Toimitusjohtajan katsaus vastuullisuuteen

Bittium toimii vastuullisena yrityskansalaisena ympärillä olevassa yhteiskunnassa.

Toimitusjohtajan katsaus vastuullisuuteen

Bittium toimii vastuullisena yrityskansalaisena ympärillä olevassa yhteiskunnassa. Olemme luotettava paikallinen kumppani ja työllistäjä, joka toimii yhtenäisten toimintaperiaatteiden mukaisesti ja etsii kestävää kehitystä edistäviä toimintatapoja ja ratkaisuja. Tätä tukeaksemme valmistelimme vuoden 2021 syksyllä uutta vastuullisuusohjelmaa vuosille 2022–2025. Vastuullisuutemme perustuu jatkossa kolmeen keskeiseen teemaan: bittiumlaiset, asiakkaat ja tietoturva, sekä ympäristö. Viime vuoden osalta raportointimme perustuu voimassa olleen vastuullisuusohjelman mittareihin ja tavoitteisiin.

Vastuullinen liiketoimintatapa luo pohjan luottamukselle, jota vaalitaan Bittiumin arvoja toteuttaen. Toimintamme on hyvin säänneltyä, joten iso osa vastuullisuudestamme perustuu luottamuksellisuuteen ja tietoturvan varmistamiseen. Alamme on täynnä jatkuvasti muuttuvia standardeja ja säännöksiä, joita me noudatamme ja joista meidän on pysyttävä jatkuvasti ajan tasalla. Tämä on yksi toimintamme perusedellytyksistä.

Toinen pandemiavuosi on hyvällä tavalla pakottanut meitä jatkamaan yhtiön käytäntöjen uudistamista. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on ollut työlistallamme korkealla, sillä noin 70 prosenttia työntekijöistämme on ollut vuoden aikana etätöissä. Olemme erilaisin toimenpitein pitäneet yllä osallistavaa ja keskustelevaa kulttuuriamme ja jatkaneet hyvään esimiestyöhön panostamista.

Maailmanlaajuinen komponenttipula koskettaa myös Bittiumia. Olemme kartoittaneet lukuisia suomalaisia ja eurooppalaisia tavarantoimittajia tuotteisiimme tarvittavien komponenttien saamiseksi. Joidenkin kriittisten komponenttien osalta toimituksia on pystytty siirtämään kaukomailta meitä lähemmäksi Eurooppaan ja jopa Suomeen.

Ekologisuus on Bittiumilla kaiken tuotesuunnittelun ja -kehityksen lähtökohta, minkä takia otamme jatkuvasti enemmän huomioon kiertotalouden periaatteita. Pyrimme täyttämään EU:n Ecodesign-direktiivin, jonka tavoitteena on parantaa tuotteiden energiatehokkuutta integroimalla ympäristönäkökohdat ja elinkaariajattelu tuotesuunnitteluvaiheeseen. Direktiivi on nyt laajentumassa huomioimaan myös ohjelmistotuotannon vaikutukset tuotteen ekologisen jalanjäljen elinkaariarviointiin. Bittium on osallistunut direktiivin viranomaistyöhön Suomen ja EU:n tasolla.

Saavutimme vuonna 2021 ympäristövastuulle asettamamme tavoitteet. Oulun toimitilassa parhaimmillaan 13,5 prosenttia hyödynnettävästä sähköenergiasta saatiin aurinkoenergiasta. Kokonaishiilijalanjälkemme oli 718 690 kg CO2e, eli hiilijalanjälkemme pieneni vuodentakaisesta noin 5 %. Hiilijalanjäljen pienenemiseen vaikutti koronaviruspandemian aiheuttama lentomatkustamisen merkittävä vähentyminen sekä laskentatavan muutos jätteistä aiheutuvien päästöjen osalta.

Hannu Huttunen

Toimitusjohtaja