Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2013

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT OYJ:N (EB) OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013

Huhtikuu 26, 2013

ELEKTROBIT OYJ:N (EB) OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 26. huhtikuuta 2013 kello 8.00

ELEKTROBIT OYJ:N (EB) OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013

VERTAILUKELPOINEN LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKETULOS OLI EDELLISVUODEN TASOLLA
       

 • Vuoden 2013 alusta lähtien EB on alkanut soveltaa uusia konsolidointia koskevia IFRS10- ja IFRS11-standardeja, minkä seurauksena EB:n ja AUDIN yhteisesti omistamasta e.solutions GmbH:sta Elektrobit-konserniin yhdisteltävä liikevaihto ja liiketulos pienenevät aiempaan konsolidointitapaan verrattuna. Muutos ei vaikuta konsolidoituun nettotulokseen. Vertailukelpoisuuden vuoksi tässä osavuosikatsauksessa esitetyt vuoden 2012 vertailutiedot esitetään oikaistuina olettaen, että e.solutions GmbH:n yhdistely konserniin olisi tapahtunut yllä mainittujen uusien standardien mukaisesti jo vuonna 2012.
   
 • EB:n luvut on jaettu IFRS5-standardin mukaisesti jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin. Tässä osavuosikatsauksessa Wireless-liiketoimintasegmentin 31.1.2013 myyty Test Tools -tuoteliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona.

YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUU 2013

 • Tammi-maaliskuun 2013 liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 8,3 prosenttia 46,2 miljoonaan euroon (oikaistu liikevaihto 42,7 miljoonaa euroa, 1Q 2012).
 • Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 0,7 miljoonaa euroa, sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä (oikaistu liikevoitto 0,5 miljoonaa euroa, sisältäen TerreStar-yhtiöiden saatavien perintään liittyviä kertaluonteisia kuluja 0,3 miljoonaa euroa, 1Q 2012).
 • Nettokassavirta oli 29,3 miljoonaa euroa, sisältäen Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä aiheutuneen kertaluonteisen noin 28 miljoonan euron nettokassavirtavaikutuksen (-3,8 miljoonaa euroa, 1Q 2012).
 • Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,005 euroa ja osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista oli 0,186 euroa.
Konserni, jatkuvat toiminnot (MEUR) 1Q 13 1Q 12
oikaistu
2012
oikaistu
LIIKEVAIHTO 46,2 42,7 173,9
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 0,7 0,5 1,1
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä 1,5 0,8 5,1
KÄYTTÖKATE 2,9 2,1 8,1
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 43,6 5,4 14,3
OMAVARAISUUSASTE (%) 63,1 61,2 55,0
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) 0,005 0,001 0,008

Automotive-liiketoimintasegmentti (MEUR) 1Q 13 1Q 12
oikaistu
2012
oikaistu
LIIKEVAIHTO 30,5 26,4 110,6
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 1,1 0,7 3,3
KÄYTTÖKATE 2,5 1,6 7,3

Wireless-liiketoimintasegmentti,
jatkuvat toiminnot (MEUR)
1Q 13 1Q 12 2012
LIIKEVAIHTO 15,8 16,4 63,5
LIIKEVOITTO / -TAPPIO -0,4 -0,1 -2,2
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä 0,4 0,2 1,8
KÄYTTÖKATE 0,4 0,5 0,7
 • 28.1.2013 EB ja Anite plc allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan EB myy Test Tools -tuoteliiketoimintansa Anitelle. Kauppa käsitti Oulussa sijaitsevan EB:n tytäryhtiön, Elektrobit System Test Oy:n koko osakekannan myynnin sekä liiketoimintaan liittyviä muita varoja Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Kaupassa siirtyvien Test Tools -tuoteliiketoiminnan nettovarojen 31.1.2013 arvioitiin olevan noin 5 miljoonaa euroa. Kauppa oli ehdollinen tavanomaisille voimaantuloehtojen täyttymiselle.
 • 31.1.2013 EB ilmoitti, että Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynti Anite plc:lle ("Anite") oli toteutunut. Anite maksoi EB:lle kauppahintana käteisellä 31,0 miljoonaa euroa, jota oikaistaan kaupantekohetken 31.1.2013 Test Tools -tuoteliiketoiminnan kassavaroihin, velkoihin ja käyttöpääomaan perustuvalla summalla. Kauppa paransi kertaluonteisesti EB:n vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen nettotulosta noin 23 miljoonalla eurolla ja nettokassavirtaa noin 28 miljoonalla eurolla. Kauppahinnan oikaisun ei arvioida olennaisesti muuttavan edellä esitettyä nettotulos- tai nettokassavirtavaikutusta.
 • 19.2.2013 EB käynnisti kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet Wireless-liiketoimintasegmentissä. Toimenpiteet saatiin päätökseen 4.4.2013, ja yhtiö arvioi saavuttavansa toimenpiteillä noin 2 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt Wireless-liiketoimintasegmentissä. Toimenpiteistä aiheutui yhtiölle noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteinen kulu vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
 • 19.2.2013 EB ilmoitti muuttavansa EB:n ja AUDIN yhteisesti omistetun yrityksen konsolidointitapaa vuoden 2013 alusta alkaen, mikä pienentää siitä Elektrobit-konserniin yhdisteltävää liikevaihtoa ja liiketulosta, mutta ei vaikuta yhdisteltyyn nettotulokseen. Tässä tulostiedotteessa muutos on otettu huomioon yhtiön antamassa vertailutiedossa edelliseltä vuodelta ja vertailutiedot esitetään oikaistuina.

EB:N TOIMITUSJOHTAJA JUKKA HARJU:

"EB:n liiketoiminta kehittyi suunnitellusti vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 8,3 prosenttia edellisvuodesta Automotive-liiketoimintasegmentin vahvana jatkuneen kasvun ansiosta. Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto pieneni hieman edellisvuodesta. EB:n liiketulos oli hieman voitollinen ja sitä rasittivat Wireless-liiketoimintasegmentin kustannussäästötoimenpiteistä aiheutuneet noin 0,8 miljoonan euron kertakulut.

Tammikuun 2013 lopussa EB myi Anitelle Test Tools -tuoteliiketoimintansa 31,0 miljoonalla eurolla. Tämä kauppa toi merkittävän kertaluonteisen tulosvaikutuksen ja kassavarojen kasvun ja siten vahvisti EB:n taloudellista asemaa. Kaupan jälkeen Wireless-liiketoimintasegmenttimme on entistä keskittyneempi liiketoiminta-alueisiin, jotka tarjoavat EB:lle pitkäaikaisia kasvumahdollisuuksia.

EB:n tuotteiden ja tuotekehityspalveluiden kysynnän ennakoimme säilyvän hyvänä vuonna 2013 ja meillä on hyvät edellytykset saavuttaa samalla tasolla oleva liikevoitto kuin edellisvuoden liikevoitto oli ilman kertaluonteisia eriä."

VUODEN 2013 NÄKYMÄT

Vuoden 2013 alusta lähtien EB on alkanut soveltamaan uusia konsolidointia koskevia IFRS10 ja IFRS11 -standardeja ja konsolidoi AUDIN kanssa yhteisesti omistetun e.solutions GmbH:n suhteellista yhdistelytapaa käyttäen. EB omistaa yhtiöstä 51 % ja Audi 49 %. Aiemmin e.solutions GmbH on sisällytetty EB:n konsernitilinpäätökseen tytäryhtiönä, ja se on yhdistelty täysimääräisenä Elektrobit-konsernin tilinpäätökseen. Konsolidointitavan muutoksen seurauksena e.solutions GmbH:sta Elektrobit-konserniin yhdisteltävä liikevaihto ja liiketulos pienenevät. Vuotta 2013 koskevassa liikevaihto- ja tulosohjauksessa on huomioitu edellä esitetyn konsolidointitavan muutoksen vaikutus. Vuoden 2013 liikevaihto- ja liiketulosohjauksessa esitetyt vuoden 2012 vertailuluvut ovat oikaistuja lukuja olettaen, että e.solutions GmbH:n yhdistely konserniin olisi tapahtunut suhteellista yhdistelytapaa käyttäen jo vuonna 2012.  Lisätietoja asiasta on esitetty 19.2.2013 julkaistussa pörssitiedotteessa ja tässä osavuosikatsauksessa osiossa "EB:n ja AUDIN yhteisesti omistetun yrityksen konsolidointitavan muutos 1.1.2013 alkaen".

Autonvalmistajat jatkavat kehityspanostuksia uusien automallien ohjelmistoihin ja autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden markkinan ennakoidaan jatkavan kasvua. Kokonaismarkkinan kasvutahti hidastunee kuitenkin edellisvuodesta Euroopan taloudellisten epävarmuuksien takia. Monet autonvalmistajat ovat kuitenkin menestyneet edelleen hyvin ja markkinamuutokset vaikuttavat erilailla eri autonvalmistajiin.  Wireless-liiketoimintasegmentissä EB:n kohdemarkkinoilla kysyntää luovat matkapuhelinverkkojen suorituskykyä lisäävän LTE-teknologian (Long-Term Evolution) käyttöönotto ja viranomaisten tarve uusille viestintäratkaisuille, joissa käytetään kaupallisten älypuhelinten ja matkapuhelinverkkojen teknologioita, sekä yritysten kasvava tarve liittää kuluttajille ja ammattikäyttöön tarkoitettuja laitteitaan langattomasti osaksi laajempia ratkaisuja. Julkisen sektorin yleiset säästötoimenpiteet heijastuvat viranomaismarkkinoiden kysyntään Euroopassa.

Vuonna 2013 EB odottaa liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin se oli vuonna 2012 ilman kertaluonteisia eriä (oikaistu liikevaihto 173,9 miljoonaa euroa, oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,1 miljoonaa euroa, vuonna 2012). Vuoden 2013 toisella puoliskolla liiketuloksen odotetaan olevan selvästi parempi kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla, johtuen tuotelisenssimyynnin painottumisesta vuoden jälkipuoliskolle ja muista kausivaihtelutekijöistä Automotive-liiketoimintasegmentissä, ja ensimmäiselle vuosipuoliskolle ajoittuneista kustannussäästötoimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä.

Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2013 tammi-maaliskuussa sekä markkinanäkymät".

Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä syntyneellä noin 23 miljoonan euron kertaluonteisella myyntivoitolla ei ole vaikutusta vuoden 2013 liiketulokseen eikä siten liiketulosta koskevaan ohjaukseen. Kaikki kyseiseen liiketoimintaan liittyvät tuotot ja kulut esitetään konsernin tuloslaskelmassa liiketuloksen alapuolella kohdassa "kauden tulos lopetetuista toiminnoista".

