Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2015

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Bittium Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti omien osakkeiden ja optio-oikeuksien hankkimisesta sekä uusien hallituksen jäsenten valinnasta

Syyskuu 14, 2015

Bittium Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti omien osakkeiden ja optio-oikeuksien hankkimisesta sekä uusien hallituksen jäsenten valinnasta


Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 14.9.2015, kello 14:30

Bittium Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti omien osakkeiden ja optio-oikeuksien hankkimisesta sekä uusien hallituksen jäsenten valinnasta

Bittium Oyj:n ("Bittium" tai "Yhtiö") ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 14.9.2015 klo 13.00 alkaen osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiterankatu 1, 90570 Oulu. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen kaudelta 1.1.-1.7.2015.

OMIEN OSAKKEIDEN JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN OPTIO-OIKEUKSIEN HANKKIMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Yhtiö hankkii omia osakkeitaan ("Osakkeet") ja Osakkeisiin oikeuttavia optio-oikeuksia 2008C ("Optio-oikeudet") kaikille osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille tehtävällä vapaaehtoisella julkisella ostotarjouksella ("Ostotarjous").

Ostotarjouksen tarjousaika alkaa 25.9.2015 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 16.10.2015 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei Yhtiön hallitus päätä jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti tai ehdoista muuta johdu.

Ostotarjouksen keskeiset ehdot ovat seuraavat:

  • Ostotarjous koskee enintään 124.747.351 Yhtiön Osaketta ja enintään 252.648 Optio-oikeutta. Ostotarjous toteutetaan vain siltä osin, kuin Osakkeista maksettava vastike on yhteensä enintään 593.797.392,67 euroa ja Optio-oikeuksista maksettava vastike on yhteensä enintään 1.202.607,33 euroa, jolloin Osakkeista ja Optio-oikeuksista maksettava vastike on yhteensä enintään 595.000.000 euroa;
  • Jos tarjottavien Osakkeiden määrä ylittää Ostotarjouksen mukaisen Osakkeiden enimmäismäärän, Ostotarjous hyväksytään kunkin Ostotarjouksen hyväksyneen osakkeenomistajan osalta tällaisten osakkeenomistajien Ostotarjouksessa tarjoamien Osakkeiden arvo-osuustilikohtaisessa suhteessa, pyöristettynä arvo-osuustilikohtaisesti alaspäin edelliseen täyteen Osakkeeseen. Vastaavaa menettelyä sovelletaan Optio-oikeuksia koskeviin hyväksyntöihin;
  • Osakkeenomistaja tai Optio-oikeuksien haltija voi hyväksyä Ostotarjouksen kaikkien omistamiensa Osakkeiden ja/tai Optio-oikeuksien osalta tai valitsemallaan osake- ja/tai optiomäärällä arvo-osuustilikohtaisesti;
  • Osakkeen tarjoushinta maksetaan käteisellä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on sen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty. Tarjoushinta on Yhtiön Osakkeen tarjousasiakirjan hyväksymistä edeltäneen viiden kaupankäyntipäivän (tarjousasiakirjan hyväksymisen tapahtuessa arviolta 22.9.2015, tämä aikaväli on 15.9- 21.9.2015) kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla pyöristettynä lähimpään täyteen eurosenttiin;
  • Optio-oikeuden tarjoushinta maksetaan käteisellä jokaisesta Optio-oikeudesta, jonka osalta Ostotarjous on sen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty ja se vastaa Osakkeen tarjoushintaa vähennettynä Optio-oikeuden mukaisella Osakkeen merkintähinnalla 0,55 euroa;
  • Niiden Osakkeiden ja Optio-oikeuksien, joiden osalta Ostotarjous on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu, myynti toteutetaan viimeistään kymmenentenä (10.) tarjousajan, tai jos tarjousaikaa on jatkettu tai se on keskeytetty, jatketun tai keskeytetyn tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä ja kaupat selvitetään sekä Osakkeiden ja Optio-oikeuksien tarjoushinta maksetaan arviolta toisena (2.) yllä mainittuja toteutuskauppoja seuraavana pankkipäivänä;
  • Mahdollisen jälkikäteisen tarjousajan tilanteessa Yhtiö julkistaa sitä koskevan ilmoituksen yhteydessä maksua ja selvitystä koskevat ehdot niiden Osakkeiden ja Optio-oikeuksien osalta, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty tällaisen jälkikäteisen tarjousajan aikana;
  • Omien Osakkeiden ja Optio-oikeuksien hankintaan käytetään ainoastaan Yhtiön 1.7.2015 päivätyn tilinpäätöksen mukaisia voittovaroja;
  • Hankittavat Osakkeet ja Optio-oikeudet mitätöityvät osana Ostotarjouksen toteuttamista siten, että hankittavat Osakkeet ja Optio-oikeudet eivät tule lainkaan Yhtiön haltuun;
  • Ostotarjous on ehdollinen sille, että ylimääräisen yhtiökokouksen 14.9.2015 jälkeen ei ilmene Ostotarjouksen ehdoissa määriteltävää olennaista haitallista muutosta, ja sille, että Yhtiön 23.8.2015 päivätyn osakasluettelon mukaisen seitsemän suurimman osakkeenomistajan Yhtiölle antama sitoumus hyväksyä Ostotarjous tiettyjen omistamiensa Osakkeiden osalta on edelleen voimassa ehtojensa mukaisesti.

Tarkat Ostotarjouksen tarkoittamat arvopaperien enimmäismäärät sekä Ostotarjouksessa tarjottavan vastikkeen määrä julkaistaan sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan, arviolta 22.9.2015.

Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 4 §:n mukaisesti Ostotarjoukseen ei sovelleta kyseisen lain 11 luvun 28 §:ssä tarkoitettua suositusta julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista, koska kyseessä on omien osakkeiden hankinta julkisella ostotarjouksella.

Ostotarjouksen järjestäjänä toimii Pohjola Pankki Oyj.

Lisätietoja Ostotarjouksesta on Yhtiön 24.8.2015 julkistamissa pörssitiedotteissa, Yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.bittium.com sekä myöhemmin julkistettavassa Ostotarjousta koskevassa tarjousasiakirjassa.

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Kirsi Komi, Juha Putkiranta ja Seppo Mäkinen valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa 5.11.2015 ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. 

Uudet hallituksen jäsenet valittiin aiempien hallituksen jäsenten Jorma Halosen, Juha Hulkon ja Seppo Laineen tilalle, jotka olivat ilmoittaneet jäävänsä pois hallituksesta uusien jäsenten toimikauden alkaessa.

Hallituksen uusille jäsenille maksetaan palkkiota 15.4.2015 pidetyn Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti ja suhteessa uusien jäsenten toimikauden alkamisen jälkeen jäljellä olevaan nykyisen hallituksen toimikauden pituuteen.

Oulussa, 14.9.2015

Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Bittium Oyj
Puh. +358 40 344 5466

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja pitkäaikaista ja syvällistä radioteknologian osaamistaan. Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia ratkaisuja sekä tuotekehityspalveluita eri toimialoilla toimiville asiakkailleen. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2014 liikevaihto oli 52,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com