Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset

Bittiumin toiminta nojaa syvään luottamukseen ihmisiä ja teknologiaa kohtaan. Bittiumlaiset eli bittiläiset luovat parempia yhteyksiä niin ihmisten kuin ihmisten ja koneiden välille.

Painopistealue #1

Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset

Bittiumin toiminta nojaa syvään luottamukseen ihmisiä ja teknologiaa kohtaan. Bittiumlaiset eli bittiläiset luovat parempia yhteyksiä niin ihmisten kuin ihmisten ja koneiden välille. Innovatiiviset ihmiset ovat yhtiön tärkein voimavara ja hyvinvoiva henkilöstö yhtiön menestyksen perusta. Bittiumilla panostetaan osaamisen, esihenkilötaitojen ja työnantajamielikuvan kehittämiseen. Pyrimme toimimaan jokaisena päivänä arvojemme – luottamus, rohkeus ja innovatiivisuus – mukaisesti.

Bittiumin liiketoiminnan tärkeimmät voimavarat ovat osaavat ihmiset, monimuotoinen ja syrjimätön työyhteisö sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen. Yhtiö tarjoaa työntekijöilleen haastavia ja innostavia töitä ja sitoutuu tukemaan heidän kehittymistään sekä panostamaan heidän hyvinvointiinsa. Tärkeässä roolissa on myös työnantajamielikuvan vahvistaminen, sillä kilpailu alan parhaista osaajista on kovaa.

Vuoden 2022 merkittävimpiä toimenpiteitä henkilöstön osalta olivat hybridityömalliin siirtyminen ja Bittium Leader -koulutukset. Bittium halusi vuoden aikana myös lisätä yhteisöllisyyttä sekä kasvattaa työntekijöidensä lasten tietoisuutta siitä, mitä Bittiumilla tehdään ja minkälaisia eri ammatteja on olemassa. Henkilöstön yhdessäolosta päästiin nauttimaan koronavuosien jälkeen muun muassa BitStock´22-kesäjuhlien merkeissä ja Oulussa Bittium osallistui jälleen Lapset mukaan töihin -päivään, joka oli menestys. Kuutisenkymmentä eri ikäistä lasta pääsi kokeilemaan tuotetestausta, tutustumaan koodauksen perusteisiin tai robotin toimintaan.

Tavoitteet ja vastuullinen kehitys 2022

Bittiumille tärkeitä tavoitteita Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset -painopistealueella seurataan vuosikohtaisten toimenpiteiden ja avainindikaattoreiden avulla. Uusi vastuullisuusohjelma määritti painopistealueelle neljä olennaista näkökulmaa ja tavoitetta aiemmin seuratun kolmen sijasta. Jatkossa Bittium mittaa kehitystään seuraavissa tavoitteissa: henkilöstön sitoutumisindeksi, henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja erikoisosaamisen varmistaminen, vahva työnantajamielikuva sekä monimuotoisuus ja osallisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Henkilöstön hyvinvointi ja sitoutuminen

Bittium asetti uudessa vastuullisuusohjelmassaan henkilöstön sitoutumisindeksin tämän vuoden tavoitteeksi 3,7 (asteikko 1–5), ja tuo tavoite saavutettiin. Vuosille 2023–2025 sitoutumisindeksitavoitteeksi on asetettu 4. Henkilöstötutkimuksen (Bittium Employee Survey, BES) tuloksista kumpusi kaikkiaan positiivinen vire. Vuoden aikana toteutettu organisaatiomuutos aiheutti uudelleenjärjestelyjä tiimeissä ja useat saivat uuden esihenkilön uudelleenjärjestelyn seurauksena. Huolimatta vaihdoksista esihenkilöissä esihenkilötyö sai henkilöstötutkimuksessa korkean arvosanan (4,16), vaikka se hienokseltaan laskikin edellisvuodesta. Etätyöaika on nostanut henkilöstön odotuksia laadukkaalle esihenkilötyölle ja johtamiselle. Henkilöstökyselyyn vastasi 77 % henkilöstöstä (73 % vuonna 2021).

Hybridityömalliin siirryttiin etätyösuositusten poistuttua alkuvuodesta 2022. Malli oli jo aiemmin rakennettu tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa henkilöstöä osallistamalla ja syksyllä käytäntöjä tarkennettiin suosituksella tiimien yhteisistä toimistopäivistä. Käytännössä henkilöstöllä on kaksi toimistotyöpäivää viikossa, ja päätökset toimistopäivien viikonpäivistä tehdään tiimien sisällä. Osa henkilöstöstä ei työnsä luonteen puolesta voi työskennellä lainkaan etänä. Tähän ryhmään kuuluvat tuotannossa ja laboratorioissa työskentelevät sekä henkilöt, joiden työ on tehtävä turvaluokitelluissa tiloissa.

