Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2016

Print Print this release
18. Helmikuuta 2016

Bittium Oyj:n tilinpäätöstiedote 2015

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 18.2.2016 klo 8.00

Bittium Oyj:n tilinpäätöstiedote 2015

Vuoden 2015 liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani edellisvuoteen verrattuna

Tässä tilinpäätöstiedotteessa raportoitavat jatkuvat toiminnot sisältävät aikaisemmin raportoidun Wireless-liiketoiminnan ja konsernitoiminnot ja 1.7.2015 myyty Automotive-liiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona. Kassavirtaa koskevat luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Elektrobit Oyj:n nimenmuutos Bittium Oyj:ksi astui voimaan 1.7.2015. Tässä tilinpäätöstiedotteessa yhtiöstä käytetään nimeä Bittium myös tapahtumissa ennen yhtiön nimenmuutosta.

Yhteenveto loka-joulukuu 2015, jatkuvat toiminnot

 • Liikevaihto oli 15,2 miljoonaa euroa, joka oli 5,5 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2014 loka-joulukuussa (16,1 miljoonaa euroa).
 • Liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa, 4Q 2014, sisältäen yhteensä noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat Wireless-liiketoimintasegmentin henkilöstövähennyksistä ja SafeMove-liiketoiminnan hankintaan liittyvistä kuluista).
 • Nettokassavirta oli -494,7 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa, 4Q 2014, sisältäen sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot). Nettokassavirtaan vaikutti lokakuussa suoritettu vapaaehtoinen omien osakkeiden lunastaminen ja siitä aiheutuneet järjestelykulut, joka alensi yhtiön kassavaroja yhteensä 493,5 miljoonalla eurolla.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,018 euroa (0,018 euroa, 4Q 2014).
 • Neljännen vuosineljänneksen aikana Bittiumin osakemäärä lisääntyi yhteensä 26.800 uudella osakkeella 2008C-optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen johdosta ja oli katsauskauden lopussa 35.600.168.
 • Kolmannella vuosineljänneksellä 25.9. alkanut omien osakkeiden vapaaehtoinen ostotarjous saatiin päätökseen. 21.10. yhtiö ilmoitti, että ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan ostotarjouksessa tarjottiin 97.244.662 osaketta, jotka edustivat noin 73,2 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Lisäksi ostotarjouksessa tarjottiin yhteensä 166.694 optio-oikeutta, jotka edustivat noin 62,0 prosenttia yhtiön kaikista optio-oikeuksista. Ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena yhtiön kassavarat ja oma pääoma alenivat yhteensä 493,5 miljoonalla eurolla sisältäen toteuttamiseen liittyvät järjestelykulut.
 • 22.10. yhtiö ilmoitti vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§ mukaiset ilmoitukset, joiden mukaan Kai Hildénin, Eero Halosen, Erkki Veikkolaisen, Juha Hulkon omistus- ja äänioikeudet Bittium Oyj:ssä alittivat viiden prosentin liputusrajan.
 • 27.10. yhtiö ilmoitti mitätöineensä omia osakkeitaan ja optio-oikeuksiaan 2008C yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen seurauksena. Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti kaikki ostotarjouksessa luovutettavat osakkeet ja optio-oikeudet mitätöityivät osana ostotarjouksen toteuttamiskauppojen selvittämistä. Mitätöinnin seurauksena yhtiössä oli 35.578.835 osaketta ja 102.300 optio-oikeutta. Ostotarjouksessa luovutettavista osakkeista 5.467 osakkeen selvitys ei ollut toteutunut samassa aikataulussa muiden luovutettujen osakkeiden selvityksen kanssa, eikä näitä osakkeita oltu vielä mitätöity.
 • 28.10. Yhtiö tiedotti ostotarjouksen seurauksena tapahtuneet muutokset sen kymmenen suurimman osakkeenomistajan osalta, koska Bittiumin 14.9.2015 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä tehty vapaaehtoinen julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C oli aiheuttanut muutoksia yhtiön omistussuhteissa.
 • 28.10. yhtiö ilmoitti vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§ mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Jukka Harjun omistus- ja äänioikeus Bittium Oyj:ssä alitti viiden prosentin liputusrajan.
 • 4.11. yhtiö ilmoitti mitätöineensä ne 5.467 omaa osakettaan, joiden selvitys ja mitätöinti ei toteutunut samassa aikataulussa muiden ostotarjouksessa luovutettujen osakkeiden selvityksen kanssa 27.10.2015. Osakkeiden mitätöinnin jälkeen yhtiön jäljellä olevien osakkeiden lukumäärä oli 35.598.368 ja yhtiön kaikkien jäljellä olevien optio-oikeuksien lukumäärä oli 102.300.
 • 5.11. Bittium Oyj:n uusi hallitus aloitti toimikautensa, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Samana päivänä pidetyssä Bittium Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Erkki Veikkolaisen. Lisäksi hallitus päätti, että hallituksen talous- ja tarkastusvaliokuntaan valitaan jäseniksi Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja) ja Kirsi Komi, ja että talous- ja tarkastusvaliokunnan hallituksen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsutaan entinen hallituksen puheenjohtaja Seppo Laine.
 • 7.12. Bittium ilmoitti saaneensa Suomen Puolustusvoimilta tilauksen taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetuista Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteista. Tilaus on arvoltaan 5,1 miljoonaa euroa (arvonlisäveroton hinta). Tilauksella ei ollut merkittävää vaikutusta Bittiumin liikevaihtoon, liiketulokseen tai taloudelliseen asemaan, eikä tilaus muuttanut yhtiön vuotta 2015 koskevaa taloudellista näkymää.
 • 23.12. Bittium Technologies Oy ja NCC Rakennus Oy allekirjoittivat sopimuksen uusien toimitilojen rakentamisesta Bittiumille Ouluun. Sopimus on luonteeltaan KVR-urakkasopimus (kokonaisvastuurakentaminen), jonka arvo on noin 13 miljoonaa euroa. Toimitilat valmistuvat vuoden 2017 loppuun mennessä Oulun Teknologiakylään Ritaharjuntien ja Tietolinjan risteykseen ja toimitilojen kokonaisneliömäärä on noin 8600 neliömetriä. Hankkeen kokonaiskustannus tontteineen ja kalusteineen on noin 15 miljoonaa euroa. Hanke rahoitetaan yhtiön olemassa olevista rahoitusjärjestelmistä projektin edetessä. Hankkeella odotetaan saavutettavan toiminnan tehostumista ja kustannussäästöjä vuodesta 2018 alkaen.
KONSERNI (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
10-12/2015
3 kk
10-12/2014
3 kk
LIIKEVAIHTO 15,2 16,1
Liikevaihdon muutos-% -5,5 % -12,1 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 0,8 1,8
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 5,2 % 11,0 %
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 0,8 2,4
KÄYTTÖKATE 1,6 2,3
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 122,8 43,3
OMAVARAISUUSASTE (%) 90,5 % 62,3 %
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) 0,018 0,018

Yhteenveto tammi-joulukuu 2015, jatkuvat toiminnot

 • Liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia 56,8 miljoonaan euroon (52,7 miljoonaa euroa, vuonna 2014).
 • Liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa, vuonna 2014, sisältäen 1,1 miljoonaa euroa TerreStar-yhtiöiden saneerausprosessiin liittyviä kertaluonteisia tuottoja ja yhteensä noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat Wireless-liiketoimintasegmentin henkilöstövähennyksistä ja SafeMove-liiketoiminnan hankintaan liittyvistä kuluista ). Liikevoitto sisältää 0,4 miljoonaa euroa yhtiön nimenmuutokseen liittyviä kuluja.
 • Nettokassavirta oli 79,5 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa, vuonna 2014). Nettokassavirta sisältää huhtikuussa toteutetun 5,3 miljoonan euron osingonmaksun, myydyn Automotive-liiketoiminnan kassavirrat 30.6.2015 asti, Automotive-liiketoiminnan myyntiin ja peruutettuun jakautumisprosessiin liittyvät kassavirrat sekä vapaaehtoiseen omien osakkeiden ja optio-oikeuksien lunastamiseen ja siitä aiheutuneisiin järjestelykuluihin liittyvät kassavirrat.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,020 euroa (0,010 euroa, vuonna 2014).
 • Bittiumin osakemäärä vähentyi yhteensä 97.244.662 osakkeella yhtiön mitätöityä omia osakkeitaan yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen seurauksena.
 • Bittiumin osakemäärä lisääntyi yhteensä 1.351.686 uudella osakkeella 2008B ja 2008C optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen johdosta.
 • Yhtiön osakemäärä katsauskauden lopussa oli 35.600.168.
KONSERNI (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
1-12 2015
12 kk
1-12 2014
12 kk
LIIKEVAIHTO 56,8 52,7*
Liikevaihdon muutos-% 7,8 % -13,7 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 2,3 0,8
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 4,1 % 1,5 %
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 2,3 0,3
KÄYTTÖKATE 4,8 3,1
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 122,8 43,3
OMAVARAISUUSASTE (%) 90,5 % 62,3 %
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) 0,020 0,010

*) Jatkuvat toiminnot sisältävät aikaisemmin raportoidun Wireless-liiketoiminnan ja konsernitoiminnot. Jatkuvien toimintojen liikevaihto ei sisällä aikaisemmin Wireless-liiketoimintasegmentissä raportoitua sisäistä liikevaihtoa Automotive-liiketoimintasegmentille.

Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttunen

Vuotta 2015 leimasivat suuret rakenteelliset muutokset: Automotive-liiketoiminnan kauppa ja yhtiön uusi nimi. Kaupasta kertyneitä varoja jaettiin kolmannen ja neljännen vuosineljänneksien aikana vapaaehtoisella julkisella omien osakkeiden ja optio-oikeuksien ostotarjouksella. Ostotarjous toteutettiin lokakuun aikana ja sen seurauksena yhtiön kassavarat ja oma pääoma alenivat 493,5 miljoonaa euroa. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä väheni ja oli vuoden lopussa 35.600.168 kappaletta.

