Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2001

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2001

Marraskuu 01, 2001

JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2001


JOT Automation Group Oyj:n tammi-syyskuun liikevaihto oli 60,0 miljoonaa euroa, jossa laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 48,2 %. Telekommunikaatiomarkkinoiden aleneminen on voimakkaasti heijastunut tuotantoautomaatiomarkkinoihin ja vaikuttanut yhtiön liikevaihdon kehitykseen. Yleinen taloustilanne on jatkunut epävarmana ja samanaikaisesti telekommunikaatioteollisuudessa uusien teknologioiden käyttöönotto on siirtynyt eteenpäin. Nämä tekijät ovat vähentäneet yritysten investointeja tuotantoautomaatioon, erityisesti kokonaisjärjestelmien osalta.

Tehostaakseen toimintaansa vastaamaan muuttuneen markkinatilanteen vaatimuksia JOT Automation on leikannut kustannuksiaan kaikissa liiketoimintayksiköissään, muun muassa sopeuttamalla henkilöstön määrää sekä tekemällä tuotantoa ja toimitiloja koskevia järjestelyjä. Säästötoimenpiteiden vaikutus näkyy merkittäviltä osin jo kolmannen neljänneksen luvuissa.

Liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 20,1 (40,0) miljoonaa euroa, jossa laskua oli 49,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja liikevoitto -1,8 (6,1) milj. euroa. Tilikauden kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon kehitys oli kesäkuussa laaditun ennusteen mukainen.

Katsaus toimintaympäristöön

Elektroniikkateollisuudessa talouskasvun hidastuminen on näkynyt asiakkaidemme lopputuotteiden kysynnän heikentymisenä. Muutos on ollut voimakkainta Yhdysvalloissa. Sen sijaan Aasiassa sen vaikutus on jäänyt vähäisimmäksi. Asiakastoimialoista markkinatilanteen muutos on koetellut eniten telekommunikaatioteollisuutta.

Toinen tuotantoautomaatiomarkkinoiden kannalta merkittävä tekijä on ollut telekommunikaatioteollisuudessa vallitseva siirtymävaihe uusien GPRS- ja 3G- teknologioiden täysimittaiseen käyttöönottoon. Johtavat matkaviestinvalmistajat ovat jo tuoneet uuden sukupolven tuotteensa markkinoille, mutta niiden volyymituotanto ei ole vielä käynnistynyt.

Asiakasyrityksillä on markkinatilanteeseen nähden tuotannon ylikapasiteettia ja siksi uusia tuotantolinjoja rakennettiin katsauskaudella merkittävästi aiempaa vähemmän. Sen sijaan asiakkaidemme investoinnit suuntautuivat olemassa olevien tuotantolinjojen modifiointiin, mikä näkyi vakiolaitteiden ja osakokoonpanojen myynnin sekä tuotannon eri osa-alueiden tehostamishankkeiden suhteellisena kasvuna. Tyypillinen uudistettava osa-alue, jossa uusi tuoteteknologia edellyttää automaatioratkaisun uudistamista, on testaus.

Matkaviestinten kokoonpanovaiheen painopiste on siirtynyt muovikomponenttien valmistuksen yhteyteen. Tämä johtuu lopputuotteeseen asennettavien komponenttien määrän lisääntymisestä ja lopputuotteiden lyhentyneestä elinkaaresta sekä markkina-aluekohtaisten tuotevariaatioiden lisääntymisestä.

Katsauskauden aikana elektroniikkateollisuuden asiakasyritysten liiketoiminnan keskittyminen jatkui. Sopimusvalmistajien ja merkkituotevalmistajien piirissä toteutettiin yritysjärjestelyjä ja yritysten välisiä yhteenliittymiä. Maantieteellisesti elektroniikkateollisuus jatkoi keskittymistään Aasiaan ja erityisesti Kiinaan, jonka sisäisillä markkinoilla telekommunikaatiotuotteiden kysynnän kasvu on jatkunut.

Kilpailutilanne automaatiolaitemarkkinoilla kiristyi katsauskaudella erityisesti vakiolaitteiden osalta. Samalla asiakkaalle tarjottavasta paikallisesta palvelusta on muodostunut yksi keskeisistä automaatioinvestointien päätöksentekoperusteista. Myös laitteiden kustannustehokas uudistettavuus ja uudelleenkäyttö myöhemmissä tuotantoratkaisuissa ovat nousseet merkittäviksi kilpailutekijöiksi, jotka luovat mahdollisuuden kehittää erilaisia palvelukonsepteja asiakkaan tuotannon tehostamiseksi.

