Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2024

Print Print this release
26. Huhtikuuta 2024

Bittium Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2024

Bittium Oyj
Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

Bittium Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2024

Bittium Oyj:n pörssitiedote 26.4.2024 kello 08.00
 

Liikevaihto ja liiketulos kasvoivat vertailukaudesta. Strategian toteuttaminen etenee suunnitellusti.

Bittium Oyj on siirtynyt 1.1.2024 alkaen segmenttipohjaiseen talousraportointiin. Tämä liiketoimintakatsaus on ensimmäinen uuteen segmenttijakoon perustuen laadittu raportti. Raportoitavia segmenttejä on neljä: yhtiön kolme liiketoimintasegmenttiä; Defense & Security, Medical ja Engineering Services, sekä konsernitoiminnot-segmentti.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.
 

Yhteenveto tammi-maaliskuu 2024

 • Bittiumin liikevaihto kasvoi 21,5 prosenttia edellisvuodesta 18,2 miljoonaan euroon (14,9 miljoonaa euroa).
 • Tuotepohjainen liikevaihto oli 10,7 miljoonaa euroa (8,0 miljoonaa euroa). Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta oli 59,1 prosenttia (53,7 prosenttia).
 • Palvelupohjainen liikevaihto oli 7,4 miljoonaa euroa (6,9 miljoonaa euroa). Palvelupohjaisen liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta oli 40,9 prosenttia (46,3 prosenttia).
 • Käyttökate oli 3,2 miljoonaa euroa (-1,0 miljoonaa euroa), mikä vastaa 17,6 prosenttia liikevaihdosta (-6,8 prosenttia).
 • Liiketulos oli 1,0 miljoonaa euroa (-3,5 miljoonaa euroa), mikä vastaa 5,7 prosenttia liikevaihdosta (-23,6 prosenttia).
 • Tilauskanta oli 31,6 miljoonaa euroa (25,6 miljoonaa euroa).
 • Henkilöstön määrä kauden lopussa oli 513 henkilöä (607 henkilöä).
 • Strategian toteuttaminen ja toimenpiteet yhtiön tervehdyttämiseksi jatkuivat suunnitellusti.
 • Puolustusministeri Antti Häkkänen valtuutti Puolustusvoimat neuvottelemaan ja allekirjoittamaan kumppanuussopimuksen Bittiumin kanssa.
 • Bittiumin johtama tutkimus- ja yrityskonsortion jäsenet allekirjoittivat F-35-hävittäjähankintaan liittyvän epäsuoran teollisen yhteistyön raamisopimuksen yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin kanssa.
 • Lääkintälaitehyväksyntöjen aikataulut Medical-liiketoiminnassa, Defense-liiketoiminnan tuotetoimitusten ajoittumiset ja asiakkaiden kustannussäästöpaineet Engineering Services -liiketoiminnassa luovat epävarmuuksia toimintaympäristössä.
   

Tunnusluvut tammi-maaliskuu 2024

KONSERNI (MEUR) 1-3/2024 1-3/2023
3 kk 3 kk
LIIKEVAIHTO 18,2 14,9
Liikevaihdon muutos-% 21,5 % -18,6 %
KÄYTTÖKATE 3,2 -1,0
Käyttökate % liikevaihdosta 17,6 % -6,8 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 1,0 -3,5
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 5,7 % -23,6 %
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 0,7 -3,7
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) 0,019 -0,104
TUOTEKEHITYSKULUT 4,0 5,6
TUOTEKEHITYSKULUT % LIIKEVAIHDOSTA 21,9 % 37,4 %
AKTIVOIDUT TUOTEKEHITYSKULUT 1,9 2,1
LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA 5,2 1,1
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA -2,1 -2,4
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA -0,3 -0,4
KASSAVAROJEN MUUTOS 2,8 -1,6
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 11,2 17,4
NETTOVELKAANTUMISASTE (%) 10,5 % 4,3 %
OMAVARAISUUSASTE (%) 70,9 % 71,3 %
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 514 610
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ KAUDEN LOPUSSA 513 607

