Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet

Raportoinnin laajuus

Tämä osana vuosikertomusta julkaistu vastuullisuusraportti on kuudes Bittiumin tässä laajuudessa toteuttama katsaus yhtiön yritysvastuun johtamiseen ja toteutumiseen. Yhtiö päivitti vuonna 2022 vastuullisuusohjelmansa, jonka mukaan Bittium on toteuttanut vastuullisuuteen liittyviä teemoja kehittäen mittareita ja laajentaen tietoa toimintansa vaikutuksista. Vastuullisuusohjelma on päivitetty versio vuoden 2020–2022 vastuullisuusohjelmasta, joka perustui vuonna 2019 tehtyyn olennaisuusanalyysiin. Olennaisanalyysin tavoitteena oli saada ymmärrys sidosryhmien näkemyksestä koskien aiemmin valittuja vastuullisuuden painopistealueita. Vastuullisuusohjelmaa päivitettiin sen painopistealueiden tavoitteiden ja mittareiden osalta vahvistamaan yhtiön tavoitteita toimia vastuullisena yrityskansalaisena osana yhteiskuntaa.

Vertailtavuuden mahdollistamiseksi Bittium käyttää vastuullisuusraportin pohjalla Global Reporting Initiative (GRI) Standards -viitekehystä. Raportin lopussa olevaan taulukkoon on kerätty GRI Standards -viitekehyksen mukainen vastaavuustaulukko.

Raportti kattaa Bittiumin neljä vastuullisuuden painopistealuetta sekä kuvauksen taloudellisesta vaikuttavuudesta. Taloudellinen tieto on kerätty Bittiumin taloudellisen raportoinnin tietojärjestelmistä ja suuri osa henkilöstöä koskevasta tiedosta on tuotettu henkilöstöhallinnon järjestelmistä. Ympäristöön liittyvät luvut on kerätty yhtiön omista järjestelmistä sekä palveluntuottajien, kuten matkatoimiston ja  jätehuollon, toimittamista raporteista. Raportissa esitetyt taloudelliset luvut perustuvat Bittiumin tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin vuosilta 2022 ja 2023.

Valintaperiaatteena raportissa on tuoda esille Bittiumin vastuullisuusperiaatteet ottaen huomioon GRI-viitekehys sekä Bittiumin liiketoiminnan painopistealueet langattomaan ja turvalliseen viestintään liittyvissä business-to-business-tyyppisissä liiketoiminnoissa. Bittiumilla on asiakkaita sekä Suomessa että ulkomailla. Toimintojen pääpainopiste ja valtaosa henkilöstöstä on kuitenkin Suomessa.

Vastuullisuusraportti julkaistaan vuosittain sähköisessä muodossa yhtiön vuosikertomuksen yhteydessä osoitteissa https://www.bittium.com ja https://vuosikertomus.bittium.com.

Raportin kattavuus

Vastuullisuusraportin raportointijakso on vuosikertomuksen tavoin tilikausi 1.1.–31.12.2023.

Yhtiö raportoi sähkön, lämmön ja vedenkulutuksen kaikista omistamistaan toimitiloistaan sekä sellaisista toimipaikoista Suomessa, joissa yhtiö on vuokralla ja yhtiöllä on käytössään vain osa toimistorakennuksen tiloista. Lisäksi yhtiö raportoi erikseen Oulun toimipisteestä ympäristövastuun mittarit (jäte, vesi, sähkö, lämmitys). Hiilijalanjälken laskentaan yhtiö käyttää kaikkien näiden edellä mainittujen tietojen lisäksi matkustuksesta aiheutuvia päästöjä, jotka yhtiö laskee omista järjestelmistään, sekä matkatoimiston kautta saatavista päästöraporteista.

Raportointi ei kata kaikkia tavaran- tai palveluntoimittajia. Muuten raportointi kattaa koko Bittium Oyj:n toiminnan sekä sen tytäryhtiöiden toiminnan.

