Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2015

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Elektrobit Oyj:n (EB) varsinaisen yhti�kokouksen p��t�kset

Huhtikuu 15, 2015

Elektrobit Oyj:n (EB) varsinaisen yhti�kokouksen p��t�kset


P�rssitiedote

Julkaisuvapaa 15. huhtikuuta 2015 kello 16:00

Elektrobit Oyj:n (EB) varsinaisen yhti�kokouksen p��t�kset

Elektrobit Oyj:n (EB) varsinainen yhti�kokous pidettiin 15.4.2015 klo 13.00 alkaen osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90590 Oulu. Yhti�kokous vahvisti tilinp��t�ksen tilikaudelta 2014 ja my�nsi vastuuvapauden yhti�n johdolle.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON K�YTT�MINEN JA OSINGONMAKSU

Varsinainen yhti�kokous p��tti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ett� tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun t�sm�ytysp�iv�n� perjantaina 17.4.2015 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pit�m��n osakasluetteloon. Osingon maksup�iv� on perjantai 24.4.2015.

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhti�n hallituksen j�senm��r�ksi vahvistettiin viisi (5). Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin hallituksen j�seniksi toimikaudeksi, joka p��ttyy seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess�.

Hallitus on j�rjest�ytymiskokouksessaan 15.4.2015 valinnut Seppo Laineen hallituksen puheenjohtajaksi. Lis�ksi hallitus on p��tt�nyt, ett� hallituksella on talous- ja tarkastusvaliokunta, jonka j�seniksi valittiin Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja), Seppo Laine ja Erkki Veikkolainen.

Hallituksen j�senille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen j�senille kullekin 2 000 euroa. Hallituksen j�senet ovat lis�ksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan j�senet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen j�senet, jotka toimivat my�s muun Elektrobit-konserniin kuuluvan yhti�n hallituksen j�senin�, ovat lis�ksi oikeutettuja palkkioon, joka on 1 200 euroa kokoukselta, osallistumisestaan t�llaisen konserniyhti�n hallituksen kokouksiin. Hallituksen j�senten matkakulut korvataan yhti�n matkustuss��nn�n mukaisesti.

TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIOT

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteis� Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka p��ttyy vaalia seuraavan varsinaisen yhti�kokouksen p��ttyess�. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, ett� KHT Juhani R�nkk� tulee toimimaan p��vastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle p��tettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN P��TT�M��N OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhti�kokous valtuutti hallituksen p��tt�m��n yhti�n omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukum��r� voi olla yhteens� enint��n 12 500 000 osaketta, mik� vastaa noin 9,50 % yhti�n kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla p��omalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintap�iv�n� julkisessa kaupank�ynniss� muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus p��tt�� miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan k�ytt�� muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhti�kokouksen 10.4.2014 antaman valtuutuksen p��tt�� omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN P��TT�M��N OSAKEANNISTA SEK� OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhti�kokous valtuutti hallituksen p��tt�m��n osakeannista sek� osakeyhti�lain 10 luvun 1 �:ss� tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukum��r� voi olla yhteens� enint��n 25 000 000 osaketta, mik� vastaa noin 19,10 % yhti�n kaikista osakkeista.

Hallitus p��tt�� kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sek� uusien osakkeiden antamista ett� omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkint�etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhti�kokouksen 10.4.2014 antaman valtuutuksen p��tt�� osakeannista sek� osakeyhti�lain 10 luvun 1 �:ss� tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti.

Oulussa, 15.4.2015

Elektrobit Oyj
Hallitus

Lis�tietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Kari Jokela
Lakiasianjohtaja
Puh. 040 344 5258

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
T�rkeimm�t tiedotusv�lineet

Elektrobit Oyj (EB)
EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehitt�� edistyksellist� teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppuk�ytt�j�kokemuksiksi. Vuoden 2014 liikevaihto oli 224,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 16,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingiss�. www.elektrobit.com .