Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet

Raportoinnin laajuus

Tämä osana vuosikertomusta julkaistu vastuullisuusraportti on toinen Bittiumin tässä laajuudessa toteuttama katsaus yhtiön yritysvastuun johtamiseen ja toteutumiseen. Olemme kehittäneet mittareita, laajentaneet tietoa toiminnan vaikutuksista ja kasvattaneet siten myös raportoinnin laajuutta. Vertailtavuuden mahdollistamiseksi Bittium käyttää vastuullisuusraportin pohjalla Global Reporting Initiative (GRI) Standards -viitekehystä. Raportin lopussa olevaan taulukkoon on kerätty GRI Standards -viitekehyksen mukainen vastaavuustaulukko.

Raportti kattaa Bittiumin kolme vastuullisuuden painopistealuetta sekä kuvauksen ympäristö- ja taloudellisesta vaikuttavuudesta.

Taloudellinen tieto on kerätty Bittiumin taloudellisen raportoinnin tietojärjestelmistä ja suuri osa henkilöstöä koskevasta tiedosta on tuotettu henkilöstöhallinnon järjestelmistä. Raportissa esitetyt taloudelliset luvut perustuvat Bittiumin tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin vuosilta 2017 ja 2018.

Valintaperiaatteena raportissa on ollut tuoda esille Bittiumin vastuullisuusperiaatteet ottaen huomioon GRI-viitekehys sekä Bittiumin liiketoiminnan painopistealueet langattomaan ja turvalliseen viestintään liittyvissä business-to-business -tyyppisissä liiketoiminnoissa. Bittiumilla on asiakkaita sekä Suomessa että ulkomailla. Toimintojen pääpainopiste ja valtaosa henkilöstöstä on kuitenkin Suomessa.

Raportti tullaan julkaisemaan jatkossa vuosittain sähköisessä muodossa yhtiön vuosikertomuksen yhteydessä osoitteissa https://www.bittium.com ja https://vuosikertomus.bittium.com.

Raportin kattavuus

Vastuullisuusraportin raportointijakso on vuosikertomuksen tavoin tilikausi 1.1.–31.12.2018. Yhtiö ei raportoi ympäristötietoja sellaisista toimipaikoista, joissa yhtiöllä on käytössään vain osa toimistorakennuksen tiloista.

Raportointi ei kata tavaran- tai palveluntoimittajia. Muuten raportointi kattaa koko Bittium Oyj:n toiminnan sekä sen tytäryhtiöiden toiminnan.                

Raportointiperiaatteet ja -ohjaus

Taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan kansainvälistä IFRS-tilinpäätöskäytäntöä ja hallinnointiin liittyvässä raportoinnissa listayhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Raportoidut taloudelliset tunnusluvut perustuvat tilintarkastettuun tietoon.                  

Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseen

Vuoden 2018 vastuullisuusraportti seuraa GRI Standards -ohjeiston perustasoa (core-taso). Vastuullisuusraporttia ei ole varmennettu riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta. Taloudellinen vaikuttavuus -osiossa esitetyt luvut perustuvat konsernin tilintarkastettuun tilinpäätökseen.

Yhteyshenkilö Bittiumin vastuullisuuteen liittyen:

Karoliina Fyrstén,
johtaja, viestintä ja markkinointi
karoliina.fyrsten@bittium.com

GRI-indeksi

Taulukon sivunumerot viittaavat vuosikertomuksen ladattavan/ painetun version sivunumerointiin. Lataa pdf: Bittium Vuosikertomus 2018.

GRI102 Yleinen sisältö

Tunnus Tunnuksen otsikko Sijainti Lisätiedot / kommentit
Organisaatio
102-1 Raportoivan organisaation nimi Bittium lyhyesti sivu 8
102-2 Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut Bittium lyhyesti;
Bittiumin tuotteet ja palvelut
sivu 8
sivu 12
102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti Bittium lyhyesti sivu 8
102-4 Toimintamaat Bittium lyhyesti sivu 8
102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 29
102-6 Markkina-alueet Bittium lyhyesti sivu 8
102-7 Raportoivan organisaation koko Tilinpäätös sivu 71
102-8 Tieto palkansaajista ja muista työntekijöistä Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset sivu 55
102-9 Toimitusketju Vastuullinen hakinta sivu 53
102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa GRI Staindards -sisältöindeksi Ei merkittäviä muutoksia
sivu 67
102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa; 
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
sivu 62
sivu 29
102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet ja aloitteet   Ei ole
102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa   Teknologiateollisuus ry.
Strategia
102-14 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus sivu 6
102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Liiketoiminta ja toimintaympäristö;
Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet
sivu 8
sivu 41
Eettiset periaatteet
102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa sivu 62
102-17 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa sivu 62
Hallinto
102-18 Hallintorakenne Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 29
102-19 Vastuunjako Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa sivu 62
102-21 Sidosryhmien kuuleminen Sidosryhmäyhteistyö;
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
sivu 53
sivu 29
102-22 Hallituksen kokoonpano Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 29 
102-23 Hallituksen puheenjohtaja Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 29
102-24 Hallituksen valinta Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 29
102-32 Yritysvastuuraportin hyväksyminen Vastuullisuuden johtaminen sivu 52
102-35 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Hallinto- ja ohjausjärjestelmä;
palkka- ja palkkioselvitys