Raportointiperiaatteet ja -ohjaus

Taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan kansainvälistä IFRS-tilinpäätöskäytäntöä ja hallinnointiin liittyvässä raportoinnissa listayhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Raportoidut taloudelliset tunnusluvut perustuvat tilintarkastettuun tietoon.

Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseen

Vuoden 2023 raportti on laadittu GRI Standards -ohjeistoa soveltaen. Vastuullisuusraporttia ei ole varmennettu riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta. Taloudellinen vaikuttavuus -osiossa esitetyt luvut perustuvat konsernin tilintarkastettuun tilinpäätökseen.

Bittium on aloittanut vuonna 2023 valmistautumisen EU:n kestävyysdirektiivin mukaiseen raportointiin ja tulee jatkamaan valmistautumista vuoden 2024 aikana. Yhtiö tulee toteuttamaan kaksoisolennaisuusanalyysin ja päivittämään vastuullisuusohjelmaansa analyysin tulosten perusteella.

Yhteyshenkilö Bittiumin vastuullisuuteen liittyen:

Karoliina Malmi,
viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
[email protected]

GRI-indeksi

Bittiumin vuosikertomus 2023 on laadittu GRI Universal Standards 2021 -version mukaisia standardeja soveltaen. Vastuullisuusraportointi kattaa valittuja yleisiä indikaattoreita (General Disclosures) sekä aihestandardeja, jotka Bittium on määrittänyt yhtiölle olennaisiksi ja jotka parhaiten heijastavat sen vaikutuksia kyseisissä aiheissa. Raportoinnissa on huomioitu GRI 1: Foundation 2021 -päivityksen keskeiset käsitteet raportoitavien sisältöjen määrittelyyn. Aihestandardit ovat vuoden 2016-standardiversioita, ellei standardin nimen vieressä toisin mainita.

GRI-standardien käyttöä koskeva lausunto: Bittium Oyj on raportoinut tässä GRI-sisältöindeksissä mainitut tiedot ajanjaksolta 1.1.2023–31.12.2023.

GRI 1 soveltaminen: GRI 1: Raportointiperusteet 2021

Tunnus Raportointisisältö Sijainti Bittiumin vuosikertomuskokonaisuudessa Lisätiedot
GRI 2: Yleinen sisältö
2-1 Organisaation
perustiedot
Liiketoiminta ja toimintaympäristö, s. 10

Bittium on kansainvälinen teknologiayritys, joka tarjoaa yhteiskunnallisesti hyödyllisiä teknisiä innovaatioita, jotka parantavat viestintäyhteyksiä, luovat turvallisuutta ja edistävät terveydenhoitoa. Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Suomessa, Saksassa, ja Yhdysvalloissa. Lisää tietoa toimipisteistä verkkosivuilla:
https://www.bittium.com/bittium-lyhyesti/tietoa-ja-
taloudellisia-lukuja/bittiumin-toimipisteet

Bittium Oyj:n yhtiöjärjestys on saatavilla verkkosivuilla:
www.bittium.com/sijoittajat/hallinto-ja-ohjausjarjestelma/
yhtiojarjestys

2-2 Kestävyysraportoinnin kattamat yksiköt Vastuullisuus Bittiumilla 2023,
Raportointi, s. 88
 
2-3 Raportointikausi,
julkaisutiheys ja
yhteystiedot
Vastuullisuus Bittiumilla 2023,
Raportointi, s. 88
 
2-4 Muutokset aiemmin raportoiduissa
tiedoissa
Vastuullisuus Bittiumilla 2023,
Raportointi, s. 88
Aiemmin raportoituja vastuullisuustietoja ei ole oikaistu.
2-5 Ulkoinen varmennus Vastuullisuus Bittiumilla 2023,
Raportointi, s. 88
 
