Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet

Raportoinnin laajuus

Tämä osana vuosikertomusta julkaistu vastuullisuusraportti on neljäs Bittiumin tässä laajuudessa toteuttama katsaus yhtiön yritysvastuun johtamiseen ja toteutumiseen. Vuoden 2021 aikana Bittium on toteuttanut vastuullisuuteen liittyviä teemoja vastuullisuusohjelmansa mukaisesti, kehittänyt mittareita ja laajentanut tietoa toimintansa vaikutuksista. Vastuullisuusohjelma perustuu vuonna 2019 tehtyyn olennaisuusanalyysin, jonka tavoitteena oli saada ymmärrys sidosryhmien näkemyksestä koskien aiemmin valittuja vastuullisuuden painopistealueita. Olennaisuusanalyysin myötä yhtiö päivitti vastuullisuuden painopistealueensa sekä loi vastuullisuusohjelman vuosille 2020–2022.

Vertailtavuuden mahdollistamiseksi Bittium käyttää vastuullisuusraportin pohjalla Global Reporting Initiative (GRI) Standards -viitekehystä. Raportin lopussa olevaan taulukkoon on kerätty GRI Standards -viitekehyksen mukainen vastaavuustaulukko. Raportti kattaa Bittiumin neljä vastuullisuuden painopistealuetta sekä kuvauksen taloudellisesta vaikuttavuudesta. Taloudellinen tieto on kerätty Bittiumin taloudellisen raportoinnin tietojärjestelmistä ja suuri osa henkilöstöä koskevasta tiedosta on tuotettu henkilöstöhallinnon järjestelmistä. Raportissa esitetyt taloudelliset luvut perustuvat Bittiumin tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin vuosilta 2020 ja 2021.

Valintaperiaatteena raportissa on tuoda esille Bittiumin vastuullisuusperiaatteet ottaen huomioon GRI-viitekehys sekä Bittiumin liiketoiminnan painopistealueet langattomaan ja turvalliseen viestintään liittyvissä business-to-business -tyyppisissä liiketoiminnoissa. Bittiumilla on asiakkaita sekä Suomessa että ulkomailla. Toimintojen pääpainopiste ja valtaosa henkilöstöstä on kuitenkin Suomessa.

Vastuullisuusraportti julkaistaan vuosittain sähköisessä muodossa yhtiön vuosikertomuksen yhteydessä osoitteissa https://www.bittium.com ja https://vuosikertomus.bittium.com.

Raportin kattavuus

Vastuullisuusraportin raportointijakso on vuosikertomuksen tavoin tilikausi 1.1.–31.12.2021. Yhtiö ei raportoi ympäristötietoja sellaisista toimipaikoista, joissa yhtiöllä on käytössään vain osa toimistorakennuksen tiloista.

Raportointi ei kata tavaran- tai palveluntoimittajia. Muuten raportointi kattaa koko Bittium Oyj:n toiminnan sekä sen tytäryhtiöiden toiminnan.

Raportointiperiaatteet ja -ohjaus

Taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan kansainvälistä IFRS-tilinpäätöskäytäntöä ja hallinnointiin liittyvässä raportoinnissa listayhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Raportoidut taloudelliset tunnusluvut perustuvat tilintarkastettuun tietoon.

Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseen

Vuoden 2021 vastuullisuusraportti seuraa GRI Standards -ohjeiston perustasoa (core-taso). Vastuullisuusraporttia ei ole varmennettu riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta. Taloudellinen vaikuttavuus -osiossa esitetyt luvut perustuvat konsernin tilintarkastettuun tilinpäätökseen.

Yhteyshenkilö Bittiumin vastuullisuuteen liittyen:

Karoliina Malmi,
johtaja, viestintä ja markkinointi
karoliina.malmi@bittium.com

GRI-indeksi

Taulukon sivunumerot viittaavat vuosikertomuksen ladattavan/painetun version sivunumerointiin. Lataa pdf: Bittium Vuosikertomus 2021.

GRI102 Yleinen sisältö

Tunnus Tunnuksen otsikko Sijainti Lisätiedot / kommentit
Organisaatio
102-1 Raportoivan organisaation nimi Bittium lyhyesti sivu 8
102-2 Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut Bittium lyhyesti;
Bittiumin tuotteet ja palvelut
sivu 8
sivu 13
102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti Bittium lyhyesti sivu 8
102-4 Toimintamaat Bittium lyhyesti sivu 8
102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Bittium lyhyesti;
Osakkeet ja osakkeenomistajat
sivu 8
sivu 24
102-6 Markkina-alueet Bittium lyhyesti sivu 8
102-7 Raportoivan organisaation koko Bittium vuonna 2021 sivu 4
102-8 Tieto palkansaajista ja muista työntekijöistä Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset sivu 62
102-9 Toimitusketju Toimittajat ja kumppanit;
Vastuullinen hankinta
sivu 55
sivu 71
102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa Hallituksen toimintakertomus;
Luottamukselliset asiakassuhteet
Organisaatio;
Muutos johtoryhmässä,
myynnin johtaminen osaksi tuote- ja palvelualueita; sivu 100.
Toimitusketju;
Toimituksia siirretty Suomeen
ja Eurooppaan
Sivu 71
102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Riskienhallinta sivu 41
102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet ja aloitteet   Ei ole
102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa   Teknologiateollisuus ry.
Strategia
102-14 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus sivut 6-7
102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Liiketoiminta ja toimintaympäristö;
Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet
Hallituksen toimintakertomus
sivu 8

