Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2004

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUS

Helmikuu 11, 2004

ELEKTROBIT GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUS


 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1 Yhtiöjärjestyksen 11 kohdan mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
 
2 Hallituksen ehdotus hallitukselle aikaisemmin annetun valtuutuksen peruuttamisesta ja uuden valtuutuksen antamisesta
 
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 25.3.2003 annettu valtuutus osakepääoman korottamiseen uusmerkinnällä, optio-oikeuksien antamiseen ja vaihtovelkakirjalainojen ottamiseen peruutetaan yhtiökokouspäivänä 12.3.2004 käyttämättä olevilta osin.
 
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamista päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjalainoja otettaessa oikeutetaan merkitsemään uusia kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,02 euron määräisiä osakkeita enintään 126 105 100  kappaletta, josta määrästä henkilöstön kannustamiseen voidaan käyttää enintään 5 000 000 kappaletta. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 2 522 102 eurolla. Koko valtuutuksen määrä vastaa noin 20 prosenttia tällä hetkellä rekisteröidystä osakepääomasta ja kaikista äänistä.
 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa ensiksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 12.3.2005 saakka.
 
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 4:2 §:n mukaisesta etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita tai vaihtovelkakirjalainaa sekä oikeuden päättää merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ehdoista. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintöjen hinnoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta poiketen voidaan valtuutuksia käyttää edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen, pääomahuoltoon tai henkilöstön kannustamiseen liittyvä järjestely. Tällaista päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan perusteella, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin.
 
Hallituksen kokoonpano 2004
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 20 %  yhtiön osakkeista ja äänistä,  ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle 12.3.2004, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistetaan neljäksi (4) jäseneksi. Samat tahot esittävät, että hallituksen jäseniksi valittaisiin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavat suostumuksensa tehtävään antaneet henkilöt: Juha Hulkko, Tapio Tammi, Eero Halonen ja Matti Lainema.
 
Asiakirjojen nähtävillä pito
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa 5. maaliskuuta 2004 alkaen osoitteessa Automaatiotie 1, 90460 Oulunsalo. Pyynnöstä jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista ja ehdotuksista toimitetaan osakkeenomistajalle postitse.
 
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 2. maaliskuuta 2004 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaan. Rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa 2. maaliskuuta 2004.
 
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään maaliskuun 8. päivänä 2004 klo 12.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Elektrobit Group Oyj, Yhtiökokous, PL 45, 90461 Oulunsalo, puhelimitse numeroon 040 344 3322, telefaksilla numeroon 08 570 1304 tai sähköpostilla yhtiokokous@elektrobit.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä yhtiölle.
 
Osingonmaksu
Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2003 jaetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2004 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan keskiviikkona 24.3.2004.
 
Vuosikertomus
Vuosikertomus on saatavissa viimeistään 5.3.2004 alkaen yhtiön Internet-sivuilla www.elektrobit.com/sijoittajat ja tilattavissa osoitteesta Elektrobit Group Oyj, PL 45, 90461 Oulunsalo.