Palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2019

(Päivitetty 15.6.2020) 

1. Johdanto

Bittium Oyj:n (jäljempänä “Yhtiö´) hallinto määräytyy Yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki) sekä Yhtiön hallinnointiohjeen pohjalta. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n valmistelemaa hallinnointikoodia 2020, joka tuli voimaan 1.1.2020. Lainsäädännön perusteella yhtiöiden on julkistettava uusi palkitsemisraportti ensimmäisen kerran tilikaudelta, joka alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen, eli käytännössä vuonna 2021. Tätä edeltäviltä tilikausilta annettavissa palkitsemisraporteissa voidaan noudattaa vanhaa, vuonna 2016 voimaan tulleen hallinnointikoodin mukaista ohjeistusta palkka- ja palkkioselvityksestä. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on tehty tämän vuonna 2016 voimaan tulleen hallinnointikoodin mukaisesti. Hallinnointikoodi on nähtävillä Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Yhtiön johtoryhmä tukee Yhtiön lakisääteisiä hallintoelimiä. Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa. Yhtiön kotipaikka on Oulu.

Osakkeenomistajien tiedonsaantia tukee selkeä ja ajantasainen kuvaus palkitsemisesta. Tämän toteuttamiseksi Yhtiö on laatinut palkka- ja palkkioselvityksen Hallinnointikoodin mukaisesti. Yhtiön hallinnointiohje sekä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä kultakin tilikaudelta ja palkka- ja palkkioselvitys ovat julkisesti nähtävillä näillä internetsivuilla.


Ajantasaiset tiedot toimitusjohtajan ja Yhtiön johtoryhmän osakeomistuksista ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa johdon omistukset.

2. Palkitseminen

Päätöksentekojärjestys

Yhtiökokous päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Henkilön palkitsemisesta päättää yleensä hänet nimittänyt toimielin. Koska hallitus nimittää toimitusjohtajan, se päättää myös toimitusjohtajan palkitsemisesta. Lisäksi hallitus päättää toimitusjohtajalle irtisanomisen perusteella maksettavista korvauksista. Hallitus päättää Yhtiön ja konsernin kannustinjärjestelmän periaatteista ja rakenteesta toimitusjohtajan esittelystä. Hallituksen vuosikellon mukaisesti tarkastelu on ajoitettu marraskuulle. Johdon palkitsemisesta päätetään yksi yli yhden -periaatteella [1] . Toimitusjohtaja voi kuitenkin päättää suorien alaistensa palkankorotuksista hallituksen hyväksymän budjetin puitteissa.

3. Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Lähtökohtaisesti Yhtiöön toimi- tai työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota [2].

Varsinainen yhtiökokous 15.6.2020 päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa kuukaudessa sekä
  • muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa kuukaudessa.

Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti:

  • Hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 500 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti:

  • valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta.


Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 50 % hallituksen jäsenten kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina tai osakeannilla tai erityisissä olosuhteissa, mikäli osakepalkkiota ei jostain syystä voida maksaa, rahana. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2019, EUR 

Nimi Asema Palkkio/
Bittium Oyj:n
hallituksen
jäsenyydestä
Palkkio/
tarkastus-
valiokunta
Osake-
palkkiot
Kaikki
palkkiot
yhteensä
Erkki Veikkolainen Hallituksen puheenjohtaja 42 612,78     42 612,78
Juha Putkiranta Jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 24 374,25 2 800,00    27 147,25
Seppo Mäkinen Jäsen 23 347,25     23 347,25
Pekka Kemppainen (alkaen 10.4.2019) Jäsen 20 570,00     20 570,00
Petri Toljamo Jäsen 23 847,25     23 847,25
Tero Ojanperä (päättyi 10.4.2019) Jäsen 3 867,25     3 867,25
Riitta Tiuraniemi (alkaen 11.4.2018) Jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen 24 347,25 3 200,00   27 547,25
Yhteensä   162 939,03 6 000,00  

168 939,03

 
 

Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet muita etuuksia eivätkä ole osallisina Yhtiön kannustinjärjestelmissä.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen mahdolliseen työ- tai toimisuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet

Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön eivätkä kuulu palkitsemisjärjestelmän piiriin.

Hallituksen jäsenten osallistuminen osakeperusteiseen palkitsemisjärjestelmään

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkiota osakkeina vuonna 2019. Hallituksen jäsenten osakeomistusta koskevat tiedot ovat julkisesti nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa täältä.

4. Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot

Hallitus määrittelee ja hyväksyy toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot mukaan lukien toimitusjohtajan palkkion. Palvelussuhteen ehdot on laadittu kirjallisen toimisopimuksen muotoon. Toimitusjohtaja Huttusen toimisopimus on toistaiseksi voimassaoleva ja voidaan irtisanoa Yhtiön toimesta kahdentoista (12) ja toimitusjohtajan toimesta kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

Toimitusjohtajan eläketurva on lakisääteinen. Toimitusjohtajalle ei makseta lisäeläkettä. Toimitusjohtajan  läkelainsäädännön mukainen alhaisin eläkeikä on tällä hetkellä 65 vuotta 3 kuukautta.

Toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä on 100 % tulospalkkion määräytymisjakson kokonaispalkasta.

 
 

Toimitusjohtaja Huttuselle maksetut palkkiot vuonna 2019, EUR

Palkka Muut edut
Erityiserät Tulospalkkio
221 508,00 240,00   112 252,20


Muun ylimmän johdon palkitsemisen keskeiset periaatteet

Muun ylimmän johdon palkitseminen muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontoisetuineen (eli kokonaispalkasta) sekä tulospalkkiosta. Muun johdon tulospalkkion enimmäismäärä on pääsääntöisesti 30–60 % tulospalkkion määräytymisjakson kokonaispalkasta.

Muulle ylimmälle johdolle maksetut palkkiot vuonna 2019, EUR

Palkka Muut edut
Erityiserät Tulospalkkio
867 729,95 27 417,38   202 802,00


Tulospalkkiojärjestelmä

Tulospalkkio maksetaan tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Vuonna 2019 järjestelmän mukainen ansaintajakso oli kalenterivuosi. Tavoitteet asetetaan joka ansaintajaksolle erikseen. Tavoitteista asettamisesta ja niiden toteutumisen arvioinnista päätetään yksi yli yhden -periaatteella. Nämä lyhyen tähtäimen palkkiot määräytyvät taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Vuonna 2019 taloudelliset tavoitteet ovat muodostuneet käyttökatteesta ja kassavirrasta. Lisäksi osa tavoitteista voi olla muita taloudellisia tai henkilökohtaisia tavoitteita. Henkilöille asetut tavoitteet vaihtelevat tehtävittäin.


[1] Yksi yli yhden -periaate tarkoittaa palkitsemista koskevan päätöksen hyväksyttämistä päätöksen tekevän henkilön esimiehellä.

[2] Vuonna 2019 yksikään hallituksen jäsen ei ollut työ- tai toimisuhteessa Yhtiöön.