Palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2018

(Päivitetty 10.4.2019) 

1. Johdanto

Bittium Oyj:n (jäljempänä 'Yhtiö') hallinto määräytyy Yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki) sekä Yhtiön hallinnointiohjeen pohjalta. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n valmistelemaa Hallinnointikoodia 2015. Hallinnointikoodi on nähtävillä Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Yhtiön johtoryhmä tukee Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä. Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa. Yhtiön kotipaikka on Oulu.

Osakkeenomistajien tiedonsaantia tukee selkeä ja ajantasainen kuvaus palkitsemisesta. Tämän toteuttamiseksi Yhtiö on laatinut palkka- ja palkkioselvityksen Hallinnointikoodin mukaisesti. Yhtiön hallinnointiohje sekä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä kultakin tilikaudelta ja palkka- ja palkkioselvitys ovat julkisesti nähtävillä näillä internetsivuilla.


Ajantasaiset tiedot toimitusjohtajan ja Yhtiön johtoryhmän osakeomistuksista ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa johdon omistukset.

2. Palkitseminen

Päätöksentekojärjestys

Yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Henkilön palkitsemisesta päättää yleensä hänet nimittänyt toimielin. Koska hallitus nimittää toimitusjohtajan, se päättää myös toimitusjohtajan palkitsemisesta. Lisäksi hallitus päättää toimitusjohtajalle irtisanomisen perusteella maksettavista korvauksista. Hallitus päättää Yhtiön ja konsernin kannustinjärjestelmän periaatteista ja rakenteesta toimitusjohtajan esittelystä. Hallituksen vuosikellon mukaisesti tarkastelu on ajoitettu lokakuulle. Johdon palkitsemisesta päätetään yksi yli yhden -periaatteella [1]. Toimitusjohtaja voi kuitenkin päättää suorien alaistensa palkankorotuksista hallituksen hyväksymän budjetin puitteissa

3. Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Lähtökohtaisesti Yhtiöön toimi- tai työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota [2]. Varsinainen yhtiökokous 10.4.2019 päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa kuukaudessa sekä
  • muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa kuukaudessa.

Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti:

  • Hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 500 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumistaan hallituksen valiokuntien kokouksista seuraavasti:

  • valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta.


50 % kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina, ja osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti.

Vuonna 2018 Yhtiön osakkeita hankittiin markkinoilta hallituksen jäsenille seuraavasti [3]: Erkki Veikkolainen 2 514 kpl, Petri Toljamo 1 437 kpl, Riitta Tiuraniemi 1 437 kpl, Juha Putkiranta 1 437 kpl, Seppo Mäkinen 1 437 kpl ja Tero Ojanperä 1 437 kpl. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2018, EUR 

Nimi Asema Palkkio/
Bittium Oyj:n
hallituksen
jäsenyydestä
Palkkio/
tarkastus-
valiokunta
Osake-
palkkiot
Kaikki
palkkiot
yhteensä
Kirsi Komi
(päättyi 11.4.2018)
Jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen 3 994,93 800,00   4 794,93
Juha Putkiranta Jäsen, tarkastusvaliokunnon puheenjohtaja 14 374,97 2 400,00  9 752,75 26 527,72
Seppo Mäkinen Jäsen 14 374,97   9 752,75 24 127,68
Staffan Simberg (päättyi 11.4.2018) Jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 3 994,97 1 200,00 9 738,36 5 194,97
Erkki Veikkolainen Hallituksen puheenjohtaja 25 156,20   17 062,22 42 218,42
Tero Ojanperä Jäsen 14 308,27   9 752,75 24 061,02
Riitta Tiuraniemi (alkaen 11.4.2018) Jäsen 10 380,00 1 600,00 9 752,75 21 732,75
Petri Toljamo (alkaen 11.4.2018) Jäsen 10 380,00   9 752,75 20 132,75
Yhteensä   96 964,27 6 000,00 65 825,97 168 790,24

 
 

Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita etuuksia tai osakeperusteisia oikeuksia eivätkä ole osallisina Yhtiön kannustinjärjestelmissä.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen mahdolliseen työ- tai toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön eivätkä kuulu palkitsemisjärjestelmän piiriin.

