Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet

Raportoinnin laajuus

Tämä osana vuosikertomusta julkaistu vastuullisuusraportti on kolmas Bittiumin tässä laajuudessa toteuttama katsaus yhtiön yritysvastuun johtamiseen ja toteutumiseen. Vuoden 2020 aikana Bittium on toteuttanut vastuullisuuteen liittyviä teemoja vastuullisuusohjelmansa mukaisesti, kehittänyt mittareita ja laajentanut tietoa toimintansa vaikutuksista. Vastuullisuusohjelma perustuu vuonna 2019 tehtyyn olennaisuusanalyysin, jonka tavoitteena oli saada ymmärrys sidosryhmien näkemyksestä koskien aiemmin valittuja vastuullisuuden painopistealueita. Olennaisuusanalyysin myötä yhtiö päivitti vastuullisuuden painopistealueensa sekä loi vastuullisuusohjelman vuosille 2020–2022.

Vertailtavuuden mahdollistamiseksi Bittium käyttää vastuullisuusraportin pohjalla Global Reporting Initiative (GRI) Standards -viitekehystä. Raportin lopussa olevaan taulukkoon on kerätty GRI Standards -viitekehyksen mukainen vastaavuustaulukko.  Raportti kattaa Bittiumin neljä vastuullisuuden painopistealuetta sekä kuvauksen taloudellisesta vaikuttavuudesta. Taloudellinen tieto on kerätty Bittiumin taloudellisen raportoinnin tietojärjestelmistä ja suuri osa henkilöstöä koskevasta tiedosta on tuotettu henkilöstöhallinnon järjestelmistä. Raportissa esitetyt taloudelliset luvut perustuvat Bittiumin tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin vuosilta 2019 ja 2020.

Valintaperiaatteena raportissa on tuoda esille Bittiumin vastuullisuusperiaatteet ottaen huomioon GRI-viitekehys sekä Bittiumin liiketoiminnan painopistealueet langattomaan ja turvalliseen viestintään liittyvissä business-to-business -tyyppisissä liiketoiminnoissa. Bittiumilla on asiakkaita sekä Suomessa että ulkomailla. Toimintojen pääpainopiste ja valtaosa henkilöstöstä on kuitenkin Suomessa.

Raportti julkaistaan vuosittain sähköisessä muodossa yhtiön vuosikertomuksen yhteydessä osoitteissa https://www.bittium.com ja https://vuosikertomus.bittium.com.

Raportin kattavuus

Vastuullisuusraportin raportointijakso on vuosikertomuksen tavoin tilikausi 1.1.–31.12.2020. Yhtiö ei raportoi ympäristötietoja sellaisista toimipaikoista, joissa yhtiöllä on käytössään vain osa toimistorakennuksen tiloista.

Raportointi ei kata tavaran- tai palveluntoimittajia. Muuten raportointi kattaa koko Bittium Oyj:n toiminnan sekä sen tytäryhtiöiden toiminnan.

Raportointiperiaatteet ja -ohjaus

Taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan kansainvälistä IFRS-tilinpäätöskäytäntöä ja hallinnointiin liittyvässä raportoinnissa listayhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Raportoidut taloudelliset tunnusluvut perustuvat tilintarkastettuun tietoon.

Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseen

Vuoden 2020 vastuullisuusraportti seuraa GRI Standards -ohjeiston perustasoa (core-taso). Vastuullisuusraporttia ei ole varmennettu riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta. Taloudellinen vaikuttavuus -osiossa esitetyt luvut perustuvat konsernin tilintarkastettuun tilinpäätökseen.

Yhteyshenkilö Bittiumin vastuullisuuteen liittyen:

Karoliina Malmi,
johtaja, viestintä ja markkinointi
karoliina.malmi@bittium.com

GRI-indeksi

Taulukon sivunumerot viittaavat vuosikertomuksen ladattavan/painetun version sivunumerointiin. Lataa pdf: Bittium Vuosikertomus 2020.

GRI102 Yleinen sisältö

Tunnus Tunnuksen otsikko Sijainti Lisätiedot / kommentit
Organisaatio
102-1 Raportoivan organisaation nimi Bittium lyhyesti sivu 8
102-2 Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut Bittium lyhyesti;
Bittiumin tuotteet ja palvelut
sivu 8
sivu 12
102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti Bittium lyhyesti sivu 8
102-4 Toimintamaat Bittium lyhyesti sivu 8
102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 30
102-6 Markkina-alueet Bittium lyhyesti sivu 8
102-7 Raportoivan organisaation koko Bittium vuonna 2020 sivu 4
102-8 Tieto palkansaajista ja muista työntekijöistä Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset sivu 62
102-9 Toimitusketju Toimittajat ja kumppanit;
Vastuullinen hankinta
sivu 55
sivu 71
102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa Katsauskauden merkittävät tapahtumat Organisaatio;
Ei merkittäviä muutoksia;
sivut 86–87.
Toimitusketju;
Vuonna 2020 uusia yhteistyökumppaneita Tutus Data AB Ruotsissa ja Virve Tuotteet ja Palvelut
102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa; 
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
sivu 72
sivu 30-31
102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet ja aloitteet   Ei ole
102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa   Teknologiateollisuus ry.
Strategia
102-14 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus sivut 6-7
102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Liiketoiminta ja toimintaympäristö;
Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet
Hallituksen toimintakertomus
sivu 8