Vuoden 2015 liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia edellisvuodesta ja oli 56,8 miljoonaa euroa. Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus oli 13,1 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi ja oli 2,3 miljoonaa euroa.

Vuoden 2015 neljännen vuosineljänneksen liikevaihto aleni edellisvuodesta 5,5 prosenttia ja oli 15,2 miljoonaa euroa. Tästä tuotepohjaisen liikevaihdon osuus oli 1,8 miljoonaa euroa, mikä oli tuotetoimitusten ajoittumiseen liittyvistä syistä merkittävästi vähemmän kuin edellisvuonna. Neljännen neljänneksen liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa.

Vuonna 2015 jatkoimme tuotekehityspanostuksia omiin tuotteisiin ja tuotealustoihin tavoitellen kasvua erityisesti kansainvälisiltä puolustus-, tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoilta. Tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille suunnatun tietoturvallisen Bittium Tough Mobile™ -LTE-älypuhelimen tuotekehitysvaihe saatiin päätökseen, ja ensimmäiset tuotetoimitukset tehtiin vuoden lopulla. Lanseerasimme Bittium Secure Suite™ -laitehallinta- ja yhteyssalausohjelmiston, joka täydentää Bittium Tough Mobilea uusilla tietoturvaa parantavilla ohjelmistoilla ja palveluilla, kuten turvallinen datayhteys ja laitteiden luotettava etähallinta.

Bittium Tough Mobile ja siihen liittyvä Bittium Secure Suite hallinta- ja VPN-salausjärjestelmä saivat ensimmäisenä mobiiliratkaisuna virallisen salaustuotehyväksynnän Suomessa. Tällä mobiiliratkaisulla voidaan turvaluokitellun aineiston luomisen ja käsittelyn lisäksi myös siirtää aineistoa Bittium Tough Mobile -älypuhelimen sekä siihen kytkeytyneiden taustajärjestelmien välillä. Puhelin on herättänyt paljon mielenkiintoa, mutta tuotteiden myynnin odotetaan kehittyvän maltillisesti viranomaismarkkinoiden luonteen mukaisesti.

Bittium Secure Suite perustuu tammikuussa 2015 yritysoston kautta hankkimaamme SafeMoven korkealaatuisiin tietoturvaratkaisuihin. SafeMove -tuotteet ja palvelut ovatkin vahvistaneet Bittiumin kilpailukykyä tietoturvallisten viestintäratkaisujen tarjoajana. Bittium SafeMove -ohjelmistoa käytetään myös yhteyksien suojaamiseen tarjoamissamme IoT-palveluissa ja -ratkaisuissa.

Kysyntä Bittiumin tuotekehityspalveluille on säilynyt vakaana. Toukokuun alussa julkistimme merkittävän sopimuksen Meksikon viestintä- ja liikenneministeriön kanssa Android-pohjaisten satelliitti- ja maanpäällisissä verkoissa käytettävien mobiililaitteiden kehittämisestä MEXSAT-järjestelmään. Asiakkaan ensimmäisen satelliitin laukaisun epäonnistumisen vuoksi projektin kokonaisaikatauluun on tullut viivettä, mutta siitä huolimatta kehitystyö on jatkunut vuoden aikana hyvin.

Suomen Puolustusvoimilla käytössä olevan taktisen tiedonsiirron järjestelmän, Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN), kehittäminen jatkui. Järjestelmään liittyviä tuotetoimituksia jatkettiin vuoden 2015 aikana ja loppuvuodesta saimme tilauksen vuoden 2016 järjestelmätuotetoimituksista. Neljännellä vuosineljänneksellä saimme Puolustusvoimilta myös tilauksen Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän aaltomuodon jatkokehittämisestä sekä ESSOR-ohjelmistoradiohankkeessa kehitetyn eurooppalaisen laajakaistaisen radioaaltomuodon porttauksesta Puolustusvoimilla käytössä olevaan Bittium TAC WIN -järjestelmään.

Jatkoimme myös puolustusmarkkinoille suunnatun tuoteportfoliomme vientiponnisteluja kansainvälisille markkinoille ja teimme ensimmäisen pilottitoimituksen ulkomaiselle asiakkaalle taktiseen tiedonsiirtoon käytettävästä järjestelmästä. Tavoittelemme kuluvana vuonna muitakin vastaavanlaisia kansainvälisiä avauksia. Pitkistä puolustusteollisuuden myyntisykleistä johtuen merkittävien kauppojen saavuttaminen vaatii useita vuosia.

Loppuvuodesta teimme päätöksen rakentaa Bittiumille uudet toimitilat Ouluun. Uusien toimitilojen suunnittelun lähtökohtana on ollut toimintojen keskittäminen tehokkuuden parantamiseksi ja säästöjen aikaan saamiseksi. Teimme KVR-urakkasopimuksen (kokonaisvastuurakentaminen) NCC Rakennus Oy:n kanssa. Toimitilat valmistuvat vuoden 2017 loppuun mennessä Oulun Teknologiakylään Ritaharjuntien ja Tietolinjan risteykseen ja toimitilojen kokonaisneliömäärä on noin 8600 neliömetriä. Hankkeen kokonaiskustannus tontteineen ja kalusteineen on noin 15 miljoonaa euroa.

Olemme onnistuneet kääntämään Bittiumin kasvu-uralle ja olemme tyytyväisiä menneen vuoden liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuden parantumiseen. Kuluvan vuoden painopiste tulee olemaan kansainvälistymisessä ja kasvun mahdollistamisessa. Tulemme investoimaan liiketoiminnan kehittämiseen ja yhtiön pitkän aikavälin kasvun rakentamiseen, mikä vaikuttaa myös liiketuloksen kehitysodotukseen vuonna 2016. Tulemme myös jatkamaan strategiamme mukaisesti epäorgaanisen kasvun mahdollisuuksien kartoittamista.

Langattomuuden lisääntyminen, yhä kasvavat tiedonsiirtomäärät ja tarve salatulle tiedonsiirrolle luovat kysyntää Bittiumin osaamiselle, tuotteille ja tuotealustoille ja Bittiumilla on hyvät edellytykset jatkaa kasvua myös tulevaisuudessa.

Vuoden 2016 näkymät

Bittium odottaa vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (56,8 miljoonaa euroa vuonna 2015). Liiketuloksen kehittymiseen liittyy tällä hetkellä useita epävarmuuksia, mistä syystä yhtiö on nyt päättänyt olla antamatta arviota liiketuloksen kehittymisestä. Tällaisia epävarmuuksia ovat mahdolliset kertaluonteiset investoinnit pitkän aikavälin kasvun rakentamiseksi sekä liiketuloksen merkittävät vaihtelut vuosineljännesten välillä tuoteliiketoiminnan tuotetoimitusten ajoittumisen vuoksi.

Lisätietoa Bittiumin markkinanäkymistä on esitetty tämän tilinpäätöstiedotteen kappaleessa ”Markkinanäkymät”.

Lisätietoja epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät tulevaisuudennäkymiin, on esitetty tämän tilinpäätöstiedotteen osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät" ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com

Kutsu lehdistötilaisuuteen

Bittium järjestää vuoden 2015 tilinpäätöstä koskevan suomenkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 18.2.2016 klo 9.30 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Helsingissä Ravintola Savoyssa, osoitteessa Eteläesplanadi 14.

Bittium järjestää myös puhelinkokouksen tuloksesta samana päivänä klo 10.30 puh. + 44 203 059 8125. Soitettaessa tulee antaa tunnus "Bittium". Tilaisuus on seurattavissa myös suorana audiocast-lähetyksenä yrityksen kotisivujen kautta osoitteessa www.bittium.com/sijoittajat . Puhelinkokouksen kieli on englanti.

Audiocast on kuunneltavissa saman päivän iltapäivällä Bittiumin internet-sivustolta osoitteessa www.bittium.com/sijoittajat .

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30-vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2015 liikevaihto oli 56,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Bittium Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2015

Tässä tilinpäätöstiedotteessa raportoitavat jatkuvat toiminnot sisältävät aikaisemmin raportoidun Wireless-liiketoiminnan ja konsernitoiminnot ja 1.7.2015 myyty Automotive-liiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona. Kassavirtaa koskevat luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Elektrobit Oyj:n nimenmuutos Bittium Oyj:ksi astui voimaan 1.7.2015. Tässä tilinpäätöstiedotteessa yhtiöstä käytetään nimeä Bittium myös tapahtumissa ennen yhtiön nimenmuutosta.

Taloudellinen kehitys tammi-joulukuussa 2015

Bittiumin tammi-joulukuun 2015 jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia 56,8 miljoonaan euroon (liikevaihto 52,7 miljoonaa euroa, vuonna 2014). Liikevaihdon kasvu syntyi ennen kaikkea erikoisterminaaleista ja muista viranomaistuotteista sekä erikoisterminaaleihin liittyvistä tuotekehityspalveluista.

Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 13,1 miljoonaa euroa (14,1 miljoonaa euroa, vuonna 2014), joka syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista Suomen Puolustusvoimille ja vastaavan pienen pilottijärjestelmän toimituksesta ulkomaiselle asiakkaalle, sekä lisäksi muiden viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden toimituksista. Tuotepohjaisen liikevaihdon aleneminen edellisvuodesta johtui Suomen Puolustusvoimille tehtyjen tuotetoimitusten vähentymisestä.

