Ympäristö

Ympäristövastuun osa-alue kattaa Bittiumilla sekä tuotteiden suunnittelun ja kokoamisen että omiin toimitiloihin kohdistuvat ympäristönäkökulmat.

Ympäristö

Painopistealue #4

Ympäristövastuun osa-alue kattaa Bittiumilla sekä tuotteiden suunnittelun ja kokoamisen että omiin toimitiloihin kohdistuvat ympäristönäkökulmat. Ympäristötoimien keskiössä ovat oman toiminnan tehostaminen ja keskittyminen käyttämään sellaisia energialähteitä, joista aiheutuu vähemmän päästöjä. Merkittävä tekijä hiilijalanjäljen pienentämisessä on Bittiumin valmistamien tuotteiden käyttöiän ja kierrätettävyyden kehittäminen sekä resurssitehokkuuden parantaminen.

Bittiumin ympäristövastuuta ohjaavat yhtiön ympäristöpolitiikka, ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä koskeva lainsäädäntö sekä erilaiset kansainväliset periaatteet ja asiakasvaatimukset. Bittiumille ympäristövastuullinen toiminta tarkoittaa vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja resurssitehokkaiden ratkaisujen kehittämisestä. Bittiumin tuotteiden merkittävimmät haitalliset ympäristövaikutukset syntyvät elinkaaren viimeisessä vaiheessa eli kierrätyksessä.

Oman toimintansa ympäristövaikutusten vähentämisen lisäksi Bittium pyrkii myös aktiivisesti vähentämään koko arvoketjun ympäristövaikutuksia. Vuoden 2023 aikana Bittiumilla on jatkettu valmistautumista digitaalisen tuotepassin voimaan tuloon Bittiumin tuotteiden osalta. Bittiumin tuotteista on siten kerätty yhä laajenevassa määrin tietoja yhtiön tuotetiedonhallintajärjestelmään. Digitaalinen tuotepassi on osa Euroopan komission julkaisemaa uutta kiertotalouspakettia.

Lokakuussa 2023 tuli voimaan EU:n hiilirajamekanismi (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), jonka tarkoituksena on ehkäistä hiilivuotoa eli päästöjen ohjautumista EU:n ulkopuolelle. Mekanismia sovelletaan EU:n ulkopuolelta EU:hun tuotaviin niin sanottuihin CBAM-tavaroihin, kuten rauta-, teräs tai alumiinituotteisiin. Bittiumilla on joitakin tuotteita, joiden osalta Bittiumin tulee raportoida mekanismin raportointivaatimusten mukaisesti jo vuodelta 2023. 

Ympäristövastuun johtaminen Bittiumilla

Bittiumilla on sertifioitu ympäristöjärjestelmä, joka soveltaa tuoreinta ISO 14001 -standardin versiota. Ympäristöjohtamisjärjestelmän avulla Bittium parantaa ympäristövaikutustensa hallintaa ja ympäristötyön tasoa. Bittiumin ympäristötyön ja ympäristövastuun johtamisen keskiössä ovat seuraavat näkökulmat:

  • Ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä koskevien lakien ja määräysten muutosten seuranta ja noudattaminen. Sisältää myös energiatehokkaiden ratkaisujen hyödyntämisen kehitystyössä (ekologinen suunnittelu) ja toimitiloissa.
  • Ympäristövaikutusten minimointi tuotteiden tuotannossa, käytössä ja hävittämisessä. Näitä periaatteita tukee ekologiseen suunnitteluun liittyvien ohjeiden ja käytäntöjen kehittäminen.
  • Toimittajien ja yhteistyökumppaneiden rohkaiseminen ympäristöjohtamisjärjestelmien käyttöönottoon. Käytäntö tukee vaarallisten aineiden käyttöä rajoittavien periaatteiden toteuttamista.
  • Energiatehokkuuden kehittäminen jatkuvan parantamisen keinoin. Kaksi energiaviraston hyväksymää energia-arvioijaa tekee vuosittaiset kohdekatselmukset.

Bittium toimii vahvasti säännellyssä liiketoimintaympäristössä. Yhtiössä seurataan maailmanlaajuisesti konsernin toimintaan liittyviä tuotteiden ympäristövaatimuksia sekä niistä johdettuja maakohtaisia säädöksiä, joiden noudattamista edellytetään kaikilta toimittajilta. ROHS (I, II ja III) -direktiivien ja REACH (vaarallisten aineiden käyttö) -asetuksen sekä esimerkiksi WEEE (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys) -direktiivin vaatimuksia on huomioitu ja sovellettu suunnittelussa jo vuodesta 2002 lähtien.