Vuoden 2013 tulosodotuksessa ei ole huomioitu mahdollisia TerreStar Networks Inc.:n purkamismenettelystä syntyviä kertaluonteisia tuottoja tai kuluja. Tietoa TerreStar Networksin saneerausmenettelystä ja mahdollisesta jako-osuudesta ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN

EB järjestää vuoden 2013 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden perjantaina 26.4.2013 klo 11 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Oulussa, osoitteessa Tutkijantie 8. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse ja esitystä voi seurata samanaikaisesti Internetissä WebEx:in kautta. Tarkemmat ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat

EB, Elektrobit Oyj
EB, Elektrobit Oyj on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2012 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 185,4 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevaihto jatkuvista toiminnoista vuonna 2012 oli 173,9 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

ELEKTROBIT OYJ:N (EB) OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013

 • Vuoden 2013 alusta EB on alkanut soveltaa uusia konsolidointia koskevia IFRS10- ja IFRS11-standardeja, minkä seurauksena EB:n ja AUDIN yhteisesti omistamasta e.solutions GmbH:sta Elektrobit-konserniin yhdisteltävä liikevaihto ja liiketulos pienenevät aiempaan konsolidointitapaan verrattuna. Muutos ei vaikuta konsolidoituun nettotulokseen. Vertailukelpoisuuden vuoksi tässä osavuosikatsauksessa esitetyt vuoden 2012 vertailutiedot esitetään oikaistuina olettaen, että e.solutions GmbH:n yhdistely konserniin olisi tapahtunut yllä mainittujen uusien standardien mukaisesti jo vuonna 2012.
   
 • EB:n luvut on jaettu IFRS5-standardin mukaisesti jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin. Tässä osavuosikatsauksessa Wireless-liiketoimintasegmentin 31.1.2013 myyty Test Tools -tuoteliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona.

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMIKUU-MAALISKUU 2013, JATKUVAT TOIMINNOT

(Suluissa vuoden 2012 tammi-maaliskuun vastaava luku ellei muuta mainita)

EB:n tammi-maaliskuun 2013 liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 8,3 prosenttia, 46,2 miljoonaan euroon (oikaistu liikevaihto 42,7 miljoonaa euroa). Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 0,7 miljoonaa euroa sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä (oikaistu liikevoitto 0,5 miljoonaa euroa, sisältäen 0,3 miljoonaa euroa TerreStar-yhtiöiden saatavien perintään liittyviä kertaluonteisia kuluja). Liikevoitto jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia kuluja oli 1,5 miljoonaa euroa (oikaistu liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa).

Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2013 tammi-maaliskuussa 15,6 prosenttia, 30,5 miljoonaan euroon (oikaistu liikevaihto 26,4 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (oikaistu liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa).

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto jatkuvista toiminnoista vuoden 2013 tammi-maaliskuussa laski 4,0 prosenttia 15,8 miljoonaan euroon (16,4 miljoonaa euroa). Wireless-liiketoimintasegmentin liiketappio jatkuvista toiminnoista oli -0,4 miljoonaa euroa sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä (-0,1 miljoonaa euroa, sisältäen 0,3 miljoonaa euroa TerreStar-yhtiöiden saatavien perintään liittyviä kertaluonteisia kuluja). Wireless-liiketoimintasegmentin liikevoitto jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia kuluja oli 0,4 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,2 miljoonaa euroa).

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR 1-3 2013 1-3 2012
oikaistu
3 kk 3 kk
JATKUVAT TOIMINNOT
  Liikevaihto 46,2 42,7
  Liikevoitto / -tappio 0,7 0,5
  Rahoitustuotot ja -kulut -0,1 -0,4
  Tulos ennen veroja 0,6 0,2
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 0,6 0,1
KAUDEN TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA 23,6 0,1
KAUDEN TULOS 24,2 0,2
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 24,2 0,2
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 24,2 0,2
  Määräysvallattomille omistajille
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 24,2 0,2
  Määräysvallattomille omistajille
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,005 0,001
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1,3 miljoonaa euroa (-2,0 miljoonaa euroa).
 • Nettokassavirta oli 29,3 miljoonaa euroa sisältäen Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä syntyneen 28 miljoonan euron nettokassavirtavaikutuksen (-3,8 miljoonaa euroa).
 • Omavaraisuusaste oli 63,1 % (61,2 %).
 • Nettovelkaantumisaste oli -27,5 % (8,1 %).

VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, JATKUVAT TOIMINNOT

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, jatkuvat toiminnot, MEUR

1Q 13 4Q 12
oikaistu
3Q 12
oikaistu
2Q 12
oikaistu
1Q 12
oikaistu
Liikevaihto 46,2 48,2 41,5 41,5 42,7
Liikevoitto /-tappio 0,7 -0,5 2,0 -0,9 0,5
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä 1,5 3,6 0,7 0,0 0,8
Tulos ennen veroja 0,6 -0,9 1,8 -0,5 0,2
Katsauskauden tulos 0,6 -0,1 1,7 -0,6 0,1

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto ja liiketulos jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä, MEUR

1Q 13 4Q 12 3Q 12 2Q 12 1Q 12
Liikevaihto 15,8 16,4 14,1 16,6 16,4
Liikevoitto /-tappio -0,4 -3,2 2,0 -0,9 -0,1
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä 0,4 0,9 0,8 0,0 0,2

Kertaluonteiset erät ovat tuottoja ja kuluja, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan tai niitä esiintyy vain harvoin. Tällaisia eriä ovat muun muassa omaisuuden myyntivoitot tai -tappiot, olennaiset omaisuusarvojen muutokset, kuten arvonalennukset tai arvonalennusten peruutukset, olennaiset toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät kulut tai muut johdon kertaluontoisena pitämät olennaiset erät. Kertaluonteisen erän olennaisuutta arvioidessa otetaan huomioon erän euromääräinen suuruus, ja omaisuuserien arvonmuutoksen yhteydessä sen osuus omaisuuserän kokonaisarvosta.

Yllä olevissa taulukoissa mainitut kertaluonteiset erät ovat:

 • TerreStar-yhtiöiltä olevien saatavien perintään liittyviä kuluja ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelystä sovintosuorituksen johdosta kertynyttä tuloa vuoden 2012 aikana,
 • yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät, jotka kirjattiin EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc.:in erään yhdysvaltalaisen asiakkaan taloudellisten vaikeuksien vuoksi vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä, ja
 • noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Nämä kertaluonteiset erät on raportoitu osana Wireless-liiketoimintasegmentin tulosta.

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin jatkuvista toiminnoista, MEUR

1Q 13 4Q 12
oikaistu
3Q 12
oikaistu
2Q 12
oikaistu
1Q 12
oikaistu
Automotive 30,5 31,9 27,4 24,9 26,4
Wireless 15,8 16,4 14,1 16,6 16,4
Koko konserni 46,2 48,2 41,5 41,5 42,7

Liikevaihto markkina-alueittain jatkuvista toiminnoista, MEUR ja %

1Q 13 4Q 12
oikaistu
3Q 12
oikaistu
2Q 12
oikaistu
1Q 12
oikaistu
Aasia 1,9
4,2 %
2,4
4,9 %
3,1
7,6 %
1,1
2,8 %
1,9
4,4 %
Amerikat 6,2
13,3 %
6,4
13,2 %
7,6
18,3 %
7,5
18,1 %
7,1
16,7 %
Eurooppa 38,1
82,5 %
39,5
81,9 %
30,7
74,1 %
32,8
79,2 %
33,7
78,9 %

Liikevaihto ja liiketulos liiketoimintasegmenteittäin jatkuvista toiminnoista sekä muu liiketoiminta, MEUR

1Q 13 4Q 12
oikaistu
3Q 12
oikaistu
2Q 12
oikaistu
1Q 12
oikaistu
Automotive
Liikevaihto ulkoinen
Liikevaihto toiselle segmentille
Liikevoitto /-tappio
30,5
0,0
1,1
31,8
0,0
2,6
27,4
0,0
-0,0
24,9
0,0
-0,0
26,4
0,0
0,7
Wireless
Liikevaihto ulkoinen
Liikevaihto toiselle segmentille
Liikevoitto /-tappio
15,8
0,0
-0,4
16,4
0,0
-3,2
14,1
0,0
2,0
16,6
0,0
-0,9
16,3
0,2
-0,1
Muu liiketoiminta
Liikevaihto ulkoinen
Liikevoitto /-tappio
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
-0,0
0,0
-0,0
0,0
-0,0
Yhteensä
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
46,2
0,7
48,2
-0,5
41,5
2,0
41,5
-0,9
42,7
0,5

KATSAUSKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

10.1.2013 EB ilmoitti alentavansa vuoden 2012 tulosohjaustaan ennakoitua heikomman neljännen vuosineljänneksen johdosta. Syynä neljännen vuosineljänneksen heikentymiseen oli EB:n tytäryhtiön, Elektrobit Inc:in, erään yhdysvaltalaisen asiakkaan rahoitusvaikeudet ja tämän johdosta kirjatut yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät. Alentuneen tulosohjauksen mukaan, EB odotti vuoden 2012 neljännen vuosineljänneksen liiketuloksen olevan noin -0,4 - 1,1 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa, 4Q 2011), toisen vuosipuoliskon liiketuloksen olevan noin 1,7 - 3,2 miljoonaa euroa, (0,4 miljoonaa euroa, 2H 2011) ja koko vuoden 2012 liiketuloksen olevan noin 2,2 - 3,7 miljoonaa euroa (liiketappio -4,0 miljoonaa euroa, vuonna 2011). Edellä esitetty tulosodotus sisälsi tulosohjauksen alentamiseen johtaneet ja Wireless-liiketoimintasegmentin liiketulosta neljännellä vuosineljänneksellä heikentäneet kertaluonteiset erät sekä aiemmin kirjatut TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyvät kertaluonteiset tuotot ja kulut. Liikevaihdon yhtiö odotti kehittyvän aiemmin ennakoidun mukaisesti siten, että neljännen vuosineljänneksen 2012 liikevaihdon odotettiin olevan noin 57 miljoonaa euroa (49,0 miljoonaa euroa, 4Q 2011), toisen vuosipuoliskon 2012 liikevaihdon odotettiin olevan noin 104 miljoonaa euroa (86,1 miljoonaa euroa, 2H 2011) ja koko vuoden 2012 liikevaihdon odotettiin olevan noin 200 miljoonaa euroa (162,2 miljoonaa euroa, vuonna 2011).