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 2,3 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa, vuonna 2014, sisältäen 1,1 miljoonaa euroa TerreStar-yhtiöiden saneerausprosessiin liittyviä kertaluonteisia tuottoja ja yhteensä noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat Wireless-liiketoimintasegmentin henkilöstövähennyksistä ja SafeMove-liiketoiminnan hankintaan liittyvistä kuluista). Liikevoitto sisältää 0,4 miljoonaa euroa yhtiön nimenmuutokseen liittyviä kuluja. Liiketuloksen paraneminen oli sekä liikevaihdon kasvun että hieman tavanomaista korkeamman myyntikatteen ansiota.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA,MEUR 1-12/2015
12 kk
1-12/2014
12 kk
JATKUVAT TOIMINNOT
   Liikevaihto 56,8 52,7
   Liikevoitto / -tappio 2,3 0,8
   Rahoitustuotot ja –kulut -0,2 -0,2
   Tulos ennen veroja 2,1 0,6
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 2,3 1,3
KAUDEN TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA 539,0 11,2
KAUDEN TULOS 541,3 12,5
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 541,5 12,9
Kauden tuloksen jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille 541,3 12,5
   Määräysvallattomille omistajille
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille 541,5 12,9
   Määräysvallattomille omistajille
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,020 0,010
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 2,1 miljoonaa euroa (10,5 miljoonaa euroa, vuonna 2014), mikä sisältää myydyn Automotive-liiketoiminnan operatiiviset kassavirrat 30.6.2015 asti.
 • Nettokassavirta oli 79,5 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa, vuonna 2014). Nettokassavirta sisältää huhtikuussa toteutetun 5,3 miljoonan euron osingonmaksun, myydyn Automotive-liiketoiminnan kassavirrat 30.6.2015 asti, Automotive-liiketoiminnan myyntiin ja peruutettuun jakautumisprosessiin liittyvät kassavirrat sekä vapaaehtoiseen omien osakkeiden ja optio-oikeuksien lunastamiseen ja siitä aiheutuneisiin järjestelykuluihin liittyvät kassavirrat.
 • Omavaraisuusaste oli 90,5 % (62,3 %, 31.12.2014).
 • Nettovelkaantumisaste oli -88,2 % (-37,4 %, 31.12.2014).
 • Yllä mainittuihin tammi-joulukuu 2015 tunnuslukuihin vaikuttaa olennaisesti Automotive-liiketoiminnan kauppa ja siitä saadut varat.

Vertailu vuosineljänneksittäin

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS,
JATKUVAT TOIMINNOT, MEUR
4Q
/15
3Q
/15
2Q
/15
1Q
/15
4Q
/14
Liikevaihto 15,2 11,1 15,3 15,1 16,1
Liikevoitto /-tappio 0,8 0,0 1,0 0,5 1,8
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 0,8 0,0 1,0 0,5 2,4
Tulos ennen veroja 0,9 0,1 0,8 0,4 1,6
Katsauskauden tulos 1,1 0,1 0,8 0,4 2,4

Kertaluonteiset erät

Kertaluonteiset erät ovat tuottoja ja kuluja, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan tai joita esiintyy vain harvoin. Tällaisia eriä ovat muun muassa omaisuuden myyntivoitot tai -tappiot, olennaiset omaisuusarvojen muutokset, kuten arvonalennukset tai arvonalennusten peruutukset, olennaiset toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät kulut tai muut johdon kertaluontoisena pitämät olennaiset erät. Kertaluonteisen erän olennaisuutta arvioidessa otetaan huomioon erän euromääräinen suuruus, ja omaisuuserien arvonmuutoksen yhteydessä sen osuus omaisuuserän kokonaisarvosta.

Bittiumin vuoden 2014 tulokseen sisältyy seuraavia kertaeriä:

 • 1,1 miljoonaa euroa TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyviä kertaluonteisia tuottoja Wireless-liiketoimintasegmentissä vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä, ja
 • yhteensä noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kulut Wireless-liiketoimintasegmentissä, jotka aiheutuivat henkilöstövähennyksistä ja SafeMove-liiketoiminnan hankintaan liittyvistä kuluista vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN,
MEUR ja %
4Q/15 3Q/15 2Q/15 1Q/15 4Q/14
Aasia 0,0
0,0 %
0,1
0,6 %
0,1
0,6 %
0,0
0,2 %
0,2
1,5 %
Amerikat 2,9
19,2 %
1,0
9,1 %
2,2
14,6 %
2,1
14,2 %
0,6
3,5 %
Eurooppa 12,3
80,7 %
10,1
90,4 %
13,0
84,9 %
13,0
85,6 %
15,3
94,9 %

Liikevaihto markkina-alueittain -taulukossa on tarkennettu Euroopan ja Amerikoiden keskinäisiä osuuksia kausien 2Q/15 ja 3Q/15 osalta.

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

Bittium jatkoi tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeja puolustus- ja viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin. Merkittävin tuotekehityspanostus on ensisijaisesti ollut vaativille tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille tarkoitettu, korotetun tietoturvallissuustason sisältävä Bittium Tough Mobile LTE-älypuhelin. Aktivoiduista tuotekehitysmenoista merkittävä osa koostuu Bittium Tough Mobilen kehittämiseen liittyvistä investoinneista.

TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSMENOT,
MEUR
10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014
3 kk 3 kk 12 kk 12 kk
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot yhteensä 1,9 2,0 7,3 6,9
Aktivoitu taseeseen -0,6 -0,8 -3,4 -2,1
Kauden poistot tuotekehitysaktiivasta 0,1 0,0 0,2 0,1
Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja tuotekehitysmenoja 1,4 1,3 4,2 4,9
Tutkimus- ja tuotekehityspanostukset, % liikevaihdosta 12,7 % 12,2 % 12,9 % 13,0 %
AKTIVOITUJEN TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSMENOJEN MÄÄRÄ
TASEESSA, MEUR
10-12/2015 10-12/2014 1-12/2015 1-12/2014
3 kk 3 kk 12 kk 12 kk
Hankintameno kauden alussa 5,1 1,5 2,2 0,3 
Lisäykset kauden aikana 0,6 0,8 3,4 2,1
Liiketoimintojen hankinta 0,3
Kauden poistot tuotekehitysaktiivasta -0,1 -0,0 -0,2 -0,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 5,6 2,2 5,6 2,2 

Liiketoiminnan kehittyminen loka-joulukuussa 2015

Bittiumin liikevaihto vuoden 2015 loka-joulukuussa aleni 5,5 prosenttia 15,2 miljoonaan euroon (16,1 miljoonaa euroa, 4Q 2014). Liikevaihdon aleneminen edellisvuoden vertailuajankohtaan nähden johtui Suomen Puolustusvoimille tehtyjen tuotetoimitusten erilaisesta ajoittumisesta neljännesvuosien välillä. Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus oli 1,8 miljoonaa euroa (6,3 miljoonaa euroa, 4Q 2014), joka syntyi pääosin muiden viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden toimituksista.

Bittiumin liiketulos vuoden 2015 loka-joulukuussa oli 0,8 miljoonaa euroa (liiketulos 1,8 miljoonaa euroa sisältäen yhteensä noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat Wireless-liiketoimintasegmentin henkilöstövähennyksistä ja SafeMove-liiketoiminnan hankintaan liittyvistä kuluista, 4Q 2014).

Neljännellä vuosineljänneksellä Bittium julkaisi Bittium Secure Suite -laitehallinta- ja yhteyssalausohjelmiston, joka täydentää Bittium Tough Mobile -älypuhelinta uusilla ohjelmistoilla ja palveluilla. Bittium Secure Suite mahdollistaa puhelimen tietoturvaominaisuuksien tehokkaimman mahdollisen hyödyntämisen, laitteen luotettavan etähallinnan ja ohjelmiston eheyden varmennuksen, sekä salaa laitteen käyttämät datayhteydet. Bittium Tough Mobile ja Bittium Secure Suite muodostavat yhdessä ainutlaatuisen käyttövarman järjestelmän, jolla voidaan turvallisesti käsitellä salaista ja luottamuksellista aineistoa sekä turvata kriittinen kommunikaatio.

Joulukuussa Suomen Viestintävirasto myönsi tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille suunnatulle Bittium Tough Mobile LTE-älypuhelimelle sekä sen hallinta- ja salausjärjestelmälle (Bittium Secure Suite) hyväksynnän käsitellä kansalliselle suojaustasolle IV (STIV) luokiteltua aineistoa. Bittiumin mobiiliratkaisu on ensimmäinen virallisen salaustuotehyväksynnän Suomessa saanut kokonaisuus, jolla voidaan turvaluokitellun aineiston luomisen ja käsittelyn lisäksi myös siirtää aineistoa älypuhelimen sekä siihen kytkeytyneiden taustajärjestelmien välillä.

Loppuvuoden 2015 aikana Bittium Tough Mobilen tuotekehitys saatiin päätökseen ja sen toimitukset alkoivat, pääsääntöisesti ulkomaille erinäisten pienivolyymisten koekäyttötilausten muodossa. Marraskuussa puhelinta esiteltiin viranomaisille suunnatussa British APCO -tapahtumassa Newcastlessä, UK:ssa. Viranomaismarkkinat kehittyvät tyypilliseen tapaansa hitaasti ja Bittium Tough Mobile -tuotteiden myynnin odotetaan kehittyvän markkinoiden mukana maltillisesti.

Puolustusvoimilla käytössä olevan taktiseen tiedonsiirtoon käytettävän Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) -järjestelmän kehittämistä jatkettiin vuoden 2015 neljännen neljänneksen aikana ja loppuvuodesta Bittium sai tilauksen vuoden 2016 järjestelmätuotetoimituksista. Neljännellä vuosineljänneksellä Bittium sai myös Puolustusvoimilta tilauksen Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän aaltomuodon jatkokehittämisestä, jossa tuodaan käytössä olevaan järjestelmään lisää ominaisuuksia ja optimoidaan suorituskykyä.  Puolustusvoimilta tuli myös tilaus ESSOR-ohjelmistoradiohankkeessa kehitetyn eurooppalaisen laajakaistaisen radioaaltomuodon porttauksesta Puolustusvoimilla käytössä olevaan Bittium TAC WIN -järjestelmään.