2-6 Toiminnot, arvoketju ja muut liike-
toimintasuhteet
Liiketoiminta ja toimintaympäristö,
Tuotteet ja palvelut -osio, s. 14;
Vastuullisuus Bittiumilla 2023,
Bittiumin arvonluontimalli, s. 56,
Vastuullinen hankinta s. 78
Bittiumin kaikki tuotteet valmistetaan Suomessa valmistuskumppanien toimesta. Tuotteet koostuvat erilaisista elektronisista ja mekaanisista komponenteista, joiden toimittajat ovat sekä ulkomaisia että suomalaisia. Bittiumin merkittävimmät jakeluverkoston yhteistyökumppanit ovat Bittiumin eri tuote- ja palvelualueilla toimivia yhteistyökumppaneita, kuten esimerkiksi Tutus Data AB Bittium Tough Mobile™ 2 -älypuhelimille Ruotsissa ja Technomed Ltd Bittium Faros™ -laitteiden osalta Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
2-7 Henkilöstö Vastuullisuus Bittiumilla 2023,
Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset,
s. 66–71
Kaikkien työntekijöiden lukumäärä vuoden 2023 lopussa oli 526, joista naisia oli 74 (14 %) ja miehiä 452 (86 %). Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevia työntekijöitä oli 513, joista naisia oli 74 (14 %) ja miehiä 439 (86 %). Määräaikaisten työsopimusten osuus kaikista työsopimuksista oli naisten osalta 0,2 % ja miesten osalta 2 %. Osa-aikaisten työsopimusten osuus kaikista työsopimuksista oli 4 % (naisia 4 %, miehiä 4 %). Kokoaikaisten työsopimusten osuus kaikista työsopimuksista oli 96 % (naisia 96 %, miehiä 96 %). Nollatuntisopimuksella työskenteli 2 % työntekijöistä (naisia 2 %, miehiä 3 %). Henkilöstön määrä laski edellisvuoteen verrattuna 99 henkilöllä, joista 61 irtisanottiin muutosneuvotteluiden seurauksena.
2-9 Hallintorakenne,
valiokunnat ja niiden kokoonpano
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä,
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä, Bittium Oyj Hallitus, Hallituksen valiokunnat, s. 39
 
2-10 Hallituksen jäsenten nimeäminen ja valinta Hallinto- ja ohjausjärjestelmä,
Hallituksen monimuotoisuutta
koskevat periaatteet, s. 36
Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä toimielin, jossa yhtiön osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja hallintaan käyttämällä puhe- ja äänioikeuttaan. Yhtiökokouksen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu hallituksen jäsenten valitseminen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
2-11 Hallituksen puheenjohtajan asema Hallinto- ja ohjausjärjestelmä,
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä, Bittium Oyj Hallitus, s. 35
Bittium Oyj:n hallituksen puheenjohtaja on riippumaton sekä Yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.
2-12 Hallituksen rooli organisaation merkittävien kestävyysvaikutusten valvonnassa Vastuullisuus Bittiumilla 2023,
Vastuullisuuden johtaminen, s. 58,
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä,
Vuosikello 2023, s. 37
Bittiumilla on erillinen vastuullisuustyöryhmä, joka kehittää, seuraa ja arvioi vastuullisuuteen liittyviä asioita. Työryhmän vastuulla on vastuullisuusriskien hallinta ja luotaus sekä yhtiön vastuullisuuden raportointi. Bittium Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunta käsittelee vastuullisuusasioita säännöllisesti ja tarvittaessa. Bittium Oyj:n hallitus käsittelee vastuullisuusasioita perustuen johtoryhmän esityksiin ja tarkastelee kestävyysvaikutuksia osana valvovaa tehtäväänsä. Vastuullisuusraportissa on kuvattu vastuullisuuden osa-alueisiin sovellettavat riittävän huolellisuuden turvaavat menetelmät. Lisäksi yhtiön toimintaan ja toimintaympäristöön liittyvien riskien hallinnoinnin ja prosessien kuvaus on määritelty osana selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.
2-14 Hallituksen rooli
kestävyysraportoinnissa
Vastuullisuus Bittiumilla 2023,
Vastuullisuuden johtaminen, s. 58
 