Toiminta katsauskaudella

JOT Automationin liikevaihto on katsauskauden aikana muodostunut pääosin vakiolaitteiden ja osakokoonpanojen myynnistä sekä olemassa olevien tuotantolinjojen modifioinneista. Sen sijaan investoinnit kokonaisjärjestelmiin ovat markkinatilanteesta johtuen vähentyneet. Selkeimmin tämä muutos on ollut nähtävissä Euroopassa.

Markkina-alueista merkittävin oli Pohjoismaat muodostaen 36,7 % konsernin liikevaihdosta. Katsauskauden liikevaihto markkina-alueittain jakaantui seuraavasti: Pohjoismaat 36,7 (24,2) %, muu Eurooppa 28,1 (40,6) %, Aasia 16,7 (21,1) % ja Amerikka 18,5 (14,1) %. Aasiassa JOT Automation on luonut asiakassuhteita paikallisten telekommunikaatioalan yritysten kanssa. Tämän työn tulosten odotetaan näkyvän vuoden 2002 aikana. JOT Automation -konsernin Kiinan tuotantoyksikön virallisia avajaisia vietettiin Pekingissä 6. syyskuuta. Yksikön toimitusjohtajana toimii Maija-Liisa Fors, joka on toiminut jo useita vuosia kiinalaisessa teollisuusympäristössä. Kiinan yksikkö toimii vuokraamassaan noin 1000 neliön toimitilassa, josta puolet on toimistokäytössä ja puolet tuotantotilana. Yksikössä on noin 20 työntekijää.

JOT Automationin asiakassegmenteistä suurin on edelleen telekommunikaatioteollisuus, 41,8 %. Telekommunikaatioteollisuudessa toimivat asiakkaat ovat lykänneet linjainvestointejaan epävarman markkinatilanteen vuoksi, mutta pyrkivät samalla aktiivisesti kehittämään olemassa olevan tuotantokapasiteettinsa tehokkuutta. Osakokoonpano- ja komponenttivalmistuksen automaatio (CMS) -liiketoiminta kehittyi edelleen suotuisasti sekä kokonaisjärjestelmä- että modifikaatiotoimitusten muodossa. Sen liikevaihdoksi muodostui 11,7 miljoonaa euroa ja osuus liikevaihdosta oli 19,5 %. Katsauskauden liikevaihto asiakasryhmittäin jakautui seuraavasti: televiestintä 41,8 (72,2) %, elektroniikan sopimusvalmistus (EMS) 9,6 (12,2) %, jakelukanavaliiketoiminta (GDT) 27,6 (14,9) %, osakokoonpano- ja komponenttivalmistuksen automaatio (CMS) 19,5 %, muut 1,4 (0,7) %.

Katsauskauden liikevaihto tuoteryhmittäin jakaantui seuraavasti: testaus 30,7 (40,6) %, loppukokoonpano 27,6 (27,4) %, materiaalin käsittelylaitteet 29,6 (23,3) %, ja muut 12,2 (8,6) %.

Kasvuedellytysten turvaamiseksi konserni on panostanut edelleen voimakkaasti tuotteiden standardisointiin ja linjakonseptien kehittämiseen. Laajan ja yksityiskohtaisen tuotekehitystyön tuloksena JOT Automation on tuonut tuotantoautomaatiomarkkinoille aiempaa kehittyneemmän piirikortinkäsittelylaitteiden Graphite Series -tuoteperheen. Tuoteperhe esitellään Productronica 2001 -messuilla marraskuussa 2001. Uudistuneiden piirikortinkäsittelylaitteiden rakenteet ovat pidemmälle standardoituja ja siten useissa laitteissa voidaan käyttää toistensa kanssa vaihtokelpoisia osakokoonpanoja ja komponentteja. Tuotekehitystyön seurauksena tuotteet soveltuvat entistä paremmin erityyppisiin ja muuttuviin tuotantoprosesseihin useammilla elektroniikkateollisuuden toimialoilla. Uudistukset lisäävät kustannustehokkuutta ja joustavuutta tuotannon automatisoinnissa.

Vastaavanlainen tuotekehitystyö on menossa myös muiden tuoteryhmien osalta. Productronica 2001 messuilla esitellään edellä mainittujen piirikortinkäsittelylaitteiden lisäksi myös uusi HSLC (High Speed Line Concept) -robottisolualusta loppukokoonpano-, pakkaus- ja CMS -sovelluksiin. Tuotteiden standardointi- ja kehityshankkeella panostetaan JOT Automationin vakiolaitteiden ja tuotantolinjojen myyntiin sekä uusasiakashankintaan erityisesti telekommunikaatioteollisuuden ulkopuolelta, lähinnä muovituotteiden komponenttien ja osakokoonpanojen sekä autoelektroniikka-, kulutuselektroniikka- ja informaatioteknologiateollisuuden tuotantoautomaation toimittajana.

