Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2004

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Maaliskuu 12, 2004

ELEKTROBIT GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


 

Elektrobit Group Oyj:n 12.3.2004 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset tilikaudelta 2003 ja myönnettiin vastuuvapaus Elektrobit Group Oyj:n hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2003 - 31.12.2003 jaetaan osinkoa 0,01 euroa/osake eli yhteensä 6.305.256 euroa ja loppuosa tilikauden voitosta kirjataan yhtiön oman pääoman lisäykseksi. Elektrobit Group Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Juha Hulkko, Tapio Tammi, Matti Lainema ja Eero Halonen.  Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, joka on nimittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Rauno Sipilän.
 
Varsinainen yhtiökokous päätti hyväksyä myös seuraavan hallituksen ehdotuksen:
 
Varsinainen yhtiökokous päätti peruuttaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2003 antaman valtuutuksen osakepääoman korottamiseen uusmerkinnällä, optio-oikeuksien antamiseen ja vaihtovelkakirjalainojen ottamiseen 12.3.2004 käyttämättä olevilta osin.
 
Hallitus valtuutettiin päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjalainoja otettaessa oikeutetaan merkitsemään uusia kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,02 euron määräisiä osakkeita enintään 126.105.100  kappaletta, josta määrästä henkilöstön kannustamiseen voidaan käyttää enintään 5.000.000 kappaletta. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 2.522.102 eurolla. Koko valtuutuksen määrä vastaa noin 20 prosenttia tällä hetkellä rekisteröidystä osakepääomasta ja kaikista äänistä. Valtuutus on voimassa ensiksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 11.3.2005 saakka.
 
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 4:2 §:n mukaisesta etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita tai vaihtovelkakirjalainaa sekä oikeuden päättää merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ehdoista. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintöjen hinnoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta poiketen voidaan valtuutuksia käyttää edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen, pääomahuoltoon tai henkilöstön kannustamiseen liittyvä järjestely. Tällaista päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan perusteella, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin.
 
Oulunsalo 12.3.2004
 
Elektrobit Group Oyj
Hallitus