Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2021

Print Print this release
22. Maaliskuuta 2021

Bittium peruu 11.2.2021 toimitetun yhtiökokouskutsun ja toimittaa uuden kutsun 14.4.2021 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen

P�rssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 22.3.2021 kello 20:00

Bittium peruu 11.2.2021 toimitetun yhti�kokouskutsun ja toimittaa uuden kutsun 14.4.2021 pidett�v��n varsinaiseen yhti�kokoukseen

Bittium Oyj tiedotti aiemmin t�n��n 22.3.2021 muutoksista, jotka koskevat yhti�n kolmen suurimman osakkeenomistajan varsinaiselle yhti�kokoukselle tekemi� ehdotuksia. Muuttuneiden ehdotusten takia yhti�n hallitus on p��tt�nyt perua 11.2.2021 toimittamansa yhti�kokouskutsun, ja toimittaa uuden kutsun 14.4.2021 klo 13:00 pidett�v��n varsinaiseen yhti�kokoukseen. Uusi yhti�kokouskutsu on julkaistu alla kokonaisuudessaan. Uusi yhti�kokouskutsu on sis�ll�lt��n p��asiassa sama kuin aikaisempi kutsu. Muutokset liittyv�t hallituksen j�senten lukum��r�� ja hallituksen kokoonpanoa koskeviin ehdotuksiin, vastaehdotusten tekemiselle asetettuun m��r�aikaan sek� ennakko��nestys- ja ilmoittautumisaikoihin. Lis�ksi kutsuun on tehty muutama tekninen muutos.

Bittium Oyj:n yhti�kokouskutsu

Bittium Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhti�kokoukseen, joka pidet��n keskiviikkona 14.4.2021 klo 13.00 yhti�n p��konttorissa osoitteessa Ritaharjuntie 1, 90590 Oulu. Covid-19-pandemian levi�misen rajoittamiseksi yhti�kokous j�rjestet��n siten, ett� osakkeenomistaja tai t�m�n asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Yhti�n osakkeenomistajat ja n�iden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja k�ytt�� osakkeenomistajan oikeuksia vain ��nest�m�ll� ennakkoon sek� tekem�ll� vastaehdotuksia ja esitt�m�ll� kysymyksi� ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille l�ytyv�t t�m�n kutsun osiosta C. "Ohjeita kokoukseen osallistuville".

Yhti�n hallitus on p��tt�nyt poikkeuksellisesta kokousmenettelyst� Suomen eduskunnan Covid-19-pandemian levi�misen rajoittamiseksi 15.9.2020 hyv�ksym�n v�liaikaisen lain (677/2020) nojalla. Yhti� on p��tt�nyt ryhty� v�liaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhti�kokous voidaan pit�� ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhti�n henkil�kunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

A. YHTI�KOKOUKSESSA K�SITELT�V�T ASIAT

 Yhti�kokouksessa k�sitell��n seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen j�rjest�ytyminen

Yhti�kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Manne Airaksinen. Mik�li Manne Airaksisella ei painavasta syyst� johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nime�� puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkil�n.

3. P�yt�kirjantarkastajan ja ��ntenlaskun valvojan valitseminen

P�yt�kirjantarkastajana ja ��ntenlaskun valvojana toimii OTM Matias Oikarinen. Mik�li Matias Oikarisella ei painavasta syyst� johtuen ole mahdollisuutta toimia p�yt�kirjantarkastajana ja ��ntenlaskun valvojana, hallitus nime�� p�yt�kirjantarkastajaksi ja ��ntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkil�n.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. L�sn� olevien toteaminen ja ��niluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat ��nest�neet ennakkoon ennakko��nestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhti�lain 5 luvun 6 ja 6 a �:n mukaan oikeus osallistua yhti�kokoukseen. ��niluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2020 tilinp��t�ksen ja konsernitilinp��t�ksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esitt�minen

Koska yhti�kokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhti�n 19.3.2021 julkistama vuosikertomus, joka sis�lt�� tilinp��t�ksen, konsernitilinp��t�ksen ja toimintakertomuksen sek� tilintarkastuskertomuksen, ja jotka ovat saatavilla yhti�n internetsivuilla osoitteessa https://vuosikertomus.bittium.com , katsotaan esitetyksi yhti�kokoukselle. Video yhti�n toimitusjohtajan katsauksesta on n�ht�viss� yhti�n internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com/yhtiokokous viimeist��n yhti�kokousp�iv�n aamuna kello 9.00.

 7. Tilinp��t�ksen ja konsernitilinp��t�ksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, ett� yhti�kokous vahvistaa tilinp��t�ksen ja konsernitilinp��t�ksen.