sivu 29
www.bittium.com/sijoittajat/
hallinto-ja-ohjausjarjestelma

Sidosryhmävuorovaikutus
102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmäyhteistyö sivu 53
102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmäyhteistyö sivu 53
102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmäyhteistyö sivu 53
102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmäyhteistyö sivu 53
Raportointiperiaatteet
102-45 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Konsernitilinpäätöksen liitetiedot;
32. Lähipiiritapahtumat
sivu 66
sivu 125
102-46 Raportin sisällön määrittely Vastuullisuus Bittiumilla;
Raportointi
sivu 46
sivu 66
102-47 Olennaiset aiheet Vastuullisuus Bittiumilla;
Vastuullisuuden painopistealueet
sivu 46
sivu 54
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa GRI Standards -sisältöindeksi Laajennettu sisältö
102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja aiheiden laskentarajoissa GRI Standards -sisältöindeksi Ei merkittäviä muutoksia
102-50 Raportointijakso Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet sivu 66
102-51 Edellisen raportin päiväys GRI Standards -sisältöindeksi 21.3.2018
102-52 Raportin julkaisutiheys Raportointi Raportti julkaistaan kerran vuodessa, sivu 66
102-53 Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja Karoliina Fyrstén, johtaja, viestintä ja markkinointi
karoliina.fyrsten@bittium.com
sivu 67
102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet sivu 66
102-55 GRI-sisällysluettelo GRI Standards -sisältöindeksi sivu 67
102-56 Raportoinnin varmennus Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet sivu 66

 
GRI103 Johtamisen kuvaus

103-1 Olennaisia aiheita koskevat laskentarajat GRI Standards -sisältöindeksi;
Vastuullisuuden painopistealueet
Laskentaraja: Bittium Oyj
103-2 Johtamistapa ja sen osa-alueet Vastuullisuuden johtaminen;
Vastuullisuuden painopistealueet
sivu 52
sivu 54
103-3 Johtamistavan arviointi Vastuullisuuden johtaminen Johdon katselmus
sivu 52

 
AIHEKOHTAINEN SISÄLTÖ

Taloudelliset vaikutukset

201 Taloudelliset tulokset
201-1 Suoran taloudellisen arvon tuottaminen ja jakaminen Taloudellinen vaikuttavuus sivu 50
202-4 Julkiselta sektorilta saatu taloudellinen avustus Konsernitilinpäätöksen liitetiedot;
4. Liiketoiminnan muut tuotot
sivu 99
205 Korruptionvaistaisuus
205-3 Korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa Ei rikkomuksia
Korruption vastainen työkalu käytössä
sivu 62

 
Ympäristövaikutukset

301 Materiaalit
301-1 Materiaalin käyttö painon tai määrän mukaan Vastuu ympäristöstä Paperin käyttö, sivu 65
Kartongin käyttö, sivu 65
Metallin käyttö, sivu 65
302 Energia
302-1 Organisaation oma energiankulutus Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa;
Vastuu ympäristöstä
sivu 63
302-4 Energian käytön vähentäminen Vastuu ympäristöstä sivu 64
303 Vesi
303-1 Veden käyttö lähteittäin Vastuu ympäristöstä sivu 64
Kokonaisvedenkäyttö, sivu 64
Veden käyttö henkilöittäin, sivu 64
305 Päästöt
305-1 Suorat kasvihuonekaasupäästöt Vastuu ympäristöstä Raportoitu hiilijalanjälki
sivu 64
306 Jätevedet ja jätteet
306-2 Jätteet Vastuu ympäristöstä sivu 65
307 Ympäristölakien ja -sääntöjen noudattaminen
307-1 Ympäristölainsäädännön soveltaminen Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa Sovellettavien ympäristölakien ja määräysten tietokanta
sivu 63

 
Sosiaaliset vaikutukset

401 Työllistäminen
401-1 Uusi palkattu henkilöstö ja henkilöstön vaihtuvuus   Toimii vain Suomessa
403 Työterveys ja -turvallisuus
403-2 Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, työhön liittyvät kuolemantapaukset Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset Raportoitu: sairauspoissaoloaste ja tapaturmien määrä
sivu 58
404 Koulutus ja henkilöstön kehittäminen
404-1 Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset Raportoitu koulutustunnit / henkilö sivu 55
404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset sivu 55
405 Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet
405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus Henkilöstö vuonna 2018 sivu 56
419 Määräystenmukaisuus
419-1 Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden osalta GRI Standards -sisältöindeksi Ei rikkomuksia
? Korruptio, sivu 62
? Konfliktimineraalit, sivu 60
? Väärennetyt materiaalit, sivu 60