Bittiumin tuotesuunnittelussa ja -kehityksessä sovelletaan ekosuunnitteluasetuksen kehyksen mukaisia sääntöjä. Tietoturvallinen Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelin täyttää vuonna 2023 voimaan tulleen asetuksen vaatimukset. Lisäksi Bittium huomioi lääketieteen teknologiatuotteidensa suunnittelussa lääkinnällisiä laitteita koskevan MDR-asetuksen (Medical Devices Regulation) vaatimukset.

Bittium tarjoaa halogeenittomia tuotteita aina kun halogeenikomponenteille löytyy toiminnallisia vaatimuksia täyttäviä vaihtoehtoja. Bittiumin halogeenivapautta koskeva ilmoitus vastaa IEC:n (International Electrochemical Commission) halogeenittoman materiaalin määritelmää IEC 61249-2-21.

Ympäristötavoitteet ja vastuullinen kehitys 2023

Bittium seuraa kolmea toiminnan ympäristövaikutuksia mittaavaa ympäristöindikaattoria, joita ovat hiilidioksidiekvivalentin (CO2ekg) kehitys, käytetyn energian (MWh) kehitys ja uusiutuvan energian prosentuaalinen osuus kokonaisenergiankäytöstä.

Ympäristövastuun mittarit
Yhtiö seuraa ympäristönsuojelun tasoa jatkuvasti. Seuraavat luvut on valittu olennaisiksi ympäristövastuun mittareiksi:

Ympäristövastuun mittarit

Yhtiö seuraa ympäristönsuojelun tasoa jatkuvasti. Seuraavat luvut on valittu olennaisiksi ympäristövastuun mittareiksi:

  • Matkustus (lentäminen ja tieliikenne)
  • Toimitilat (sähkönkulutus, lämmitys ja jätteet)

Vuoden 2023 aikana jätteen määrä säilyi samalla tasolla. Veden kulutus laski 8,4 prosenttia ja lämmityskulut laskivat 16,7 prosenttia edellisvuodesta. Sähkön kulutus sen sijaan nousi hieman, 2,6 prosenttia edellisvuodesta.

Matkustus nousi edellisestä vuodesta, koska raportointia laajennettiin ja laskelmiin mukaan otettiin junamatkat, joita ei edellisvuonna ollut.

 

 

 

Jätteen hyötykäyttöasteen pitäminen yli 95 prosentissa

Bittiumilla syntyvä jäte on pääasiassa pakkausjätettä. Jätteen määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia sitten vuoden 2018. Vaikka tuotantovolyymit ovat kasvaneet, aiempaa suurempi osa valmistetuista komponenteista ja osakokoonpanoista toimitetaan suoraan tehtaille, mikä vähentää Bittiumilla syntyvän jätteen määrää. Samoin pakkausmoduulien yksinkertaistaminen on vähentänyt jätteen määrää. Vaarallisten jätteiden määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisvuosiin verrattuna.

Jätteen syntymisen minimoinnin lisäksi Bittium pyrkii toimittamaan kaikki jätteet hyötykäyttöön. Tuotesuunnittelussa ja -kehityksessä edistetään kiertotalouden mukaista suunnittelua ja materiaalien kiertokulkua kumppanien kanssa kestäviä ratkaisuja innovoiden. Jätteiden kierrätys onkin Bittiumilla viety niin pitkälle kuin mahdollista, ja vuonna 2023 jätteen hyötykäyttöaste oli 99,9 %.

Omien toimitilojen energiatehokkuuden kehittäminen ja uusiutuvan energian määrän kasvattaminen

Bittiumin toimitilojen ja kiinteistöjen energian hiilijalanjälki muodostaa 67 % kokonaishiilijalanjäljestä. Energiatehokkuuden parantaminen on Bittiumin keskeisimpiä tavoitteita hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Paikalliselta energiayhtiöltä tuleva kaukolämpö ei vielä ole täysin hiilineutraalia, mutta tuotannossa hyödynnetään lähialueilta saatavia bio- ja kierrätyspolttoaineita. Ostettavan sähköenergian tuotantotavat jakautuvat sähköyhtiön ilmoituksen mukaan siten, että 38 % on uusiutuvaa, 24 % päästötöntä ja 38 % fossiilista alkuperää.