sivu 41

sivu 86
Eettiset periaatteet
102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa
Arvonluontimalli
sivu 72
sivu 52
102-17 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa sivu 52
Hallinto
102-18 Hallintorakenne Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 30
102-19 Vastuunjako Hallinto- ja ohjausjärjestelmä;
Vastuullisuuden johtaminen
sivu 30
sivu 54
102-20 Johdon vastuu talous, ympäristö ja
sosiaaliaiheista
Vastuullisuuden johtaminen
Vastuullisuuden organisointi ja riskien hallinta
sivu 54
102-21 Sidosryhmien kuuleminen Sidosryhmäyhteistyö;
Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa
sivu 55
sivu 72
102-22 Hallituksen kokoonpano Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 30
102-23 Hallituksen puheenjohtaja Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 30
102-24 Hallituksen valinta Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 30
102-31 Taloudellisten, ympäristö- ja sosiaaliasioiden
katselmus
Vastuullisuuden johtaminen sivu 54
102-32 Yritysvastuuraportin hyväksyminen Vastuullisuuden johtaminen sivu 54
102-35 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Hallinto- ja ohjausjärjestelmä;
palkka- ja palkkioselvitys

sivu 30
www.bittium.com/sijoittajat/hallinto-ja-ohjausjarjestelma/palkka-ja-palkkioselvitys 

Sidosryhmävuorovaikutus
102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmäyhteistyö sivu 55
102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmäyhteistyö sivu 55
102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmäyhteistyö sivu 55
102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmäyhteistyö Olennaisuusanalyysi verkossa:
www.bittium.com/bittium-lyhyesti/vastuullisuus 
sivu 55
Raportointiperiaatteet
102-45 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Konsernitilinpäätöksen liitetiedot;
32. Lähipiiritapahtumat
sivu 139
102-46 Raportin sisällön määrittely Vastuullisuus Bittiumilla 2020;
Raportointi
sivu 44
sivu 80
102-47 Olennaiset aiheet Vastuullisuus Bittiumilla;
Vastuullisuuden painopistealueet
sivu 58
sivu 60
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa GRI Standards -sisältöindeksi sivu 81
GRI 403 osalta GRI-indeksi päivitetty GRI Standards 2020 mukaan.
102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja aiheiden laskentarajoissa GRI Standards -sisältöindeksi sivu 81
102-50 Raportointijakso Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet sivu 80
102-51 Edellisen raportin päiväys GRI Standards -sisältöindeksi 11.3.2020
102-52 Raportin julkaisutiheys Raportointi Raportti julkaistaan kerran vuodessa
102-53 Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja Raportointi Karoliina Malmi, johtaja, viestintä ja markkinointi
karoliina.malmi@bittium.com
sivu 81
102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet sivu 80
102-55 GRI-sisällysluettelo GRI Standards -sisältöindeksi sivu 81
102-56 Raportoinnin varmennus Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet sivu 80

GRI103 Johtamisen kuvaus

103-1 Olennaisia aiheita koskevat laskentarajat GRI Standards -sisältöindeksi;
Vastuullisuuden painopistealueet
Laskentaraja: Bittium Oyj
103-2 Johtamistapa ja sen osa-alueet Vastuullisuuden johtaminen;
Vastuullisuuden painopistealueet
sivu 44
sivu 51
103-3 Johtamistavan arviointi Vastuullisuuden johtaminen Johdon katselmus
sivu 44

 
AIHEKOHTAINEN SISÄLTÖ

Taloudelliset vaikutukset
201 Taloudelliset tulokset
201-1 Suoran taloudellisen arvon tuottaminen ja jakaminen Taloudellinen vaikuttavuus sivu 48-49
202-4 Julkiselta sektorilta saatu taloudellinen avustus Konsernitilinpäätöksen liitetiedot;
4. Liiketoiminnan muut tuotot
sivu 103
205 Korruptionvaistaisuus
205-3 Korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa Ei rikkomuksia
sivu 64
 
Ympäristövaikutukset
301 Materiaalit
301-1 Materiaalin käyttö painon tai määrän mukaan Ympäristövastuu Paperin, kartongin ja metallin käyttö
sivu 71
302 Energia
302-1 Organisaation oma energiankulutus Ympäristövastuu sivu 70
302-4 Energian käytön vähentäminen Ympäristövastuu sivu 70
303 Vesi
303-1 Veden käyttö lähteittäin Ympäristövastuu

Kokonaisvedenkäyttö ja veden käyttö henkilöittäin
sivu 70

305 Päästöt
305-1 Suorat kasvihuonekaasupäästöt Ympäristövastuu Raportoitu hiilijalanjälki
sivu 70
306 Jätevedet ja jätteet
306-2 Jätteet Ympäristövastuu sivu 70
307 Ympäristölakien ja -sääntöjen noudattaminen
307-1 Ympäristölainsäädännön soveltaminen Ympäristövastuu Sovellettavien ympäristölakien ja määräysten tietokanta
sivu 70
 
Sosiaaliset vaikutukset
403 Työterveys ja -turvallisuus
403-2 Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, työhön liittyvät kuolemantapaukset Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset Raportoitu: sairauspoissaoloaste ja tapaturmien määrä
sivu 57
404 Koulutus ja henkilöstön kehittäminen
404-1 Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset Raportoitu koulutustunnit / henkilö sivu 57
404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset sivu 56
405 Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet
405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet
Henkilöstö vuonna 2019
sivu 28
sivu 58
419 Määräystenmukaisuus
419-1 Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden osalta GRI Standards -sisältöindeksi Ei rikkomuksia
• Korruptio, s. 64
• Konfliktimineraalit, s. 63
• Väärennetyt materiaalit, s. 63