Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2020

Print Print this release
30. Huhtikuuta 2020

Bittium Oyj liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2020

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 30.4.2020 klo 08.00

Bittium Oyj liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2020

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Yhteenveto tammi-maaliskuu 2020

  • Liikevaihto kasvoi 83,8 prosenttia edellisvuodesta 17,3 miljoonaan euroon (9,4 miljoonaa euroa).
  • Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta kasvoi 67,4 prosenttiin ja oli 11,7 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) ja palvelupohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 32,6 prosenttia eli 5,6 miljoonaa euroa (7,5 miljoonaa euroa).
  • Käyttökate oli 2,7 miljoonaa euroa (-2,1 miljoonaa euroa).
  • Liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (-3,5 miljoonaa euroa).

Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttunen

Vuosi 2020 alkoi Bittiumilla suunnitelmien mukaan vahvasti. Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 83,8 prosenttia ja oli 17,3 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikutti tuotemyynnin kasvu. Tuotemyynti koostui taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitettujen järjestelmien ja tuotteiden, tietoturvallisten Bittium Tough Mobile™ -älypuhelimien sekä sydämen sähköistä toimintaa mittaavien Bittium Faros™ -tuotteiden myynnistä.

Tuotekehityspalvelujen myynti aleni 25 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Tuotekehityspalvelujen myynnin alenemiseen vaikuttivat edelleen yhtiön omat merkittävät tuotekehitysprojektit, jotka kiinnittivät osaajia omien tuotteidemme tuotekehitykseen.

Maailmanlaajuinen uusi koronavirus (SARS-CoV-2) -pandemia vaikuttaa globaaliin talouteen heikentäen näkyvyyttä markkinatilanteeseen. Bittiumin liiketoiminnan myyntisyklit ovat luonteeltaan pitkiä eivätkä pandemian vaikutukset ole toistaiseksi vaikuttaneet huomattavasti yhtiön liiketoimintaan. Näkymät kuluvan vuoden loppua kohden pitävät kuitenkin sisällään merkittäviä epävarmuuksia. Pandemiasta seuranneista poikkeusoloista johtuen tilauskannan rakentaminen on haastavaa, mikä voi pitkällä ajanjaksolla vaikuttaa uusien asiakkaiden saamiseen ja uusien kauppojen syntyyn.

Puolustus- ja viranomaismarkkinoilla tuotteiden ja järjestelmien testaus ja pilotointi ovat tyypillisiä vaiheita ennen suurempien kokonaisuuksien tilauksia. Nämä vaiheet vaativat yleensä fyysistä läsnäoloa, jotta tuotteet ja järjestelmät saadaan mukautettua ja integroitua asiakkaiden omiin järjestelmiin. Tällä hetkellä vallitsevissa olosuhteissa näitä testausvaiheita ei päästä aloittamaan, mikä voi siirtää joidenkin tilausten toteutumista suunnitellusta aikataulusta. Lisäksi asiakkaiden vastaanottotarkistukset ovat matkustuskieltojen takia vaarassa siirtyä, mikä voi vaikuttaa tuotteiden loppuhyväksyntöihin ja siten tuotetoimitusten siirtymiseen. Pandemia vaikuttaa myös jonkin verran erilaisten tuotteissa käytettyjen komponenttien saatavuuteen, mikä voi myös vaikuttaa yhtiön kykyyn toimittaa tuotteita asiakkailleen.

Huolimatta poikkeusoloista yhteistyö Suomen Puolustusvoimien kanssa on jatkunut vahvana vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja pääsimme aloittamaan uusien Bittium Tough SDR™ -käsiradioiden volyymitoimitukset. Tuotteiden kehitys on kestänyt hieman arvioita pidempään, sillä ne ovat laajan taajuusalueensa takia ainutlaatuisia maailmassa ja suunniteltu toimimaan äärimmäisissä olosuhteissa. Saimme alkuvuonna myös useita tilauksia muista taktisen viestintäjärjestelmään tuotteista Puolustusvoimilta.