Katsauskauden päättyessä hallituksella on voimassa olevia valtuutuksia seuraavasti:

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2001 hallitus valtuutettiin yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksen pitämisestä lukien päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, optio-oikeuksien antamisesta tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 347.501,44 eurolla antamalla uusia osakkeita enintään 17.375.072 kappaletta, josta määrästä henkilöstön kannustamiseen voidaan käyttää enintään 3.000.000 kappaletta. Valtuutusta käytettiin JOT Automation Group Oyj:n hallituksen päättäessä 27.4.2001 korottaa osakepääomaansa uusmerkinnällä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 90.019,76 eurolla tarjoamalla yhteensä 4.500.988 JOT Automation Group Oyj:n osaketta DNT Consulting Oy:n osakkeenomistajien merkittäväksi. Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 30.4., minkä jälkeen JOT Automation Group Oyj:n osakepääoma on 3.565.034,16 euroa ja kokonaisosakemäärä 178.251.708 kappaletta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2001 hallitus valtuutettiin lisäksi yhden vuoden kuluessa päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 8.687.536 osaketta eli noin 5 % valtuutushetken rekisteröidystä osakepääomasta ja äänimäärästä. Vastaavasti hallitus valtuutettiin yhden vuoden kuluessa päättämään yhtiölle hankittujen osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että luovutettavien osakkeiden yhteismäärä on korkeintaan 8.687.536 osaketta, eli 5 % valtuutushetken rekisteröidystä osakepääomasta ja äänimäärästä.

Liikevaihto ja tuloskehitys

Heinä-syyskuu

Tilikauden kolmannen neljänneksen aikana liikevaihtoa kertyi 20,1 (40,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -1,8 (6,1) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -3,3 (7,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli asetettujen tavoitteiden mukainen huolimatta siitä, että konserni kirjasi kaudella noin
1,2 miljoonan euron määräisen kertapoiston vaihto-omaisuudesta. Kulukirjaustarve syntyi pääosin asiakkaiden tuotteiden uudistumisesta. Lisäksi konserni kirjasi muita kertaluonteisia kuluja yhteensä noin 0,8 miljoonaa euroa, josta osakokoonpano- ja komponenttivalmistuksen automaatioliiketoiminnan hankintaan kohdistuvia oli noin 0,4 miljoonaa euroa. Hankintakuluja ei enää aktivoitu konsernin hankintamenoon. Jaksolla aktivoitiin tuotekehityskustannuksia 0,8 miljoonaa euroa.

Kolmannelle vuosineljännekselle asetetut kiinteiden kulujen säästötavoitteet ovat toteutuneet budjetoitua suurempana. Säästötoimenpiteiden vaikutus näkyykin jo merkittäviltä osin kolmannen neljänneksen luvuissa. Myös henkilöstömäärän vähentämisen seurauksena kapasiteetin käyttöasteet ovat olleet tavoitetasoa korkeammat, mikä on johtanut kannattavuuden paranemiseen.

Rahoituskulujen kasvu johtuu siitä, ettei katsauskauden tulokseen ole kirjattu katsauskauden lopussa olevia realisoitumattomia kurssivoittoja (0,7 miljoonaa euroa).

Tammi-syyskuu

Konsernin liikevaihto tilikauden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana oli 60,0 (115,7) miljoonaa euroa, jossa laskua oli 48,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta oli 40,1 (89,7) miljoonaa euroa, 66,7 (77,5) %.

Konsernin tulos ennen veroja oli -12,7 (16,4) miljoonaa euroa, mikä on -21,2 (14,1) % liikevaihdosta. Katsauskauden tulos oli -12,7 (12,0) miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotoksi muodostui -13,6 (44,9) % ja oman pääoman tuotoksi -42,2 (38,8) %. Pääoman tuottoprosentit on laskettu aiemman käytännön mukaisesti 12 viimeisen kuukauden perusteella.

Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstöstä oli noin 23 % tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutehtävissä. Tutkimus- ja kehitysmenot olivat 4,4 (6,4) miljoonaa euroa, 7,3 (5,6) % liikevaihdosta. Tutkimus- ja kehitysmenoista aktivoitiin uuden tuotesukupolven kehitysprojektiin kirjatuista kuluista 60 %, eli 0,8 miljoonaa euroa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot sisältävät tuotekehitysyksiköiden kiinteiden kulujen lisäksi vain tuotekehitysprojekteille kirjatut välittömät kustannukset. Varsinaisten tuotekehitysprojektien lisäksi tutkimus- ja kehitysmenoja kirjataan myös asiakasprojekteille. Näitä menoja ei ole sisällytetty tutkimus- ja tuotekehitysmenoihin.

