Vastuullisuus Bittiumilla

Vastuullisuus näkyy Bittiumin toiminnassa, tuotteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa, hankintaketjuissa sekä sen tavassa luoda arvoa ympäröivään yhteiskuntaan.

Vastuullisuusohjelma 2020–2022

Bittium on kansainvälinen teknologiayritys, jonka tarkoitus on luoda syvällisen osaamisensa avulla ensiluokkaisia ja yhteiskunnallisesti hyödyllisiä teknisiä innovaatioita, jotka parantavat viestintäyhteyksiä ja luovat turvallisuutta ja edistävät terveydenhuoltoa.

Bittiumin vastuullisuusohjelma perustuu yhtiön strategiaan, arvoihin, sidosryhmien odotuksiin ja toimintaympäristön megatrendeihin. Se on osa yrityksen organisaatiokulttuuria, sen tapaa toimia ja luoda arvoa ympäröivään yhteiskuntaan.

Vastuullisuusohjelman taustalla on vuonna 2019 toteutettu olennaisuusanalyysi, jonka perustella vastuullisuuden painopistealueet on määritelty. Ohjelma rakentuu painopistealueiden kehitystavoitteista ja -toimenpiteistä sekä niille määritellyistä mittareista.

Bittium seuraa ja kehittää vastuullisuuttaan jatkuvasti. Vastuullisuusohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan vuositasolla eri mittareilla, ja ohjelman edistymä ja tavoitteiden toteuma raportoidaan kerran vuodessa julkaistavassa vastuullisuusraportissa.

Toimitusjohtajan katsaus vastuullisuuteen

Vastuullisuus näkyy toiminnassamme, tuotteissa, tuotteiden elinkaarissa, hankintaketjuissa sekä siinä, miten liiketoimintamme kautta luomme arvoa ympäröivään yhteiskuntaan. Vastuullisuus perustuu Bittiumin strategiaan ja arvoihin – se on tiivis osa organisaatiokulttuuriamme.

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Vuoden 2020 maailmanlaajuisesta Covid-19-pandemiasta huolimatta olemme pystyneet edistämään vastuullisuusohjelmaamme, mutta vaikutuksilta emme mekään säästyneet. 

Vastuullisuus Bittiumilla 2020

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan.

Vastuullisuus näkyy Bittiumin toiminnassa, tuotteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa, hankintaketjuissa sekä sen tavassa luoda arvoa ympäröivään yhteiskuntaan.

Vastuullisuuden johtaminen

Bittium Oyj:n hallitus käsittelee vastuullisuusasioita perustuen johtoryhmän esityksiin, ja tarkastusvaliokunta käsittelee ja valmistelee vastuullisuusasioita tarvittaessa.

Johtoryhmä käsittelee vastuullisuuteen liittyviä asioita, seuraa vastuullisuuden tuloksellisuutta ja asettaa vastuullisuustavoitteita puolivuosittaisessa johdon katselmoinnissa. Johtoryhmä vastaa myös vastuullisuussuunnitelmien ja toimenpiteiden jalkauttamisesta päivittäiseen liiketoimintaan.

Vastuullisuuden painopistealueet

Bittium seuraa kunkin painopistealueen edistymistä valituin mittarein vastuullisuusohjelman mukaisesti sekä kehittää toimintaansa ja suorituskykyänsä jatkuvasti.

Yhtiön liiketoiminnan tärkeimmät voimavarat ovat osaavat ihmiset, monimuotoinen ja syrjimätön työyhteisö sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen. Yhtiö tarjoaa työntekijöilleen haastavia ja innostavia töitä ja sitoutuu tukemaan heidän kehittymistään sekä panostamaan heidän hyvinvointiinsa.

Bittium on kaikille sidosryhmilleen luotettava toimija. Toimintaa sidosryhmien kanssa ohjaavat hyvä hallintotapa sekä eettiset periaatteet ja menettelytavat (Code of Conduct). Asiakassuhteissa vastuullisuus näkyy tavoissa toimia, tuotteiden laadussa ja luottamuksellisissa asiakassuhteissa. Yhtiön liiketoiminnan lähtökohtana on luottamus.

Vastuullinen liiketoimintatapa on yhtiön toiminnan perusta. Se antaa hyvän pohjan riskienhallintaan, ja on sekä arvo että kilpailuetu. Vastuullisuus auttaa yhtiötä pitkän tähtäimen arvonluonnissa.

Vastuu ympäristöstä, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja resurssitehokkaista ratkaisuista on tärkeä osa Bittiumin toimintaa ja sen kehittämistä. Tuotteiden käyttöiän ja kierrätettävyyden maksimoinnin kautta voidaan vaikuttaa tuotteiden kokonaiselinkaarivaikutuksiin. Lisäksi pyritään minimoimaan toiminnan vaikutuksia ympäristöön. Tuloksia seurataan ympäristöohjelman kautta.

Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset

Edistämme avointa, tasa-arvoista ja monimuotoista työkulttuuria. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Panostamme osaamisen, esimiestaitojen ja työnantajamielikuvan kehittämiseen.

Luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet

Bittiumin asiakkaiden toimialaan ja teknologiaan liittyvien erityisvaatimusten huomioiminen on lähtökohta luottamukselliselle asiakassuhteelle.

Toimintatavoissa huomioidaan erityisesti tietoturvallisuuden ja asiakkaiden luottamuksellisten tietojen salassapito.

Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa

Bittium toimii vastuullisena yrityskansalaisena ympärillä olevassa yhteiskunnassa. Yhtiö on luotettava paikallinen kumppani ja työllistäjä, joka käy aktiivista ja avointa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa, toimii yhtenäisten toimintaperiaatteiden mukaisesti, luo lisäarvoa osakkeenomistajille ja etsii kestävää kehitystä edistäviä toimintatapoja ja ratkaisuja.

Ympäristövastuu

Bittiumin liiketoiminta keskittyy pääasiassa tuotteiden suunnittelemiseen, valmistuskumppanien suorittamaan tuotteiden kokoamiseen, myyntiin ja markkinointiin. Tämä vastaa vain pientä osaa tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksista. Suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät tuotteen elinkaaren viimeisessä vaiheessa eli kierrätyksessä. Vastuu ympäristöstä, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja resurssitehokkaista ratkaisuista on kuitenkin tärkeä osa toimintaa ja sen kehittämistä.