Bittium jatkoi puolustusmarkkinoille suunnatun tuoteportfolion vientiponnisteluja kansainvälisille markkinoille ja teki ensimmäisen pilottitoimituksen ulkomaiselle asiakkaalle taktiseen tiedonsiirtoon käytettävästä järjestelmästä. Yhtiö tavoittelee vuonna 2016 muitakin vastaavanlaisia kansainvälisiä avauksia. Lokakuussa Bittium esitteli taktisen kommunikaation tuotteitaan  Washington D.C.:ssä, Yhdysvalloissa pidetyssä puolustusteollisuudelle suunnatussa AUSA (Association of the United States Army) Annual Meeting & Exposition -tapahtumassa. Pitkistä puolustusteollisuuden myyntisykleistä johtuen merkittävien kauppojen saavuttaminen vaatii useita vuosia.

Langattoman tietoliikenteen asiakkaille suunnattujen Bittiumin tuotekehityspalveluiden kysyntä jatkui vakaana vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Kysyntään vaikuttivat ennenkaikkea LTE-teknologian sekä pienten LTE-tukiasemien kehitystarve. Meksikon viranomaisille kehitettävien mobiililaitteiden kehitystyö jatkui kuluneen vuosineljänneksen aikana hyvin.

Katsauskauden merkittävät tapahtumat

Bittium Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008B- ja 2008C-optio-oikeuksilla merkittiin 15.12.2014 - 30.11.2015 välisenä aikana yhteensä 1.351.686 uutta osaketta. Merkintähinta, 823.438,10 euroa, kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Osakemerkintöjä vastaavat osakemäärän lisäykset merkittiin kaupparekisteriin 6.2.2015, 14.4.2015, 24.6.2015, 1.9.2015, 29.10.2015 ja 11.12.2015. Uudet osakkeet tuottivat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Rekisteröidyt uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ Helsinki Oy:ssä 9.2.2015, 15.4.2015, 25.6.2015, 2.9.2015, 30.10.2015 ja 14.12.2015 Bittium Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Bittium Oyj:n osakemäärä oli 31.12.2015 vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella hankittujen omien osakkeiden mitätöinnin ja uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 35.600.168 osaketta.

2.1.2015 Bittium Oyj:n tytäryhtiö  osti norjalaiselta Birdstep Technology ASA:lta 100 prosenttia sen täysin omistaman suomalaisen tytäryhtiön Birdstep Technology Oy:n osakekannasta. Ostetun yhtiön SafeMove-liiketoiminta tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Kauppa vahvisti Bittiumin kilpailukykyä tietoturvallisten viestintäratkaisujen tarjoajana puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille. Birdstep Technology Oy:n (nykyinen Bittium SafeMove Oy) vuoden 2013 liikevaihto oli 2,5 miljoonaa euroa ja vuoden 2014 liikevaihto 2,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa oli 19 työntekijää kaupan toteutumishetkellä ja sen toimipiste sijaitsee Espoossa. Osakkeiden velaton käteiskauppakauppahinta oli 1,8 miljoonaa euroa. Kaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta Bittiumin taseeseen, tulokseen tai taloudelliseen asemaan.

Bittium Oyj:n hallitus hyväksyi 18.2.2015 suunnitelman osittaisjakautumisesta ja uuden Bittium Oyj:n listaamisesta pörssiin. Samalla hallitus päivitti liiketoimintasegmenttien strategisia linjauksia ja taloudellisia tavoitteita vuosille 2015 - 2017. Suunnitelman mukaan silloisen Elektrobit Oyj:n Wireless-liiketoimintaan liittyvät varat ja velat olisivat siirtyneet jakautumisessa syntyvälle uudelle yhtiölle Bittium Oyj:lle, jonka osakkeet olisi ollut tarkoitus listata Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Silloisen Elektrobit Oyj:n Automotive-liiketoiminta olisi jäänyt Elektrobit Oyj:öön, jonka pörssilistaus olisi jatkunut jakautumisen jälkeen. Jakautumisesta päättävä ylimääräinen yhtiökokous  suunniteltiin pidettävän 11.6.2015 ja jakautumisen suunniteltu voimaantulopäivä oli 30.6.2015. Jakautumisprosessi peruuntui myöhemmin, toukokuun 19. päivänä, kun yhtiö kertoi myyvänsä Automotive-liiketoimintansa Continental AG:lle.

29.4. Bittium Oyj:n osakkeenomistajat kutsuttiin yhtiön osittaisjakautumista koskevaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka oli suunniteltu pidettävän 11.6.2015.

2.5. Bittium Oyj kertoi, että sen tytäryhtiö, Bittium Wireless Oy ja Meksikon viestintä- ja liikenneministeriö (Secreteria de Comunicaciones y Transportes, SCT) allekirjoittivat sopimuksen kolmen Android-pohjaisen L-satelliittitaajuuskaistaa käyttävän mobiililaitteen kehittämisestä SCT:n MEXSAT-järjestelmään. Mobiililaitteet perustuvat Bittiumin erikoislaitealustaan (Bittium Specialized Device Platform), joka on erityisesti tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille kehitetty ja asiakaskohtaisesti räätälöitävä Android-pohjainen laitealusta. Tuotekehityssopimuksen arvo oli noin 21,9 miljoonaa yhdysvaltain dollaria (noin 19,5 miljoonaa euroa huhtikuun 30, 2015 valuuttakurssin mukaan). Sopimuksen mukaisesta liikevaihdosta yli puolet odotetaan kertyvän vuoden 2016 aikana.

14.9. pidetty ylimääräinen yhtiökokous valitsi hallituksen uusiksi jäseniksi Kirsi Komin, Seppo Mäkisen ja Juha Putkirannan toimikaudeksi, joka alkoi 5.11.2015 ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.  Uudet hallituksen jäsenet valittiin aiempien hallituksen jäsenten Jorma Halosen, Juha Hulkon ja Seppo Laineen tilalle, jotka olivat ilmoittaneet jäävänsä pois hallituksesta uusien jäsenten toimikauden alkaessa.

5.11. Bittium Oyj:n uusi hallitus aloitti toimikautensa, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Samana päivänä pidetyssä Bittium Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Erkki Veikkolaisen. Lisäksi hallitus päätti, että hallituksen talous- ja tarkastusvaliokuntaan valitaan jäseniksi Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja) ja Kirsi Komi, ja että talous- ja tarkastusvaliokunnan hallituksen ulkopuoliseksi asiantuntijaksi kutsutaan entinen hallituksen puheenjohtaja Seppo Laine.

7.12. Bittium ilmoitti saaneensa Suomen Puolustusvoimilta tilauksen taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetuista Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteista. Tilaus on arvoltaan 5,1 miljoonaa euroa (arvonlisäveroton hinta). Tilauksella ei ole merkittävää vaikutusta Bittiumin liikevaihtoon, liiketulokseen tai taloudelliseen asemaan, eikä tilaus muuttanut yhtiön tammi-syyskuu 2015 osavuosikatsauksessa 5.11.2015 julkistamaa vuotta 2015 koskevaa taloudellista näkymää.

23.12. Bittium Technologies Oy ja NCC Rakennus Oy allekirjoittivat sopimuksen uusien toimitilojen rakentamisesta Bittiumille Ouluun. Sopimus on luonteeltaan KVR-urakkasopimus (kokonaisvastuurakentaminen), jonka arvo on noin 13 miljoonaa euroa. Toimitilat valmistuvat vuoden 2017 loppuun mennessä Oulun Teknologiakylään Ritaharjuntien ja Tietolinjan risteykseen ja toimitilojen kokonaisneliömäärä on noin 8600 neliömetriä. Hankkeen kokonaiskustannus tontteineen ja kalusteineen on noin 15 miljoonaa euroa. Hanke rahoitetaan yhtiön olemassa olevista rahoitusjärjestelmistä projektin edetessä. Hankkeella odotetaan saavutettavan toiminnan tehostumista ja kustannussäästöjä vuodesta 2018 alkaen.

Automotive-liiketoiminnan myynti Continental AG:lle ja siitä saatujen varojen jako

19.5. Bittium Oyj kertoi myyvänsä Automotive-liiketoimintansa Continental AG:lle 600 miljoonan euron kauppahinnasta. Osakekauppasopimus Continental AG:n kanssa allekirjoitettiin 18.5.2015 ja transaktion odotettiin toteutuvan heinäkuun alussa. Kauppa käsitti Elektrobit Automotive GmbH:n ja sen tytäryhtiöiden myynnin, mukaan lukien yhtiön 51 prosentin omistusosuuden e.solutions GmbH:sta, joka on Elektrobit Automotive GmbH:n ja Audi Electronics Venture GmbH:n yhteisesti omistama yhtiö. Lisäksi yhtiö kertoi peruuttavansa käynnissä olevan jakautumisprosessin ja jatkavansa Wireless-liiketoimintaansa silloisessa Elektrobit Oyj:ssä (nykyinen Bittium Oyj). Yhtiö kertoi myös muuttavansa toiminimensä Bittium Oyj:ksi, koska Elektrobit- nimeen liittyvät oikeudet tultaisiin luovuttamaan osana transaktiota. Yhtiö päivitti myös tulevaisuudennäkymänsä vuodelle 2015 perustuen oletukselle, että Automotive-liiketoiminnan myynti toteutuu heinäkuun 2015 alussa.

Bittium Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettiin 11.6.2015, hyväksyi yhtiön Automotive-liiketoiminnan myynnin Continental AG:lle yhtiön hallituksen ehdotuksen ja suosituksen mukaisesti. 11.6. pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti myös Bittiumin yhtiöjärjestyksen 1. kohdan ja yhtiön toiminimen muuttamisesta.

Kauppa toteutui 1.7.2015, kun kaupan toteutumisen ehdot, kuten Bittium Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntä, tarvittavien viranomaislupien myöntäminen ja muut tavanomaiset kaupan ehdot olivat täyttyneet. Kauppahinta oli 600 miljoonaa euroa, joka maksettiin kokonaisuudessaan käteisenä kaupan toteuttamisen yhteydessä.