2-15 Eturistiriitojen
välttäminen
  Bittium Oyj:n hallitus ja asianomainen valiokunta arvioivat huolellisesti kunkin hallituksen ja/tai asianomaisen valiokunnan jäsenen mahdollisia eturistiriitoja valmistelu- ja päätöksentekotyössä. Mahdollisessa eturistiriitatilanteessa asianomainen toimielin varmistaa, että kyseiset jäsenet eivät osallistu valmisteluun tai päätöksentekoon.
2-19 Palkitsemispolitiikka Bittium Oyj:n palkitsemispolitiikka,
Palkitsemisraportti tilikaudelta 2023
Bittium Oyj:n palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportit ovat
saatavilla yhtiön verkkosivuilla: www.bittium.com/sijoittajat/hallinto-ja-ohjausjarjestelma/palkitseminen
2-20 Palkitsemisprosessi Bittium Oyj:n palkitsemispolitiikka

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen, toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen tulee olla Yhtiön viimeisimmän palkitsemispolitiikan mukaista. Osakkeenomistajat keskustelevat Palkitsemispolitiikasta varsinaisessa yhtiökokouksessa vähintään neljän vuoden välein ja aina, kun siihen tehdään olennaisia muutoksia. Mahdollisessa eturistiriitatilanteessa asianomainen toimielin varmistaa, että kyseiset jäsenet eivät osallistu valmisteluun tai päätöksentekoon. Mahdollisten eturistiriitojen arvioinnissa noudatetaan samoja periaatteita kuin mitä noudatetaan, kun arvioidaan hallituksen jäsenten eturistiriitoja päätöksenteon yhteydessä. Hallitus arvioi vuosittain Palkitsemispolitiikan mahdolliset muutostarpeet. Yhtiö voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita arvioidessaan ja määrittäessään hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksettavia korvauksia.

Bittium Oyj:n palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla: www.bittium.com/sijoittajat/hallinto-ja-ohjausjarjestelma/palkitseminen

2-22 Kestävän kehityksen strategiaa koskeva lausunto Vastuullisuus Bittiumilla 2023,
Toimitusjohtajan katsaus vastuullisuuteen, s. 53
 
2-23 Toimintaperiaatteita koskevat sitoumukset Hallinto- ja ohjausjärjestelmä,
Taloudelliseen raportointiprosessiin
liittyvien sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan järjestelmien pääperiaatteet,
s. 45;
Vastuullisuus Bittiumilla 2023,
Yrityskansalaisuus ja vastuullinen
liiketoimintatapa, s. 76; Vastuullisuus Bittiumilla 2023, s. 61, Bittiumin eettiset periaatteet ja Code of Conduct, s. 59

Bittium noudattaa vastuullista liiketoimintatapaa ja edellyttää sitä myös toimittajilta. Bittiumin eettiset periaatteet sisältävät näkökohtia korruption vastaiseen toimintaan, tietojen suojaamiseen ja turvaamiseen, reiluun liiketoimintaan, mainontaan ja kilpailuun, yrityskansalaisuuteen sekä immateriaalioikeuksien suojaamiseen. Yhteistyökumppaneiden tulee noudattaa Bittiumin Code of Conduct -periaatteita ja toimittajaohjeistoa ja -vaatimuksia (Bittium Supplier Requirements). Ohjeisto sisältää keskeisimmät politiikat, toimintatavat ja vaatimukset Bittiumin toimitusketjulle. Asetetut vaatimukset liittyvät muun muassa liiketoimintatapoihin, korruptionvastaisuuteen, ympäristöasioihin, työturvallisuuteen ja ihmisoikeuksiin, sisältäen materiaalikohtaiset edellytykset. Edellä mainitut ohjeistot ja periaatteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla: https://www.bittium.com/

Bittium on peilannut vastuullisuuden painopistealueiden teemoja myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals) ja tunnistanut tavoitteita, jotka jo huomioidaan ja joiden toteutumista edistetään yhtiön toiminnassa.