sivu 41

sivu 86
Eettiset periaatteet
102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa
Arvonluontimalli
sivu 72
sivut 52-53
102-17 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa sivu 72
sivut 52-54
Hallinto
102-18 Hallintorakenne Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 31
102-19 Vastuunjako Hallinto- ja ohjausjärjestelmä;
Vastuullisuuden johtaminen
sivu 31
sivu 54
102-20 Johdon vastuu talous, ympäristö ja
sosiaaliaiheista
Vastuullisuuden johtaminen
Vastuullisuuden organisointi ja riskien hallinta
sivu 54
102-21 Sidosryhmien kuuleminen Sidosryhmäyhteistyö;
Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa
sivu 55
sivu 72
102-22 Hallituksen kokoonpano Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 31
102-23 Hallituksen puheenjohtaja Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 31
102-24 Hallituksen valinta Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 31
102-31 Taloudellisten, ympäristö- ja sosiaaliasioiden
katselmus
Vastuullisuuden johtaminen sivu 54
102-32 Yritysvastuuraportin hyväksyminen Vastuullisuuden johtaminen sivu 54
102-35 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Hallinto- ja ohjausjärjestelmä;
palkka- ja palkkioselvitys

sivu 30
www.bittium.com/sijoittajat/hallinto-ja-ohjausjarjestelma/palkitseminen 

Sidosryhmävuorovaikutus
102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmäyhteistyö sivu 55
102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmäyhteistyö sivu 55
102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmäyhteistyö sivu 55
102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmäyhteistyö Olennaisuusanalyysi verkossa:
annualreport2019.bittium.com/vastuullisuus/vastuullisuuden_painopistealueet
sivu 55
Raportointiperiaatteet
102-45 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Konsernitilinpäätöksen liitetiedot;
32. Lähipiiritapahtumat
sivu 144
102-46 Raportin sisällön määrittely Vastuullisuus Bittiumilla 2021;
Raportointi
sivu 57
sivu 80
102-47 Olennaiset aiheet Vastuullisuusohjelma 2020-2022 sivu 57
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa GRI Standards -sisältöindeksi;
Ympäristövastuu
sivu 81
Käytetyt päästökertoimet ovat muuttuneet edellisestä laskelmasta tilastointimenetelmien muutoksesta johtuen.
102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja aiheiden laskentarajoissa GRI Standards -sisältöindeksi;
Ympäristövastuu
sivu 76
102-50 Raportointijakso Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet sivu 80
102-51 Edellisen raportin päiväys GRI Standards -sisältöindeksi 19.3.2021
102-52 Raportin julkaisutiheys Raportointi Raportti julkaistaan kerran vuodessa.
102-53 Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja Raportointi Karoliina Malmi, johtaja, viestintä ja markkinointi
karoliina.malmi@bittium.com
sivu 81
102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet sivu 80
102-55 GRI-sisällysluettelo GRI Standards -sisältöindeksi sivu 81
102-56 Raportoinnin varmennus Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet sivu 80

 
GRI103 Johtamisen kuvaus

103-1 Olennaisia aiheita koskevat laskentarajat GRI Standards -sisältöindeksi;
Vastuullisuuden painopistealueet
Laskentaraja: Bittium Oyj
sivu 81
sivu 60
103-2 Johtamistapa ja sen osa-alueet Vastuullisuuden johtaminen;
Vastuullisuuden painopistealueet
sivu 54
sivu 60
103-3 Johtamistavan arviointi Vastuullisuuden johtaminen sivu 54

 
AIHEKOHTAINEN SISÄLTÖ

Taloudelliset vaikutukset

201 Taloudelliset tulokset
201-1 Suoran taloudellisen arvon tuottaminen ja jakaminen Taloudellinen vaikuttavuus sivu 58-59
202-4 Julkiselta sektorilta saatu taloudellinen avustus Konsernitilinpäätöksen liitetiedot;
4. Liiketoiminnan muut tuotot
sivu 117
205 Korruptionvaistaisuus
205-3 Korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa Ei rikkomuksia,
sivu 72

 
Ympäristövaikutukset

301 Materiaalit
301-1 Materiaalin käyttö painon tai määrän mukaan Ympäristövastuu Bittium ei käytä tuotteidensa valmistamiseen paperia, kartonkia tai metallia. Bittium raportoi toimipisteiden materiaalien käytöstä aiheutuvan materiaalijätteen ja kierrätyksen määrän.
sivut 78-79
302 Energia
302-1 Organisaation oma energiankulutus Ympäristövastuu sivut 78-79
302-4 Energian käytön vähentäminen Ympäristövastuu sivut 77-79
303 Vesi
303-1 Veden käyttö lähteittäin Ympäristövastuu;
Ympäristövastuun mittarit