Kaupan toteuduttua 1.7.2015 toiminimen muutos Bittium Oyj:ksi, englanniksi Bittium Corporation, rekisteröitiin kaupparekisteriin. Yhtiö kertoi jatkavansa Wireless-liiketoimintaansa ja jatkavansa listattuna NASDAQ Helsingissä uudella nimellään. Bittiumin uusi kaupankäyntitunnus pörssin järjestelmissä on BITTI ja se tuli voimaan 2.7.2015.

1.7. Bittium päivitti vuoden 2015 näkymiä 1.7.2015 tapahtuneen Automotive-liiketoiminnan myynnin toteutumisen ja yhtiön nimenmuutoksen takia. Jatkuvien toimintojen liikevaihtoa ja liikevoittoa koskevat näkymät pysyivät samoina kuin yhtiön 19.5.2015 julkaisemassa pörssitiedotteessa annetussa tulevaisuuden näkymissä. Transaktiolla odotettiin olevan noin 530 mijoonan positiivinen kertaluonteinen vaikutus Bittiumin vuoden 2015 nettotulokseen. Kassavirran arvioitiin kasvavan noin 575 miljoonalla eurolla kertaluontoisesti.

1.7. Bittium Oyj:n hallitus päivitti yhtiön strategisia linjauksia 1.7.2015 toteutuneen Automotive-liiketoiminnan myynnin ja yhtiön nimenmuutoksen jälkeen. Yhtiö jatkoi Wireless-liiketoimintaansa 19.2.2015 julkistettujen strategisten linjaustensa ja vuosille 2015 – 2017 asetettujen taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.

6.8. Bittium Oyj:n hallitus päätti nimityksistä ja muutoksista yhtiön johdossa 1.7.2015 toteutuneen Automotive-liiketoiminnan myynnin seurauksena. Yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin KTM Hannu Huttunen 7.8.2015 alkaen. Yhtiön silloisen toimitusjohtajan Jukka Harjun toimitusjohtajasopimus päättyi 6.8.2015 yhteisestä sopimuksesta, eikä hän jatkanut Bittiumin palveluksessa elokuun 2015 jälkeen.

Yhtiö tiedotti, että sen konsernitoiminnot ja Wireless-liiketoimintasegmentin toiminnot yhdistetään, jolloin yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt 7.8.2015 alkaen: Toimitusjohtaja Hannu Huttunen (puheenjohtaja), talousjohtaja Veli-Pekka Paloranta, lakiasianjohtaja Kari Jokela, myyntijohtaja Jari Sankala, markkinointi- ja viestintäjohtaja Karoliina Fyrsten, tuote- ja palvelualueiden johtajat Harri Romppainen, Klaus Mäntysaari ja Sami Kotkajuuri, engineering-toiminnoista vastaava johtaja Jari-Pekka Innanen sekä operations-toiminnoista vastaava johtaja Arto Pietilä. Talousjohtaja Veli-Pekka Paloranta päätti siirtyä toisen yhtiön palvelukseen marraskuussa 2015 ja irtisanoutui yhtiön palveluksesta. Paloranta jatkoi Bittiumin talousjohtajana marraskuuhun 2015 saakka.  Uudeksi talousjohtajaksi marraskuusta 2015 alkaen nimitettiin KTM, OTM Pekka Kunnari. Hallitus päätti myös, että yhtiön Wireless-liiketoimintasegmentin segmenttihallitus lakkautetaan, sillä Bittiumin keskittyessä yhteen toimialaan emoyhtiön hallituksen lisäksi ei enää tarvita erillistä segmenttihallitusta.

6.8. Bittium Oyj kertoi suunnittelevansa Automotive-liiketoiminnan myynnistä saatujen varojen, enintään 595 miljoona euroa, jakamista osakkeenomistajille ensisijaisesti hankkimalla omia osakkeita kaikille yhtiön osakkeenomistajille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella. Mahdollisen ostotarjouksen toteuttamiseen liittyviä teknisiä selvityksiä aiottiin jatkaa ja myös muita vaihtoehtoja varojenjaon toteuttamiseksi aiottiin arvioida samanaikaisesti, eikä sillä hetkellä ollut varmuutta siitä, mitä varojenjakotapaa yhtiön hallitus tulee ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdottamaan. Suunniteltu varojenjako edellytti erillisen välitilinpäätöksen laatimista, jonka valmistuttua yhtiön hallituksen odotettiin päättävän ylimääräiselle yhtiökokoukselle esitettävästä varojenjakotavasta ja jaettavien varojen määrästä elokuun 2015 jälkipuoliskolla.

24.8. Bittium kertoi aikovansa hankkia omia osakkeita ja optio-oikeuksia noin 595 miljoonalla eurolla kaikille yhtiön osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien 2008C haltijoille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella. Ostotarjous tehtäisiin markkinahintaan ja tarjottava vastike tulisi määräytymään tarjousasiakirjan hyväksymistä edeltävän viiden kaupankäyntipäivän kaupankäyntimäärillä painotettuna yhtiön osakkeen keskikurssina NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä pyöristettynä lähimpään täyteen eurosenttiin. Ostotarjous koskisi enintään 124.747.351 osaketta mikä vastasi tiedotteen päivämääränä arviolta noin 94,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Ostotarjous koskisi lisäksi enintään 252.648 optio-oikeutta.  Ostotarjous toteutettaisiin vain siltä osin kuin osakkeista maksettava vastike on yhteensä enintään 593.797.392,67 euroa ja optio-oikeuksista maksettava vastike on yhteensä enintään 1.202.607,33 euroa. Osakkeenomistaja tai optio-oikeuksien haltijan oli mahdollista hyväksyä ostotarjouksen kaikkien omistamiensa osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien osalta tai valitsemallaan osake- ja/tai optiomäärällä arvo-osuustilikohtaisesti.

24.8. yhtiö kutsui osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen päättämään yhtiön omien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien 2008C hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien 2008C haltijoille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella. Osana valmistelua Automotive-liiketoiminnan myynnistä saatujen varojen palauttamiseen osakkeenomistajille Bittium julkaisi välitilinpäätöksen kaudelta 1.1.-1.7.2015.

14.9. pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö hankkii omia osakkeitaan ja osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia 2008C kaikille osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella.

22.9. yhtiö ilmoitti , että ostotarjous alkaa 25.9.2015 ja päättyy 16.10.2015 ja että ostotarjouksen tarjoushinta on 5,06 euroa osakkeelta ja 4,51 euroa optio-oikeudelta. Osakkeen tarjoushinta määräytyi yhtiön 14.9.2015 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti tarjousasiakirjan hyväksymistä edeltäneen viiden kaupankäyntipäivän (aikavälillä 15.9-21.9.2015) kaupankäyntimäärillä painotetulla osakkeen keskikurssilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla pyöristettynä lähimpään täyteen eurosenttiin. Finanssivalvonnan hyväksymä tarjousasiakirja oli saatavilla yhtiön kotisivuilla 23.9. alkaen.

19.10. yhtiö ilmoitti, että ostotarjouksen alustavan tuloksen mukaan ostotarjouksessa tarjotut osakkeet edustivat noin 73,2 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Lisäksi ostotarjouksen alustavan tuloksen mukaan ostotarjouksessa tarjottiin yhteensä noin 62,0 prosenttia yhtiön kaikista optio-oikeuksista.

21.10. yhtiö ilmoitti, että ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan ostotarjouksessa tarjottiin 97.244.662 osaketta, jotka edustivat noin 73,2 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Lisäksi ostotarjouksessa tarjottiin yhteensä 166.694 optio-oikeutta, jotka edustivat noin 62,0 prosenttia yhtiön kaikista optio-oikeuksista. Lisäksi yhtiö ilmoitti, että ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena sen kassavarat ja oma pääoma alenevat noin 493 miljoonaalla eurolla eikä ostotarjouksen toteuttamisella ole vaikutusta yhtiön aikaisemmin julkistamaan vuoden 2015 tulosohjaukseen.

22.10. yhtiö ilmoitti vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§ mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Kai Hildénin omistus- ja äänioikeus Bittium Oyj:ssä alitti viiden prosentin liputusrajan.

22.10. yhtiö ilmoitti vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§ mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Eero Halosen omistus- ja äänioikeus Bittium Oyj:ssä alitti viiden prosentin liputusrajan.

22.10. yhtiö ilmoitti vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§ mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Erkki Veikkolaisen omistus- ja äänioikeus Bittium Oyj:ssä alitti viiden prosentin liputusrajan.

22.10. yhtiö ilmoitti vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§ mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Juha Hulkon omistus- ja äänioikeus Bittium Oyj:ssä alitti viiden prosentin liputusrajan.

27.10. yhtiö ilmoitti mitätöineensä omia osakkeitaan  ja optio-oikeuksiaan 2008C yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista tekemän julkisen ostotarjouksen  seurauksena. Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti kaikki ostotarjouksessa luovutettavat osakkeet ja optio-oikeudet mitätöityivät osana ostotarjouksen toteuttamiskauppojen selvittämistä. Mitätöinnin seurauksena yhtiössä oli 35.578.835 osaketta ja 102.300 optio-oikeutta. Ostotarjouksessa luovutettavista osakkeista 5.467 osakkeen selvitys ei ollut toteutunut samassa aikataulussa muiden luovutettujen osakkeiden selvityksen kanssa, eikä näitä osakkeita oltu vielä mitätöity.

28.10. yhtiö tiedotti ostotarjouksen seurauksena tapahtuneet muutokset sen kymmenen suurimman osakkeenomistajan osalta, koska Bittiumin ylimääräisen yhtiökokouksen 14.9.2015 päätöksellä tehty vapaaehtoinen julkinen ostotarjous yhtiön omista osakkeista ja optio-oikeuksista 2008C aiheutti muutoksia yhtiön omistussuhteissa.

28.10. yhtiö ilmoitti vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§ mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Jukka Harjun omistus- ja äänioikeus Bittium Oyj:ssä alitti viiden prosentin liputusrajan.