2-24 Toimintaperiaatteiden vieminen käytäntöön Hallinto- ja ohjausjärjestelmä, Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskien- hallinnan järjestelmien pääpiirteet, s. 45; Vastuullisuus Bittiumilla 2023, Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa, s. 76; Vastuullisuus Bittiumilla, s. 61, Bittiumin eettiset periaatteet ja Code of Conduct, s. 59 Bittium ottaa toiminnassaan huomioon asianmukaisen huolellisuusvelvoitteen. Bittium pyrkii yhdessä toimitusketjunsa kumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa tunnistamaan koko arvoketjussa sekä toteutuneita että mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisille, mukaan lukien ihmisoikeudet. Osana vastuullisuuden johtamista ja toimintaa yhtiö ehkäisee ja lieventää haittoja, huolellisuusvelvoitetta koskevien toimien vaikuttavuutta seuraten. Bittiumin ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien käytössä on myös Whistleblowing-ilmoitusmenettely, jolla pyritään pienentämään yhtiöön mahdollisesti kohdistuvia riskejä.​
2-26 Neuvonanto eettiseen toimintaan ja palautekanavat väärinkäytösten ilmoittamiseen Vastuullisuus Bittiumilla 2023, Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa, s. 76 Hyvä hallintotapa ja eettiset toimintatavat ovat Bittiumin toiminnan perusta ja edellytys liiketoiminnalle. Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien luottamus Bittiumiin, tuotteiden laatuun ja vastuulliseen kehitykseen on yhtiölle ensisijaisen tärkeää. Yhtiön jokaisella organisaatiotasolla on compliance-prosesseja, jotta voidaan varmistaa, että soveltuvia lakeja, säännöksiä, sisäisiä ohjeistuksia, vastuullisen liiketoiminnan vaatimuksia ja eettisiä arvoja noudatetaan. Bittiumin henkilöstön sekä ulkoisten sidosryhmien käytössä on palaute- ja raportointikanavia sekä ilmoituskanava väärinkäytösten havaitsemiselle. Henkilöstöä on ohjeistettu niiden käytöstä Bittiumin intranetissä sekä perehdytyskoulutuksissa.
2-27 Lakien ja säädösten noudattaminen Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista Bittium Oyj:lle ei ole aiheutunut oikeudellisia sanktiota toiminnastaan vuoden 2023 aikana.
2-28 Jäsenyydet
järjestöissä
 

Teknologiateollisuus ry
 

2-29 Lähestymistapa sidosryhmävuoro-
vaikutukseen
Vastuullisuus Bittiumilla 2023, Vastuullisuuden johtaminen, s. 58  
GRI 3: Olennaiset aiheet
3-1 Olennaisten aiheiden määrittely  

Bittiumin vastuullisuusohjelman taustalla on vuonna 2019 toteutettu olennaisuusanalyysi, jonka perusteella vastuullisuuden painopistealueet on määritelty. Ohjelma rakentuu painopistealueiden kehitystavoitteista ja -toimenpiteistä sekä niille määritellyistä mittareista. Bittiumin olennaisten aiheiden määrittettelyn prosessi, olennaisuusanalyysi, on kuvattu yhtiön verkkosivuilla:
https://www.bittium.com/bittium-lyhyesti/vastuullisuus/vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelman päivityksen myötä painopistealueiden tavoitteita ja mittareita tarkennettiin, ja teemoille asetettiin vuosikohtaisia alatavoitteita. Vuosille 2022–2025 työstetyn vastuullisuusohjelman tavoitteet ja mittarit on kuvattu vuosikertomuksen jokaista painopistealuetta käsittelevien osioiden yhteydessä.

