Hallitus

(Päivitetty 10.4.2024)

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään (3–7) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voi kuulua yhdestä kolmeen (1–3) varajäsentä. Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain suosituksen 10 mukaisesti. Hallituksen jäsen on velvollinen toimittamaan Yhtiölle tarvittavat tiedot riippumattomuusarvioinnin suorittamista varten. Hallituksen jäsenellä on myös velvollisuus ilmoittaa mahdollisista muutoksista riippumattomuuteen liittyvissä tiedoissa.

10.4.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6). Erkki Veikkolainen, Riitta Tiuraniemi, Veli-Pekka Paloranta, Petri Toljamo ja Pekka Kemppainen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi Raimo Jyväsjärvi valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi.

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 10.4.2024 valinnut Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Riitta Tiuraniemi (valiokunnan puheenjohtaja), Petri Toljamo ja Veli-Pekka Paloranta.

 

Hallitus on laatinut työjärjestyksen ja arvioi työskentelyään vuosittain. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Hallitus valvoo operatiivista toimintaa ja hallintoa. Hallitus päättää Yhtiön toimintaa ohjaavista periaatteista, strategiasta sekä budjetista. Edelleen hallitus päättää yritysjärjestelyistä ja kaupoista ja muista strategisista yhteenliittymistä ja merkittävistä investoinneista sekä merkittävistä organisaatiota ja rahoitusta koskevista asioista. Hallitus valvoo, että konserniin kuuluvien yhtiöiden kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja tämän mahdollisen sijaisen sekä hyväksyy Yhtiön organisaatiorakenteen.

Toimitusjohtaja, talousjohtaja, kehitysjohtaja ja lakiasiainjohtaja (joka toimii hallituksen sihteerinä) osallistuvat hallituksen kokouksiin. Muu Yhtiön johto osallistuu kokouksiin tarvittaessa tai hallituksen kutsusta. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy hallituksen kokousten esityslistat toimitusjohtajan ja hallituksen sihteerin valmistelusta.

Hallitus soveltaa työskentelyssään vuosikelloa, jonka mukaan säännönmukaisesti käsiteltävät aiheet määräytyvät. Vuosikellon säännönmukaisten aiheiden lisäksi hallituksen tärkeimpinä aiheina vuoden aikana olivat toimitusjohtajan vaihtuminen, strategian päivitys ja kustannusrakenteen keventäminen sekä organisaation uudistaminen.

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista, ja ne ovat julkisesti nähtävillä internetsivuilla palkitseminen.

Vuonna 2023 hallitus kokoontui 15 kertaa. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

1.1-31.12.2023
  Hallitus Tarkastusvaliokunta
Erkki Veikkolainen 15/15  
Veli-Pekka Paloranta 14/15  6/6
Riitta Tiuraniemi 15/15  6/6
Pekka Kemppainen 15/15  
Petri Toljamo 14/15 6/6 

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Yhtiössä monimuotoisuus nähdään olennaisena osana vastuullista toimintaa ja menestystekijänä, joka mahdollistaa strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja asiakasymmärryksen jatkuvan parantamisen.

Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa otetaan huomioon Yhtiön liiketoimintojen tarpeet ja kehitysvaiheet sekä hallituksen valiokuntien edellyttämät osaamisalueet. Hallituksen jäsenten valinnassa tavoitteena on varmistaa, että hallitus kokonaisuutena tukee Yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämistä. Monimuotoisuus tukee tätä tavoitetta, joten Yhtiö pyrkii siihen, että monimuotoisuutta tukevat seikat otetaan hallituksen kokoonpanon suunnittelussa huomioon olennaisena kriteerinä.

Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Yhtiön kannalta olennaisia tekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävä osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammatti- ja toimialoilta, eri kehitysvaiheissa olevista liiketoiminnoista ja johtamisesta sekä jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet. Hallituksen monimuotoisuutta tukee kokemus kansainvälisestä toimintaympäristöstä ja eri kulttuureista sekä ikä- ja sukupuolijakauman huomioiminen. Tavoitteena on, että molemmat sukupuolet ovat edustettuna hallituksessa ja Yhtiö pyrkii hyvään ja tasapainoiseen sukupuolijakaumaan.