Uusiutuvien energialähteiden osuus Bittiumin lämpöenergiasta oli 42 % ja sähköenergiasta 36 %. Vuoden aikana parhaimmillaan 14 % Oulun toimitiloissa hyödynnettävästä sähköenergiasta saatiin aurinkoenergiasta (vuonna 2022: 13 %, 2021: 13 %, 2020: 13 %, 2019: 11,9 %).

Hiilijalanjäljen pienentäminen

Bittium laski kuudetta kertaa konsernin kokonaishiilijalanjäljen. Hiilijalanjälkilaskelmat perustuvat pääasiallisesti prosessitietoihin, jotka on saatu Bittiumin sekä yhteistyökumppanien (esimerkiksi tavarantoimittajien ja sähköyhtiön) tietokannoista. Laskelmaan on sisällytetty suorat päästöt sekä ostetun energian epäsuorat päästöt (Scope 2). Edellä mainitun lisäksi epäsuorista päästöistä raportoitiin kuluneen vuoden osalta liikematkustuksen ja sähköntuotannon epäsuorat päästöt. Hiilijalanjäljen mittaamisella Bittium seuraa erityisesti uusiutuviin energialähteisiin siirtymisen sekä ilmaston kannalta kestävämpien ratkaisujen vaikuttavuutta.

Hiilijalanjälkitavoitteemme vuodelle 2023 oli < 1 500 CO2e kg/henkilö. Kokonaishiilijalanjälkemme oli 620 tonnia CO2e, eli 1 049 kg CO2e/henkilö (2022: 707 tonnia CO2e, 1 119 kg/CO2e/henkilö, 2021: 719 tonnia CO2e, 1 096 kg CO2e/henkilö, 2020: 753 tonnia CO2e, 1 130 kg CO2e/henkilö).

Vuonna 2023 Bittium tarkasteli matkustuspolitiikkaa ja linjasi matkustamista päästövähennystavoitteen mukaisesti.  Matkustukseen liittyvää raportointia on laajennettu vuoden aikana eri liikennemuotoihin, ja tältä vuodelta raportoinnissa ovat mukana esimerkiksi junamatkat. Näin ollen matkustamiseen liittyvät päästöt eivät ole tältä ja edellisvuodelta suoraan vertailukelpoiset.

Asiakkaiden hiilijalanjäljen pienentämistä ja tuotteiden koko elinkaareen aikaisiin päästöihin vaikuttamista tukevat kestävää kehitystä edistävät teknologiat. Esimerkiksi Bittiumin etädiagnostiikan tarpeeseen vastaavat ratkaisut mahdollistavat päästövähennyksiä koko arvoketjussa, kun liikkumistarpeet hoidossa käymiseen vähenevät.

* Bittium hyödyntää hiilijalanjäljen laskennassa omistuksessaan olevien kiinteistöjen tarkkoja tietoja sekä saatavissa olevia tietoja kiinteistöistä, joissa Bittium on vuokralla. Tämä koskee esimerkiksi saatavissa olevia jätelukemien arvoja. Lisäksi Bittium huomioi esimerkiksi tilastokeskuksen julkaisemat kertoimet Suomen keskimääräisen kaukolämmöntuotannon CO2-päästöille, joista lasketaan kolmen viimeisen vuoden keskiarvo. Tästä syystä hiilijalanjäljen vertailuarvoissa voi vuositasolla olla vähäistä vaihtelua.

Kiertotalouden mukainen suunnittelu Bittiumin tuotesuunnittelun lähtökohtana

Bittiumin liiketoiminta keskittyy pääasiassa tuotteiden suunnitteluun, myyntiin ja markkinointiin valmistuskumppanien vastatessa tuotteiden kokoamisesta. Tuotteiden ympäristövaikutukset aiheutuvat tuotteen elinkaaren eri vaiheissa: raaka-aineiden hankinnassa, tuotteen valmistuksen aikana, kuljetuksissa, tuotteen käytön aikana tai sen käytöstä poistossa. Tuotesuunnittelulla ja suunnittelupäätöksillä voidaan kuitenkin vaikuttaa merkittävään osaan tuotteiden koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Ympäristönäkökulmien sisällyttäminen tuotesuunnitteluprosesseihin luo perustan Bittiumin kaikelle tuotesuunnittelulle ja
-kehitykselle.