4.11. yhtiö ilmoitti mitätöineensä 5.467 omaa osakettaan, joiden selvitys ja mitätöinti ei toteutunut samassa aikataulussa muiden ostotarjouksessa luovutettujen osakkeiden selvityksen kanssa 27.10.2015. Osakkeiden mitätöinnin jälkeen, 4.11. yhtiön jäljellä olevien osakkeiden lukumäärä oli 35.598.368 ja yhtiön kaikkien jäljellä olevien optio-oikeuksien lukumäärä oli 102.300.

Vuoden 2016 näkymät

Bittium odottaa vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (56,8 miljoonaa euroa vuonna 2015). Liiketuloksen kehittymiseen liittyy tällä hetkellä useita epävarmuuksia, mistä syystä yhtiö on nyt päättänyt olla antamatta arviota liiketuloksen kehittymisestä. Tällaisia epävarmuuksia ovat mahdolliset kertaluonteiset investoinnit pitkän aikavälin kasvun rakentamiseksi sekä liiketuloksen merkittävät vaihtelut vuosineljännesten välillä tuoteliiketoiminnan tuotetoimitusten ajoittumisen vuoksi.

Lisätietoa Bittiumin markkinanäkymistä on esitetty tämän tilinpäätöstiedotteen kappaleessa ”Markkinanäkymät”.

Lisätietoja epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät tulevaisuudennäkymiin, on esitetty tämän tilinpäätöstiedotteen osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät" ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com .   

Markkinanäkymät

Bittiumin asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on kasvava tarve yhä nopeammalle, laadukkaammalle ja tietoturvalliselle tiedonsiirrolle. Bittium on pitkäaikaisen teknologiaosaamisensa ja langattomien viestintäratkaisujen tuotekehityskokemuksen ansiosta hyvässä asemassa tarjoamaan asiakkailleen räätälöitäviä kokonaisratkaisuja.

Seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kysyntää Bittiumin tuotteille ja palveluille vuonna 2016 ja siitä eteenpäin:

 • Langattoman tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoilla LTE-teknologian käyttöönoton eteneminen maailmalla luo kysyntää LTE-tukiasemien kehittämiselle. Tälle teknologialle allokoitujen radiotaajuuksien suuri määrä kasvattaa tarvittavien tuotteiden taajuusversioiden määrää ja luo siten kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle. Myös tiedonsiirtomäärien lisääntyminen luo tarvetta verkkoa tukeville pienemmille tukiasemille, jotka kasvattavat verkkojen tiedonsiirtokykyä. Tietoliikenteen verkkolaitevalmistajien yleiset kustannussäästöpaineet näkyvät edelleen tuotekehityspalveluiden kysynnässä, lähinnä koventuneena hintapaineena. Vaikka Bittiumin tuotekehityspalveluiden tarjonta näille markkinoille uskotaan olevan erittäin kilpailukykyistä, niiden kysynnän odotetaan laskevan hieman vuoden 2016 aikana.
 • LTE-teknologian, älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää tietoturvalliselle Bittium Tough Mobile LTE-älypuhelimelle ja Bittiumin tuotealustaan pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille viranomais- ja tietoturvapuhelinmarkkinassa. Päätelaitteiden myynnin odotetaan kehittyvän maltillisesti viranomaismarkkinoiden luonteen mukaisesti.
 • Tietoturvallinen Internet of Things (IoT, asioiden internet) on noussut merkittäväksi kehitysalueeksi monilla toimialoilla. Kysyntää Bittiumin palveluille ja räätälöidyille ratkaisuille luo yritysten kasvava tarve tuoda markkinoille vaativaan teollisuuskäyttöön sekä vapaa-ajan sovelluksiin tarkoitettuja tietoturvallisia laitteita, jotka keräävät laitteen käyttämien sensoreiden tuoman informaation ja luovat laitteelle langattomasti luotettavan yhteyden internetiin ja pilvipalveluihin.
 • Puolustusmarkkinoilla taktisessa tiedonsiirrossa valtioiden puolustusvoimat ja muut viranomaistahot tarvitsevat verkkoja, joissa yhä enemmän liikkuvat verkon käyttäjät voivat siirtää luotettavasti ja tietoturvallisesti yhä suurempia datamääriä, mikä luo kysyntää Bittiumin TAC WIN -laajakaistaverkolle ja muille Bittiumin IP -pohjaisille (Internet Protocol) taktisen tiedonsiirron ratkaisuille. Pitkistä puolustusteollisuuden myyntisykleistä johtuen merkittävien kauppojen saavuttaminen vaatii useita vuosia. Bittium jatkaa taktisen tiedonsiirron tuotteiden vientiponnisteluita kansainvälisille markkinoille ja tavoittelee vuoden 2016 aikana pilottitoimituksia ulkomaisille asiakkaille taktiseen tiedonsiirtoon käytettävästä järjestelmästä.
 • Julkisten langattomien yhteyksien hyödyntäminen kannettavissa laitteissa lisääntyy myös vaativassa ammattikäytössä, kuten julkisten palveluiden alueella.  Tämä luo vaatimuksia langattomien yhteyksien helppokäyttöisyydelle ja tietoturvallisuudelle.  Bittium SafeMove -tuoteperheen tuotteet lisäävät kannettavien laitteiden helppokäyttöisyyttä ja tietoturvallisuutta vaativassa käytössä. 

Riskit ja epävarmuustekijät

Bittium on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Markkinariskit

Kuluvalla tilikaudella kansainvälisen talouden epävarmuus voi vaikuttaa Bittiumin palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa esimerkiksi hinnoittelupaineita. Lyhyellä tähtäimellä se voi vaikuttaa erityisesti henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K -palvelussa.

Bittiumin asiakaskunta koostuu pääasiassa telekommunikaatioteollisuudessa toimivista yhtiöistä sekä puolustus- ja muista viranomaisista ja heille tuotteita toimittavista yrityksistä, joten Bittium on altistunut näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille. Merkittävä osa Bittiumin liikevaihdosta kertyy tuotekehityspalveluiden myynnistä eräälle tietoliikennelaitevalmistajalle ja tuotteiden ja tuotekehityspalvelujen myynnistä Suomen Puolustusvoimille. Poikkeama ennakoidusta liiketoiminnan kehittymisestä tällaisten asiakaskeskittymien kanssa voisi johtaa merkittäviin poikkeamiin Bittiumin tulevaisuuden näkymissä sekä liikevaihdon ja liiketuloksen osalta kuluvan tilikauden aikana ja sen jälkeen. Bittium pyrkii laajentamaan asiakaspohjaansa pidemmällä aikavälillä niin, että riippuvuus yksittäisistä asiakkaista vähenee ja näin ollen yhtiöön tulee vaikuttamaan lähinnä näiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö. Tarkempi markkinakatsaus on esitetty tässä tilinpäätöstiedotteessa osiossa "Markkinanäkymät".

Liiketoimintaan liittyvät riskit

Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, suurten asiakasprojektien toteutus ja hallinta, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, henkilöstön saatavuus työmarkkinoilta, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin ja niiden menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, aktivoitujen tuotekehitysinvestointien tuotto-odotusten toteutuminen, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K-kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit. Liikevaihdon kertymiseen liittyvät tavanomaiset ajoitusriskit, sekä nykyisten, että uusien tuotteiden ja asiakkaiden osalta. Bittiumilla on eräitä merkittäviä asiakasprojekteja, joiden jatkuminen ennakoidusta poikkeavasti voisi johtaa myös merkittäviin poikkeamiin tulevaisuuden näkymissä. Lisäksi Bittiumin tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä.

Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tilaus- ja toimitusmääristä, ajoitusriskit ja mahdolliset markkinoiden viiveet. Edellä mainitut tekijät voivat ilmentyä alempina toimitusmäärinä tai korkeampina tuotantokuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona. Bittiumin tuotteiden tuominen kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille voi kestää ennakoitua pidempään, sillä hankkeet ovat tyypillisesti pitkiä ja osto-ohjelmat valmistellaan kansallisten ministeriöiden ohjauksessa ja käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. Lisäksi valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat useille vuosille.

Eräät Bittiumin liiketoiminnot toimivat vahvasti patentoiduilla teollisuuden aloilla, jolloin aineettomien oikeuksien hallintaan sisältyy riskejä, yhtäältä liittyen Bittiumin tuotteissa ja palveluissa käytettyjen teknologioiden saatavuuteen kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin, ja toisaalta liittyen kykyyn puolustautua Bittiumin ja kolmansilta osapuolilta lisensioituja teknologioita koskevilta suojattujen immateriaalioikeuksien loukkausväitteiltä. Myös toimialan ulkopuoliset patentinhaltijat toimivat aktiivisemmin hallussaan olevien patenttiensa puolustamiseksi ja kaupallistamiseksi ja tämä osaltaan lisää immateriaalioikeuksien hallintaan liittyviä riskejä. Pahimmillaan suojattujen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta johtuvat vaateet voisivat johtaa merkittäviin korvausvastuisiin.  Lisäksi mahdolliset haasteet tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien globaalissa saatavuudessa sekä tarvittavien vientilupien myöntämisessä voivat vaikuttaa asiakasprojektien etenemiseen ja tuotteiden toimituskykyyn. Yhtiö muutti nimensä Bittium Oyj:ksi 1.7.2015 ja alkoi samalla käyttää uutta tavaramerkkiä. Uuden tavaramerkin rekisteröintiin ja käyttöön voi sisältyä tavanomaisia uuden tavaramerkin käyttöönottoon liittyviä riskejä.