Monimuotoisuusperiaatteiden toteuttamiseksi hallituksen jäsenehdokkaiden etsintä- ja arviointiprosessissa otetaan huomioon monimuotoisuusperiaatteet ja prosessiin etsitään molempien sukupuolien edustajia. Monimuotoisuuden tilaa ja aikaisemmin mainitun tavoitteen saavuttamisen edistymistä monitoroidaan hallituksen itsearviointikeskusteluissa. Yhtiön hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituskokoonpanon valmistelussa huomioidaan myös pitkän aikavälin tarpeet ja seuraajasuunnittelu.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti Yhtiön hallituksessa on kolmesta seitsemään (3–7) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voi kuulua yhdestä kolmeen (1–3) varajäsentä. Hallituskokoonpanon ja jäsenten lukumäärän on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiön hallituksessa on 31.12.2023 päättyneen tilikauden aikana ollut viisi jäsentä (neljä miesjäsentä ja yksi naisjäsen). Hallituksen itsearviointikeskusteluissa on tultu siihen tulokseen, että hallituksen jäsenet ovat erikoisosaamiseltaan, taustoiltaan sekä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan siinä määrin erilaisia, että hallitus on kokonaisuutena pystynyt tämän ansiosta tehokkaasti tukemaan Yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä.

Hallituksen jäsenet

Avaa/sulje osio Erkki Veikkolainen, Bittium Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

 

Erkki Veikkolainen

s. 1952, DI, eMBA

Päätoimi: Mevita Invest Oy, toimitusjohtaja

Luottamustoimet:

 • Bittium Oyj (ent. Elektrobit Oyj), hallituksen jäsen 2008-2015, hallituksen puheenjohtaja 2015-.
 • KoskiRent Oy, hallituksen jäsen 2020-.
 • Elcoflex (Suzhou) Co. Ltd, hallituksen jäsen 2007-.
 • Elcoflex Oy, hallituksen jäsen 2015-, hallituksen puheenjohtaja 2006-2015.
 • Maustaja Oy, hallituksen jäsen 2006-.

Työhistoria:

 • Bittium Technologies Oy (ent. Elektrobit Technologies Oy), hallituksen jäsen 2011-2015.
 • Elektrobit Oyj, sopimustuotekehitys- ja testausliiketoiminta-yksiköistä vastaava johtaja 2002–2003.
 • Elektrobit Technologies Oy, toimitusjohtaja 2001–2003.
 • Elektrobit Oy, liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja 1998–2001.
 • Nokia Mobile Phones, eri tehtäviä 1985–1998, viimeksi liiketoiminta-alueen vetäjänä.

Omistus:

Erkki Veikkolaisen omistukset

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Avaa/sulje osio Riitta Tiuraniemi, Bittium Oyj:n hallituksen jäsen

 

s. 1962, DI

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Luottamustoimet:

 • Bittium Oyj, hallituksen jäsen 2018-, tarkastusvaliokunnan jäsen 2018-2020, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2020-.
 • Skoggi Oy, Hallituksen jäsen 2022-.
 • Gratis Finland Oy, perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja 2022-.
 • Wamma Consultants Oy, perustajajäsen ja hallituksen jäsen 2021-.

Työhistoria:

 • Skoggi Oy, operatiivinen johtaja, perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja 2019-2022.
 • Terveysoperaattori Oy, toimitusjohtaja ja perustajaosakas sekä hallituksen jäsen 2014-2019.
 • DNA Oy, toimitusjohtaja, 2009-2013.
 • DNA Finland Oy, toimitusjohtaja, 2005-2008.
 • DNA Networks Oy, toimitusjohtaja, 2004-2005.
 • DNA Networks Oy, tekninenjohtaja ja johtoryhmän jäsen, 1999-2005.
 • Omnitele Oy, yksikön johtaja, Mobile Communications Consultancy, johtoryhmän jäsen, 1990-1999.
 • Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus TEKES, Suomi Vanhempi tekninen asiantuntija , Information Technology, 1996-1997.
 • Nokia Telecommunications, järjestelmäsuunnittelija, pääsuunnittelija , 1986-1990.

Omistus:

Riitta Tiuraniemen omistukset

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Avaa/sulje osio Pekka Kemppainen, Bittium Oyj:n hallituksen jäsen

 

s. 1954, Tekniikan Lisensiaatti

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Luottamustoimet:

 • Bittium Oyj, hallituksen jäsen 2019-.
 • Valmet Oyj, hallituksen jäsen 2018-.
 • Junttan Oy, hallituksen jäsen 2018-.