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 719 (699) henkilöä ja kauden lopussa 594 (747) henkilöä, joista 276 (358) oli konsernin ulkomaisissa yksiköissä. Heinä - syyskuussa henkilöstön määrä oli keskimäärin 601.

Konsernin tilauskanta 30.9.2001 oli 14,5 (16,9) miljoonaa euroa.


Rahoitusasema

Taseen 30.9.2001 lukuja on seuraavassa verrattu 31.12.2000 taseeseen.

Taseen loppusumma aleni 6,8 miljoonaa euroa edellisen vuoden lopusta ja oli katsauskauden lopussa 75,8 miljoonaa euroa. Likvidit kassavarat alenivat 18,1 (23,4) miljoonaan euroon. Lisäksi konsernilla oli katsauskauden lopussa käytössään nostamatonta rahoituslimiittiä noin 7,3 miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset saamiset alenivat 24,0 (32,7) miljoonaan euroon ja vaihto-omaisuus 12,7 (13,1) miljoonaan euroon. Pysyvien vastaavien lisäys johtuu lähinnä konserniin liitetyistä uusista yksiköistä ja vaihtuvien vastaavien alentuminen ensisijaisesti liikevaihdon tason alentumisesta.

Vieraasta pääomasta korotonta oli 14,4 (15,9) miljoonaa euroa ja korollista 31,2 (27,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden kolmannella neljänneksellä korottomat velat ovat alentuneet 2,5 miljoonaa euroa ja korolliset 2,2 miljoonaa euroa.

Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli 0,9 miljoonaa euroa negatiivinen, kun se vastaavalla jaksolla edellisvuonna oli 0,8 miljoonaa euroa negatiivinen. Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin olivat yhteensä 13,2 (5,2) miljoonaa euroa. Suurimmat yksittäiset investoinnit muodostuivat konserniin liitetyistä uusista yksiköistä.

Konserni noudattaa valuuttastrategiaa, jonka tavoitteena on liiketoiminnan katteen turvaaminen kaikissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssimuutosten vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan tulevaa 12 kuukauden asianomaisen valuutan nettokassavirtaa. Suojaustasoa on kolmannen neljänneksen aikana alennettu ja katsauskauden suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 32 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 41,8 (45,7) % ja nettovelkaantumisaste (gearing) 43,5 (19,3) %.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Lokakuun 17. päivänä JOT Automation Group Oyj myi 41 % tuotannon 3D- simulointiohjelmistoja valmistavan Visual Components Oy:n osakekannasta yhtiön avainhenkilöille. Kaupan johdosta JOT Automation Group Oyj:n omistusosuus yhtiöstä laski 60 prosentista 19 prosenttiin.

Tilikauden 2001 näkymät

Vallitseva markkinatilanne vaikeuttaa pidemmän aikavälin ennustamista. JOT Automationin tulevaisuuden näkymät ovat riippuvaisia siitä, miten tuotannon tehokkuutta ja kapasiteettia lisätään sekä telekommunikaatioteollisuudessa että muilla elektroniikkateollisuuden aloilla.

Telekommunikaatioteollisuuden osalta kolmannen sukupolven tuotteiden volyymituotantoon tarvittavien tuotantoautomaatioinvestointien odotetaan käynnistyvän vuoden 2002 puolella. Yhtiö arvioi seuraavien sukupolvien teknologian mukaisten tuotteiden volyymituotannon edellyttävän osittain investointeja uuteen tuotantoautomaatioon ja osittain olemassa olevan laitekannan päivittämiseen.

Myös vuoden 2001 viimeisen neljänneksen tarkka arviointi on haasteellista, mutta yhtiön arvion mukaan konsernin liikevaihto jää alle kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtotason. Tästä syystä konsernin koko vuoden liikevaihto jää aiemmin arvioitua alhaisemmaksi. Koko vuoden tuloksen arvioidaan jäävän selvästi tappiolliseksi. Aiemmin JOT Automation arvioi konsernin kuluvan vuoden liikevaihdon jäävän noin kolmanneksen alle edellisvuoden liikevaihtotason. Vuonna 2000 konsernin liikevaihto oli 140,1 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2001 julkistetaan 14.2.2002 klo 9.00.


Oulunsalo, 1.11.2001

JOT Automation Group Oyj
Hallitus


Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Täydellinen raportti taulukkoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä.