elektrobit Oyj (EB) myy Automotive-liiketoimintansa Continental AGlle (pdf, 93.8 kb) »
Elektrobit Oyj ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu 20.5.2015 (pdf, 254 kb) »

Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu ja materiaalit

Esitys ylimääräiselle yhtiökokoukselle (pdf, 318 kb) »
Hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle 20.5.2015 (pdf, 50.3 kb) »
Ylimääräinen yhtiökokous pöytäkirja 11.6.2015.pdf (pdf, 154 kb) »

Avaa/sulje osio Ylimääräinen yhtiökokous 1/2015

Elektrobit Oyj:n hallitus hyväksyi 18.2.2015 yhtiön osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman. Suunnitelman mukaan EB:n Suunnitelman mukaan EB:n Wireless-liiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät jakautumisessa syntyvälle uudelle yhtiölle Bittium Oyj:lle ("Bittium"), jonka osakkeet on tarkoitus listata Nasdaq Helsingin pörssilistalle. EB:n Automotive-liiketoiminta jäisi Elektrobit Oyj:öön, jonka pörssilistaus jatkuisi jakautumisen jälkeen.

Elektrobit Oyj:n hallitus on 29.4.2015 kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään muun muassa osittaisjakautumisen hyväksymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 11.6.2015 klo 13.00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.

Hallituksen ehdotukset koskien Bittium Oyj:n hallituksen palkkioita, jäsenten lukumäärää ja jäsenten valitsemista, tilintarkastajan palkkiota ja tilintarkastajan valitsemista sekä Elektrobit Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärää ja muutoksesta hallituksen kokoonpanossa julkaistaan myöhemmin, viimeistään 21.5.2015.

Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu ja materiaalit

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle 29.4.2015 (kohdat 6, 12 ja 13)

Hallituksen selostus yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista seikoista 29.4.2015

15.4.2015 pidetyn vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Jakautumissuunnitelma liitteineen

Jakautumissuunnitelma esitys (Englanniksi)

Ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 29.4.2015

Elektrobit Oyjn (EB) hallitus on hyväksynyt suunnitelman yhtiön osittaisjakautumisesta

Avaa/sulje osio Yhtiökokous 2015

Elektrobit Oyj:n (EB) varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.4.2015 klo 13.00 alkaen osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90590 Oulu.

Yhtiökokouksen päätökset:

 • Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.
 • Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 17.4.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on perjantai 24.4.2015.
 • Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5).
  Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 • Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 15.4.2015 valinnut Seppo Laineen hallituksen puheenjohtajaksi.
 • Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on talous- ja tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja), Seppo Laine ja Erkki Veikkolainen.
 • Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot. Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet, jotka toimivat myös muun Elektrobit-konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen jäseninä, ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon, joka on 1 200 euroa kokoukselta, osallistumisestaan tällaisen konserniyhtiön hallituksen kokouksiin. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
 • Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Juhani Rönkkö tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.
 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Lue lisää: Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan (pörssitiedote 15.4.2015)

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaalit

Esityslista, Elektrobit yhtiökokous 15.4.2015 (pdf, 57.7 kb) »
Yhtiökokouspöytäkirja 2015 (pdf, 310 kb) »
Vuosikertomus 2014 (pdf, 2.95 mb) »
Tilinpäätös 2014, pörssitiedote julkaistu 19.02.2015 (pdf, 302 kb) »
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 (pdf, 564 kb) »
Yhtiökokous 2015, toimitusjohtajan katsaus (pdf, 2.99 mb) »
Ehdotettu hallituksen kokoonpano (pdf, 1.15 mb) »
Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle (pdf, 69.5 kb) »

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Elektrobit Oyj varsinaisen yhtiökokouksen päätökset (pdf, 243 kb) »
Tilinpäätös 2014 (pdf, 302 kb) »
Elektrobit Oyjn yhtiokokouskutsu (pdf, 58.2 kb) »

Avaa/sulje osio Yhtiökokous 2014

Elektrobit Oyj:n (EB) varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2014 klo 13.00 alkaen osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.

Yhtiökokouksen päätökset:

 • Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.
 • Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 15.4.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingon maksupäivä on torstai 24.4.2014.
 • Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5).
 • Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 • Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 10.4.2014 valinnut Seppo Laineen hallituksen puheenjohtajaksi.
 • Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on talous- ja tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja), Seppo Laine ja Erkki Veikkolainen.
 • Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot. Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet, jotka toimivat myös muun Elektrobit-konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen jäseninä, ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan tällaisen konserniyhtiön hallituksen kokouksiin seuraavasti: 1 200 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
 • Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Juhani Rönkkö tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.
 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Lue lisää: Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan (pörssitiedote 10.4.2014)

