Viiden vuoden kehitys

Tuloslaskelma, (MEUR)

  IFRS 2018
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2017
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2016
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2015
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2014
Jatkuvat
toiminnot
Liikevaihto, (MEUR) *) 62,8 51,6 64,2 56,8 52,7
     Liikevaihdon muutos, % 21,7 -19,9 13,0 7,8  
Liikevoitto / - tappio, (MEUR) *) 2,8 -6,2 2,5 2,3 0,8
     osuus liikevaihdosta % 4,5 -12,0 4,0 4,1 1,5
Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista, (MEUR) 2,7 -5,8 3,1 2,1 0,6
     osuus liikevaihdosta % 4,3 -11,3 4,9 3,7 1,2
Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista, (MEUR) 4,0 -4,8 3,5 2,3 1,3
     osuus liikevaihdosta % 6,4 -9,2 5,5 4,1 2,4
Tilikauden tulos myydyistä liiketoiminnoista verojen jälkeen, (MEUR)   1,7 0,0 539,0 11,2
     osuus liikevaihdosta % 0,0 3,2 0,0 948,7 21,3
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, (MEUR) 4,0 -3,1 3,5 541,3 12,5
     osuus liikevaihdosta % 6,4 -6,0 5,5 952,8 23,7

*) Jatkuvat toiminnot. Automotive tuloslaskelmat vähennetty ajalta 1.1.-1.7.2015 ja vuodelta 2014.


Tase (MEUR)

  IFRS 2018 Jatkuvat toiminnot IFRS 2017
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2016
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2015
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2014
Jatkuvat
toiminnot
Pitkäaikaiset varat 65,9 46,7 30,3 14,4 48,8
Vaihto-omaisuus 14,6 10,6 4,1 2,2 2,2
Muut lyhytaikaiset varat 51,9 81,1 118,9 142,8 115,8
Myytävänä olevat omaisuuserät          
Oma pääoma 110,0 116,7 130,6 137,6 93,4
Pitkäaikainen vieras pääoma 1,9 1,5 3,1 2,0 7,6
Lyhytaikainen vieras pääoma 20,5 20,2 19,6 19,8 65,8
Myytävänä oleviin ominaiseriin liittyvät velat          
Taseen loppusumma 132,4 138,4 153,3 159,4 166,8

Kannattavuus- ja muut tunnusluvut

  IFRS 2018 Jatkuvat toiminnot IFRS 2017
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2016
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2015
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2014
Jatkuvat
toiminnot
Oman pääoman tuotto, % **) 3,6 -3,9 2,6 2,0  
Sijoitetun pääoman tuotto, % **) 3,7 -4,5 2,6 2,5  
Korolliset nettovelat, (MEUR) -29,4 -61,7 -91,8 -121,4 -35,0
Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -26,7 -52,9 -70,3 -88,2 -37,4
Omavaraisuusaste, % 84,7 85,6 87,0 90,5 62,3
Bruttoinvestoinnit, (MEUR) *) 21,2 20,1 18,5 7,4 4,5
     % liikevaihdosta 33,8 38,8 28,8 13,1 8,5
Tutkimus- ja kehittämismenot, (MEUR) *) 21,6 15,0 6,9 7,3 6,9
     % liikevaihdosta 34,4 29,1 10,8 12,9 13,0
Henkilöstö keskimäärin, emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt *) 660 614 569 511 486
Henkilöstö keskimäärin, yhteisesti omistettu yhtiö          

*) Jatkuvat toiminnot. Automotive tuloslaskelmat vähennetty ajalta 1.1.-1.7.2015 ja vuodelta 2014.
**) Vertailukelpoiset luvut vuodelle 2014 ei sovellettavissa


Osakekohtaiset tunnusluvut

  IFRS 2018 IFRS 2017 IFRS 2016
IFRS 2015


IFRS 2014


Tulos / osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR
         
     Laimentamaton 0,113 -0,133 0,098 0,020 0,010
     Laimennettu 0,113 -0,133 0,098 0,020 0,010

Tulos/osake lopetetuista liiketoiminnoista, EUR
         
     Laimentamaton   0,046 0,000 4,687 0,086
     Laimennettu   0,046 0,000 4,685 0,085

Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR
         
     Laimentamaton 0,113 -0,087 0,098 4,708 0,096
     Laimennettu 0,113 -0,087 0,098 4,706 0,095
Oma pääoma / osake, EUR 3,08 3,27 3,66 3,86 0,71
Osinko / osake, EUR *) 0,15 0,3 0,3 0,3 0,04
Osinko / tulos, % 132,7 -344,6 305,3 6,4 42,7
P/E -luku 53,0 -64,9 57,7 344,3 35,9
Efektiivinen osinkotuotto, % 2,0 5,3 5,3 4,3 1,2

Kurssikehitys (EUR)
         
     Ylin kurssi 8,10 7,88 7,4 7,80 3,83
     Alin kurssi 4,71 5,55 5,15 3,27 2,30
     Keskikurssi 5,98 6,55 6,05 4,92 2,85
     Päätöskurssi 7,61 5,65 5,67 7,01 3,36
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 271,6 201,7 202,4 249,6 441,8

Osakkeiden vaihto
         
     MEUR 75,4 83,1 126,4 837,1 188,0
     1000 kpl 12 608 12 684 20 888 169 993 66 019
Suhteessa keskinmääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 35,3 35,5 58,6 147,8 50,4
Osakeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa (1000 kpl) 35 693 35 693 35 693 35 600 131 493
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (1000 kpl) 35 693 35 693 35 670 114 983 130 975
Osakkeiden optio-oikeuksilla laimennettu osakeanti- oikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (1000 kpl) 35 693 35 693 35 670 115 037 131 663

*) Hallituksen ehdotus vuodelle 2017