Viiden vuoden kehitys

Tuloslaskelma, (MEUR)

  IFRS 2019
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2018
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2017
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2016
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2015
Jatkuvat
toiminnot
Liikevaihto, (MEUR) *) 75,2 62,8 51,6 64,2 56,8
     Liikevaihdon muutos, % 19,7 21,7 -19,9 13,0 7,8
Liikevoitto / - tappio, (MEUR) *) 6,3 2,8 -6,2 2,5 2,3
     osuus liikevaihdosta % 8,4 4,5 -12,0 4,0 4,1
Tulos ennen veroja jatkuvista liiketoiminnoista, (MEUR) 5,9 2,7 -5,8 3,1 2,1
     osuus liikevaihdosta % 7,9 4,3 -11,3 4,9 3,7
Tilikauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista, (MEUR) 7,6 4,0 -4,8 3,5 2,3
     osuus liikevaihdosta % 10,2 6,4 -9,2 5,5 4,1
Tilikauden tulos myydyistä liiketoiminnoista verojen jälkeen, (MEUR)     1,7 0,0 539,0
     osuus liikevaihdosta % 0,0 0,0 3,2 0,0 948,7
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, (MEUR) 7,6 4,0 -3,1 3,5 541,3
     osuus liikevaihdosta % 10,2 6,4 -6,0 5,5 952,8

*) Jatkuvat toiminnot. Automotive tuloslaskelmat vähennetty ajalta 1.1.-1.7.2015.


Tase (MEUR)

  IFRS 2019
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2018 Jatkuvat toiminnot IFRS 2017
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2016
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2015
Jatkuvat
toiminnot
Pitkäaikaiset varat 80,5 65,9 46,7 30,3 14,4
Vaihto-omaisuus 18,2 14,6 10,6 4,1 2,2
Muut lyhytaikaiset varat 55,6 51,9 81,1 118,9 142,8
Myytävänä olevat omaisuuserät          
Oma pääoma 112,3 110,0 116,7 130,6 137,6
Pitkäaikainen vieras pääoma 22,1 1,9 1,5 3,1 2,0
Lyhytaikainen vieras pääoma 19,9 20,5 20,2 19,6 19,8
Myytävänä oleviin ominaiseriin liittyvät velat          
Taseen loppusumma 154,2 132,4 138,4 153,3 159,4

Kannattavuus- ja muut tunnusluvut

  IFRS 2019
Jatkuvat toiminnot
IFRS 2018 Jatkuvat toiminnot IFRS 2017
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2016
Jatkuvat
toiminnot
IFRS 2015
Jatkuvat
toiminnot
Oman pääoman tuotto, % 6,9 3,6 -3,9 2,6 2,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,0 3,7 -4,5 2,6 2,5
Korolliset nettovelat, (MEUR) -12,6 -29,4 -61,7 -91,8 -121,4
Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -11,2 -26,7 -52,9 -70,3 -88,2
Omavaraisuusaste, % 73,4 84,7 85,6 87,0 90,5
Bruttoinvestoinnit, (MEUR) *) 21,3 21,2 20,1 18,5 7,4
     % liikevaihdosta 28,3 33,8 38,8 28,8 13,1
Tutkimus- ja kehittämismenot, (MEUR) *) 25,1 21,6 15,0 6,9 7,3
     % liikevaihdosta 33,4 34,4 29,1 10,8 12,9
Henkilöstö keskimäärin, emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt *) 665 660 614 569 511
Henkilöstö keskimäärin, yhteisesti omistettu yhtiö          

*) Jatkuvat toiminnot. Automotive tuloslaskelmat vähennetty ajalta 1.1.-1.7.2015.


Osakekohtaiset tunnusluvut

  IFRS 2019
IFRS 2018 IFRS 2017 IFRS 2016
IFRS 2015


Tulos / osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR
         
     Laimentamaton 0,214 0,113 -0,133 0,098 0,020
     Laimennettu 0,214 0,113 -0,133 0,098 0,020

Tulos/osake lopetetuista liiketoiminnoista, EUR
         
     Laimentamaton     0,046 0,000 4,687
     Laimennettu     0,046 0,000 4,685

Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR
         
     Laimentamaton 0,214 0,113 -0,087 0,098 4,708
     Laimennettu 0,214 0,113 -0,087 0,098 4,706
Oma pääoma / osake, EUR 3,15 3,08 3,27 3,66 3,86
Osinko / osake, EUR *) 0,10 0,15 0,3 0,3 0,3
Osinko / tulos, % 46,7 132,7 -344,6 305,3 6,4
P/E -luku 30,4 53,0 -64,9 57,7 344,3
Efektiivinen osinkotuotto, % 1,5 2,0 5,3 5,3 4,3

Kurssikehitys (EUR)
         
     Ylin kurssi 8,03 8,10 7,88 7,4 7,80
     Alin kurssi 5,91 4,71 5,55 5,15 3,27
     Keskikurssi 6,70 5,98 6,55 6,05 4,92
     Päätöskurssi 6,50 7,61 5,65 5,67 7,01
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 232,0 271,6 201,7 202,4 249,6

Osakkeiden vaihto
         
     MEUR 51,5 75,4 83,1 126,4 837,1
     1000 kpl 7 689 12 608 12 684 20 888 169 993
Suhteessa keskinmääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 21,5 35,3 35,5 58,6 147,8
Osakeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa (1000 kpl) 35 693 35 693 35 693 35 693 35 600
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (1000 kpl) 35 693 35 693 35 693 35 670 114 983
Osakkeiden optio-oikeuksilla laimennettu osakeanti- oikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana (1000 kpl) 35 693 35 693 35 693 35 670 115 037

*) Hallituksen ehdotus vuodelle 2020