3-2 Lista olennaisista
aiheista
Vastuullisuus Bittiumilla 2023, Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset, s. 66, Luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet, s. 72, Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa, s. 76, Ympäristö, s. 82  
3-3 Olennaisten aiheiden hallinta Vastuullisuus Bittiumilla 2023; Tuotokset ja vaikutukset, s. 57, Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset, s. 66, Luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet, s. 72, Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa, s. 76, Ympäristö, s. 82 Bittiumille olennaisten vastuullisuusaiheiden merkittävimpiä kestävyysvaikutuksia, olennaisten vastuullisuusaiheiden johtamista sekä niiden johtamiseen liittyviä toimenpiteitä on kuvattu vuosikertomuksessa, Bittiumin vastuullisuuden painopistealueita käsittelevissä osioissa. Bittium kehittää jatkossa olennaisten aiheiden hallintaan liittyvää raportointia GRI 3: Olennaiset aiheet -standardin mukaisesti.
GRI 201 Taloudelliset tulokset
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Vastuullisuus Bittiumilla 2023, Taloudellinen vaikuttavuus, s. 61  
202-4 Valtiolta saadut avustukset Konsernitilinpäätöksen liitetiedot,
3. Liiketoiminnan muut tuotot
 
GRI 205 Lahjonnan ja korruption vaistaisuus
205-2 Korruption vastaisiin toimintatapoihin liittyvä tiedonanto ja koulutus Vastuullisuus Bittiumilla 2023, Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa, s. 76 Bittium edellyttää henkilöstöltään ja kumppaneiltaan yhtiön korruption vastaisiin toimintaohjeisiin sitoutumista. Korruption vastaisesta toiminnasta järjestetään henkilöstölle pakollista koulutusta osana perehdytysohjelmaa, ja vuonna 2023 uusista työntekijöistä 77 % suoritti vuoden 2023 loppuun mennessä aloituskoulutukseen kuuluvan sähköisen itseopiskelumoduulin.
205-3 Vahvistetut lahjonta- ja korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Vastuullisuus Bittiumilla 2023, Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa, s. 76 Bittiumin henkilöstön sekä ulkoisten sidosryhmien käytössä on palaute- ja raportointikanavia sekä ilmoituskanava väärinkäytösten havaitsemiselle. Vuoden 2023 aikana Bittium Oyj ei raportoitu korruptioepäilyjä tai -tapauksia.
GRI 301 Materiaalit
301-1 Materiaalin käyttö painon tai määrän mukaan Vastuullisuus Bittiumilla 2023, Ympäristö, s. 82 Bittium ei käytä tuotteidensa valmistamiseen paperia, kartonkia tai metallia. Bittium raportoi toimipisteiden materiaalien käytöstä aiheutuvan materiaalijätteen ja kierrätyksen määrän.
GRI 302 Energia
302-1 Organisaation oma energiankulutus Vastuullisuus Bittiumilla 2023, Ympäristö, s. 84  
302-4 Energian käytön vähentäminen Vastuullisuus Bittiumilla 2023, Ympäristö, s. 84  
GRI 303 Vesi ja jätevedet (2018)
303-1 Vuorovaikutus veden kanssa yhteisenä
resurssina
Vastuullisuus Bittiumilla 2023, Ympäristö, s. 84

Raportoitu kokonaisvedenkäyttö ja veden käyttö henkilöittäin Bittiumin toimipaikkojen osalta. Tuotteiden valmistuksessa ei käytetä vettä.

GRI 305 Päästöt
305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1) Vastuullisuus Bittiumilla 2023, Ympäristö, s. 84 Hallituksen toimintakertomus 2023, Selvitys muista kuin taloudellisesta tiedoista, s. 111 Raportoitu hiilijalanjälki. Vuonna 2023 Bittiumin Suomen toimipisteiden Scope 1 -hiilidioksidipäästöt (matkustus ja jätteet) olivat 206,8 tCO2 (204,0 tCO2 vuonna 2022) ja Scope 2 -päästöt (lämmitys ja sähkö) 413,1 tCO2e (563,5 tCO2e vuonna 2022).
GRI 306 Jäte
306-2 Jätteisiin liittyvien merkittävien vaiku-
tusten hallinta
Vastuullisuus Bittiumilla 2023, Ympäristö, s. 85  
 GRI 403: Työterveys ja -turvallisuus
403-1 Työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä Vastuullisuus Bittiumilla 2023, Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset, s. 69  
403-2 Tapaturmien tunnistaminen, riskien hallinta ja vaaratilanteiden tutkinta Vastuullisuus Bittiumilla 2023, Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset, s. 69 Bittium kehittää työturvallisuusprosessejaan ja riskienhallintaa jatkuvasti. Lisätietoa alihankkijoiden osalta löytyy Bittium Supplier Manualista: www.bittium.com/about-bittium/suppliers/supplier-manual 
sivu 66
403-3 Työterveyspalvelut Vastuullisuus Bittiumilla 2023, Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset, s. 69 Lain edellyttämää laajemmat terveydenhuoltopalvelut kattavat 99 % henkilöstöstä. Työterveyspalvelut osana tilaajavastuulain noudattamista on osa Bittiumin alihankintaprosessia.
403-4 Työntekijöiden osallistuminen, konsultointi ja viestintä työterveydestä ja työturvallisuudesta Vastuullisuus Bittiumilla 2023, Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset, s. 69  
403-5 Työntekijöiden työterveys- ja työturvallisuuskoulutus Vastuullisuus Bittiumilla 2023, Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset, s. 69