Bittiumin lähestymistavassa tuotteiden materiaaleihin ja niiden käsittelyyn painottuu vakiintunut toimintamalli: enemmän vähemmällä. Ympäristötavoitteisiin päästään tuotteiden käyttöiän ja kierrätettävyyden maksimoinnin kautta, kuten vaikuttamalla tuotteiden valmistuksessa käytettävien materiaalien määrään. Ympäristövaikutuksia pystytään suunnittelupäätöksin pienentämään mm. vähentämällä raaka-aineiden kulutusta, pidentämällä elinkaaria, käyttämällä vähemmän haitallisia materiaaleja ja takaamalla tuotteen kierrätettävyys. Siirtymä kohti hiilineutraalia kiertotaloutta vaatii yhteistyötä ja innovointia. Vuoden 2023 aikana Bittium on käynyt toimitusketjussa olevien kumppaneiden kanssa keskusteluja hiilijalanjäljen laskentaan ja kierrätykseen liittyen. 

Bittiumin tuotteet suunnitellaan pitkäikäisiksi, korjattaviksi ja kierrätettäviksi. Esimerkiksi monille puolustusteollisuuden tuotteille täytyy taata toiminta- ja toimitusvarmuus sekä ylläpitopalvelu huolto- ja päivittämistöineen kymmeniksi vuosiksi. Materiaalikiertoa syntyy esimerkiksi tuotteen elinkaareen liittyvästä korjauksesta tai palautuksesta, jolloin tulee myös huomioida tuotteen tietoturvariskit. Bittium purkaa ja lajittelee käytöstä poistetun tuotteen osat ja kierrättää ne asianmukaisesti.

Sääntelyn ja materiaalien nopea kehitys vaatii Bittiumilta kykyä sopeuttaa tuotesuunnittelua toimintaympäristön edellyttämiin muutoksiin. Vaatimuksiin on Bittiumilla reagoitu muun muassa tuotteiden uusintasuunnittelulla; tuotteiden pitkä käyttöikä tarjoaa mahdollisuuden ympäristökestävien ratkaisujen rakentamiseksi ympäristönäkökohdiltaan vanhojen tuotemoduulien tilalle. Uutta ja vanhaa teknologiaa yhteen sovitettaessa vanhoja tuotealustoja kehitetään ympäristöystävällisempään suuntaan ja muotoilussa huomioidaan uusimman sääntelyn vaatimukset, pitkästä käyttöiästä joustamatta.

Ekosuunnittelu vauhdittaa kestävää tuotesuunnittelua

Vuoden 2022 alussa EU-alueella astui voimaan EU:n Ecodesign- eli ekosuunnitteludirektiivi, joka määrittelee energiaa käyttävien tuotteiden suunnittelun ja tuotekehityksen ekologiset vaatimukset. Direktiivillä edistetään kestävää kehitystä parantamalla energiatehokkuutta ja ympäristön suojelun tasoa sekä samalla energiahuoltovarmuutta. Direktiivin soveltamisala laajeni vuoden 2023 aikana huomioimaan myös ohjelmistotuotannon vaikutukset tuotteen ekologisen jalanjäljen elinkaariarviointiin. Bittiumin tuotteet täyttävät direktiivin vaatimukset.

Osana EU:n kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskevaa asetusehdotusta on myös digitaalinen tuotepassi, jonka avulla voidaan tulevaisuudessa kerätä tietoa arvoketjun eri vaiheista, kuten tuotteiden käytöstä, huollosta ja kierrätyksestä. Bittium on vuoden aikana dokumentoinut valtaosan tuotetiedoista vastaamaan digitaalisen tuotepassin vaatimuksia. Yhtiön tavoitteena on, että kaikki tuotteet ovat PLM (Product Lifecycle Management) -järjestelmässä vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana.

Olennaiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

  

Bittiumin ekologiseen tuotesuunnitteluun, kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyteen sekä energia- ja resurssitehokkuuteen liittyvät toimet edistävät etenkin kestävän kehityksen tavoitteita nro 8 (ihmisarvoista työtä ja talouskasvua) ja nro 12 (vastuullista kuluttamista). Kulutuksessa ja tuotannossa edistetään resurssitehokkuutta ympäristöstandardin mukaisilla toiminnoilla. Ekologinen suunnittelu on tuotekehityksen lähtökohta ja tärkeä osa Bittiumin vastuullisuustyötä. Erityistä huomiota kiinnitetään uusiutuvan energian hyödyntämiseen, hyötykäyttöasteeseen sekä jätteiden vähentämiseen toimipisteissä, ja tuloksista raportoidaan osana vastuullisuusraporttia.