Rahoitusriskit

Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä ja toisaalta heikentää rahoituksen saatavuutta ja ehtoja. Bittium rahoittaa toimintansa pääosin operatiivisen liiketoiminnan tulorahoituksella ja saattaa ajoittain hakea lisärahoitusta valituilta rahoituslaitoksilta. Tällä hetkellä Bittiumilla on Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron ja Pohjola Pankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitovat luottolimiittisopimukset. Nämä yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitetut sopimukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka. Näihin sopimuksiin sisältyy tavanomaisia muun muassa omavaraisuusasteeseen, sekä omaisuuden luovutukseen ja panttaamiseen liittyviä kovenantteja. Ei ole mitään varmuutta siitä, ettei lisärahoitusta tarvita, mikäli Bittiumin liiketoiminta kehittyisi selvästi odotettua heikommin. Eräiden Bittiumin liiketoimintojen asiakasriippuvuus voi näkyä erääntyneisiin saataviin liittyvänä, viime kädessä luottotappioriskin, keskittymisenä.

Tase ja rahoitus

31.12.2015 taseen lukuja on verrattu 31.12.2014 taseeseen (miljoonaa euroa).

31.12.2015 31.12.2014
Pitkäaikaiset varat 14,4 48,8
Lyhytaikaiset varat 145,0 118,0
Varat yhteensä 159,4 166,8
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 124,6 80,5
Oma pääoma yhteensä 137,6 93,4
Pitkäaikaiset velat 2,0 7,6
Lyhytaikaiset velat 19,8 65,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 159,4 166,8
Rahavirrat katsauskaudella: 1-12/2015 1-12/2014
+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten
erien oikaisu
12,2 27,4
+/- käyttöpääoman muutos -6,2 -12,1
- korot, verot ja saadut osingot -3,9 -4,7
= liiketoiminnan rahavirta 2,1 10,5
- investointien rahavirta 579,6 -9,2
- rahoituksen rahavirta -502,2 -1,0
= kassavarojen muutos 79,5 0,3

Liiketoiminnan rahavirta sisältää ensimmäisellä vuosipuoliskolla Automotive-liiketoiminnasta syntyneet operatiiviset rahavirrat. Investointien rahavirta sisältää vuoden kolmannella vuosineljänneksellä syntyneet Automotive-liiketoiminnan myyntiin liittyvät rahavirrat. Rahoituksen rahavirta sisältää vuoden neljännellä neljänneksellä syntyneet vapaaehtoiseen omien osakkeiden ja optioiden lunastamiseen liittyvät rahavirrat määrältään -493,5 miljoonaa euroa.  Yhteensä Automotive-liiketoiminnan myynnistä aiheutuneilla tuotoilla ja kuluilla oli 585,2 miljoonan euron positiivinen vaikutus katsauskauden rahavirtoihin.

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 7,4 miljoonaa euroa sisältäen yrityshankintoihin liittyviä investointeja 1,8 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 7,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot jatkuvissa toiminnoissa olivat 2,5 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasing-velat, oli katsauskauden päättyessä 1,4 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa 31.12.2014). Katsauskauden päättyessä Bittiumin omavaraisuusaste oli 90,5 prosenttia (62,3 prosenttia 31.12.2014). Korkeaa omavaraisuusastetta selittää Automotive-liiketoiminnan myynnistä saadut varat.

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 122,8 miljoonaa euroa (43,3 miljoonaa euroa 31.12.2014).

Bittiumilla on Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron ja Pohjola Pankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitovat luottolimiittisopimukset. Nämä yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitetut sopimukset ovat voimassa 30.6.2017 saakka. Sopimuksiin liittyy tavanomaisia kovenanttiehtoja ja omaisuuden luovutuskieltoon liittyvät kovenantit rikkoontuivat 1.7.2015 Automotive-liiketoiminnan myynnin yhteydessä. Pankit ovat ilmoittaneet, että ne eivät käytä irtisanomisoikeuttaan liiketoiminnan myyntiin liittyen. Katsauskauden päättyessä näistä limiiteistä oli käytössä 0,0 miljoonaa euroa.

Bittiumin valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa, mikä määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 2,5 miljoonaa euroa.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa jatkuvissa toiminnoissa työskenteli vuoden 2015 tammi-joulukuussa keskimäärin 511 henkilöä. Joulukuun lopussa henkilöstön määrä oli 517 (474 henkilöä jatkuvissa toiminnoissa vuoden 2014 lopussa). Suurin osa Bittium henkilöstöstä on tuotekehitysinsinöörejä.

Muutokset yhtiön johdossa

6.8. Bittium Oyj:n hallitus päätti nimityksistä ja muutoksista yhtiön johdossa 1.7.2015 toteutuneen Automotive-liiketoiminnan myynnin seurauksena. Yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin KTM Hannu Huttunen 7.8.2015 alkaen. Yhtiön silloisen toimitusjohtajan Jukka Harjun toimitusjohtajasopimus päättyi 6.8.2015 yhteisestä sopimuksesta, eikä hän jatkanut Bittiumin palveluksessa elokuun 2015 jälkeen.

Yhtiön konsernitoiminnot ja Wireless-liiketoimintasegmentin toiminnot yhdistettiin, jolloin ja yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt 7.8.2015 alkaen: Toimitusjohtaja Hannu Huttunen (puheenjohtaja), talousjohtaja Veli-Pekka Paloranta, lakiasianjohtaja Kari Jokela, myyntijohtaja Jari Sankala, markkinointi- ja viestintäjohtaja Karoliina Fyrstén, tuote- ja palvelualueiden johtajat Harri Romppainen, Klaus Mäntysaari ja Sami Kotkajuuri, engineering-toiminnoista vastaava johtaja Jari-Pekka Innanen sekä operations-toiminnoista vastaava johtaja Arto Pietilä.

Talousjohtaja Veli-Pekka Paloranta päätti siirtyä toisen yhtiön palvelukseen marraskuussa 2015 ja irtisanoutui yhtiön palveluksesta. Paloranta jatkoi Bittiumin talousjohtajana marraskuuhun 2015 saakka.  Uudeksi talousjohtajaksi marraskuusta 2015 alkaen nimitettiin KTM, OTM Pekka Kunnari.

Hallitus päätti kokouksessaan myös, että yhtiön Wireless-liiketoimintasegmentin segmenttihallitus lakkautetaan, sillä Bittiumin keskittyessä yhteen toimialaan emoyhtiön hallituksen lisäksi ei enää tarvita erillistä segmenttihallitusta.

Liputusilmoitukset

22.10. yhtiö ilmoitti vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§ mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Kai Hildénin omistus- ja äänioikeus Bittium Oyj:ssä alitti viiden prosentin liputusrajan.

22.10. yhtiö ilmoitti vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§ mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Eero Halosen omistus- ja äänioikeus Bittium Oyj:ssä alitti viiden prosentin liputusrajan.

22.10. yhtiö ilmoitti vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§ mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Erkki Veikkolaisen omistus- ja äänioikeus Bittium Oyj:ssä alitti viiden prosentin liputusrajan.

22.10. yhtiö ilmoitti vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§ mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Juha Hulkon omistus- ja äänioikeus Bittium Oyj:ssä alitti viiden prosentin liputusrajan.

28.10. yhtiö ilmoitti vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5§ mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Jukka Harjun omistus- ja äänioikeus Bittium Oyj:ssä alitti viiden prosentin liputusrajan.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ole olennaisia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä

Emoyhtiön taseen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 138.114.372,94 euroa, josta tilikauden voitto on 545.603.673,88 euroa.

Hallitus ehdottaa 19.4.2016 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa tilikauden voitosta 0,05 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.4.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingon maksupäivä on 28.4.2016.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Varsinainen yhtiökokous ja vuosikertomus

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 19.4.2016 klo 13 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90590 Oulu. Bittium Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla viimeistään keskiviikkona 23.3.2016.

Oulu 18.2.2016

Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Pekka Kunnari
Talousjohtaja
Puh. 040 344 2229

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium Oyj tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot tammi-joulukuu 2015

Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Tilinpäätöksestä on annettu tarkastuskertomus 17.2.2016.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
1-12/2015
12 kk
1-12/2014
12 kk
LIIKEVAIHTO 56,8 52,7
Liiketoiminnan muut tuotot 1,4 1,6
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos
Valmistus omaan käyttöön 0,2 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -5,5 -6,8
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -30,3 -28,6
Poistot -2,5 -2,3
Liiketoiminnan muut kulut -17,8 -15,8
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2,3 0,8
Rahoituskulut (netto) -0,2 -0,2
TULOS ENNEN VEROJA 2,1 0,6
Tuloverot 0,2 0,7
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 2,3 1,3
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 539,0 11,2
KAUDEN TULOS 541,3 12,5
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi
  Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät -0,8
  Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi 0,2
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 0,1 0,9
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,1 0,4
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 541,5 12,9
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 541,3 12,5
  Määräysvallattomille omistajille
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 541,5 12,9
  Määräysvallattomille omistajille
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,020 0,010
  Laimennettu 0,020 0,010
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 4,687 0,086
  Laimennettu 4,685 0,085
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 4,708 0,096
  Laimennettu 4,706 0,095
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 114 983 130 975
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu, 1000 kpl 115 037 131 663

KONSERNITASE (MEUR) 31.12.2015 31.12.2014
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4,1 10,7
  Liikearvo 1,4 19,3
  Muut aineettomat hyödykkeet 7,6 17,0
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 1,2 1,7
Pitkäaikaiset varat yhteensä 14,4 48,8
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 2,2 2,2
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 20,0 72,5
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat 66,1 21,0
  Rahavarat 56,8 22,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä 145,0 118,0
VARAT YHTEENSÄ 159,4 166,8
OMAT PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluvat oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25,9 25,1
  Muuntoerot 1,2 1,5
  Kertyneet voittovarat 97,5 53,8
  Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä 137,6 93,4
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,1 0,5
  Eläkevelvoitteet 3,0
  Varaukset 1,1 0,2
  Korolliset velat 0,7 3,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä 2,0 7,6
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 17,9 58,5
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 0,2
  Varaukset 1,2 2,6
  Lyhytaikaiset korolliset velat 0,7 4,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 19,8 65,8
Velat yhteensä 21,8 73,4
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 159,4 166,8