8. Taseen osoittaman voiton k�ytt�minen ja osingonjaosta p��tt�minen

Emoyhti�n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat noin 118 979 681,46 euroa, josta tilikauden voitto on noin 2 220 655,48 euroa. Hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ett� tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Koska hallitus on ehdottanut, ettei osinkoa jaettaisi, osakkeenomistajilla on oikeus vaatia osakeyhti�lain 13 luvun 7 �:n mukaista v�hemmist�osinkoa. V�hemmist�osinko on jaettava, jos vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on v�hint��n yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. V�hemmist�osingon m��r� on 1 110 327,74 euroa, mik� vastaa puolta tilikauden voitosta. V�hemmist�osinkoa vaativa osakkeenomistaja voi ennakko��nestyksess� ��nest�� v�hemmist�osingon puolesta, eik� erillist� vaatimusta tai vastaehdotusta tarvitse tehd�.

9. Vastuuvapaudesta p��tt�minen hallituksen j�senille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2020

10. Toimielinten palkitsemisraportin k�sittely

Koska yhti�kokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhti�n 19.3.2021 julkistama palkitsemisraportti 2020, jossa kuvataan yhti�n palkitsemispolitiikan toteutumista ja esitet��n tiedot yhti�n toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2020, katsotaan esitetyksi yhti�kokoukselle. Palkitsemisraportti on saatavilla yhti�n internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com/yhtiokokous . Yhti�kokouksen p��t�s palkitsemisraportin hyv�ksymisest� on neuvoa-antava.

11. Hallituksen j�senten palkkioista p��tt�minen

Kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat noin 12,92 prosenttia yhti�n osakkeista, ehdottavat yhti�kokoukselle, ett� valittaville hallituksen j�senille maksetaan seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess� p��ttyv�lt� toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa ja muille hallituksen j�senille kullekin 1 800 euroa. Hallituksen j�senet ovat lis�ksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen j�senet 500 euroa kokoukselta. Hallituksen j�senet ovat lis�ksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan j�senet 400 euroa kokoukselta.

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat yhti�kokoukselle, ett� 50 prosenttia hallituksen j�senten kuukausipalkkion kokonaism��r�st� maksetaan kerralla julkisessa kaupank�ynniss� muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina tai osakeannilla tai erityisiss� olosuhteissa, mik�li osakepalkkiota ei jostain syyst� voida maksaa, rahana. Osakkeet hankitaan yhti�n laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen j�sen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin h�nen j�senyytens� hallituksessa on p��ttynyt.

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, ett� hallituksen j�senten matkakulut korvataan yhti�n matkustuss��nn�n mukaisesti.

12. Hallituksen j�senten lukum��r�st� p��tt�minen

Kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat noin 12,92 prosenttia yhti�n osakkeista, ehdottavat yhti�kokoukselle, ett� yhti�n hallituksen j�senten lukum��r�ksi vahvistetaan viisi (5).

13. Hallituksen j�senten valitseminen

Kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat noin 12,92 prosenttia yhti�n osakkeista, ehdottavat yhti�kokoukselle, ett� toimikaudeksi, joka p��ttyy vaalia seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess�, valitaan uudelleen hallituksen j�seniksi Erkki Veikkolainen, Riitta Tiuraniemi, Veli-Pekka Paloranta ja Pekka Kemppainen ja valitaan uudeksi hallituksen j�seneksi Petri Toljamo. Hallitukseen ehdolla olevat henkil�t ja arvio heid�n riippumattomuudestaan on esitetty yhti�n internet-sivuilla www.bittium.com. Petri Toljamon ansioluettelo on t�m�n kutsun liitteen�. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen nykyiset j�senet Juha Putkiranta ja Seppo M�kinen ovat ilmoittaneet yll� mainituille kolmelle suurimmalle osakkeenomistajalle, ett� he eiv�t ole en�� k�ytett�viss� hallituksen j�seneksi.

14. Tilintarkastajan palkkiosta p��tt�minen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen, ett� valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen, ett� toimikaudeksi, joka p��ttyy vaalia seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess�, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteis� Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, ett� p��vastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Jari Karppinen.

16. Hallituksen valtuuttaminen p��tt�m��n omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ett� hallitus valtuutetaan p��tt�m��n yhti�n omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukum��r� voi olla yhteens� enint��n 3 500 000 osaketta, mik� vastaa noin 9,81 prosenttia yhti�n kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla p��omalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintap�iv�n� julkisessa kaupank�ynniss� muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus p��tt�� siit�, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan k�ytt�� muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhti�kokouksen 15.6.2020 antaman valtuutuksen p��tt�� omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

17. Hallituksen valtuuttaminen p��tt�m��n osakeannista sek� osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhti�kokoukselle, ett� hallitus valtuutetaan p��tt�m��n osakeannista sek� osakeyhti�lain 10 luvun 1 �:ss� tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukum��r� voi olla yhteens� enint��n 3 500 000 osaketta, mik� vastaa noin 9,81 prosenttia yhti�n kaikista osakkeista.

