Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2013

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT OYJ:N (EB) VARSINAISEN YHTI�KOKOUKSEN P��T�KSET

Huhtikuu 11, 2013

ELEKTROBIT OYJ:N (EB) VARSINAISEN YHTI�KOKOUKSEN P��T�KSET


P�RSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 11. huhtikuuta 2013 kello 15.30

ELEKTROBIT OYJ:N (EB) VARSINAISEN YHTI�KOKOUKSEN P��T�KSET

Elektrobit Oyj:n (EB) varsinainen yhti�kokous pidettiin 11.4.2013 klo 13.00 alkaen osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Yhti�kokous vahvisti tilinp��t�ksen tilikaudelta 2012 ja my�nsi vastuuvapauden yhti�n johdolle.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON K�YTT�MINEN JA OSINGONMAKSU

Varsinainen yhti�kokous p��tti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ett� tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun t�sm�ytysp�iv�n� tiistaina 16.4.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pit�m��n osakasluetteloon. Osingon maksup�iv� on 23.4.2013.

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhti�n hallituksen j�senm��r�ksi vahvistettiin viisi (5). Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin hallituksen j�seniksi toimikaudeksi, joka p��ttyy seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess�.

Hallitus on j�rjest�ytymiskokouksessaan 11.4.2013 valinnut Seppo Laineen hallituksen puheenjohtajaksi. Lis�ksi hallitus on p��tt�nyt, ett� hallituksella on talous- ja tarkastusvaliokunta, jonka j�seniksi valittiin Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja), Seppo Laine ja Erkki Veikkolainen.

Hallituksen j�senille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen j�senille kullekin 2 000 euroa. Hallituksen j�senet ovat lis�ksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan j�senet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen j�senet, jotka toimivat my�s muun Elektrobit-konserniin kuuluvan yhti�n hallituksen j�senin�, ovat lis�ksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan t�llaisen konserniyhti�n hallituksen kokouksiin seuraavasti: 1 000 euroa kokoukselta. Hallituksen j�senten matkakulut korvataan yhti�n matkustuss��nn�n mukaisesti.

TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIOT

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteis� Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka p��ttyy vaalia seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess�. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, ett� KHT Jari Karppinen tulee toimimaan p��vastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle p��tettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN P��TT�M��N OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhti�kokous valtuutti hallituksen p��tt�m��n yhti�n omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukum��r� voi olla yhteens� enint��n 12 500 000 osaketta, mik� vastaa noin 9,66 prosenttia yhti�n kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla p��omalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintap�iv�n� julkisessa kaupank�ynniss� muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus p��tt�� miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan k�ytt�� muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhti�kokouksen 26.3.2012 antaman valtuutuksen p��tt�� omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 asti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN P��TT�M��N OSAKEANNISTA SEK� OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhti�kokous valtuutti hallituksen p��tt�m��n osakeannista sek� osakeyhti�lain 10 luvun 1 �:ss� tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukum��r� voi olla yhteens� enint��n 25 000 000 osaketta, mik� vastaa noin 19,32 prosenttia yhti�n kaikista osakkeista.

Hallitus p��tt�� kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sek� uusien osakkeiden antamista ett� omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkint�etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhti�kokouksen 26.3.2012 antaman valtuutuksen p��tt�� osakeannista sek� osakeyhti�lain 10 luvun 1 �:ss� tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 asti.

Oulussa, 11.4.2013

Elektrobit Oyj
Hallitus

Lis�tietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

P�ivi Timonen
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 2794

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusv�lineet

Elektrobit (EB)
EB kehitt�� edistyksellist� teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppuk�ytt�j�kokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2012 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 185,4 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ss�. www.elektrobit.com