Viiden vuoden kehitys

Tuloslaskelma, (MEUR)

  IFRS 2020
Jatkuvat toiminno
IFRS 2019
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2018
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2017
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2016
Jatkuvat
toiminnot
Liikevaihto, (MEUR) *) 78,4 75,2 62,8 51,6 64,2
     Liikevaihdon muutos, % 4,2 19,7 21,7 -19,9 13,0
Liikevoitto / - tappio, (MEUR) *) 2,1 6,3 2,8 -6,2 2,5
     osuus liikevaihdosta % 2,7 8,4 4,5 -12,0 4,0
Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista, (MEUR) 1,6 5,9 2,7 -5,8 3,1
     osuus liikevaihdosta % 2,1 7,9 4,3 -11,3 4,9
Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista, (MEUR) 2,2 7,6 4,0 -4,8 3,5
     osuus liikevaihdosta % 2,8 10,2 6,4 -9,2 5,5
Tilikauden tulos myydyistä liiketoiminnoista verojen jälkeen, (MEUR) 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0
     osuus liikevaihdosta % 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, (MEUR) 2,2 7,6 4,0 -3,1 3,5
     osuus liikevaihdosta % 2,8 10,2 6,4 -6,0 5,5

Tase (MEUR)

  IFRS 2020
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2019
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2018 Jatkuvat toiminnot IFRS 2017
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2016
Jatkuvat
toiminnot
Pitkäaikaiset varat 86,4 80,5 65,9 46,7 30,3
Vaihto-omaisuus 20,9 18,2 14,6 10,6 4,1
Muut lyhytaikaiset varat 50,7  55,6 51,9 81,1 118,9
Myytävänä olevat omaisuuserät          
Oma pääoma 114,2 112,3 110,0 116,7 130,6
Pitkäaikainen vieras pääoma 21,9 22,1 1,9 1,5 3,1
Lyhytaikainen vieras pääoma 21,8 19,9 20,5 20,2 19,6
Myytävänä oleviin ominaiseriin liittyvät velat          
Taseen loppusumma 158,0 154,2 132,4 138,4 153,3

Kannattavuus- ja muut tunnusluvut

  IFRS 2020
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2019
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2018 Jatkuvat toiminnot IFRS 2017
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2016
Jatkuvat
toiminnot
Oman pääoman tuotto, % 1,9  6,9 3,6 -3,9 2,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,6  5,0 3,7 -4,5 2,6
Korolliset nettovelat, (MEUR) -2,1 -12,6 -29,4 -61,7 -91,8
Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -1,9 -11,2 -26,7 -52,9 -70,3
Omavaraisuusaste, % 73,1 73,4 84,7 85,6 87,0
Bruttoinvestoinnit, (MEUR) *) 17,4 21,3 21,2 20,1 18,5
     % liikevaihdosta 22,2 28,3 33,8 38,8 28,8
Tutkimus- ja kehittämismenot, (MEUR) *) 22,8 25,1 21,6 15,0 6,9
     % liikevaihdosta 29,1 33,4 34,4 29,1 10,8
Henkilöstö keskimäärin, emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt *) 673 665 660 614 569

Osakekohtaiset tunnusluvut

  IFRS 2020
IFRS 2019
IFRS 2018 IFRS 2017 IFRS 2016

Tulos / osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR
         
     Laimentamaton 0,061 0,214 0,113 -0,133 0,098
     Laimennettu 0,061 0,214 0,113 -0,133 0,098

Tulos/osake lopetetuista liiketoiminnoista, EUR
         
     Laimentamaton       0,046 0,000
     Laimennettu       0,046 0,000

Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR
         
     Laimentamaton 0,061 0,214 0,113 -0,087 0,098
     Laimennettu 0,061 0,214 0,113 -0,087 0,098
Oma pääoma / osake, EUR 3,20 3,15 3,08 3,27 3,66
Osinko / osake, EUR *) 0,0 0,10 0,15 0,3 0,3
Osinko / tulos, % 0,0 46,7 132,7 -344,6 305,3
P/E -luku 94,9 30,4 53,0 -64,9 57,7
Efektiivinen osinkotuotto, % 0 1,5 2,0 5,3 5,3

Kurssikehitys (EUR)
         
     Ylin kurssi 7,67 8,03 8,10 7,88 7,4
     Alin kurssi 3,40 5,91 4,71 5,55 5,15
     Keskikurssi 5,74 6,70 5,98 6,55 6,05
     Päätöskurssi 5,79 6,50 7,61 5,65 5,67
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 206,7 232,0 271,6 201,7 202,4

Osakkeiden vaihto
         
     MEUR 117,9 51,5 75,4 83,1 126,4
     1000 kpl 20 557 7 689 12 608 12 684 20 888
Suhteessa keskinmääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 57,6 21,5 35,3 35,5 58,6
Osakeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa (1000 kpl) 35 693 35 693 35 693 35 693 35 693
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (1000 kpl) 35 693 35 693 35 693 35 693 35 670
Osakkeiden optio-oikeuksilla laimennettu osakeanti- oikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (1000 kpl) 35 693 35 693 35 693 35 693 35 670

*) Hallituksen ehdotus vuodelle 2021