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaalit

Esityslista, Elektrobit yhtiökokous 10.4.2014.pdf (pdf, 37.6 kb) »
Vuosikertomus 2013 (pdf, 2.27 mb) »
Tilinpäätös 2013, pörssitiedote julkaistu 20.02.2013.pdf (pdf, 323 kb) »
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2013.pdf (pdf, 372 kb) »
Yhtiökokous 2014, toimitusjohtajan katsaus.pdf (pdf, 861 kb) »
Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.pdf (pdf, 70.4 kb) »
Yhtiökokouspöytäkirja 2014.pdf (pdf, 312 kb) »

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Tilinpäätös 2013.pdf (pdf, 323 kb) »
Yhtiökokouskutsu.pdf (pdf, 58.4 kb) »

Avaa/sulje osio Ylimääräinen yhtiökokous 2013

Elektrobit Oyj:n (EB) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 4.12.2013 klo 13.00 alkaen osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.

Yhtiökokouskutsu ja materiaalit

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan varoja osakkeenomistajille yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,11 euroa osakkeelta. Yhtiökokouspäivän mukaisen osakemäärän mukaisesti jaon kokonaismäärä olisi 14.311.096,25 euroa. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 10.12.2013 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 17.12.2013.

Pääoman palautuksen johdosta yhtiön optio-oikeuksien 2008A-C mukaisia osakkeiden merkintähintoja alennetaan optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti pääoman palautuksen osakekohtaisella määrällä pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä. Tällöin optio-oikeuksien 2008A mukainen merkintähinta laskee 0,07 euroon, 2008B merkintähinta 0,73 euroon ja 2008C merkintähinta 0,61 euroon.

Lue lisää: Yhtiökokouksen päätökset ja Yhtiökokouksen pöytäkirja.

Tärkeitä päivämääriä

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä oli perjantaina 22.11.2013.

Yhtiökokoukseen tuli ilmoittautua viimeistään perjantaina 29.11.2013 klo 10.00 mennessä.

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 4.12.2013 klo 13.00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.

Pääoman palautuksen täsmäytyspäivä on 10.12.2013.

Pääoman palautuksen maksupäivä on 17.12.2013. 

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaalit

Esityslista.pdf (pdf, 56.7 kb) »
Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle.pdf (pdf, 54.1 kb) »
Hallituksen selostus.pdf (pdf, 40.8 kb) »
Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös 2012 ja tilintarkastuskertomus.pdf (pdf, 947 kb) »
Osavuosikatsaus tammi - kesäkuu, 2013.pdf (pdf, 244 kb) »
Osavuosikatsaus tammi - maaliskuu, 2013.pdf (pdf, 249 kb) »
Osavuosikatsaus tammi - syyskuu, 2013.pdf (pdf, 275 kb) »
Viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehty varojenjakopäätös.pdf (pdf, 308 kb) »
Ylimääräinen yhtiökokouspöytäkirja 2013.pdf (pdf, 117 kb) »

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Yhtiökokouskutsu.pdf (pdf, 49.4 kb) »

Avaa/sulje osio Yhtiökokous 2013

Elektrobit Oyj:n (EB) varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.4.2013 klo 13.00 alkaen osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.

Yhtiökokouksen päätökset:

 • Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2012 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.
 • Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 16.4.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 23.4.2013.
 • Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5).
 • Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 11.4.2013 valinnut Seppo Laineen hallituksen puheenjohtajaksi.
 • Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on talous- ja tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja), Seppo Laine ja Erkki Veikkolainen.
 • Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot. Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet, jotka toimivat myös muun Elektrobit-konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen jäseninä, ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan tällaisen konserniyhtiön hallituksen kokouksiin seuraavasti: 1 000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
 • Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.
 • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Lue lisää: Yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan (pörssitiedote 11.4.2013)

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaalit

Esityslista, Elektrobit yhtiökokous 11.4.2013.pdf (pdf, 34.6 kb) »
Vuosikertomus 2012.pdf (pdf, 876 kb) »
Tilinpäätös 2012, pörssitiedote julkaistu 19.2.2013.pdf (pdf, 249 kb) »
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 (pdf, 947 kb) »
Yhtiökokous, toimitusjohtajan katsaus.pdf (pdf, 742 kb) »
Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.pdf (pdf, 69.9 kb) »
Ehdotettu hallituksen kokoonpano CVt (pdf, 1.15 mb) »
Yhtiökokouspöytäkirja 2013.pdf (pdf, 308 kb) »

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Tilinpäätös 2012.pdf (pdf, 249 kb) »
Yhtiökokouskutsu.pdf (pdf, 58.8 kb) »

Avaa/sulje osio Yhtiökokous 2012

EB, Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 26. maaliskuuta 2012 Oulussa. 

Osakkeenomistajan pyyntö saada yhtiökokoukselle kuuluva asia Elektrobit Oyj:n vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa Elektrobit Oyj:n hallitukselle viimeistään 8. helmikuuta 2012.

Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen: Elektrobit Oyj / Lakiasiainosasto, Tutkijantie 8, 90590 Oulu 

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen 2012

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona 14.3.2012 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 21.3.2012 klo 10.00 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittaudu yhtiökokoukseen ja äänestä ennakkoon Euroclear Finland Oy:n palvelun kautta.

Ilmoittautuminen Euroclear Finland Oy:n palvelun kautta alkaa 17.2.2012 klo 10. Noudata Euroclearin ohjeita. Ilmoittautumisesi on mennyt perille saatuasi siitä vahvistuksen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa pyydämme noudattamaan yhtiökokouskutsussa annettuja ohjeita.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yllä olevan linkin kautta 17.2.2012 kello 10.00 – 21.3.2012 kello 10.00 välisenä aikana. Linkistä löytyvät myös sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet.  Ennakkoon äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero. Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä ja hänen mahdollisuutensa äänestää ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan osalta saattaa olla rajoitettu, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen. Ennakkoon äänestettäessä ei ole mahdollista tehdä vastaehdotuksia. Ennakkoon annettuja ääniä voi muuttaa yllä olevan linkin kautta 21.3.2012 klo 10.00 saakka. Annettujen äänten muuttaminen on lisäksi mahdollista kokouspaikalla ottamalla yhteyttä ilmoittautumispisteeseen mielellään ennen kokouksen alkua.

Ilmoittautujan tietosuoja

Yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän kautta kerätään Elektrobit Oyj:n yhtiökokouksen järjestämisessä hyödynnettäviä tietoja kuten henkilötunnus ja arvo-osuustilinumero. Tietoja käytetään vain osakkeenomistajien tunnistamiseksi ja omistuksen varmistamiseksi. Annettuja tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy. Tutustu tietosuojaselosteeseen tästä.

Tärkeitä päivämääriä

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on keskiviikko 14.3.2012.

Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 21. 3.2012 klo 10.00 mennessä.

Yhtiökokous pidetään maanantaina 26.3.2012 klo 13:00 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12:30. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.

Yhtiökokoukseen 2012 liittyvät pörssitiedotteet

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu pörssitiedotteella torstaina 16. helmikuuta 2012.

Yhtiökokouksen päätökset: Yhtiökokouksen päätökset julkaistaan pörssitiedotteella 26.3.2012 kokouksen jälkeen Hallituksen järjestäytyminen: Hallituksen puheenjohtajaa ja valiokuntien kokoonpanoa koskevat hallituksen valinnat julkaistaan pörssitiedotteella hallituksen järjestäytymiskokouksen jälkeen.

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaalit

Ehdotettu hallituksen kokoonpano CVt.pdf (pdf, 143 kb) »
Esityslista, Elektrobit yhtiökokous 26 3 2012.pdf (pdf, 15.1 kb) »
Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.pdf (pdf, 41.6 kb) »
Tilinpäätös 2011, pörssitiedote julkaistu 16.2.2012.pdf (pdf, 195 kb) »
Vuosikertomus 2011.pdf (pdf, 1.35 mb) »
Yhtiökokouskutsu.pdf (pdf, 39.2 kb) »
Yhtiökokous, toimitusjohtajan katsaus.pdf (pdf, 751 kb) »
Yhtiökokouspöytäkirja 2012.pdf (pdf, 304 kb) »

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet

Elektrobit Oyjn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset.pdf (pdf, 44.3 kb) »
Tilinpäätös 2011, pörssitiedote julkaistu 16.2.2012.pdf (pdf, 195 kb) »
Yhtiökokouskutsu.pdf (pdf, 59 kb) »

Avaa/sulje osio Yhtiökokous 2010

Ohjeet hallintarekisteröidyille osakkeenomistajille

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla merkitty yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 22.3.2010 klo 10.00 mennessä. Ilmoittautumista tilapäiseen osakasluetteloon pidetään samalla myös ilmoittautumisena yhtiökokoukseen.

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän 15.3.2010 jälkeen osakkeenomistuksessa tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi antaa omaisuudenhoitajalleen valtakirjan omaisuudenhoitajan erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Jos osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa asiamiehekseen muun tahon kuin omaisuudenhoitajansa, tulee asiamiehen esittää päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Yhtiökokousmateriaalit

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, CVt.pdf (pdf, 141 kb) »
Esityslista, Elektrobit yhtiökokous 25 3 2010.pdf (pdf, 15.4 kb) »
Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.pdf (pdf, 61.3 kb) »
Vuosikertomus 2009.pdf (pdf, 1.41 mb) »
Yhtiökokous, Toimitusjohtajan katsaus.pdf (pdf, 408 kb) »
Yhtiökokouskutsu.pdf (pdf, 71 kb) »
Yhtiökokouspöytäkirja 2010.pdf (pdf, 548 kb) »