Hallitus p��tt�� kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sek� uusien osakkeiden antamista ett� omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkint�etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhti�kokouksen 15.6.2020 antaman valtuutuksen p��tt�� osakeannista sek� osakeyhti�lain 10 luvun 1 �:ss� tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.

18. P��t�ksentekoj�rjestys

19. Kokouksen p��tt�minen

B. YHTI�KOKOUSASIAKIRJAT

Edell� mainitut yhti�kokouksen asialistalla olevat p��t�sehdotukset, t�m� yhti�kokouskutsu, palkitsemisraportti sek� Bittium Oyj:n vuosikertomus, joka sis�lt�� yhti�n tilinp��t�ksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ovat saatavilla yhti�n internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com/yhtiokokous . Yhti�kokouksen p�yt�kirja on n�ht�vill� edell� mainituilla internetsivuilla viimeist��n 28.4.2021 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

Covid-19 pandemian levi�misen rajoittamiseksi yhti�kokous j�rjestet��n siten, ett� osakkeenomistaja tai t�m�n asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistaja tai t�m�n asiamies ei voi osallistua kokoukseen my�sk��n reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden v�lityksell�. Osakkeenomistajat ja n�iden asiamiehet saavat osallistua yhti�kokoukseen ja k�ytt�� siell� oikeuksiaan vain ��nest�m�ll� ennakkoon sek� tekem�ll� vastaehdotuksia ja esitt�m�ll� kysymyksi� ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhti�kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhti�kokouksen t�sm�ytysp�iv�n� keskiviikkona 31.3.2021 rekister�ity Euroclear Finland Oy:n pit�m��n yhti�n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty h�nen henkil�kohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekister�ity yhti�n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja ei voi osallistua yhti�kokoukseen muuten kuin ��nest�m�ll� ennakkoon j�ljemp�n� kuvatulla tavalla sek� tekem�ll� vastaehdotuksia ja esitt�m�ll� kysymyksi� ennakkoon.

2. Ilmoittautuminen ja ��nest�minen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakko��nestys alkavat 26.3.2021 klo 10.00, kun m��r�aika ��nestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on p��ttynyt. Yhti�n osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhti�kokoukseen ��nest�m�ll� ennakkoon, tulee ilmoittautua yhti�kokoukseen ja ��nest�� ennakkoon viimeist��n 7.4.2021 klo 16.00, mihin menness� ilmoittautumisen ja ��nten on oltava perill�.

Ilmoittautumisen yhteydess� tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkil�tunnus, osoite ja puhelinnumero sek� mahdollisen asiamiehen nimi ja henkil�tunnus. Osakkeenomistajien Bittium Oyj:lle ja Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkil�tietoja k�ytet��n vain yhti�kokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekister�intien k�sittelyn yhteydess�.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja ��nest�� ennakkoon tiettyjen yhti�kokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 26.3.2021 klo 10.00 – 7.4.2021 klo 16.00 v�lisen� aikana seuraavilla tavoilla:

a) Internetsivujen kautta: www.bittium.com/yhtiokokous

S�hk�iseen ennakko��nest�miseen tarvitaan osakkeenomistajan henkil�- tai Y-tunnus ja arvo-osuustilin numero. Kun henkil�omistaja kirjautuu yhti�n verkkosivujen kautta Euroclear Finland Oy:n palveluun, h�net ohjataan vahvaan s�hk�iseen tunnistamiseen. Yhteis�omistajien osalta vahvaa s�hk�ist� tunnistamista ei vaadita. Vahva s�hk�inen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse tai s�hk�postin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhti�n internetsivuilla saatavilla olevan ennakko��nestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhti�kokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai s�hk�postitse osoitteeseen [email protected]. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhti�kokoukseen toimittamalla postitse tai s�hk�postitse ennakko��net Euroclear Finland Oy:lle, ��nten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakko��nestyksen p��ttymist� katsotaan ilmoittautumiseksi yhti�kokoukseen, mik�li samalla toimitetaan edell� mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

��nestyst� koskevat ohjeet ovat saatavilla yhti�n internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com/yhtiokokous. Lis�tietoja annetaan puhelimitse numerosta 040 344 3322 maanantaista perjantaihin klo 9.00–15.00 (pois lukien pitk�perjantai ja toinen p��si�isp�iv�).