28.1.2013 EB kertoi allekirjoittaneensa Anite plc:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan EB myy Test Tools -tuoteliiketoimintansa Anitelle. Kauppa käsitti Oulussa sijaitsevan EB:n tytäryhtiön, Elektrobit System Test Oy:n koko osakekannan myynnin sekä liiketoimintaan liittyviä muita varoja Yhdysvalloissa ja Kiinassa. EB:n Test Tools -tuoteliiketoiminta tarjosi radiokanavan emulointityökaluja ja testausratkaisuja langattoman teknologian kehittämiseen. Se oli osa EB:n Wireless-liiketoimintasegmenttiä ja työllisti yhteensä 54 henkilöä Suomessa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Kaupan voimaantulo oli sovittu tapahtuvan 31.1.2013, mikäli kaupan toteuttamiselle asetetut tavanomaiset ehdot, kuten kauppahinnan maksu käteisellä, täyttyy. Sopimuksen mukaan Anite maksaa EB:lle kauppahintana käteisellä 31,0 miljoonaa euroa, jota oikaistaan kaupantekohetken 31.1.2013 Test Tools -tuoteliiketoiminnan kassavaroihin, velkoihin ja käyttöpääomaan perustuvalla summalla. Kaupassa siirtyvien Test Tools -tuoteliiketoiminnan nettovarojen 31.1.2013 arvioitiin olevan noin 5 miljoonaa euroa.

Lisäksi 28.1.2013 EB antoi ennakkotietoa sen neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2012 liikevaihdosta ja tuloksesta sekä kertoi raportoivansa vuoden 2012 tuloksensa IFRS5-standardin mukaisesti, jakaen liiketoimintansa jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin, ja luokittelevansa Test Tools -tuoteliiketoiminnan vuoden 2012 tilinpäätöksessä lopetettuihin toimintoihin.

31.1.2013 EB ilmoitti, että Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynti Anite plc:lle on toteutunut. Anite maksoi EB:lle kauppahintana käteisellä 31,0 miljoonaa euroa, jota oikaistaan kaupantekohetken 31.1.2013 Test Tools -tuoteliiketoiminnan kassavaroihin, velkoihin ja käyttöpääomaan perustuvalla summalla. Kauppa paransi kertaluonteisesti EB:n vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen nettotulosta noin 23 miljoonalla eurolla ja nettokassavirtaa noin 28 miljoonalla eurolla.

19.2.2013, vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteen julkistamisen yhteydessä, EB ilmoitti, että se alkaa soveltaa vuoden 2013 alusta lähtien uusia IFRS10 ja IFRS11 -standardeja ja tulee konsolidoimaan Audi Electronics Venture GmbH:n (AEV) kanssa yhteisesti omistetun e.solutions GmbH:n suhteellista yhdistelytapaa käyttäen. Konsolidointitavan muutoksen seurauksena e.solutions GmbH:sta Elektrobit-konserniin yhdisteltävä liikevaihto ja liiketulos pienenevät aikaisemmasta 100 %:sta 51 %:iin. Suhteellisen yhdistelytavan mukaan konsernin liikevaihtoon sisällytetään myös 49 % muiden Elektrobit-konsernin yhtiöiden liikevaihdosta e.solutions GmbH:lle. 

19.2.2013 EB ilmoitti käynnistävänsä kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet Wireless-liiketoimintasegmentissä. Toimenpiteet saatiin päätökseen 4.4.2013 ja niillä yhtiö arvioi saavuttavansa tavoittelemansa noin 2 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt Wireless-liiketoimintasegmentissä. Toimenpiteiden vaikutus näkyy täysimääräisenä vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla. Toimenpiteistä aiheutui yhtiölle noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka rasittavat vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen liiketulosta. Kustannusrakenteen parantamisen taustalla olivat liiketoiminnan muuttuneet tarpeet. Osana näitä toimenpiteitä EB vähensi Wireless-liiketoimintasegmentissä kansainvälisesti yhteensä 32 henkilöä, joista Suomessa 8 henkilöä. Tämän lisäksi EB keskitti joitakin Wireless-liiketoimintasegmentin toimintoja Suomeen ja siirsi sen toimintojen painopistettä Yhdysvalloissa länsirannikolta itärannikolle, missä useat viranomaisasiakkaat sijaitsevat.

LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN KEHITYS VUODEN 2013 TAMMI-MAALISKUUSSA SEKÄ MARKKINANÄKYMÄT
(Suluissa vuoden 2012 tammi-maaliskuun vastaava luku ellei muuta mainita)

EB:n raportointi perustuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.

AUTOMOTIVE

Automotive-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa ohjelmistotuotteita ja tuotekehityspalveluita autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille ja muille autoteollisuuden toimittajille. Tarjonta koostuu auton sisäisistä viihde- ja viestintäratkaisuista, kuten navigaatio ja käyttöliittymä (Human Machine Interface, HMI), autojen elektronisista ohjausyksiköistä (Electronic Control Units, ECU) sekä ajamista auttavista ohjelmistosovelluksista (Driver Assistance, DA). Yhdistämällä ohjelmistotuotteitaan ja tuotekehityspalvelujaan EB tarjoaa autoteollisuudelle ainutlaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja. EB ohjelmistotuotteita ovat navigaatio-ohjelmisto EB street director, käyttöliittymien suunnitteluohjelmisto EB GUIDE, EB tresos -tuoteperhe auton sisäisiin ohjelmistoihin ja niiden suunnitteluun, ja ajamista helpottavien järjestelmien suunnitteluohjelmisto EB Assist ADTF. Näistä tuotteista EB saa lisenssimyyntituloa, ja tuotteiden lisäksi toimituksiin sisältyy usein tuotekehityspalveluita asiakaskohtaista ratkaisua varten.

EB:llä ja AUDI:n tytäryrityksellä Audi Electronics Venture GmbH:lla (AEV) on yhteisyritys e.solutions GmbH, joka kehittää viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoja ja tuottaa järjestelmäsuunnittelu- ja järjestelmäintegraatiopalveluita Volkswagen-konsernin automalleihin. EB myös toimittaa yhteisyritykselle tuotteita ja tuotekehityspalveluita. EB omistaa yhteisyrityksestä 51 % ja AEV 49 %. Vuosina 2009 - 2012 e.solutions GmbH on sisällytetty EB:n konsernitilinpäätökseen EB:n tytäryhtiönä. Vuoden 2013 alusta alkaen e.solutions GmbH sisällytetään konsernitilinpäätökseen IFRS-standardien suhteellista yhdistelytapaa noudattaen EB:n omistusosuuden mukaisella 51 % osuudella.

EB:n Automotive-liiketoiminta jatkoi kasvuaan viihde- ja viestintäjärjestelmien (infotainment), ajamista auttavien ohjelmistosovellusten (DA) ja autojen elektronisten ohjausyksiköiden (ECU) ohjelmistomarkkinoilla. Vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 30,5 miljoonaa euroa (oikaistu liikevaihto 26,4 miljoonaa euroa) kasvaen 15,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (oikaistu liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa).

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana EB kertoi liittäneensä EB street director -navigointiohjelmistonsa QNX CAR™ - 2.0 sovellusalustaan, joka on QNX Software Systems Ltd:n tuote tietoliikenneyhteyksillä varustettujen autojen edistyksellisten viihde- ja viestintäratkaisujen kehittämiseen. EB kertoi myös liittäneensä EB GUIDE GTF -käyttöliittymien kehitysalustansa Renesas Electronics Corporationin uusimpaan autoihin tarkoitettuun R-Car-sarjan järjestelmäpiiriin. Tämän ansiosta autonvalmistajat voivat hyödyntää Renesasin järjestelmäpiirin tehokkaita grafiikkaominaisuuksia EB GUIDE GTF -ohjelman avulla.

EB kertoi olevansa ensimmäisten yritysten joukossa, joka pystyy toimittamaan ASIL-D -sertifioituja AUTOSAR-ympäristön turvallisuuskäyttöjärjestelmiä ja on ensimmäinen yritys, joka on saanut kaksi turvallisuuden sertifiointia. Saadut sertifikaatit ASIL D ja SIL 3 ovat tiukimpia ISO26262 / IEC 61508 -standardeissa määriteltyjä sähköisille ja elektronisille komponenteille tarkoitettuja toiminnallisen turvallisuuden luokitustasoja. Turvallisuuskäyttöjärjestelmien markkinat kasvavat ja saadut sertifikaatit vahvistavat EB:n asemaa näillä markkinoilla.

Automotive-markkinanäkymät

EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kehittyvän myönteisesti vuositasolla vuoden 2013 aikana Automotive-liiketoimintasegmentissä. Viime aikoina kansainvälisten automarkkinoiden epävarmuus on jatkunut erityisesti Euroopassa, jossa myytävien autojen määrän on vuositasolla ennustettu laskevan vuoden 2013 aikana. Samanaikaisesti Yhdysvalloissa, Kiinassa ja muilla kehittyvillä markkinoilla myytävien autojen määrän ennustetaan kasvavan. Monet autonvalmistajat ovat kuitenkin menestyneet edelleen hyvin ja markkinamuutokset vaikuttavat eri tavoin eri autonvalmistajiin. Markkinoiden hidastuminen vaikuttaa vähentävästi myös autovalmistajien tuotekehitysinvestointeihin. Tästä huolimatta autonvalmistajat jatkavat kehityspanostuksia uusien automallien ohjelmistoihin, ja autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden markkinan ennakoidaan jatkavan kasvua vuonna 2013, mutta hitaammalla tahdilla kuin aikaisempina vuosina. 

Työmarkkinoilla kilpailu osaavista työntekijöistä on säilynyt kireänä etenkin Saksassa, mikä hieman hidastaa henkilöstömäärän ja palveluliiketoiminnan kasvattamista. AUDIN kanssa yhteisesti omistama yritys, e.solutions GmbH, onnistui kasvattamaan henkilömääräänsä merkittävästi vuoden 2012 loppupuolella, lokakuussa julkistetun laajentumispäätöksen myötä, ja yhteisyrityksen kasvunäkymä vuodelle 2013 on hyvä.

Roland Berger -konsulttiyhtiön tutkimus arvioi, että elektroniikan osuus autojen kustannuksista kasvaa 23 prosentista vuonna 2010 33 prosenttiin vuonna 2020. Elektroniikan ja ohjelmistojen osuus autoissa on kasvanut jo useiden vuosien ajan. Niiden avulla on toteutettu merkittäviä innovaatioita kuten turvallisuusjärjestelmät, lukkiutumattomat jarrut, moottorinhallintayksiköt, ajamista helpottavat sovellukset ja viihde- ja viestintäjärjestelmät. Nämä ominaisuudet ovat olleet niin suosittuja, että ne ovat käytössä kaikkien hintaluokkien automalleissa. Kuluttajat ovat valmiita maksamaan teknologiasta, joka parantaa heidän ajokokemustaan. Markkinakasvua on odotettavissa mm. ajamista auttavissa Driver Assistance -sovelluksissa ja autoon langattomasti verkottuneissa Connected Car -ratkaisuissa. Pilviyhteydet tarjoavat monia parannuksia navigointiin. EB tekee jo yhteistyötä INRIX:in ja muiden liikennetietojen tarjoajien kanssa luodakseen reaaliaikaista liikennetietoa, tarjoten kuljettajille merkittävää navigointiapua päivittäin. Audi Connect -paketti on yksi esimerkki kehittyneestä auton sisäisestä verkottuneesta palvelusta.