Bittiumin toimitusjohtaja Johan Westermarck

Vuosi 2024 alkoi Bittiumilla odotetun mukaisesti. Liikevaihto kasvoi 21,5 prosenttia edellisvuodesta ja oli 18,2 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi Defense & Security - ja Medical-liiketoimintasegmenteissä. Tuotekehityspalveluita tarjoavassa Engineering Services -liiketoimintasegmentissä liikevaihto laski johtuen haastavasta markkinatilanteesta. Liiketulos parani ja oli kaikissa liiketoimintasegmenteissä positiivinen. Liiketuloksen kehityksessä näkyy yhtiön tervehdyttämiseksi tehtyjen kustannussäästötoimenpiteiden tulokset.

Kuluvan strategiakauden tavoitteenamme on kannattavan kasvun saavuttaminen. Defense & Security -liiketoimintasegmentissä monivuotiset ponnistelut kasvun saamiseksi etenevät ja maailman geopoliittinen tilanne kasvattaa kasvumahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla. Tällä hetkellä lääkintälaitehyväksyntöjen aikataulut Medical-liiketoiminnassa, Defense-liiketoiminnan tuotetoimitusten ajoittumiset ja asiakkaiden kustannussäästöpaineet Engineering Services -liiketoiminnassa luovat epävarmuuksia toimintaympäristössämme. Tulemme jatkamaan systemaattisesti strategian eteenpäin viemistä panostaen vahvasti myyntiin ja toiminnan tehokkuuden parantamiseen.

Defense & Security -liiketoimintasegmentin ensimmäinen vuosineljännes oli odotetusti hyvä. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 40,0 prosenttia ja oli 9,3 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat tuotetoimitusten ajoittuminen ja tuotekehityspalveluiden kasvu sekä tietoturvaohjelmistojen ja erikoispäätelaitteiden vertailukautta parempi myynti.

Yhteistyö Puolustusvoimien kanssa jatkui alkuvuonna suunnitellusti. Tough SDR -radioiden kenttätestit ja käyttöönoton valmistelut etenivät odotetusti ja taktisen kommunikaatiojärjestelmän tuotetoimituksia jatkettiin suunnitelmien mukaisesti. Aloitimme uuden taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun IP-reititysprotokollan kehittämisen Puolustusvoimien liikkuviin ja tukiasemattomiin verkkoihin, millä mahdollistetaan yhtenäinen, entistäkin kattavampi ja joustavampi tiedonsiirtoverkko tukemaan reaaliaikaista tilannetietoisuutta ja tehokasta joukkojen johtamista taistelukentällä.

Katsauskauden päättymisen jälkeen puolustusministeri Antti Häkkänen valtuutti Puolustusvoimat neuvottelemaan ja allekirjoittamaan kumppanuussopimuksen Bittiumin kanssa vuosille 2025–2036. Tämä on meille merkittävä saavutus ja tavoitteena on allekirjoittaa sopimus kuluvan vuoden aikana. Kumppanuussopimuksen piiriin kuuluu kaikissa puolustushaaroissa käytettäviä johtamisjärjestelmäratkaisuja, kuten Bittiumin taktinen viestintäjärjestelmä ja siihen liittyvät tuotteet. Toteutuessaan sopimus mahdollistaa yhteistyön entistä systemaattisemman suunnittelun ja toteuttamisen kustannustehokkaasti molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla.

Kansainvälisillä puolustusmarkkinoilla yhteistyö asiakkaidemme kanssa sujui hyvin. Johtamamme tutkimus- ja yrityskonsortion jäsenet allekirjoittivat F-35-hävittäjähankintaan liittyvän epäsuoran teollisen yhteistyön raamisopimuksen yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin kanssa. Kolmevuotisessa projektissa kehitetään menetelmiä ja kyvykkyyksiä spektrinhallintaan, mikä parantaa kyvykkyyttä taktisen tilannekuvan muodostamisessa vahvistaen myös meidän taktisten viestintäjärjestelmien tiedonsiirtokapasiteettia entisestään vaativissa taistelutilanteissa. Konsortion vetovastuu on merkittävä askel Defense & Security -liiketoimintasegmentin kansainvälistymisstrategiassa ja tarjoaa hyvän lähtökohdan muille mahdollisille yhteistyöhankkeille tulevaisuudessa.