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-12/2015
12 kk
1-12/2014
12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 2,3 1,3
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 539,0 11,2
Suoriteperusteisten erien oikaisu -529,1 14,9
Käyttöpääoman muutokset -6,2 -12,1
Maksetut korot liiketoiminnasta -1,6 -1,3
Saadut korot liiketoiminnasta 0,9 0,4
Muut rahoituserät 0,0 0,0
Maksetut välittömät verot -3,2 -3,8
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 2,1 10,5
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Liiketoimintojen myynnit vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 588,2
Liiketoimintojen hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -1,8
Investoinnit aineellisen käyttöomaisuushyödykkeisiin -2,5 -3,6
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -4,3 -5,7
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0 0,1
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,1
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA 579,6 -9,2
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Toteutetut osakeoptiot 0,8 0,6
Lainojen nostot 14,6 19,4
Lainojen takaisinmaksut -17,5 -16,6
Rahoitusleasingvelkojen maksut -1,3 -1,8
Maksetut osingot -5,3 -2,6
Omien osakkeiden osto ml. Järjestelykulut -493,5
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -502,2 -1,0
RAHAVAROJEN MUUTOS 79,5 0,3
Rahavarat tilikauden alussa 43,3 43,0
Rahavarat tilikauden lopussa 122,8 43,3

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)
A = Osakepääoma
B = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
C = Muuntoerot
D = Kertyneet voittovarat
E = Määräysvallattomien osuus
F = Oma pääoma yhteensä

A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2014 12,9 24,5 0,6 43,7 81,7
Laaja tulos
  Kauden tulos 12,5 12,5
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä
johtuvat erät (IAS 19)
-0,5 -0,5
  Muuntoerot 0,9 0,9
Kauden laaja tulos yhteensä 0,9 12,0 12,9
Liiketoimet omistajien kanssa
  Osingonjako -2,6 -2,6
  Toteutetut osakeoptiot 0,6 0,6
  Osakepalkitsemisen kustannus 0,1 0,1
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,6 -2,5 -2,0
Muut erät 0,7 0,7
Oma pääoma 31.12.2014 12,9 25,1 1,5 53,8 93,4

A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2015 12,9 25,1 1,5 53,8 93,4
Laaja tulos
  Kauden tulos 541,3 541,3
  Muuntoerot 0,1 0,1
Kauden laaja tulos yhteensä 0,1 541,3 541,5
Liiketoimet omistajien kanssa
  Osingonjako -5,3 -5,3
  Toteutetut osakeoptiot 0,8 0,8
  Osakepalkitsemisen kustannus 0,1 0,1
  Omien osakkeiden osto ml. järjestelykulut -493,5 -493,5
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,8 -498,8 -497,9
Muut erät -0,5 1,1 0,6
Oma pääoma 31.12.2015 12,9 25,9 1,2 97,5 137,6

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAATIMISPERIAATTEET:

Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti.

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

Bittium Oyj:llä ei ole IFRS 8:n mukaan raportoitavia segmenttejä.

MAANTIETEELLISTEN ALUEIDEN LIIKEVAIHDOT (MEUR) 1-12/2015
12 kk
1-12/2014
12 kk
Liikevaihto
  Eurooppa 48,3 49,8
  Amerikat 8,3 2,5
  Aasia 0,2 0,4
Liikevaihto yhteensä 56,8 52,7

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA 1-12/2015
12 kk
1-12/2014
12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat suoritukset,
jatkuvat toiminnot
1,6 1,1

TULOSLASKELMA NELJÄNNESVUOSILUVUT (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
10-12/2015
3 kk
7-9/2015
3 kk
4-6/2015
3 kk
1-3/2015
3 kk
10-12/2014
3 kk
LIIKEVAIHTO 15,2 11,1 15,3 15,1 16,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -0,9 -0,8 -1,4 -2,4 -2,1
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -8,4 -6,5 -7,8 -7,7 -7,5
Poistot -0,8 -0,6 -0,6 -0,6 -0,5
Liiketoiminnan muut kulut -4,8 -3,6 -5,0 -4,4 -4,8
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 0,8 0,0 1,0 0,5 1,8
Rahoitustuotot ja -kulut (netto) 0,1 0,1 -0,2 -0,1 -0,2
TULOS ENNEN VEROJA 0,9 0,1 0,8 0,4 1,6
Tuloverot 0,2 0,0 -0,0 -0,0 0,7
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 1,1 0,1 0,8 0,4 2,4
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,6 534,6 2,3 1,5 4,0
KAUDEN TULOS 1,7 534,7 3,1 1,8 6,4
Kauden muut laajan tuloksen erät 0,0 -0,7 -0,5 1,2 -0,1
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,7 534,0 2,6 3,1 6,3
Kauden tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 1,7 534,7 3,1 1,8 6,4
  Määräysvallattomille omistajille
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 1,7 534,0 2,6 3,1 6,3
  Määräysvallattomille omistajille

KONSERNITASE (MEUR) 31.12.
2015
30.09.
2015
30.06.
2015
31.03.
2015
31.12.
2014
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4,1 3,8 3,9 10,8 10,7
  Liikearvo 1,4 1,4 1,4 20,6 19,3
  Muut aineettomat hyödykkeet 7,6 7,2 6,7 18,2 17,0
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 1,2 0,9 0,9 1,5 1,7
Pitkäaikaiset varat yhteensä 14,4 13,5 13,1 51,3 48,8
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 2,2 1,4 1,8 1,6 2,2
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 20,0 15,1 22,0 69,0 72,5
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat muut 
  rahoitusvarat
66,1 65,8 15,9 21,1 21,0
  Rahavarat 56,8 551,7 6,2 29,4 22,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä 145,0 634,0 45,8 121,1 118,0
Myytävänä olevat omaisuuserät 117,3
VARAT YHTEENSÄ 159,4 647,5 176,2 172,4 166,8
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25,9 25,9 25,8 25,6 25,1
  Muuntoerot 1,2 1,2 2,3 2,8 1,5
  Kertyneet voittovarat 97,5 589,3 53,5 55,7 53,8
  Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä 137,6 629,3 94,5 97,0 93,4
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,1 0,1 0,1 0,8 0,5
  Eläkevelvoitteet 3,0 3,0
  Varaukset 1,1 1,2 0,2 0,2 0,2
  Korolliset velat 0,7 0,7 3,7 4,1 3,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä 2,0 2,0 1,0 8,1 7,6
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 17,9 13,5 16,4 59,9 58,5
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
  kirjattavat rahoitusvelat
0,0 0,2 0,2
  Varaukset 1,2 2,0 2,2 2,7 2,6
  Lyhytaikaiset korolliset velat 0,7 0,7 6,7 4,6 4,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 19,8 16,2 25,2 67,4 65,8
Velat yhteensä 21,8 18,2 26,2 75,4 73,4
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 55,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 159,4 647,5 176,2 172,4 166,8

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
NELJÄNNESVUOSILUVUT
10-12/2015
3 kk
7-9/2015
3 kk
4-6/2015
3 kk
1-3/2015
3 kk
10-12/2014
3 kk
Liiketoiminnan nettorahavirta 0,3 3,1 -12,2 10,9 5,4
Investointien nettorahavirta -1,2 587,4 -2,5 -4,1 -2,6
Rahoituksen nettorahavirta -493,8 -14,9 6,1 0,4 -0,2
Rahavarojen muutos -494,7 575,5 -8,6 7,3 2,5

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-12/2015
12 kk
1-12/2014
12 kk
TULOSLASKELMA (MEUR)
Liikevaihto 56,8 52,7
Liikevoitto (-tappio) 2,3 0,8
  Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta 4,1 1,5
Kauden tulos ennen veroja 2,1 0,6
  Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 3,7 1,2
Kauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista 2,3 1,3
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT
Korolliset nettovelat (MEUR) -121,4 -35,0
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% -88,2 -37,4
Omavaraisuusaste, % 90,5 62,3
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 7,4 4,5
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, jatkuvat toiminnot 511 486
Henkilöstön määrä kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 517 474
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, lopetetut toiminnot 1222
Henkilöstön määrä kauden lopussa,  lopetetut toiminnot 1330
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, yhteisyritykset,
lopetetut toiminnot
380
Henkilöstön määrä kauden lopussa, yhteisyritykset,
lopetetut toiminnot
431

OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU LUKUMÄÄRÄ  (1 000 kpl) 31.12.2015 31.12.2014
Kauden lopussa 35 600 131 493
Keskimäärin kauden aikana 114 983 130 975
Keskimäärin kauden aikana, optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 115 015 131 663

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR) 1-12/2015
12 kk
1-12/2014
12 kk
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,020 0,010
  Laimennettu 0,020 0,010
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 4,687 0,086
  Laimennettu 4,685 0,085
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 4,708 0,096
  Laimennettu 4,706 0,095
Oma pääoma *) / osake 3,86 0,71
*) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-12/2015
12 kk
1-12/2014
12 kk
Ylin kurssi 7,80 3,83
Alin kurssi 3,27 2,30
Keskikurssi 4,92 2,85
Päätöskurssi 7,01 3,36
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 249,6 441,8
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 837,1 188,0
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 169 993 66 019
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 147,8 50,4

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 31.12.2015 31.12.2014
OMASTA VELASTA
Yrityskiinnitykset 3,0 1,0
Takaukset 3,7 6,4
Vuokravastuut
  Seuraavana vuonna erääntyvät 2,3 7,2
  Myöhemmin erääntyvät 2,3 13,0
Sopimusvastuut
  Seuraavana vuonna erääntyvät 2,2 2,1
  Myöhemmin erääntyvät 0,4 0,7
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on
annettu ovat yhteismäärältään
0,0 2,6

VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT (MEUR) 31.12.2015 31.12.2014
Termiinit
  Käypä arvo 0,1 -0,1
  Kohde-etuuden arvo 2,5 3,0
Ostetut valuuttaoptiot
  Käypä arvo 0,0
  Kohde-etuuden arvo 5,0
Myydyt valuuttaoptiot
  Käypä arvo -0,1
  Kohde-etuuden arvo 10,0

Tiedostot
Release (wkr0006.pdf)