Autoelektroniikan entistä kehittyneemmät ja verkottuneemmat ominaisuudet sekä kasvava suorituskyky lisäävät sen monimutkaisuutta. Samanaikaisesti kuluttajat odottavat internetin ja langattomien laitteiden kaltaisia toimintoja ja käyttäjäkokemuksia myös autoihin. Nämä kehitystrendit ajavat teollisuutta elektroniikkalaitteiden ja niiden ohjelmistojen asteittaiseen erottamiseen toisistaan ohjelmistoarkkitehtuurin tasojen hallitsemiseksi sekä innovoinnin ja käyttöönoton tehostamiseksi. Standardiohjelmistoratkaisujen käytön autoteollisuudessa odotetaan kasvavan. Se nopeuttaa innovointia, parantaa ohjelmistojen laatua ja kehittämisen tehokkuutta sekä helpottaa ohjelmistojen käyttöönottoa.

Perustavanlaatuinen autoteollisuuden muutos ja siitä seuraava auto-ohjelmistomarkkinan kasvu jatkuvat. Autoteollisuuden kustannuspaineiden odotetaan kiihdyttävän EB:n tarjoamien tuotteistettujen ja tehokkaiden ohjelmistoratkaisujen tarvetta. Auto-ohjelmistomarkkinan vuosikasvun vuoteen 2019 asti odotetaan ylittävän henkilöautojen tuotantomäärän vuosikasvun, jonka ennakoidaan olevan 5,5 % CAGR (LMC Automotiven vuoden 2012 neljännen neljänneksen ennuste).

EB:n autoteollisuudesta kertyvä liikevaihto syntyy tällä hetkellä pääasiallisesti uusiin automalleihin liittyvien ohjelmistojen ja ohjelmistoalustojen kehitystyöstä ja tuotekehitystä tukevien ohjelmistolisenssien myynnistä. Liikevaihdon riippuvuus autojen tuotantomääristä on rajallinen. EB pyrkii kehittämään liiketoimintamalliaan enemmän ohjelmistotuotteisiin pohjautuvaksi, mikä vähitellen lisää liikevaihdon suoraa riippuvuutta autojen tuotantomääristä lähivuosien aikana.

WIRELESS

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa tuotteita ja tuotealustoja puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille ja teollisuuden käyttöön, sekä tuotekehityspalveluita ja räätälöityjä ratkaisuja langattoman tietoliikenteen markkinoille ja muille yrityksille, jotka tarvitsevat langatonta yhteyttä laitteisiinsa.  Wireless-liiketoimintasegmentin tuotteita ovat EB Tactical Wireless IP Network taktiseen tiedonsiirtoon, EB Tough VoIP -puhelin taktiseen viestintään sekä EB Wideband COMINT -sensori viestitiedusteluun. EB:n tuotealustoja ovat EB:n RCIED-häirintälähetin elektroniseen sodankäyntiin, EB Specialized Device Platform Android-pohjaisiin päätelaitteisiin sekä EB:n LTE-pohjainen laajakaistainen viestintämoduuli. Lisäksi EB tarjoaa laajan valikoiman T&K-palveluita, kuten konsultaatiota, integrointia, laite- sekä ohjelmistokehitystä liittyen uusimpiin langattomiin teknologioihin ja käyttösovelluksiin.

28.1.2013 EB allekirjoitti sopimuksen, jonka mukaan se myy Wireless-liiketoimintasegmentin Test Tools -tuoteliiketoiminnan Anite plc:lle. Kauppa astui voimaan 31.1.2013. EB raportoi tuloksensa IFRS5-standardin mukaisesti jakaen liiketoimintansa jatkuviin ja lopetettuihin liiketoimintoihin. Wireless-liiketoimintasegmentin Test Tools -tuoteliiketoiminta raportoidaan lopetettuna liiketoimintana. Seuraavassa ilmoitetut liikevaihto- ja liiketulosluvut sisältävät ainoastaan jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto- ja liiketulosluvut.

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto jatkuvista toiminnoista vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä laski 4,0 prosenttia 15,8 miljoonaan euroon (16,4 miljoonaa euroa). Liiketappio jatkuvista toiminnoista oli -0,4 miljoonaa euroa sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä (-0,1 miljoonaa euroa, sisältäen TerreStar-yhtiöiden saatavien perintään liittyviä kertaluonteisia kuluja 0,3 miljoonaa euroa). Liikevoitto jatkuvista toiminnoista ilman näitä kertaluonteisia kuluja oli 0,4 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,2 miljoonaa euroa).

EB jatkoi tuotekehitysinvestointeja Wireless-liiketoimintasegmentin jatkuvissa toiminnoissa puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhtiö lanseerasi EB Tough VoIP -puhelimensa teollisuusympäristöihin. Puhelin on sopiva vaativiin ympäristöihin, kuten tehtaisiin, rakennustyömaille, voimaloihin, kaivoksiin ja kuljetustoimintaan. EB myös laajensi Android-pohjaisen tuotealustansa (EB Specialized Device Platform) valikoimaa kolmella uudella alustaversiolla: älypuhelimella, tabletilla sekä LTE-yhteysmoduulilla.  

19.2.2013 EB ilmoitti käynnistävänsä kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet Wireless-liiketoimintasegmentissä. Toimenpiteet saatiin päätökseen 4.4.2013 ja niillä yhtiö arvioi saavuttavansa tavoittelemansa noin 2 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt Wireless-liiketoimintasegmentissä. Toimenpiteiden vaikutus tulee näkymään täysimääräisenä vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla. Toimenpiteistä aiheutui yhtiölle noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka rasittavat vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen liiketulosta. Kustannusrakenteen parantamisen taustalla olivat liiketoiminnan muuttuneet tarpeet. Osana näitä toimenpiteitä EB vähensi Wireless-liiketoimintasegmentissä kansainvälisesti yhteensä 32 henkilöä, joista Suomessa 8 henkilöä. Tämän lisäksi EB keskitti joitakin Wireless-liiketoimintasegmentin toimintoja Suomeen ja siirsi sen toimintojen painopistettä Yhdysvalloissa länsirannikolta itärannikolle, missä useat viranomaisasiakkaat sijaitsevat.

Wireless-markkinanäkymät

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB:n asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on uusien teknologioiden käyttöönotto. LTE-teknologian (Long Term Evolution) käyttöönotto jatkuu merkittävänä kysyntää luovana teknologiamuutoksena, ja siihen perustuvien hankkeiden osuuden EB:n Wireless-liiketoiminnasta odotetaan vuonna 2013 säilyvän samalla tasolla kuin vuonna 2012. Sekä päätelaitteet että verkot kattava moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaaminen on yhä tärkeämpää monimutkaistuvan langattoman teknologian toimialalla.

EB on tuomassa kehittämiään tuotteita kansainvälisille puolustusmarkkinoille tavoitteenaan kasvattaa tuotemyyntiä vähitellen lähivuosien aikana. Puolustusbudjetit vaihtelevat maantieteellisesti siten, että länsimarkkinoilla puolustusbudjetit ovat pienentyneet julkisen sektorin säästötoimenpiteiden takia ja Aasiassa ja Etelä-Amerikassa markkinat puolestaan ovat kasvaneet. Taktisessa viestinnässä armeijajoukkojen tilannetiedon tarve kasvaa, luoden kysyntää laajakaistaverkoille, kuten EB:n IP-pohjaisille (Internet Protocol) taktisen viestinnän ratkaisuille. Puolustusmarkkinoille ovat ominaista pitkät myyntiajat johtuen pitkistä hankkeiden ja osto-ohjelmien valmisteluajoista kansallisten ministeriöiden ohjauksessa sekä valittujen tuotteiden hankintojen ajoittuminen useille vuosille.

Kansallisesta turvallisuudesta vastaavien ja muiden viranomaisten markkinoille EB tarjoaa tuotealustoihinsa pohjautuvia asiakaskohtaisia erikoisratkaisuja. Uusien kaupallisten teknologioiden kuten LTE:n ja älypuhelinten käyttöjärjestelmien ja sovellusten käytön odotetaan lisääntyvän näillä viranomaismarkkinoilla. Viranomaisille on varattu LTE-teknologian käytölle omia taajuusalueita, mikä luo kysyntää räätälöidyille LTE-laitteille. Näillä markkinoilla on erityisiä teknisiä vaatimuksia ja niiden tuotevolyymit ovat pienemmät kuin tietoliikenteen massamarkkinoilla. Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden markkinat kehittyvät lähivuosina hitaasti kohti kansallista viranomaisten LTE-verkkoa.

Langattoman tietoliikenteen verkkomarkkinoilla LTE-teknologian käyttöönoton odotetaan jatkuvan voimakkaana luoden kysyntää LTE-tukiasemien kehittämiselle. LTE:lle allokoidut taajuudet ovat globaalisti varsin laajat. Tämän seurauksena samasta tuotteesta joudutaan kehittämään useita taajuusversioita, mikä luo kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle. Muilla toimialoilla tuotekehityspalveluiden kysyntä erilaisten laitteiden verkottamiseksi muiden laitteiden kanssa nousi esiin vuoden 2012 aikana ja kysynnän odotetaan kasvavan vuonna 2013.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointeja Automotive-liiketoimintasegmentissä autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin, ja Wireless-liiketoimintasegmentin jatkuvissa toiminnoissa puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin.

Vuoden 2013 tammi-maaliskuun tutkimus- ja kehitysinvestoinnit jatkuvissa toiminnoissa olivat 5,3 miljoonaa euroa (oikaistu 5,4 miljoonaa euroa, 1Q 2012) vastaten 11,4 prosenttia liikevaihdosta (oikaistu 12,7 prosenttia, 1Q 2012). Automotive-liiketoimintasegmentin osuus tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista oli 4,1 miljoonaa euroa (oikaistu 4,7 miljoonaa euroa, 1Q 2012) ja Wireless-liiketoimintasegmentin jatkuvien toimintojen osuus 1,2 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa, jatkuvat toiminnot, 1Q 2012).

Katsauskauden tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista 0,0 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (2,0 miljoonaa euroa, 1Q 2012). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen määrä taseessa maaliskuun 2013 lopussa oli 13,1 miljoonaa euroa (13,2 miljoonaa euroa, 1Q 2012). Merkittävä osa aktivoiduista tuotekehityskuluista liittyy Automotive-liiketoimintasegmentin asiakassopimuksiin, joiden odotetaan kerryttävän autojen toimitusmääriin sidottuja lisenssituloja tulevina vuosina. Poistot aktivoiduista tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista katsauskaudella olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa, 1Q 2012).