Bittiumin salausohjelmiston SafeMove Mobile VPN:n Windows-versio sai kansallisen hyväksynnän TL IV -turvallisuusluokan tiedon salaamiseen. Salausohjelmaa käyttävät viranomaiset voivat nyt siirtää TL IV -luokiteltua tietoa langattomasti verkon yli. Tietoturvaohjelmistojen myynti erityisesti viranomais- ja turvapalveluiden kommunikaatioon kasvoi edellisvuodesta. Myös tietoturvallisten Mexsat-satelliittipuhelimien toimitukset yhteistyökumppanillemme Meksikoon jatkuivat.

Defense & Security -liiketoimintasegmentin liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa, mikä vastaa 5,4 prosenttia liikevaihdosta. Toiminnan tehostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen tehtyjen toimenpiteiden lisäksi liikevoiton kehittymiseen vaikuttivat edellisvuotta pienemmät tuotekehityskulut.

Medical-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta noin 36,8 prosenttia ja oli 5,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat tuotetoimitusten ajoittuminen sekä vertailukauden alhainen liikevaihto, mikä johtui komponenttipulan aiheuttamista toimitusten siirtymisistä. EKG-mittalaitteiden kysyntä Euroopan markkinoilla kehittyi tavoiteltua heikommin ja merkittävä osa liikevaihdosta kertyi yhdysvaltalaiselle asiakkaallemme myydyistä EKG-mittalaitteista.

Uniapneaa mittaavan Respiro-tuotteen lääkintälaitehyväksynnät eri maissa etenivät. Viranomaisten vaatimukset ovat kasvaneet ja sen vuoksi prosessit aiempaa hitaampia. Viranomaishyväksyntöjen ja myyntilupien saaminen on edellytys asiakkaiden omien pilottien käynnistymiselle.

Aivojen sähköistä toimintaa mittaavan BrainStatus EEG-mittalaitteiden pilotit tehohoidossa ovat jatkuneet. Pilotteihin perustuen tuotetta jatkokehitetään entistä paremmin teho-osastojen toimintaan ja järjestelmiin sopivaksi.

Jatkoimme kumppanuusstrategian toteuttamista ja laajensimme EKG-analyysiohjelmistojen tarjontaa tekoälypohjaiseen sydämen diagnostiikkaohjelmistoon.

Medical-liiketoimintasegmentin liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa 4,8 prosenttia liikevaihdosta. Toiminnan tehostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen tehtyjen toimenpiteiden lisäksi liikevoiton kehittymiseen vaikuttivat edellisvuotta pienemmät tuotekehityskulut.

Engineering Services -liiketoimintasegmentin liikevaihto laski edellisvuodesta 17,9 prosenttia ja oli 3,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat laskutettavien projektien vertailukautta pienempi määrä sekä viime vuoden lopun heikompi tilauskanta.

Yhteistyö olemassa olevien avainasiakkaidemme kanssa on jatkunut hyvänä. Saimme älykkäitä digitaalisia lukitusjärjestelmiä valmistavalle asiakkaallemme projektin päätökseen ja voitimme uusia asiakkaita muun muassa sähköautojen latausmarkkinoilta.

Kustannussäästöpaineiden takia asiakkaiden tuotekehitysbudjetit ovat jatkuvan tarkkailun alla ja joidenkin uusien projektien aloituksia on jouduttu siirtämään eteenpäin. Markkinatilanne tulee näkemyksemme mukaan jatkumaan haastavana kuluvan vuoden ajan. Tuotekehityspalveluliiketoiminnassa näkyvyys on erittäin lyhyt ja vaihtelut markkinatilanteessa voivat aiheuttaa merkittäviäkin muutoksia nopealla aikataululla.