Työhistoria:

 • Nestor Cables Oy, hallituksen jäsen 2020, hallituksen puheenjohtaja 2021-2022
 • KONE Corporation, Executive Vice President, Service business 2010-2017.
 • KONE Corporation, Executive Vice President & Area Director Asia Pacific, 2004-2010.
 • KONE Corporation, Senior Vice president, New Elevator and Escalator Business, 1999-2004.
 • KONE Corporation, eri tehtäviä 1984-1999, viimeksi tuotekehitys- ja teknologiajohtaja.

Omistus:

Pekka Kemppaisen omistukset

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Avaa/sulje osio Veli-Pekka Paloranta, Bittium Oyj:n hallituksen jäsen

 

s. 1972, KTM

Päätoimi: Lehto Group Oyj, talousjohtaja

Luottamustoimet:

 • Bittium Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2020-.


Työhistoria:

 • Bittium Oyj (ent. Elektrobit Oyj), talousjohtaja, 2010-2015.
 • Elektrobit Oyj, johtaja, Finance, 2008-2010.
 • JOT Automation Oy, talousjohtaja, 2007-2008.
 • Elektrobit Group Oyj, Business Controller, 2000-2007.

Omistus:

Veli-Pekka Palorannan omistukset

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Avaa/sulje osio Petri Toljamo, Bittium Oyj:n hallituksen jäsen

 

s. 1974, DI, eMBA

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Luottamustoimet:

 • Bittium Oyj, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen, 2021-.
 • Bittium Oyj, hallituksen jäsen, 2018-2020.
 • Creowave Oy, Hallituksen puheenjohtaja, 2023-.
 • HT Growth Partners Oy, perustajajäsen, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja 2022-.
 • Manea Capital Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2016-2023, hallituksen jäsen, 2023-.


Työhistoria:

 • Keysight Technologies Inc., NEMO Wireless Network Testing, Vice President ja Keysight Technologies Finland Oy, toimitusjohtaja, 2017-2022.
 • Anite Finland Oy, toimitusjohtaja ja AniteNetwork Testing liiketoimintayksikön toimitusjohtaja, 2013-2017.
 • Pulse Electronics, Mobile Division johtaja ja Pulse Finland, toimitusjohtaja 2011-2013.
 • ElektrobitWireless Communications, Vice President, Device and Network Solutions Business Area, 2010.
 • ElektrobitWireless Communications, Vice President, Mobile Device Solutions Business Area, 2008-2009.
 • ElektrobitWireless Communications, Cellular Terminal Solutions Business Area, johtaja, 2007-2008.
 • ElektrobitWireless Communications, PlatformR&D and Head of Terminal Programs, johtaja, 2005-2006.
 • ElektrobitGmbH, Business Development, johtaja, 2004-2005.
 • ElektrobitOy, erilaisissa tuotekehityksen, projektihallinnan ja liiketoiminnan tehtävissä, 1996-2004.

Omistus:

Petri Toljamon omistukset

Riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Avaa/sulje osio Raimo Jyväsjärvi, Bittium Oyj:n hallituksen jäsen

 

s. 1956, Yleisesikuntaupseeri, filosofian maisteri (M.Sc. national resources strategy USA), kenraaliluutnanttievp.

Luottamustoimet:

 • Bittium Oyj, hallituksen neuvonantaja, 2023-2024, hallituksen jäsen 2024-.
 • Oy Sisu Auto Ab, hallituksen jäsen 2023-,
 • Huoltovarmuuskeskus, hallituksen jäsen 2016-2023,
 • Senaatti-kiinteistöt, hallituksen jäsen 2019-2020.

Työhistoria:

 • Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikkö, kansallinen puolustusmateriaalijohtaja 2016-2022,
 • Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö 2014-2015,
 • Maavoimien komentaja 2011-2014,
 • Maavoimien materiaalilaitoksen johtaja 2009-2011,
 • Erityistehtävä, National Defence University USA 2008-2009,
 • Puolustusvoimien suunnittelupäällikkö 2004-2008,
 • KFOR NATO operaatio, prikaatin apulaiskomentaja 2003-2004,
 • Tykistöprikaatin komentaja 2000-2003.

Omistus:

Raimo Jyväsjärven omistukset

Ei-riippumaton yhtiöstä, sillä Jyväsjärvi toimii yhtiön neuvonantajana.