VUODEN 2013 NÄKYMÄT

Vuoden 2013 alusta lähtien EB on alkanut soveltamaan uusia konsolidointia koskevia IFRS10 ja IFRS11 -standardeja ja konsolidoi AUDIN kanssa yhteisesti omistetun e.solutions GmbH:n suhteellista yhdistelytapaa käyttäen. EB omistaa yhtiöstä 51 % ja Audi 49 %. Aiemmin e.solutions GmbH on sisällytetty EB:n konsernitilinpäätökseen tytäryhtiönä, ja se on yhdistelty täysimääräisenä Elektrobit-konsernin tilinpäätökseen. Konsolidointitavan muutoksen seurauksena e.solutions GmbH:sta Elektrobit-konserniin yhdisteltävä liikevaihto ja liiketulos pienenevät. Vuotta 2013 koskevassa liikevaihto- ja tulosohjauksessa on huomioitu edellä esitetyn konsolidointitavan muutoksen vaikutus. Vuoden 2013 liikevaihto- ja liiketulosohjauksessa esitetyt vuoden 2012 vertailuluvut ovat oikaistuja lukuja olettaen, että e.solutions GmbH:n yhdistely konserniin olisi tapahtunut suhteellista yhdistelytapaa käyttäen jo vuonna 2012.  Lisätietoja asiasta on esitetty 19.2.2013 julkaistussa pörssitiedotteessa ja tässä osavuosikatsauksessa osiossa "EB:n ja AUDIN yhteisesti omistetun yrityksen konsolidointitavan muutos 1.1.2013 alkaen".

Autonvalmistajat jatkavat kehityspanostuksia uusien automallien ohjelmistoihin ja autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden markkinan ennakoidaan jatkavan kasvua. Kokonaismarkkinan kasvutahti hidastunee kuitenkin edellisvuodesta Euroopan taloudellisten epävarmuuksien takia. Monet autonvalmistajat ovat kuitenkin menestyneet edelleen hyvin ja markkinamuutokset vaikuttavat erilailla eri autonvalmistajiin.  Wireless-liiketoimintasegmentissä EB:n kohdemarkkinoilla kysyntää luovat matkapuhelinverkkojen suorituskykyä lisäävän LTE-teknologian (Long-Term Evolution) käyttöönotto ja viranomaisten tarve uusille viestintäratkaisuille, joissa käytetään kaupallisten älypuhelinten ja matkapuhelinverkkojen teknologioita, sekä yritysten kasvava tarve liittää kuluttajille ja ammattikäyttöön tarkoitettuja laitteitaan langattomasti osaksi laajempia ratkaisuja. Julkisen sektorin yleiset säästötoimenpiteet heijastuvat viranomaismarkkinoiden kysyntään Euroopassa.

Vuonna 2013 EB odottaa liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin se oli vuonna 2012 ilman kertaluonteisia eriä (oikaistu liikevaihto 173,9 miljoonaa euroa, oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,1 miljoonaa euroa, vuonna 2012). Vuoden 2013 toisella puoliskolla liiketuloksen odotetaan olevan selvästi parempi kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla, johtuen tuotelisenssimyynnin painottumisesta vuoden jälkipuoliskolle ja muista kausivaihtelutekijöistä Automotive-liiketoimintasegmentissä, ja ensimmäiselle vuosipuoliskolle ajoittuneista kustannussäästötoimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä.

Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2013 tammi-maaliskuussa sekä markkinanäkymät".

Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä syntyneellä noin 23 miljoonan euron kertaluonteisella myyntivoitolla ei ole vaikutusta vuoden 2013 liiketulokseen eikä siten liiketulosta koskevaan ohjaukseen. Kaikki kyseiseen liiketoimintaan liittyvät tuotot ja kulut esitetään konsernin tuloslaskelmassa liiketuloksen alapuolella kohdassa "kauden tulos lopetetuista toiminnoista".

Vuoden 2013 tulosodotuksessa ei ole huomioitu mahdollisia TerreStar Networks Inc.:n purkamismenettelystä syntyviä kertaluonteisia tuottoja tai kuluja. Tietoa TerreStar Networksin saneerausmenettelystä ja mahdollisesta jako-osuudesta ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

EB on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Markkinariskit

Kuluvalla tilikaudella kansainvälisen talouden epävarmuus voi vaikuttaa EB:n palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa hinnoittelupaineita. Lyhyellä tähtäimellä se voi vaikuttaa erityisesti henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K -palvelussa.

EB:n asiakaskunta koostuu pääasiassa yhtiöistä, jotka toimivat auto- ja telekommunikaatioteollisuudessa, sekä puolustus- ja turvallisuusviranomaisista, joten yhtiö on altistunut näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille. EB uskoo, että asiakaspohjan laajentaminen tulee vähentämään riippuvuutta yksittäisistä yhtiöistä ja näin ollen yhtiöön tulee vaikuttamaan lähinnä näiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2013 tammi-maaliskuussa sekä markkinanäkymät".

Liiketoimintaan liittyvät riskit

Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, suurten asiakasprojektien toteutus ja hallinta, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, henkilöstön saatavuus työmarkkinoilta erityisesti Saksassa, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien ajoitus ja menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, aktivoitujen tuotekehitysinvestointien tuotto-odotusten toteutuminen, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K-kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit. Liikevaihdon kertymiseen liittyvät tavanomaiset ajoitusriskit, sekä nykyisten että uusien tuotteiden ja asiakkaiden osalta. EB:llä on eräitä merkittäviä asiakasprojekteja, joiden jatkuminen ennakoidusta poikkeavasti voisi johtaa myös merkittäviin poikkeamiin tulevaisuuden näkymissä. Lisäksi EB:n tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä.

Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tilaus- ja toimitusmääristä ja materiaalikustannusten kehittyminen. Edellä mainitut voivat ilmentyä alempina toimitusmäärinä tai korkeampina tuotantokuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona. Erityisesti autoteollisuudessa EB:n asiakkaat pyrkivät aiempaa enemmän maksamaan ohjelmistojen ja tuotealustojen kehitystyön hinnan kokonaan tai pääosin lisenssimaksuina uusien autojen tuotannon käynnistymisen jälkeen, mikä voi aiheuttaa merkittäviä lisärahoitustarpeita tuotekehitysvaiheeseen ja toisaalta lisätä riippuvuutta autojen tuotantomääristä.

Eräät EB:n liiketoiminnot toimivat vahvasti patentoiduilla teollisuuden aloilla, jolloin aineettomien oikeuksien hallintaan sisältyy riskejä yhtäältä liittyen EB:n tuotteissa ja palveluissa käytettyjen teknologioiden saatavuuteen kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin ja toisaalta liittyen kykyyn puolustautua EB:n ja kolmansilta osapuolilta lisensioituja teknologioita koskevilta suojattujen immateriaalioikeuksien loukkausväitteiltä. Myös toimialan ulkopuoliset patentinhaltijat toimivat aktiivisemmin hallussaan olevien patenttiensa puolustamiseksi ja kaupallistamiseksi ja tämä osaltaan lisää immateriaalioikeuksien hallintaa liittyviä riskejä. Pahimmillaan suojattujen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta johtuvat vaateet voisivat johtaa merkittäviin korvausvastuisiin. Myös EB:tä kohtaan on erään asiakkaan toimesta esitetty sopimusperusteisesti määrältään ja perusteiltaan yksilöimätön korvausvaade. Tilanteen analysointi on kesken, mutta EB:n käytettävissä olevien tietojen perusteella ei vaikuta todennäköiseltä, että vaade johtaisi lyhyellä tähtäimellä merkittävään korvausvastuuseen. On mahdollista, että asiasta myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. 

Rahoitusriskit

Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä ja toisaalta heikentää rahoituksen saatavuutta ja ehtoja. EB rahoittaa toimintansa pääosin operatiivisen liiketoiminnan tulorahoituksella ja saattaa ajoittain hakea lisärahoitusta valituilta rahoituslaitoksilta. Tällä hetkellä EB:llä on sitova 10 miljoonan euron määräinen luottolimiittisopimus ja 10 miljoonan euron määräinen rahoituslimiittisopimus, jotka ovat voimassa 30.6.2014 saakka. Näihin sopimuksiin sisältyvät puolivuosittain tarkasteltavat taloudelliset kovenantit, jotka liittyvät konsernin omavaraisuusasteeseen ja käyttökatteeseen. Ei ole mitään varmuutta siitä, ettei lisärahoitusta tarvita, mikäli EB:n liiketoiminta kehittyisi selvästi odotettua heikommin tai mikäli Automotive-liiketoimintasegmentin asiakassopimukset edellyttäisivät suunniteltua enemmän tuotekehitysvaiheen rahoitusta.

Eräät EB:n liiketoiminnot ovat muita asiakasriippuvaisempia. Tämä voi näkyä erääntyneisiin saataviin liittyvänä, viime kädessä luottotappioriskin, keskittymisenä. EB on vaatinut yhteensä noin 25,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (19,7 miljoonan euron 25.4.2013 valuuttakurssin mukaan) suuruisia erääntyneitä myyntisaamisia entiseltä asiakkaaltaan TerreStar Networks Inc:iltä, ja tämän emoyhtiöltä, TerreStar Corporationilta, maksettavaksi näiden vuonna 2010 ja 2011 käynnistyneissä saneerausmenettelyissä. Tämän lisäksi EB on vaatinut korvattavaksi lähinnä osapuolten väliseen liiketoiminnan alasajoon liittyviä kuluja määrältään noin 2,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (1,6 miljoonaa euroa 25.4.2013 valuuttakurssin mukaan). EB:n on siten esittänyt kumpaakin TerreStar-yhtiötä kohtaan yhteensä noin 27,9 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (21,4 miljoonan euron 25.4.2013 valuuttakurssin mukaan) määräisen vaateen. Saataviin liittyvän epävarmuuden vuoksi EB kirjasi myyntisaatavista noin 8,3 miljoonan euron määräisen arvonalentumisen vuoden 2010 toisella puoliskolla.

TerreStar Networksin purkamissuunnitelma tuli voimaan 29.3.2012. Samana päivänä EB vastaanotti 650 890 Yhdysvaltain dollarin suuruisen ja Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain mukaan etuoikeutetun erän vaateistaan TerreStar Networksiltä. Suunnitelman liitteenä esitetyn yritysesitteen ja suunnitelman vahvistamisen jälkeen saneerausvelallisten jättämien raporttien sisältämän sekä muun käytettävissä olevan tiedon perusteella EB arvioi, että sen suhteellinen jako-osuus suunnitelman mukaan saattaa olla yhteensä noin 8-10 % luokkaa EB:n vaateen nimellisarvosta. Tämä arvio perustuu kuitenkin lukuisiin oletuksiin ja sen vuoksi maksujen ajoitusta tai määrää jäljellä olevasta vaateesta ei voida tässä hetkessä arvioida varmuudella.