Raportoitu kokonaisvedenkäyttö ja veden käyttö henkilöittäin Bittiumin toimipaikkojen osalta. Tuotteiden valmistuksessa ei käytetä vettä.
sivu 79

305 Päästöt
305-1 Suorat kasvihuonekaasupäästöt Ympäristövastuu Raportoitu hiilijalanjälki.
sivut 78-79
306 Jätevedet ja jätteet
306-2 Jätteet Ympäristövastuu sivut 78-79
307 Ympäristölakien ja -sääntöjen noudattaminen
307-1 Ympäristölainsäädännön soveltaminen Ympäristövastuu Sovellettavien ympäristölakien ja määräysten tietokanta.

 
Sosiaaliset vaikutukset

403 Työterveys ja -turvallisuus
403-1 Työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset;
Hyvinvointi ja työturvallisuus
sivu 66
403-2 Tapaturmien tunnistaminen, riskien hallinta ja vaaratilanteiden tutkinta Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset;
Hyvinvointi ja työturvallisuus
Bittium kehittää työturvallisuusprosessejaan ja riskienhallintaa jatkuvasti. Lisätietoa alihankkijoiden osalta Bittium Supplier Manualista www.bittium.com/about-bittium/suppliers/supplier-manual 
sivu 66
403-3 Työterveyspalvelut Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset;
Hyvinvointi ja työturvallisuus
Lain edellyttämää laajemmat terveydenhuoltopalvelut kattavat 99 % henkilöstöstä. Työterveyspalvelut osana tilaajavastuulain noudattamista on osa Bittiumin alihankintaprosessia.
sivu 66
403-4 Työntekijöiden osallistuminen, konsultointi ja viestintä työterveydestä ja työturvallisuudesta Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset;
Hyvinvointi ja työturvallisuus
sivu 66
403-5 Työntekijöiden työterveys- ja työturvallisuuskoulutus Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset;
Hyvinvointi ja työturvallisuus
Kaikissa Bittiumin toimipaikoissa on asianmukaiset turvallisuussuunnitelmat, ja turvallisuusasiat on huomioitu Bittiumin henkilöstön perehdytysohjelmassa. Työterveysasioista viestitään henkilökunnalle säännöllisesti.
Alihankintayritykset vastaavat työntekijöidensä työterveydestä ja työturvallisuuskoulutuksesta omien periaatteidensa mukaisesti. Bittium perehdyttää Bittiumin tiloissa työskentelevät alihankkijat. Bittiumin asiakkaiden tiloissa työskentelevät alihankkijat perehdytetään asiakkaan toimesta. Muilta osin alihankkijat vastaavat itse työntekijöidensä koulutuksesta.
sivu 65
403-6 Työntekijöiden terveyden edistäminen Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset;
Hyvinvointi ja työturvallisuus
sivu 65
403-7 Liiketoimintasuhteiden kautta suoraan organisaatioon liittyvien työterveys- ja työturvallisuusvaikutusten ehkäiseminen ja torjuminen Luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet; Vastuullinen hankinta
Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset;
Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista
Lisätietoa alihankkijoiden osalta Bittium Supplier Manualista www.bittium.com/about-bittium/suppliers/supplier-manual 
sivu 71
sivu 62
sivu 98
403-8 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän piiriin kuuluvat työntekijät Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset;
Hyvinvointi ja työturvallisuus
Bittiumin henkilöstö.
sivu 67
403-9 Työhön liittyvät tapaturmat Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset;
Hyvinvointi ja työturvallisuus
Vuonna 2021 Bittiumin Suomen yhtiöissä raportoitiin 3 turvallisuus- ja läheltä piti -havaintoa ja 3 työtapaturmaa, joista yhdestäkään ei aiheutunut työkyvyttömyyttä
eikä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista korvausvelvollisuutta.
Sivu 66
403-10 Työperäiset sairaudet Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset;
Hyvinvointi ja työturvallisuus
Sairauspoissaoloaste 3 % vuonna 2021 (laskettu työterveyspalveluidentuottajan datasta pv/hlö vs. teoreettinen säännöllinen työaika). Vuokratyövoiman osalta Bittiumilla ei ole tietoa saatavilla. Merkittävimmät työkykyriskit liittyvät tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, työssä jaksamiseen ja henkiseen hyvinvointiin.
sivu 66
404 Koulutus ja henkilöstön kehittäminen
404-1 Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset Raportoitu koulutuspäivät / henkilö sivut 62, 67
404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset sivu 65
405 Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet
405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet;
Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset
sivu 32
sivu 66
419 Määräystenvastaisuus
419-1 Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden osalta Vastuullinen hankinta,
Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoistai
Ei rikkomuksia
• Korruptio, sivut 54, 72, 99
• Konfliktimineraalit, s. 71
• Väärennetyt materiaalit, s. 71