Vastuullisuus

Bittium toimii vastuullisena yrityskansalaisena ympärillä olevassa yhteiskunnassa.

Vastuullisuusohjelma 2022–2025

Bittium työsti vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla uuden vastuullisuusohjelman vuosille 2022–2025. Aiemmin määriteltyjä painopistealueita ei muutettu, mutta niitä ryhmiteltiin uudelleen. Bittiumin vastuullisuus perustuu jatkossa kolmeen keskeiseen teemaan: bittiumlaiset, asiakkaat ja tietoturva sekä ympäristö. Eettiset periaatteet ja vastuullinen liiketoimintatapa luovat pohjan luottamukselle, jota vaalitaan Bittiumin arvoja toteuttaen.

Vastuullisuusohjelma lanseerataan sisäisesti vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin aikana.

Vuoden 2021 vastuullisuustoimenpiteet raportoidaan Vastuullisuusohjelma 2020–2022 mukaisesti.

Toimitusjohtajan katsaus vastuullisuuteen

Bittium toimii vastuullisena yrityskansalaisena ympärillä olevassa yhteiskunnassa. Olemme luotettava paikallinen kumppani ja työllistäjä, joka toimii yhtenäisten toimintaperiaatteiden mukaisesti ja etsii kestävää kehitystä edistäviä toimintatapoja ja ratkaisuja.

Vastuullisuus Bittiumilla 2021

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan.

Vastuullisuus näkyy Bittiumin toiminnassa, tuotteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa, hankintaketjuissa sekä sen tavassa luoda arvoa ympäröivään yhteiskuntaan.

Vastuullisuuden johtaminen

Bittiumilla on erillinen vastuullisuustyöryhmä, joka kehittää, seuraa ja arvioi vastuullisuuteen liittyviä asioita. Työryhmän vastuulla on vastuullisuusriskien hallinta ja luotaus, sekä yhtiön vastuullisuuden raportointi.

Vastuullisuuden painopistealueet

Bittium seuraa kunkin painopistealueen edistymistä valituin mittarein vastuullisuusohjelman mukaisesti sekä kehittää toimintaansa ja suorituskykyänsä jatkuvasti.

Yhtiön liiketoiminnan tärkeimmät voimavarat ovat osaavat ihmiset, monimuotoinen ja syrjimätön työyhteisö sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen. Yhtiö tarjoaa työntekijöilleen haastavia ja innostavia töitä ja sitoutuu tukemaan heidän kehittymistään sekä panostamaan heidän hyvinvointiinsa.

Bittium on kaikille sidosryhmilleen luotettava toimija. Toimintaa sidosryhmien kanssa ohjaavat hyvä hallintotapa sekä eettiset periaatteet ja menettelytavat (Code of Conduct). Asiakassuhteissa vastuullisuus näkyy tavoissa toimia, tuotteiden laadussa ja luottamuksellisissa asiakassuhteissa. Yhtiön liiketoiminnan lähtökohtana on luottamus.

Vastuullinen liiketoimintatapa on yhtiön toiminnan perusta. Se antaa hyvän pohjan riskienhallintaan, ja on sekä arvo että kilpailuetu. Vastuullisuus auttaa yhtiötä pitkän tähtäimen arvonluonnissa.

Vastuu ympäristöstä, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja resurssitehokkaista ratkaisuista on tärkeä osa Bittiumin toimintaa ja sen kehittämistä. Tuotteiden käyttöiän ja kierrätettävyyden maksimoinnin kautta voidaan vaikuttaa tuotteiden kokonaiselinkaarivaikutuksiin. Lisäksi pyritään minimoimaan toiminnan vaikutuksia ympäristöön. Tuloksia seurataan ympäristöohjelman kautta.

Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset

Bittiumin voimavara ovat osaavat, motivoituneet ja sitoutuneet ihmiset. Vahvuus työnantajana koostuu monipuolisista työtehtävistä ja kehittymismahdollisuuksista erilaisten teknologioiden, tuotteiden ja projektien parissa. Bittiumin henkilöstön kesken koetaan vahvaa yhteishenkeä sekä työkaverien ja työyhteisön arvostusta.

Luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet

Luottamuksellisuus ja tietoturvan varmistaminen ovat osa Bittiumin vastuullisuutta. Luottamus on yksi Bittiumin arvoista ja liiketoiminnan edellytys. Luottamus liittyy niin asiakassuhteisiin, tuotteisiin, palveluihin kuin toimintatapoihinkin.

Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa

Bittium toimii vastuullisena yrityskansalaisena ympärillä olevassa yhteiskunnassa. Yhtiö on luotettava paikallinen kumppani ja työllistäjä, joka käy aktiivista ja avointa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa, toimii yhtenäisten toimintaperiaatteiden mukaisesti, luo lisäarvoa osakkeenomistajille ja etsii kestävää kehitystä edistäviä toimintatapoja ja ratkaisuja.

Ympäristövastuu

Vastuu ympäristöstä, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja resurssitehokkaista ratkaisuista on tärkeä osa Bittiumin toimintaa ja sen kehittämistä. Bittium on sitoutunut ympäristöpolitiikkansa mukaisesti minimoimaan ympäristövaikutukset suunnittelemiensa tuotteiden tuotannossa, käytössä ja hävittämisessä.