Bittium Faros™ -EKG-mittalaitteiden kysyntä jatkui tasaisena. Aivojen sähköistä toimintaa mittaavan Bittium BrainStatuksen lääketieteenhyväksynnät on loppusuoralla. Yhteistyö johtavan yhdysvaltalaisen etämonitorointipalveluita tarjoavan yrityksen Preventicen kanssa jatkui suunnitelmien mukaisesti Yhdysvaltain EKG-markkinoilla.  Bittiumin lääketieteen teknologiatuotteet ovat suunniteltu biosignaalien mittaamiseen ja monitorointiin etänä, jolloin ihmiskontaktien määrä on hyvin vähäistä. Siten ne soveltuvat erinomaisesti käytettäviksi myös tällä hetkellä vallitsevan koronaviruspandemian aikana. Toisaalta pandemia on vähentänyt ei-kiireettömien potilaiden hakeutumista hoitoon ja tutkimuksiin. Lisäksi useat sairaalat ja hoitolaitokset ovat siirtäneet ei-kriittisten tutkimusten tekemistä ja sen sijaan keskittyneet pandemiapotilaiden hoitoon ja viruksen leviämisen ehkäisemistä tukeviin toimenpiteisiin. Lyhyellä aikavälillä näillä toimenpiteillä voi olla hidastava vaikutus Bittiumin medical-tuotteiden myyntiin. Uskomme kuitenkin, että pidemmällä aikavälillä pandemia vauhdittaa etäpalveluiden käyttöönottoa sairaaloissa ja hoitolaitoksissa ja siten luo positiivista kehitystä etämonitorointituotteiden ja -palveluiden kysyntään.

Erityisesti palveluliiketoiminnassa mahdolliset oman henkilöstön sairastumiset voivat vaikuttaa Bittiumin liiketoimintaan. Bittium aloittikin toimenpiteitä henkilöstön terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi sekä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi heti maaliskuussa koronaviruspandemian saavuttaessa Euroopan.  Matkustamista rajoitettiin voimakkaasti ja suuri osa henkilöstöstä siirtyi nopeasti etätyömalliin. Erittäin korkeiden tietoturvavaatimusten takia osa työtehtävistä pitää hoitaa Bittiumin tiloissa, joten toimenpiteitä henkilöstön turvallisuuden takaamiseksi vahvistettiin myös yhtiön toimipisteissä. Tähän mennessä pandemia ei ole vaikuttanut työntekijöidemme terveyteen ja työt ovat jatkuneet pääosin suunnitelmien mukaisesti.

Jatkoimme liitettävyysratkaisujen toimittamista asiakkaillemme ja tavoitteenamme on edelleen kasvattaa tuotekehityspalveluprojektien määrää ja laajentaa asiakaspohjaa. Uutena tuotekehityspalveluiden sovellusalueena liityimme vuoden alussa autoteollisuudelle käyttöliittymien kehitystyökaluja tarjoavan Rightwaren Kanzi-kumppanuusohjelmaan ja esittelimme asiakkaille omaa Android Automotive -alustalla toteutettua OEM sovellushallintaa ja tietoturvaratkaisuja. Bittium tuo autoteollisuuteen syvää Android-järjestelmäkokemusta laitetasolta ohjelmistokehitykseen. Autoteollisuuden lisäksi vahvoja kehitysalueita telecom-sektorin lisäksi ovat lääketieteen teknologia ja valmistava teollisuus.

Tietoturvallisten Bittium Tough Mobile™ -älypuhelimien kysyntä on alkuvuonna säilynyt tasaisena. Olemme saaneet uusia asiakkaita ja useita pilotointihankkeita on käynnistynyt. Pilotointivaiheet ovat tyypillisesti pitkäkestoisia johtuen integrointityön monista vaiheista. Tämän hetken poikkeusolot vaikuttavat hankkeiden etenemiseen, mikä voi hidastaa suurempien kauppojen toteutumista.

Meksikon valtion kanssa on käyty aktiivisia neuvotteluja Mexsat-puhelimien tuotetoimituksista järjestelmän laajemman käyttöönoton mahdollistamiseksi, mutta toistaiseksi vallitsevat poikkeusolot ovat hidastaneet projektien etenemistä. Vielä ei ole tietoa siitä, miten koronaviruspandemia vaikuttaa Meksikon valtion budjettiin.

