Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2001

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N NÄKYMÄT VUODELLE 2001

Kesäkuu 21, 2001

JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N NÄKYMÄT VUODELLE 2001


Telekommunikaatioteollisuuden markkinatilanne on vaikuttanut voimakkaasti tuotantoautomaatiomarkkinoihin. Yleinen taloustilanne on jatkunut epävarmana ja samanaikaisesti telekommunikaatioteollisuudessa on käynnissä teknologiamurros. Yhdessä nämä kaksi tekijää ovat vähentäneet yritysten investointeja tuotantoautomaatioon erityisesti kokonaisjärjestelmien osalta, ja tuotantoa tehostetaan muilla keinoin. Samanaikaisesti elektroniikkateollisuuden eniten kasvavaksi alueeksi on muodostumassa Aasia.

Nykyisessä markkinatilanteessa JOT Automation arvioi konsernin kuluvan vuoden liikevaihdon jäävän noin kolmanneksen alle edellisvuoden liikevaihtotason. Koko vuoden tuloksen arvioidaan jäävän selvästi tappiolliseksi. Yhtiön arvion mukaan toisen vuosineljänneksen liikevaihto tulee jäämään alhaisemmaksi kuin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto. Liikevaihtotason lisäksi toisen vuosineljänneksen tuloksen muodostumiseen tulee vaikuttamaan merkittävästi tähän mennessä tehtyjen säästötoimenpiteiden aiheuttamat kertaluonteiset kuluerät. Toisen vuosineljänneksen tuloksen arvioidaan olevan selvästi tappiollinen.

JOT Automation reagoi muuttuneeseen markkinatilanteeseen

Konsernissa on aloitettu säästötoimenpiteet, jonka johdosta kustannussäästöjä arvioidaan kertyvän yhteensä noin 8 miljoonaa euroa toisen vuosipuoliskon aikana. Henkilöstöön kohdistuneiden säästötoimenpiteiden seurauksena konsernin henkilöstön määrä vähenee 613 henkilöön, kun se maaliskuun 2001 lopussa oli vielä 808 henkilöä. Henkilöstön vähentämisen kautta saavutettavat kustannussäästöt alkavat vaikuttaa kolmannen vuosineljänneksen aikana. JOT Automation tekee toimitiloja ja tuotantoa koskevia järjestelyjä lähinnä Euroopassa. Näistä merkittävimpänä Ruotsin Laxåssa sijaitsevan järjestelmätehtaan toiminta on päätetty lopettaa ja alueen myyntitoiminta keskittää konsernin Tukholman yksikköön.

Vallitsevassa markkinatilanteessa konserni panostaa jakelukanaverkostonsa kautta vakiolaitteiden ja osakokoonpanojen myyntiin sekä uusasiakashankintaan erityisesti telekommunikaatioteollisuuden ulkopuolelta. Uusasiakashankinnan kautta JOT Automation pyrkii kasvattamaan markkinaosuuttaan lähinnä muovituotteiden osakokoonpanon sekä autoelektroniikka-, kulutuselektroniikka- ja informaatioteknologiateollisuuden tuotantoautomaation toimittajana. Yhtiön kilpailukyky perustuu kaikki prosessialueet kattavaan vakiotuotteistoon sekä laajaan jakelukanavaverkostoon. Jo vuoden 2000 aikana asiakkaiden määrä kasvoi voimakkaasti, yhteensä 130 uudella asiakkaalla. Vakiolaitteiden myyntiä tukee käynnissä oleva tuotteiden standardointihanke, jonka tuloksena JOT Automation tuo markkinoille uuden tuotesukupolven vuoden 2001 syksyn aikana.

Pitkällä aikavälillä yhtiö uskoo, että tuotantoautomaation kysyntä tulee painottumaan tuotantoautomaatiojärjestelmiin ja niiden käyttöä tehostaviin palveluihin. Sen vuoksi JOT Automation ylläpitää ja kehittää ydinosaamistaan elektroniikkateollisuuden prosessien asiantuntijana ja tuotantokonseptien taitajana. JOT Automation jatkaa pitkän aikavälin kasvustrategian mukaista liiketoimintansa kehittämistä. Vuonna 2001 käynnistetty osakokoonpano- ja komponenttivalmistuksen automaatio (CMS) liiketoiminta-alue on vastannut yhtiön odotuksia ja kehittynyt hyvin. Yhtiössä jatketaan fotoniikka-alan liiketoimintamahdollisuuksien tutkimista.

JOT Automationin merkittävimmäksi markkina-alueeksi on muodostumassa Aasia. Globaalien elektroniikkavalmistajien lisäksi siellä toimii vahvoja paikallisia merkkivalmistajia, joiden päämarkkinat ovat kasvavilla sisämarkkinoilla. Huhtikuun alussa Kiinaan perustettu tytäryhtiö aloittaa toiminnan kuluvan vuoden syksyn aikana. Vuoden 2000 aikana JOT Automationin liikevaihdosta noin 20 % tuli Aasian markkina-alueelta.

Tulevaisuuden näkymät

Elektroniikkateollisuudessa tuotteiden elinkaaret ovat tyypillisesti lyhyitä, jolloin tuotantoautomaation laitekantaa joudutaan modifioimaan joko investoimalla uusiin laitteisiin tai päivittämällä olemassa olevaa laitekantaa tuotannon tehokkuuden varmistamiseksi tai lisäämiseksi. JOT Automationin tulevaisuuden näkymät ovat paljolti riippuvaisia siitä, miten tuotannon tehokkuutta ja kapasiteettia lisätään sekä telekommunikaatioteollisuudessa että muilla elektroniikkateollisuuden aloilla. Jatkossa JOT Automation pyrkii kasvattamaan markkinaosuuttaan myös muovituotteiden osakokoonpanon sekä autoelektroniikka-, kulutuselektroniikka- ja informaatioteknologiateollisuuden tuotantoautomaation toimittajana.

Telekommunikaatioteollisuuden markkinakasvun hidastumisesta johtuvien vaikutusten on arvioitu jatkuvan myös loppuvuonna. Yhtiön näkemyksen mukaan telekommunikaatioteollisuuden siirtyminen seuraavien sukupolvien teknologiaan käynnistää tätä koskevat tuotantoautomaatioinvestoinnit vuoden 2002 puolella. Yhtiö arvioi seuraavien sukupolvien teknologian mukaisten tuotteiden volyymituotannon edellyttävän osittain investointeja uuteen tuotantoautomaatioon ja osittain olemassa olevan laitekannan päivittämiseen.

"JOT Automationin vuosittainen kasvu kuluvan vuoden alkuun saakka on ollut erittäin suurta ja tähän mennessä merkittävin haaste on ollut kasvun hallinta. Voimakkaat vaihtelut ovat toimialallemme luonteenomaisia ja vaikeuttavat ennustettavuutta. Nyt tapahtunut muutos on ollut poikkeuksellisen raju, ja haasteenamme on toiminnan nopea sopeuttaminen toimintakyky ja kapasiteetti säilyttäen", toteaa toimitusjohtaja Teijo Fabritius.


Oulunsalo, 21.06.2001

JOT Automation Group Oyj
Hallitus