Huolimatta liikevaihdon laskusta Engineering Services -liiketoimintasegmentin liikevoitto säilyi positiivisena ja oli 0,3 miljoonaa euroa, mikä vastaa 8,3 prosenttia liikevaihdosta. Liiketulokseen vaikuttivat myös toiminnan tehostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen tehdyt toimenpiteet.

Raportoitavien segmenttien tunnusluvut (sisältäen laajennetut vertailutiedot)

Bittiumin segmentti-informaatio perustuu konsernin johtamisrakenteeseen ja johdon raportointiin. Uusi raportointirakenne on yhdenmukainen sen kanssa, miten yhtiö seuraa Bittiumin segmenttien operatiivista kehitystä. Yhtiö ei seuraa segmenttikohtaisesti varoja ja velkoja.

Uusien segmenttien raportoitavat taloudelliset tunnusluvut esitetään kultakin segmentiltä soveltuvilta osilta kuluneelta raportointikaudelta sekä sitä edeltäviltä neljältä vuosineljännekseltä. Raportoitavat tunnusluvut ovat liikevaihto, käyttökate, käyttökate prosenttia liikevaihdosta, liiketulos, liiketulos prosenttia liikevaihdosta, T&K-kulut, aktivoidut T&K-kulut, uudet tilaukset ja tilauskanta sekä henkilöstön määrä.

Tilikauden alusta voimaan tulleen segmenttimuutoksen vuoksi Bittium julkaisee vertailukelpoiset uuden raportointirakenteen mukaiset tunnusluvut tässä liiketoimintakatsauksessa poikkeuksellisesti kaikilta vuoden 2023 neljänneksiltä. Jatkossa vertailutiedot tullaan esittämään vain kuluvan vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Konsernitoiminnot-segmentti pitävät sisällään konsernihallintoon ja pörssiyhtiöhallintoon liittyvät kulut sekä kiinteistöjen vuokraustoiminnan. Vuokraustoiminnan segmenttikohtaisia kustannuksia on tarkistettu vuodelle 2024 ja liiketoimintasegmenteille kohdistetut vuokrakustannukset ovat vuonna 2024 suuremmat kuin vertailukausilla vuonna 2023.

Segmenttiraportointiin siirtymisen yhteydessä yhtiö on tarkastellut ja täsmentänyt tilauskannan määrittelyä ja käsittelyä asiakastietojärjestelmässään. Yhtiön tilauskanta muodostuu myyntitilauksista toimittamatta olevasta osuudesta. Yhtiö on korjannut tässä raportissa esitetyt vuoden 2023 tilauskantaa kuvaavat tunnusluvut vastaamaan uuden prosessin mukaista laskentaa. Yhtiö on raportoinut konsernin tilauskantaa ensimmäisen kerran vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteessaan.
 

Konsernin Tilauskanta vuonna 2023 (MEUR) 1Q/23 2Q/23 3Q/23 4Q/23
Korjattu tilauskanta 25,6 23,1 21,3 27,6
Aiemmin raportoitu tilauskanta 28,7 28,0 25,3 27,6

RAPORTOITAVIEN SEGMENTTIEN TUNNUSLUVUT
 

DEFENSE & SECURITY -LIIKETOIMINTASEGMENTIN TUNNUSLUVUT, MEUR 1Q/24 4Q/23 3Q/23 2Q/23 1Q/23
LIIKEVAIHTO 9,3 16,1 4,8 8,7 6,6
KÄYTTÖKATE 1,6 3,2 -1,1 1,0 -1,2
Käyttökate % liikevaihdosta 17,8 19,8 -23,1 11,8 -17,9
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 0,5 2,0 -2,4 -0,2 -2,6
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 5,4 12,5 -49,1 -2,4 -39,1
TUOTEKEHITYSKULUT 1,9 2,8 1,9 3,0 3,2
Aktivoidut tuotekehityskulut -1,3 -1,0 -0,9 -1,5 -1,5
Uudet tilaukset 10,2 24,9 2,2 7,6 3,9
TILAUSKANTA 18,5 17,5 8,5 11,1 12,3
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ KAUDEN LOPUSSA 230 230 260 263 266