Hallituksen jäsenten osallistuminen osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään

Hallituksen jäsenille on maksettu palkkiota osakkeina yllä kuvatun mukaisesti. Hallituksen jäsenten osakeomistusta koskevat tiedot ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa täältä.

4. Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot

Hallitus määrittelee ja hyväksyy toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion. Palvelussuhteen ehdot on laadittu kirjallisen toimisopimuksen muotoon. Toimitusjohtaja Huttusen toimisopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa Yhtiön toimesta kahdentoista (12) ja toimitusjohtajan toimesta kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

Toimitusjohtajan eläketurva on lakisääteinen. Toimitusjohtajalle ei makseta lisäeläkettä. Toimitusjohtajan eläkelainsäädännön mukainen alhaisin eläkeikä on 65 vuotta 3 kuukautta.

Yhtiön toimitusjohtaja on osallistunut osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään, jonka yhteydessä hän on vastaanottanut 10 000 Yhtiön osaketta. Toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä on 60 prosenttia tulospalkkion määräytymisjakson kokonaispalkasta.

 
 

Toimitusjohtaja Huttuselle maksetut palkkiot vuonna 2018, EUR

Palkka Muut edut
Erityiserät Tulospalkkio
220 908,00 240,00    


Muun ylimmän johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet

Muun ylimmän johdon palkitseminen muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontoisetuineen (eli kokonaispalkasta) sekä tulospalkkiosta. Muun johdon tulospalkkion enimmäismäärä on 30 prosenttia tulospalkkion määräytymisjakson kokonaispalkasta. Toimitusjohtajan lisäksi myös muut johtoryhmän jäsenet ovat osallistuneet osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään ja vastaanottivat yhteensä 27 500 Bittium Oyj:n osaketta.

Muulle ylimmälle johdolle maksetut palkkiot vuonna 2018, EUR

Palkka Muut edut
Erityiserät Tulospalkkio
794 265,00 26 040,00 15 000,00  


Tulospalkkiojärjestelmä

Tulospalkkio maksetaan tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Vuonna 2018 järjestelmän mukainen ansaintajakso oli kalenterivuosi. Tavoitteet asetetaan joka ansaintajaksolle erikseen. Tavoitteista asettamisesta ja niiden toteutumisen arvioinnista päätetään yksi yli yhden -periaatteella. Nämä lyhyen tähtäimen palkkiot määräytyvät taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Vuonna 2018 taloudelliset tavoitteet ovat muodostuneet käyttökatteesta ja kassavirrasta. Lisäksi osa tavoitteista voi olla muita taloudellisia tai henkilökohtaisia tavoitteita. Henkilöille asetut tavoitteet vaihtelevat tehtävittäin.

Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät

Maksuton suunnattu osakeanti 2016

Yhtiön hallitus päätti 22.3.2016 yhtiökokouksen 15.4.2015 sille antaman valtuutuksen perusteella suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön ja sen tytäryhtiöiden palveluksessa olevien avainhenkilöiden palkitsemiseksi. Osakeannissa osakepalkkioon oikeutetuille avainhenkilöille annettiin vastikkeetta 37 500 yhtiön uutta osaketta. Osakepalkkio annettiin 8 hallituksen määrittämälle konsernin avainhenkilölle edellyttäen, että he ovat yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa osakepalkkion maksamishetkellä. Osakeannissa annettuihin osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoituksia 31.12.2018 saakka. Hallitus voi kuitenkin antaa luvan osakkeiden luovuttamiseen tai käyttämiseen aikaisemmin. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin ja kirjattiin osakkeiden saajien arvo-osuustileille 24.3.2016 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle 29.3.2016. Toimitusjohtaja vastaanotti 10 000 Bittium Oyj:n osaketta. Muut johtoryhmän jäsenet vastaanottivat yhteensä 27 500 Bittium Oyj:n osaketta.


[1] Yksi yli yhden -periaate tarkoittaa palkitsemista koskevan päätöksen hyväksyttämistä päätöksen tekevän henkilön esimiehellä.

[2] Vuonna 2018 yksikään hallituksen jäsen ei ollut työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön.

[3] Hankitut osakkeet kattavat koko hallituskauden 11.4.2018–10.4.2019.