3. Asiamiehen k�ytt�minen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhti�kokoukseen ja k�ytt�� oikeuksiaan asiamiehen v�lityksell�. My�s osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain ��nest�m�ll� osakkeenomistajan puolesta ennakkoon edell� kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitett�v� p�iv�tty valtakirja, tai h�nen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mik�li osakkeenomistaja osallistuu yhti�kokoukseen usean asiamiehen v�lityksell�, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileill� olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydess� ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydet��n toimittamaan postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhti�kokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai s�hk�postitse osoitteeseen [email protected] ennen ilmoittautumisajan p��ttymist�, mihin menness� valtakirjojen on oltava perill�.

4. Hallintarekister�idyn osakkeen omistaja

Hallintarekister�ityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhti�kokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella h�nell� olisi oikeus olla merkittyn� Euroclear Finland Oy:n pit�m��n yhti�n osakasluetteloon yhti�kokouksen t�sm�ytysp�iv�n� keskiviikkona 31.3.2021. Osallistuminen edellytt�� lis�ksi, ett� osakkeenomistaja on n�iden osakkeiden nojalla tilap�isesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pit�m��n osakasluetteloon viimeist��n perjantaina 9.4.2021 klo 10.00 menness�. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta t�m� katsotaan ilmoittautumiseksi yhti�kokoukseen.

Hallintarekister�idyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyyt�m��n hyviss� ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekister�itymist� yhti�n tilap�iseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhti�kokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteis�n tulee ilmoittaa hallintarekister�idyn osakkeen omistaja merkitt�v�ksi tilap�isesti yhti�n osakasluetteloon viimeist��n edell� mainittuun ajankohtaan menness�. Lis�ksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteis�n tulee huolehtia ennakkoon ��nest�misest� hallintarekister�idyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekister�ityj� osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

5. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on v�hint��n yksi sadasosa yhti�n kaikista osakkeista, on oikeus tehd� ��nestykseen otettava vastaehdotus yhti�kokouksen asialistalla oleviin p��t�sehdotuksiin. T�llaiset vastaehdotukset on toimitettava yhti�lle s�hk�postilla osoitteeseen [email protected] viimeist��n 25.3.2021 klo 18.00. Vastaehdotuksen tekev�n osakkeenomistajan on esitett�v� vastaehdotuksen toimittamisen yhteydess� riitt�v� selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan k�sitelt�v�ksi yhti�kokouksessa sill� edellytyksell�, ett� osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhti�kokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhti�kokouksen t�sm�ytysp�iv�n� v�hint��n yhden sadasosan yhti�n kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta k�sitelt�v�ksi yhti�kokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut ��net j��v�t ottamatta huomioon. Yhti� julkaisee mahdolliset ��nestykseen otettavat vastaehdotukset yhti�n internetsivuilla www.bittium.com/yhtiokokous viimeist��n 26.3.2021.

Osakkeenomistaja voi esitt�� osakeyhti�lain 5 luvun 25 �:ss� tarkoitettuja kysymyksi� kokouksessa k�sitelt�vist� asioista 29.3.2021 klo 16.00 asti s�hk�postitse osoitteeseen [email protected]. T�llaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhti�n johdon vastaukset niihin sek� mahdolliset muut kuin ��nestykseen otetut vastaehdotukset ovat n�ht�v�n� yhti�n internetsivuilla www.bittium.com/yhtiokokous viimeist��n 1.4.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksen� on, ett� osakkeenomistaja esitt�� riitt�v�n selvityksen osakeomistuksestaan. Peruutetun yhti�kokouskutsun nojalla tulleet kysymykset katsotaan asianmukaisesti toimitetuiksi, ellei kysymyksen esitt�j� muuta ilmoita.

Osakeyhti�laissa ja arvopaperimarkkinalaissa s��detyt yhti�kokousta koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.bittium.com/yhtiokokous .

Bittium Oyj:ss� on kokouskutsun p�iv�n� 22.3.2021 yhteens� 35 693 166 osaketta ja ��nt�. Kokouskutsun p�iv�n� yhti�ll� ei ole hallussaan omia osakkeita.

Osakkeenomistuksessa yhti�kokouksen t�sm�ytysp�iv�n j�lkeen tapahtuneet muutokset eiv�t vaikuta oikeuteen osallistua yhti�kokoukseen eiv�tk� osakkeenomistajan ��nim��r��n.

 

Oulussa, 22.3.2021
Bittium Oyj
Hallitus

Lis�tietoja:

Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Bittium Oyj
Puh. 040 344 5258

 

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusv�lineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestint�- ja liitett�vyysratkaisujen kehitt�miseen k�ytt�en uusimpia teknologioita ja 35 vuoden aikana kertynytt� syv�llist� radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sek� korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen my�s terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, ty�terveyden ja urheilul��ketieteen osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2020 liikevaihto oli 78,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingiss�. www.bittium.com

Tiedostot
Release (wkr0006.pdf)
Petri Toljamo CV FIN (Petri Toljamo_CV_FIN.pdf)