Osana luvun 11 mukaista saneerausprosessia Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain luvun 11 mukaiset saneerausvelalliset pyrkivät usein saamaan takaisin ennen saneerausmenettelyn käynnistymistä maksamiaan maksuja erinäisten saneerausmenettelyä koskevien lainkohtien perusteella. EB vastaanotti määrältään yhteensä noin 2,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin määräiset maksut 90 päivää ennen TerreStar Networks Inc:in saneerausmenettelyn käynnistymistä. TerreStar Networksin pesänselvittäjä (TerreStar Networksin luvun 11 mukaisen suunnitelman vahvistamisen yhteydessä määrättiin pesänselvitys) harkitsee toimenpiteiden käynnistämistä tiettyjä osapuolia vastaan, mukaan lukien EB, vaatiakseen takaisin velkojan sopimattomaksi suosimiseksi väittämiään suorituksia. EB uskoo pystyvänsä menestyksekkäästi puolustautumaan ja tulee vahvasti riitauttamaan mahdolliset takaisinsaantikanteet, mikäli pesänselvittäjä käynnistäisi oikeudenkäynnin EB:tä vastaan. EB on sopinut pesänselvittäjän kanssa takaisinsaantikanteiden jättämiselle laissa asetetun kahden vuoden määräajan pidentämisestä siten, että määräaika päättyy 19.10.2012 sijaan vasta 21.8.2013, selvittääkseen voisivatko osapuolet päästä sopimukseen näistä kysymyksistä ilman oikeudenkäyntiin liittyviä kuluja.

Edelleen, täsmäyttäessään esitettyjä velkojien vaateita jaettavissa oleviin velallisten varoihin, Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain luvun 11 mukaiset saneerausvelalliset pyrkivät usein kiistämään velkojien esittämät vaateet joko määrältään tai perusteeltaan. Tähän mennessä TerreStar Networks tai TerreStar Networksin pesänselvittäjä ei ole kiistänyt EB:n vaateen määrää tai perustetta saneerausmenettelyssä. EB tulee kuitenkin täsmentämään vaadettaan ja toimittamaan pesänselvittäjälle lisätietoja ja dokumentteja tukeakseen tiettyjä vaateidensa osa-alueita, jotka on aiemmin esitetty arvioina tai realisoitumattomina määrinä. Mikäli pesänselvittäjä käynnistäisi takaisinsaantia koskevan oikeudenkäynnin velkojan sopimattomaksi suosimiseksi väitettyjen suoritusten palauttamiseksi, EB ennakoi pesänselvittäjän pyrkivän myös viivästyttämään EB:n vaateelle tulevan jako-osuuden maksamista kunnes takaisinsaantioikeudenkäynti olisi saatu ratkaisuun ja, EB:lle epäedullisen tuomion tapauksessa, takaisinmaksu pesälle olisi suoritettu. Tällä hetkellä mahdollista takaisinsaantikanteen todennäköisyyttä tai sen lopputulosta ei voida varmuudella arvioida.

Yhdysvaltain saneerausmenettelyjä käsittelevä tuomioistuin hyväksyi 24.8.2012 Yhdysvaltain aikaa EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc:in ja TerreStar Corporationin ja eräiden sen etuoikeutettujen osakkeenomistajien solmiman erinäisiä TerreStar Corporationin saneerausmenettelyssä nousseita osapuolten välisiä riitaisuuksia koskevan lopullisen sovintosopimuksen. Tehdyn sovinnon perusteella TerreStar Corporation maksoi Elektrobit Inc.:lle 28.8.2012, lopullisena korvauksena EB:n TerreStar Corporationin saneerausmenettelyssä esittämästä vaateista ja kaikkien mainittua saneerausmenettelyä koskevien EB:n ja muiden osapuolten välisten riitaisuuksien ratkaisuna 13,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Sovinto ei koskenut TerreStar Networksin Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaista purkamismenettelyä eikä sisältänyt tästä menettelystä mahdollisesti saatavaa jako-osuutta.  24.10.2012 Yhdysvaltain saneerausmenettelyjä käsittelevä tuomioistuin hyväksyi TerreStar Corporationin ja eräiden sen tytäryhtiöiden (poislukien TerreStar Networks Inc.) saneeraussuunnitelman, joka sisältää nimenomaisen määräyksen EB:n TerreStar Networksia kohtaan esittämiin vaateisiin liittyvien, EB:n ja muiden asianosaisten oikeuksien säilymisestä.

EB:n tämän hetkisen käsityksen mukaan ei ole syytä uskoa, että EB ei pystyisi aikanaan kotiuttamaan täysimääräisesti suhteellista jako-osuuttaan vakuudettomalle velalleen TerreStar Networksin saneerauspesästä. On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin luvun 11 mukaisista saneerausmenettelystä saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. Mikäli EB:n vakuudettoman velan jako-osuutta TerreStar Networksin saneerauspesästä ei saataisi perittyä lainkaan ja TerreStar Networksin pesänselvittäjä jättäisi takaisinsaantikanteen, jonka ratkaisuna EB joutuisi palauttamaan täysimääräisesti velkojan sopimattomaksi suosimiseksi väitetyt suoritukset, prosessiin liittyvät kulut alentaisivat kertaluonteisesti EB:n liiketulosta enimmillään noin 2 miljoonaa euroa.

EB:n saaman tiedon mukaan Yhdysvaltain veroviranomainen (Internal Revenue Service, IRS) on kiistänyt EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc:in TerreStar-yhtiöiden saatavien arvonalentumiskirjauksien perusteella vuoden 2010 liittovaltion tuloverotuksessa tekemän vähennyksen.  EB on valittanut Yhdysvaltain veroviranomaisen päätöksestä ensimmäiseen valitusasteeseen (IRS Office of Appeals), josta päätöstä odotetaan vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla.  Ensimmäisen valitusasteen päätöksestä on mahdollista valittaa Yhdysvaltain verovalituksia käsittelevään tuomioistuimeen (the United States Tax Court), jossa valituksen käsittely kestää tyypillisesti noin kaksi vuotta.

Mikäli asian käsittely etenisi Yhdysvaltain verovalituksia käsittelevään tuomioistuimeen ja oikeudenkäynnin lopputuloksena EB:n vuoden 2010 verotuksessa tekemää vähennystä ei hyväksyttäisi miltään osin, EB joutuisi maksamaan takaisin veronpalautuksen täysimääräisesti korkoineen. Pahimmillaan tästä aiheutuisi EB:lle veronpalautuksen takaisinmaksun, korkokulujen ja oikeudenkäyntikulujen seurauksena arviolta yhteensä noin 2,7 miljoonan Yhdysvaltain dollarin negatiivinen vaikutus kassavirtaan (2.1 miljoonaa euroa 25.4.2013 valuuttakurssin mukaan).  Valitusprosessin etenemisestä riippuen vaikutukset ajoittuisivat todennäköisesti valtaosin vuodelle 2016.  EB:n tämän hetkisen käsityksen mukaan ei ole syytä uskoa, että veroviranomaisen tekemä päätös vuoden 2010 verotuksesta jäisi voimaan valistusprosessissa. On mahdollista, että valitusprosessista myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. On myös mahdollista, että valitusprosessin kuluessa osapuolet päätyvät asiassa sovintoratkaisuun. 

Lisätietoja EB:tä koskevista riskeistä ja epävarmuuksista on yhtiön verkkosivuilla www.elektrobit.com. Lisäksi tietoa TerreStar Networks Inc.:in ja sen emoyhtiön TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä on esitetty 20. ja 25.10.2010, 20.11.2010, 30.12.2010, 17.2.2011, 18.11.2011, 21.6.2012, 3. ja 24. ja 28.8.2012 julkaisuissa pörssitiedotteissa sekä yhtiön julkaisemissa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteissa osoitteessa www.elektrobit.com .

TASE JA RAHOITUS

31.3.2013 taseen lukuja on verrattu 31.12.2012 taseeseen (miljoonaa euroa).

3/2013 12/2012
Oikaistu
Pitkäaikaiset varat 46,5 46,8
Lyhytaikaiset varat 104,0 77,6
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät   7,7
Varat yhteensä 150,5 132,2
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 77,3 53,7
Määräysvallattomien omistajien osuus   
Oma pääoma yhteensä 90,2 66,6
Pitkäaikaiset velat 12,1 7,9
Lyhytaikaiset velat 48,1 53,2
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat   4,5
Oma pääoma ja velat yhteensä 150,5 132,2

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella:

+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu   +2,3 miljoonaa euroa
+/- käyttöpääoman muutos  -1,1 miljoonaa euroa
- korot, verot ja saadut osingot   +0,0 miljoonaa euroa
= liiketoiminnan rahavirta  +1,3 miljoonaa euroa
- investointien rahavirta +27,8 miljoonaa euroa
- rahoituksen rahavirta    +0,2 miljoonaa euroa
= kassavarojen muutos   +29,3 miljoonaa euroa

Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 59,9 miljoonaa euroa, (63,0 miljoonaa euroa 31.12.2012 sisältäen myytävänä oleviksi luokiteltuja omaisuuseriä 4,5 miljoonaa euroa). Lyhytaikaisissa veloissa ei-korolliset ostovelat ja muut velat olivat 38,6 miljoonaa euroa, (44,7 miljoonaa euroa 31.12.2012 sisältäen myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyviä velkoja 4,3 miljoonaa euroa). Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 19,3 miljoonaa euroa (19,3 miljoonaa euroa 31.12.2012).

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 1,7 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 1,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden jatkuvien toimintojen kokonaispoistot olivat 2,2 miljoonaa euroa, sisältäen Automotive-liiketoimintasegmentissä yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 0,3 miljoonaa euroa.

Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasingvelat, oli katsauskauden päättyessä 18,8 miljoonaa euroa (18,3 miljoonaa euroa 31.12.2012). Tuloslaskelman jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:

korko- ja osinkotuotot sekä muut rahoitustuotot  0,1 miljoonaa euroa
korkokulut ja muut rahoituskulut -0,2 miljoonaa euroa
valuuttakurssivoitot ja tappiot  0,0 miljoonaa euroa

Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 63,1 prosenttia (55,0 prosenttia 31.12.2012). Omavaraisuusasteen paranemisen keskeisimpänä syynä oli Test Tools -tuoteliiketoiminnan kauppa, joka paransi ensimmäisen neljänneksen nettotulosta noin 23 miljoonalla eurolla.

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 43,6 miljoonaa euroa (14,3 miljoonaa euroa 31.12.2012). Kassavaroja kasvatti ennen kaikkea Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynti. EB:llä on Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä sitovat yhteensä 20 miljoonan euron luotto- ja rahoituslimiittisopimukset, jotka ovat voimassa 30.6.2014 saakka. Katsauskauden päättyessä näistä limiiteistä oli käytössä 12,0 miljoonaa euroa.

EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 7,0 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin emoyhtiössä ja sen tytäryhtiöissä työskenteli vuoden 2013 tammi-maaliskuussa keskimäärin 1577 henkilöä, ja lisäksi EB:n ja AUDIN yhteisesti omistamassa yrityksessä, e.solutions GmbH:ssa 271 henkilöä. Maaliskuun lopussa konsernin emoyhtiössä ja tytäryhtiöissä työskenteli 1556 työntekijää, ja 281 henkilöä e.solutions GmbH:ssa (1583 työntekijää emoyhtiössä ja tytäryhtiöissä vuoden 2012 lopussa, ja 233 henkilöä e.solutions GmbH:ssa). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä. 

LIPUTUSILMOITUKSET

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9 §:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

EB ilmoitti 4.4.2013 saaneensa päätökseen 19.2.2013 aloittamansa kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. Tehdyillä toimenpiteillä yhtiö arvioi saavuttavansa tavoittelemansa noin 2 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt Wireless-liiketoimintasegmentissä. Niiden vaikutus näkyy täysimääräisenä vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla. Toimenpiteistä aiheutui yhtiölle noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka rasittavat vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen liiketulosta. Kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden taustalla olivat liiketoiminnan muuttuneet tarpeet. Osana näitä toimenpiteitä EB vähensi Wireless-liiketoimintasegmentissä kansainvälisesti yhteensä 32 henkilöä, joista Suomessa 8 henkilöä. Tämän lisäksi EB keskitti joitakin Wireless-liiketoimintasegmentin toimintoja Suomeen ja siirsi sen toimintojen painopistettä Yhdysvalloissa länsirannikolta itärannikolle, missä useat viranomaisasiakkaat sijaitsevat.

EB:N JA AUDIN YHTEISESTI OMISTETUN YRITYKSEN KONSOLIDOINTITAVAN MUUTOS 1.1.2013 ALKAEN

EB on alkanut soveltaa vuoden 2013 alusta lähtien uusia IFRS10 ja IFRS11 -standardeja ja tulee konsolidoimaan Audi Electronics Venture GmbH:n (AEV) kanssa yhteisesti omistetun e.solutions GmbH:n suhteellista yhdistelytapaa käyttäen. Konsolidointitavan muutoksen seurauksena e.solutions GmbH:sta Elektrobit-konserniin yhdisteltävä liikevaihto, liiketulos ja taseen varat ja velat pienenevät aikaisemmasta 100 %:sta 51 %:iin. Suhteellisen yhdistelytavan mukaan konsernin liikevaihtoon sisällytetään myös 49 % muiden Elektrobit-konsernin yhtiöiden liikevaihdosta e.solutions GmbH:lle.

Vuonna 2012 Elektrobit-konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 185,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 2,5 miljoonaa euroa. Jos suhteellista yhdistelytapaa olisi sovellettu e.solutions GmbH:n osalta jo vuonna 2012, Elektrobit-konsernin liikevaihto olisi ollut 11,5 miljoonaa euroa pienempi ja liikevoitto 1,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin mitä käytetyn 100 % yhdistelytavan tuloksena edellä on esitetty. Vuonna 2012 e.solutions GmbH:n konsernin ulkopuolinen liikevaihto oli 34,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 taloudellisessa raportoinnissa EB esittää vuoden 2012 tuloslaskelman ja taseen vertailutiedot oikaistuina olettaen, että e.solutions GmbH:n yhdistely konserniin olisi tapahtunut suhteellista yhdistelytapaa käyttäen jo vuonna 2012.

Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Automotive GmbH omistaa e.solutions GmbH:sta 51 % ja AEV 49 %. Aiemmin ja perustamisestaan, vuodesta 2009, lähtien e.solutions GmbH on sisällytetty EB:n konsernitilinpäätökseen tytäryhtiönä ja sen liikevaihto ja liiketulos on yhdistelty täysimääräisenä Elektrobit-konsernin tilinpäätökseen.

1.1.2014 alkaen astuvat voimaan uudet IFRS10 "konsernitilinpäätös"- ja IFRS11 "yhteisjärjestelyt" -standardit, joita voidaan soveltaa jo 1.1.2013 alkaen. IFRS10 -standardi määrittää periaatteet, jotka koskevat konsernitilinpäätöksen esittämistä ja laatimista, kun yhteisöllä on määräysvalta yhdessä tai useammassa muussa yhteisössä. IFRS 11 -standardi määrittää taloudellista raportointia koskevat periaatteet yhteisöille, joilla on osuus yhteisessä määräysvallassa olevissa järjestelyissä.  Standardin mukaan yhteisjärjestelyt luokitellaan joko "yhteisyritykseksi" tai "yhteiseksi toiminnoksi".  e.solutions GmbH:n on todettu täyttävän "yhteisen toiminnon" määritelmät ja siten tulee soveltaa suhteellista yhdistelytapaa viimeistään uusien standardien voimaantulosta lähtien.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

11.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 16.4.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 23.4.2013.

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5). Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 11.4.2013 valinnut Seppo Laineen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella on talous- ja tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja), Seppo Laine ja Erkki Veikkolainen.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet, jotka toimivat myös muun konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen jäseninä, ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan tällaisen konserniyhtiön hallituksen kokouksiin seuraavasti: 1 000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIOT

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 26.3.2012 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 asti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 25 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 19,32 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 26.3.2012 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 asti.

Oulu 26.4.2013

Elektrobit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

EB, ELEKTROBIT OYJ
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT TAMMI-MAALISKUU 2013
(tilintarkastamaton)
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR) 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
3 kk 3 kk 12 kk
oikaistu oikaistu
Jatkuvat toiminnot
LIIKEVAIHTO 46,2 42,7 173,9
Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 0,4 2,4
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,1 -0,2 -0,2
Valmistus omaan käyttöön   0,0 0,5
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -2,3 -1,6 -7,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -28,9 -25,6 -101,1
Poistot -2,2 -1,6 -7,1
Liiketoiminnan muut kulut -13,2 -13,7 -60,2
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 0,7 0,5 1,1
Rahoituskulut (netto) -0,1 -0,4 -0,5
TULOS ENNEN VEROJA 0,6 0,2 0,6
Tuloverot -0,0 -0,1 0,5
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 0,6 0,1 1,1
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 23,6 0,1 1,2
KAUDEN TULOS 24,2 0,2 2,3
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi    
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -0,0 0,0 0,2
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,0 0,0 0,2
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 24,2 0,2 2,5
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 24,2 0,2 2,3
  Määräysvallattomille omistajille    
 
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 24,2 0,2 2,5
  Määräysvallattomille omistajille    
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,005 0,001 0,008
  Laimennettu 0,005 0,001 0,008
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,182 0,001 0,009
  Laimennettu 0,181 0,001 0,009
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,187 0,001 0,018
  Laimennettu 0,186 0,001 0,017
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 129 413 129 413 129 413
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu 130 325 130 228 130 238
KONSERNITASE (MEUR) 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
oikaistu oikaistu
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8,6 9,0 8,7
  Liikearvo 19,3 19,3 19,3
  Muut aineettomat hyödykkeet 17,4 17,1 17,8
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 1,0 0,1 0,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 46,5 45,6 46,8
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 0,5 2,0 0,4
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 59,9 60,6 63,0
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut
  rahoitusvarat
34,7 0,1 9,7
  Rahavarat 8,8 5,4 4,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä 104,0 68,2 77,6
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät    7,7
VARAT YHTEENSÄ 150,5 113,7 132,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,7 38,7 38,7
  Muuntoerot 0,6 0,5 0,6
  Kertyneet voittovarat 38,0 13,7 14,3
  Määräysvallattomien omistajien osuus    
Oma pääoma yhteensä 90,2 65,8 66,6
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,5 0,9 0,7
  Eläkevelvoitteet 2,0 1,3 1,4
  Varaukset 0,4 0,7 0,5
  Korolliset velat 9,2 3,7 5,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä 12,1 6,7 7,9
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 35,4 33,5 38,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
  rahoitusvelat
0,2   0,0
  Varaukset 2,9 0,7 2,2
  Lyhytaikaiset korolliset velat 9,6 7,1 12,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 48,1 41,2 53,2
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat    4,5
Velat yhteensä 60,2 47,9 65,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 150,5 113,7 132,2

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
3 kk 3 kk 12 kk
  oikaistu oikaistu
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 0,6 0,1 1,1
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 23,6 0,1 1,2
Suoriteperusteisten erien oikaisu -21,9 2,1 8,7
Käyttöpääoman muutokset -1,1 -3,9 -3,0
Maksetut korot liiketoiminnasta -0,2 -0,4 -0,9
Saadut korot liiketoiminnasta 0,3 0,0 0,1
Muut rahoituserät    0,0
Maksetut välittömät verot -0,1 -0,1 -0,3
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 1,3 -2,0 6,8
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Liiketoimintojen myynnit vähennettynä hankintahetken
rahavaroilla
29,2   
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -0,8 -0,4 -2,8
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,7 -2,0 -5,4
Investoinnit muihin sijoituksiin   
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,1 0,0 0,4
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti   0,0  
Luovutustulot muista sijoituksista    0,0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA 27,8 -2,5 -7,8
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Lainojen nostot 12,3 2,4 16,6
Lainojen takaisinmaksut -11,3 -1,0 -7,5
Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,8 -0,7 -2,9
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 0,2 0,7 6,1
RAHAVAROJEN MUUTOS 29,3 -3,8 5,1
Rahavarat tilikauden alussa 14,3 9,2 9,2
Rahavarat tilikauden lopussa 43,6 5,4 14,3


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)
 
A = Osakepääoma
B = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
C = Muuntoerot
D = Kertyneet voittovarat
E = Yhteensä
F = Määräysvallattomien omistajien osuus
G = Oma pääoma yhteensä

A B C D E F G
oikaistu
Oma pääoma 1.1.2012 12,9 38,7 0,4 13,4 65,5 0,0 65,5
Laaja tulos    
  Kauden tulos 0,2 0,2   0,2
  Muuntoerot 0,0 0,0   0,0
Kauden laaja tulos yhteensä 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2
Liiketoimet omistajien kanssa    
  Osakepalkitsemisen kustannus   0,2 0,2   0,2
Muut erät   -0,0 -0,0   -0,0
Oma pääoma 31.3.2012 12,9 38,7 0,5 13,7 65,8 0,0 65,8
Oma pääoma 31.12.2012 12,9 38,7 0,6 14,3 66,6 0,0 66,6
Laatimisperiaatteen muutos (IFRS 19) -0,6 -0,6 -0,6
Oma pääoma 1.1.2013 oikaistu 12,9 38,7 0,6 13,8 66,0 0,0 66,0
Laaja tulos    
  Kauden tulos 24,2 24,2   24,2
  Muuntoerot -0,0 -0,0   -0,0
Kauden laaja tulos yhteensä -0,0 24,2 24,2 0,0 24,2
Liiketoimet omistajien kanssa    
  Osakepalkitsemisen kustannus 0,0 0,0   0,0
Muut erät -0,0 -0,0 -0,0
Oma pääoma 31.3.2013 12,9 38,7 0,6 38,0 90,2 0,0 90,2

OSAVUOSIKATSAUKSEN  LIITETIEDOT

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet:

IFRS-standardimuutokset
IFRS 10 ja IFRS 11.

