Viiden vuoden kehitys

Tuloslaskelma, (MEUR)

  IFRS 2021
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2020
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2019
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2018
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2017
Jatkuvat
toiminnot
Liikevaihto, (MEUR) *) 86,9 78,4 75,2 62,8 51,6
     Liikevaihdon muutos, % 10,8 4,2 19,7 21,7 -19,9
Liikevoitto / - tappio, (MEUR) *) 3,2 2,1 6,3 2,8 -6,2
     osuus liikevaihdosta % 3,7 2,7 8,4 4,5 -12,0
Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista, (MEUR) 2,5 1,6 5,9 2,7 -5,8
     osuus liikevaihdosta % 2,9 2,1 7,9 4,3 -11,3
Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista, (MEUR) 3,3 2,2 7,6 4,0 -4,8
     osuus liikevaihdosta % 3,8 2,8 10,2 6,4 -9,2
Tilikauden tulos myydyistä liiketoiminnoista verojen jälkeen, (MEUR) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
     osuus liikevaihdosta % 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, (MEUR) 3,3 2,2 7,6 4,0 -3,1
     osuus liikevaihdosta % 3,8 2,8 10,2 6,4 -6,0

Tase (MEUR)

  IFRS 2021
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2020
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2019
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2018 Jatkuvat toiminnot IFRS 2017
Jatkuvat
toiminnot
Pitkäaikaiset varat 85,9 86,4 80,5 65,9 46,7
Vaihto-omaisuus 18,8 20,9 18,2 14,6 10,6
Muut lyhytaikaiset varat 61,4  50,7  55,6 51,9 81,1
Myytävänä olevat omaisuuserät          
Oma pääoma 116,8 114,2 112,3 110,0 116,7
Pitkäaikainen vieras pääoma 21,5 21,9 22,1 1,9 1,5
Lyhytaikainen vieras pääoma 27,8 21,8 19,9 20,5 20,2
Myytävänä oleviin ominaiseriin liittyvät velat          
Taseen loppusumma 166,1 158,0 154,2 132,4 138,4

Kannattavuus- ja muut tunnusluvut

  IFRS 2021
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2020
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2019
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2018 Jatkuvat toiminnot IFRS 2017
Jatkuvat
toiminnot
Oman pääoman tuotto, % 2,9  1,9  6,9 3,6 -3,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,3  1,6  5,0 3,7 -4,5
Korolliset nettovelat, (MEUR) 0,2 -2,1 -12,6 -29,4 -61,7
Nettovelkaantumisaste (net gearing), % 0,2 -1,9 -11,2 -26,7 -52,9
Omavaraisuusaste, % 72,4 73,1 73,4 84,7 85,6
Bruttoinvestoinnit, (MEUR) *) 9,6 17,4 21,3 21,2 20,1
     % liikevaihdosta 11,0 22,2 28,3 33,8 38,8
Tutkimus- ja kehittämismenot, (MEUR) *) 19,8 22,8 25,1 21,6 15,0
     % liikevaihdosta 22,8 29,1 33,4 34,4 29,1
Henkilöstö keskimäärin, emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt *) 664 673 665 660 614

Osakekohtaiset tunnusluvut

  IFRS 2021 IFRS 2020
IFRS 2019
IFRS 2018 IFRS 2017

Tulos / osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR
         
     Laimentamaton 0,093 0,061 0,214 0,113 -0,133
     Laimennettu 0,093 0,061 0,214 0,113 -0,133

Tulos/osake lopetetuista liiketoiminnoista, EUR
         
     Laimentamaton         0,046
     Laimennettu         0,046

Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR
         
     Laimentamaton 0,093 0,061 0,214 0,113 -0,087
     Laimennettu 0,093 0,061 0,214 0,113 -0,087
Oma pääoma / osake, EUR 3,27 3,20 3,15 3,08 3,27
Osinko / osake, EUR *) 0,04 0,0 0,10 0,15 0,3
Osinko / tulos, % 44,6 0,0 46,7 132,7 -344,6
P/E -luku 43,0  94,9 30,4 53,0 -64,9
Efektiivinen osinkotuotto, % 0,8  0,5 0,0 2,0 5,3

Kurssikehitys (EUR)
         
     Ylin kurssi 7,89 7,67 8,03 8,10 7,88
     Alin kurssi 4,93 3,40 5,91 4,71 5,55
     Keskikurssi 6,18 5,74 6,70 5,98 6,55
     Päätöskurssi 5,30 5,79 6,50 7,61 5,65
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 189,2 206,7 232,0 271,6 201,7

Osakkeiden vaihto
         
     MEUR 83,2 117,9 51,5 75,4 83,1
     1000 kpl 13 464 20 557 7 689 12 608 12 684
Suhteessa keskinmääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 37,7 57,6 21,5 35,3 35,5
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa (1000 kpl) 35 700 35 693 35 693 35 693 35 693
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (1000 kpl) 35 700 35 693 35 693 35 693 35 693
Osakkeiden optio-oikeuksilla laimennettu osakeanti- oikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (1000 kpl) 35 700 35 693 35 693 35 693 35 693

*) Hallituksen ehdotus vuodelle 2022