MEDICAL-LIIKETOIMINTASEGMENTIN TUNNUSLUVUT, MEUR 1Q/24 4Q/23 3Q/23 2Q/23 1Q/23
LIIKEVAIHTO 5,2 5,3 5,3 7,6 3,8
KÄYTTÖKATE 0,7 -0,3 0,6 1,3 -0,8
Käyttökate % liikevaihdosta 13,9 -5,6 10,7 17,7 -20,7
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 0,2 -0,8 0,1 0,9 -1,2
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 4,8 -14,6 2,0 12,4 -30,6
TUOTEKEHITYSKULUT 1,5 2,0 1,5 2,0 2,2
Aktivoidut tuotekehityskulut -0,4 -0,4 -0,3 -0,5 -0,6
Uudet tilaukset 6,1 3,5 6,7 4,7 8,1
TILAUSKANTA 6,4 5,5 7,3 5,9 8,3
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ KAUDEN LOPUSSA 99 107 126 127 124

ENGINEERING-SERVICES -LIIKETOIMINTASEGMENTIN TUNNUSLUVUT, MEUR 1Q/24 4Q/23 3Q/23 2Q/23 1Q/23
LIIKEVAIHTO 3,7 4,3 3,8 4,3 4,6
KÄYTTÖKATE 0,3 0,3 0,6 0,2 0,6
Käyttökate % liikevaihdosta 8,3 6,3 16,6 3,5 13,3
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 0,3 0,3 0,6 0,2 0,6
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 8,3 6,3 16,6 3,5 13,2
TUOTEKEHITYSKULUT 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0
Aktivoidut tuotekehityskulut 0 0 0 0 0
Uudet tilaukset 5,7 3,5 3,3 5,4 2,4
TILAUSKANTA 6,7 4,7 5,5 6,1 5,0
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ KAUDEN LOPUSSA 128 131 143 151 146

konsernitoiminnot-segmentin TUNNUSLUVUT, MEUR 1Q/24 4Q/23 3Q/23 2Q/23 1Q/23
LIIKEVAIHTO NA NA NA NA NA
KÄYTTÖKATE 0,5 0,2 0,2 0,1 0,3
Käyttökate % liikevaihdosta NA NA NA NA NA
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO -0,0 -0,5 -0,4 -0,6 -0,4
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta NA NA NA NA NA
TUOTEKEHITYSKULUT 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3
Aktivoidut tuotekehityskulut -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,0
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ KAUDEN LOPUSSA 56 59 75 75 71

Vuoden 2024 näkymät

Bittium arvioi vuoden 2024 liikevaihdon olevan 85–95 miljoonaa euroa (75,2 miljoonaa euroa vuonna 2023) ja liiketuloksen olevan 7,0–9,5 miljoonaa euroa (liiketappio -4,3 miljoonaa euroa vuonna 2023).

Lisätietoja Bittiumin markkinanäkymistä on esitetty yhtiön internet sivuilla osoitteessa www.bittium.com .

Riskit ja epävarmuustekijät

Bittium on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon. Maailmanlaajuinen geopoliittinen epävakaus yhdistettynä korkeaan inflaatioon ja toimitusketjujen haasteisiin on aiheuttanut erilaisia kysyntään ja tarjontaan liittyviä riskejä sekä kasvattanut epävarmuutta. Lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu laajemmin yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com .
 

Oulussa, 26.4.2024

Bittium Oyj

Hallitus
 

Lisätietoja:

Johan Westermarck
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 2789 (konserniviestintä)

Karoliina Malmi
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
puh. 040 344 2789
 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2023 liikevaihto oli 75,2 miljoonaa euroa ja liiketulos -4,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä.

www.bittium.com  

Tiedostot
Bittium-Oyj-liiketoimintakatsaus-tammi-maaliskuu-2024 (wkr0006.pdf)