Tavoitteenamme on olla merkittävä kansainvälinen turvallisten ja luotettavien viestintä- ja liitettävyysratkaisujen toimittaja erityisesti puolustus- ja viranomaismarkkinoille sekä erityisesti sairaalan ulkopuolella tapahtuvan biosignaalien mittaamisen ja analytiikan ratkaisuissa. Vuoden ensimmäinen neljännes toteutui suunnitelmiemme mukaan ja uskomme, että koronaviruspandemian vaikutukset ovat väliaikaisia ja että pitkällä aikavälillä yhtiöllä on erinomaiset mahdollisuudet kansainväliseen kasvuun.

Vuoden 2020 näkymät

Maailmanlaajuinen uusi koronaviruspandemia (SARS-CoV-2) vaikuttaa merkittävästi globaaliin talouteen ja markkinatilanteeseen. Markkinoilla vallitseva epävarmuus aiheuttaa heikon näkyvyyden markkinatilanteeseen.

Huolimatta pandemian aiheuttamista yleisistä liiketoiminnan kehittymisen viivästymisistä ja riskien ja epävarmuuksien merkittävästä kasvusta, pandemian vaikutukset Bittiumin liiketoimintaan eivät ole vielä olleet merkittäviä. Tilanteen pitkittyminen voi vaikuttaa negatiivisesti Bittiumin taloudelliseen kehitykseen, jonka arviointi on tällä hetkellä vaikeaa.

Tämän hetken tiedon perusteella yhtiö ei näe aihetta muuttaa aiemmin vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä julkaistua taloudellista ohjausta. Yhtiö seuraa markkinatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja mikäli näkymät heikkenevät, yhtiö voi joutua arvioimaan tilannetta uudelleen.

Bittium arvioi vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (75,2 miljoonaa euroa) ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna (liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa). Vuoden 2020 liikevoiton tasoa rasittavat panostukset kansainväliseen kasvuun sekä poistot tuotekehitysaktivoinneista.

Riskit ja epävarmuustekijät

Bittium on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Koronaviruspandemia on aiheuttanut nopeita muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiön johto on pyrkinyt aktiivisesti seuraamaan ja ennakoimaan pandemian kehittymistä sekä ryhtynyt pandemian vaikutusten ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimenpiteisiin. Tilanteen kestoa ja sen vaikutuksia liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen on mahdotonta arvioida.

Lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu laajemmin hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2019. Lisätietoja Bittiumia koskevista riskeistä ja epävarmuuksista on yhtiön verkkosivuilla www.bittium.com .

Tunnusluvut

KONSERNI (MEUR) 1-3/2020 1-3/2019
3 kk 3 kk
LIIKEVAIHTO 17,3 9,4
Liikevaihdon muutos-% 83,8 % -4,5 %
KÄYTTÖKATE 2,7 -2,1
Käyttökate % liikevaihdosta 15,9 % -22,6 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 0,2 -3,5
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 0,9 % -37,6 %
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA -0,2 -3,5
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) -0,005 -0,099
TUOTEKEHITYSKULUT 6,1 6,1
TUOTEKEHITYSKULUT % LIIKEVAIHDOSTA 35,2 % 65,3 %
AKTIVOIDUT TUOTEKEHITYSKULUT 3,7 4,2
LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA 1,2 -5,7
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA -4,5 -4,6
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA -0,4 -0,4
KASSAVAROJEN MUUTOS -3,7 -10,7
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 31,5 20,2
NETTOVELKAANTUMISASTE (%) -8,0 % -16,3 %
OMAVARAISUUSASTE (%) 73,0 % 85,3 %
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 657 669
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ KAUDEN LOPUSSA 665 672
 

Oulussa, 30.4.2020

Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Pekka Kunnari
Talousjohtaja
Puh. 040 344 2229

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2019 liikevaihto oli 75,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tiedostot
Release (wkr0006.pdf)