Vuoden 2013 alusta lähtien EB on alkanut soveltaa uusia konsolidointia koskevia IFRS10- ja IFRS11-standardeja, minkä seurauksena EB:n ja AUDIN yhteisesti omistamasta e.solutions GmbH:sta Elektrobit-konserniin yhdisteltävä liikevaihto ja liiketulos pienenevät aiempaan konsolidointitapaan verrattuna. Muutos ei vaikuta konsolidoituun nettotulokseen. Vertailukelpoisuuden vuoksi tässä osavuosikatsauksessa esitetyt vuoden 2012 vertailutiedot esitetään oikaistuina olettaen, että e.solutions GmbH:n yhdistely konserniin olisi tapahtunut yllä mainittujen uusien standardien mukaisesti jo vuonna 2012.

IAS 19 Työsuhde-etuudet.
EB on ottanut 1.1.2013 alkaen käyttöön uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin. Vaikutus vuoden 2013 avaavan taseen omaan pääomaan oli -0,6 miljoonaa euroa. Eläkevastuut kasvoivat 0,6 miljoonaa euroa.

Näillä uudistetuilla standardeilla on vaikutusta tähän osavuosikatsaukseen.

Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:
Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.

Lopetetut toiminnot:
EB:n luvut on jaettu IFRS5-standardin mukaisesti jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin. Tässä osavuosikatsauksessa Wireless-liiketoimintasegmentin 31.1.2013 myyty Test Tools -tuoteliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona.

Osingonmaksu:
11.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta.

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

TOIMINTASEGMENTIT 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
3 kk 3 kk 12 kk
  oikaistu oikaistu
Automotive
  Liikevaihto ulkoinen 30,5 26,4 110,5
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,0 0,0 0,1
  Liikevaihto yhteensä 30,5 26,4 110,6
  Liikevoitto (-tappio) 1,1 0,7 3,3
Wireless
  Liikevaihto ulkoinen 15,8 16,3 63,3
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,0 0,2 0,3
  Liikevaihto yhteensä 15,8 16,4 63,5
  Liikevoitto (-tappio) -0,4 -0,1 -2,2
MUUT ERÄT
Muut erät
  Liikevaihto ulkoinen 0,0 0,0 0,1
  Liikevoitto (-tappio) -0,0 -0,0 0,0
Eliminoinnit
  Liikevaihto toisille segmenteille -0,1 -0,2 -0,3
  Liikevoitto (-tappio) 0,0 0,0 0,0
Konserni yhteensä
  Liikevaihto ulkoinen 46,2 42,7 173,9
  Liikevoitto (-tappio) 0,7 0,5 1,1

Maantieteellisten alueiden liikevaihdot (MEUR)  1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
3 kk 3 kk 12 kk
  oikaistu oikaistu
Liikevaihto
  Eurooppa 38,1 33,7 136,7
  Amerikat 6,2 7,1 28,6
  Aasia 1,9 1,9 8,5
Liikevaihto yhteensä 46,2 42,7 173,9

Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
3 kk 3 kk 12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat
suoritukset yhteensä
0,3 0,3 1,3


TULOSLASKELMA
1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
NELJÄNNESVUOSILUVUT 2013 2012 2012 2012 2012
(MEUR) 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
oikaistu oikaistu oikaistu oikaistu
Jatkuvat toiminnot    
LIIKEVAIHTO 46,2 48,2 41,5 41,5 42,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 0,7 0,7 0,6 0,4
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varaston muutos 0,1 -0,1 0,1 0,1 -0,2
Valmistus omaan käyttöön 0,4 0,1 0,0 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -2,3 -2,1 -1,4 -2,3 -1,6
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -28,9 -27,1 -24,1 -24,3 -25,6
Poistot -2,2 -2,0 -1,7 -1,7 -1,6
Liiketoiminnan muut kulut -13,2 -18,5 -13,2 -14,8 -13,7
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 0,7 -0,5 2,0 -0,9 0,5
Rahoituskulut (netto) -0,1 -0,4 -0,2 0,4 -0,4
TULOS ENNEN VEROJA 0,6 -0,9 1,8 -0,5 0,2
Tuloverot -0,0 0,8 -0,1 -0,1 -0,1
KAUDEN TULOS JATKUVISTA
LIIKETOIMINNOISTA 0,6 -0,1 1,7 -0,6 0,1
Lopetetut toiminnot    
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 23,6 0,9 -0,1 0,3 0,1
KAUDEN TULOS 24,2 0,8 1,6 -0,3 0,2
Kauden muut laajan tuloksen erät -0,0 0,2 -0,0 -0,0 0,0
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 24,2 1,0 1,6 -0,3 0,2
Kauden tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 24,2 0,8 1,6 -0,3 0,2
  Määräysvallattomille omistajille    
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 24,2 1,0 1,6 -0,3 0,2
  Määräysvallattomille omistajille    
KONSERNITASE (MEUR) 31.3. 31.12. 30.9. 30.6. 31.3.
2013 2012 2012 2012 2012
oikaistu oikaistu oikaistu oikaistu
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuus-
  hyödykkeet 8,6 8,7 9,4 9,3 9,0
  Liikearvo 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3
  Muut aineettomat hyödykkeet 17,4 17,8 17,7 17,8 17,1
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 1,0 0,9 0,0 0,1 0,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 46,5 46,8 46,6 46,6 45,6
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 0,5 0,4 2,7 2,5 2,0
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 59,9 63,0 68,6 65,6 60,6
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
  kirjattavat muut rahoitusvarat 34,7 9,7 0,1 0,1
  Rahavarat 8,8 4,6 15,7 5,8 5,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä 104,0 77,6 87,0 73,9 68,2
Myytävänä oleviksi luokitellut    
pitkäaikaiset omaisuuserät 7,7    
VARAT YHTEENSÄ 150,5 132,2 133,6 120,5 113,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman
  rahasto 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7
  Muuntoerot 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5
  Kertyneet voittovarat 38,0 14,3 15,1 13,4 13,7
  Määräysvallattomien omistajien osuus    
Oma pääoma yhteensä 90,2 66,6 67,2 65,5 65,8
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,5 0,7 0,8 0,9 0,9
  Eläkevelvoitteet 2,0 1,4 1,3 1,3 1,3
  Varaukset 0,4 0,5 0,4 0,5 0,7
  Korolliset velat 9,2 5,4 10,8 4,9 3,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä 12,1 7,9 13,3 7,5 6,7
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 35,4 38,3 38,4 36,5 33,5
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
  kirjattavat rahoitusvelat
0,2 0,0 0,1
  Varaukset 2,9 2,2 1,7 1,4 0,7
  Lyhytaikaiset korolliset velat 9,6 12,7 13,0 9,4 7,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä 48,1 53,2 53,1 47,4 41,2
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin    
omaisuuseriin liittyvät velat 4,5    
Velat yhteensä 60,2 65,6 66,4 55,0 47,9
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 150,5 132,2 133,6 120,5 113,7

KONSERNIN 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
RAHAVIRTALASKELMA 2013 2012 2012 2012 2012
NELJÄNNESVUOSILUVUT   3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
  oikaistu oikaistu oikaistu oikaistu
     
  Liiketoiminnan nettorahavirta 1,3 7,0 2,2 -0,3 -2,0
  Investointien nettorahavirta 27,8 -2,2 -1,2 -2,0 -2,5
  Rahoituksen nettorahavirta 0,2 -6,1 8,9 2,6 0,7
  Rahavarojen muutos 29,3 -1,4 9,9 0,3 -3,8

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
TUNNUSLUVUT 3 kk 3 kk 12 kk
oikaistu oikaistu
TULOSLASKELMA (MEUR)
Liikevaihto 46,2 42,7 173,9
Liikevoitto (-tappio) 0,7 0,5 1,1
    Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta 1,5 1,2 0,6
Kauden tulos ennen veroja 0,6 0,2 0,6
    Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 1,4 0,4 0,3
Kauden tulos 0,6 0,1 1,1
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT
Korolliset nettovelat (MEUR) -24,8 5,4 4,0
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% -27,5 8,1 6,1
Omavaraisuusaste, % 63,1 61,2 55,0
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 1,7 3,6 12,2
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, emoyhtiö ja tytäryhtiöt 1577 1468 1528
Henkilöstön määrä kauden lopussa, emoyhtiö ja tytäryhtiöt 1556 1478 1583
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, yhteisyritykset 271 106 132
Henkilöstön määrä kauden lopussa, yhteisyritykset 281 106 233
OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
LUKUMÄÄRÄ  (1 000 kpl)
Kauden lopussa 129 413 129 413 129 413
Keskimäärin kauden aikana 129 413 129 413 129 413
Optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 130 325 130 228 130 238

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR)
1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
3 kk 3 kk 12 kk
oikaistu oikaistu
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,005 0,001 0,008
  Laimennettu 0,005 0,001 0,008
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,182 0,001 0,009
  Laimennettu 0,181 0,001 0,009
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,187 0,001 0,018
  Laimennettu 0,186 0,001 0,017
Oma pääoma *) / osake 0,70 0,51 0,51
  *) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma
     pääoma
    

PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
3 kk 3 kk 12 kk
Ylin kurssi 0,94 0,79 0,79
Alin kurssi 0,64 0,38 0,38
Keskikurssi 0,81 0,62 0,64
Päätöskurssi 0,80 0,68 0,65
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 103,5 88,0 84,1
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 4,8 3,0 6,9
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 5 910 4 898 10 750
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden
lukumäärästä, %
4,6 3,8 8,3

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
OMASTA VELASTA
Yrityskiinnitykset 18,0 11,4 18,1
Takaukset 21,3 23,4 17,7
Vuokravastuut
    Seuraavana vuonna erääntyvät 6,6 7,1 7,0
    Myöhemmin erääntyvät 15,6 17,3 16,2
Sopimusvastuut
    Seuraavana vuonna erääntyvät 1,0 2,1 1,3
    Myöhemmin erääntyvät 0,0   0,0
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu
ovat yhteismäärältään 15,2 5,8 14,5
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT 31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
(MEUR)
Termiinit
    Käypä arvo -0,2 -0,0 0,0
    Kohde-etuuden arvo 5,0 4,0 5,0
Ostetut valuuttaoptiot
  Käypä arvo 0,0 0,1 0,0
  Kohde-etuuden arvo 2,0 4,0 2,0
Myydyt valuuttaoptiot
  Käypä arvo -0,0 -0,0 -0,0
  Kohde-etuuden arvo 4,0 8,0 2,0