Kaikissa Bittiumin toimipaikoissa on asianmukaiset turvallisuussuunnitelmat, ja turvallisuusasiat on huomioitu Bittiumin henkilöstön perehdytysohjelmassa.

Työterveysasioista viestitään henkilökunnalle säännöllisesti. Alihankintayritykset vastaavat työntekijöidensä työterveydestä ja työturvallisuuskoulutuksesta omien periaatteidensa mukaisesti. Bittium perehdyttää Bittiumin tiloissa työskentelevät alihankkijat. Bittiumin asiakkaiden tiloissa työskentelevät alihankkijat perehdytetään asiakkaan toimesta. Muilta osin alihankkijat vastaavat itse työntekijöidensä koulutuksesta.

403-6 Työntekijöiden terveyden edistäminen Vastuullisuus Bittiumilla 2023, Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset, s. 69  
403-7 Liiketoimintasuhteiden kautta suoraan organisaatioon liittyvien työterveys- ja työturvallisuusvaikutusten ehkäiseminen ja torjuminen Vastuullisuus Bittiumilla 2023, Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset, s. 69, Luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet, s. 72, Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa, s. 76 Lisätietoa alihankkijoiden osalta löytyy Bittium Supplier Manualista: www.bittium.com/about-bittium/suppliers/supplier-manual
403-8 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän piiriin kuuluvat työntekijät   Kaikki Bittiumin työntekijät ovat työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän piirissä.
403-9 Työhön liittyvät tapaturmat Vastuullisuus Bittiumilla 2023, Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset, s. 69 Vuonna 2023 Bittiumin Suomen yhtiöissä raportoitiin 0 turvallisuus- ja läheltä piti -havaintoa ja 11 työtapaturmaa, joista yhdestä aiheutui lyhyt, ohimenevä työkyvyttömyys, mutta ei työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista korvausvelvollisuutta.
403-10 Työperäiset sairaudet Vastuullisuus Bittiumilla 2023, Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset, s. 69 Sairauspoissaoloaste oli 2,3 % vuonna 2023 (laskettu työterveyspalveluidentuottajan datasta pv/hlö vs. teoreettinen säännöllinen työaika). Vuokratyövoiman osalta Bittiumilla ei ole tietoa saatavilla. Merkittävimmät työkykyriskit liittyvät tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, työssä jaksamiseen ja henkiseen hyvinvointiin.
GRI 404 Koulutus
404-1

Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden

Vastuullisuus Bittiumilla 2023, Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset, s. 71 Bittium raportoi koulutuspäivien lukumäärän / henkilö.
404-2 Henkilöstön osaa-
misen kehittäminen
ja muutoskoulutus-
ohjelmat
Vastuullisuus Bittiumilla 2023, Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset, s. 68  
GRI 405 Monimuotoisuus ja tasa-arvo
405-1 Hallintoelinten ja
henkilöstöryhmien monimuotoisuus
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä, Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet, s. 36; Vastuullisuus Bittiumilla 2023, Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset, s. 71