 

Henkilöstön kehittäminen ja koulutus

Bittiumin tavoitteena on henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja erityisosaamisen varmistaminen. Bittiumin asema teknologisena edelläkävijänä edellyttää, että henkilöstö ylläpitää ja kehittää aktiivisesti omaa osaamistaan niin perusosaamisten ja niihin liittyvien yhteisten tekemisen tapojen kuin nopeasti muuttuvan toimintaympäristön viimeisimpien teknologioiden, työkalujen sekä lainsäädännön ja muiden määräysten suhteen, ja että heillä on näkemys teknologian ja toimintaympäristön kehittymisen trendeistä. Osaamisen kehittämisessä tavoitteena on jatkuva työskentelyn ohessa tapahtuva kehittyminen ja oppiminen.

Vuonna 2021 aloitettu Bittium Leader -koulutus jatkui suunnitellusti myös vuonna 2022, kun kaksi uutta ryhmää aloitti valmentavaa johtamista edistävän koulutuskokonaisuuden. Koulutettavat ovat esihenkilöitä, projektipäälliköitä tai tiiminvetäjiä. Koulutukseen on osallistunut kaikkiaan noin 110 bittiläistä.

Verkkokoulutukset ovat tärkeässä osassa konsernin yhteisten perusosaamisten ylläpidossa ja kaikille työntekijöille suunnattuja verkkokoulutuksia on tarjolla muun muassa prosesseihin, toimintatapoihin, järjestelmiin ja työkaluihin liittyen.

Yhtiössä otettiin myös käyttöön Pluralsight-oppimisalusta, jossa työntekijät voivat osallistua esimerkiksi laadukkaisiin mini-webinaareihin. Osaamisen kehittämisessä ajankohtaisia teemoja ovat esimerkiksi tietoturvaan, laatujärjestelmiin, ohjelmointikieliin, pilviympäristössä toimimiseen sekä sulautettuihin järjestelmiin liittyvät aiheet.

Vuonna 2022 koulutuspäivien määrä oli keskimäärin 5,1 päivää työntekijää kohden. Tähän sisältyvät ulkoiset ja sisäiset koulutukset sekä perehdytys ja itseopiskelu. Sisäinen koulutus voi olla myös työssä oppimista tai osaamisen jakamista, ja ulkoinen puolestaan itseopiskelua. Koulutuksiin on vuonna 2022 osallistunut kaikkiaan noin 80 % henkilöstöstä.

Bittium työnantajana

Bittium toteutti alkuvuodesta 2022 ulkoisen työnantajamielikuvakyselyn, johon vastasi noin 300 henkilöä. Tulosten perusteella Bittium nähdään luotettavana suomalaisena yhtiönä, joka on tunnettu erityisesti puolustusvoimayhteistyöstään. Yhtiön terveydenhuollon teknologia -liiketoiminnan tunnettuus on parantunut ja yhtiötä pidetään osaavana ja asiantuntevana alan toimijana. Vielä osittain heikko tunnettuus tunnistetaan haasteeksi, jonka vuoksi yhtiö jatkaa pitkäjänteistä työnantajamielikuvaviestintää erityisesti Oulun talousalueen ulkopuolella. Yhtiö on uudistanut rekrytointimateriaaleja ja uusinut visuaalisen ilmeen.

Bittium kartoittaa uusien työntekijöiden tyytyväisyyttä perehdytysprosessiin ja mielikuvaa yhtiöstä ennen töiden aloitusta sekä töiden aloituksen jälkeen kyselyllä. Tänä vuonna ennen töiden aloitusta mielikuva-arvosana oli 7,6, mutta mielikuva parani töiden alkamisen jälkeen ja oli 8,1. Tulos kuvastaa hyvin sitä, että työntekijät kokevat työyhteisön ja työilmapiirin hyvänä.

Monimuotoisuus, osallisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Bittium haluaa mahdollistaa työntekijöilleen yhtäläiset työolosuhteet taustoista, etnisyydestä, sukupuolesta, iästä tai muista tekijöistä riippumatta. Lisäksi ylläpidetään ja edistetään keskustelevaa ja osallistavaa työyhteisökulttuuria.

Kaikkia työntekijöitä ja -hakijoita kohdellaan tasa-arvoisesti sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, poliittisesta mielipiteestä tai muusta vastaavasta taustatekijästä riippumatta. Bittiumin tasa-arvosuunnitelma perustuu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakiin. Tasa-arvosuunnitelma on tarkoitus päivittää vuoden 2023 aikana. Tasa-arvon toteutumista tarkastellaan muun muassa henkilöstökyselyjen ja -tutkimuksen avulla palkkauksen, urakehityksen ja rekrytoinnin näkökulmista. Vuodelle 2022 suunnitellun tasa-arvokyselyn toteutus siirtyi vuodelle 2023.

Syrjimättömyys tarkoittaa Bittiumille tasapuolista kohtelua ja syrjimättömän työyhteisökulttuurin varmistamista. Yhtiö kunnioittaa työntekijöidensä oikeutta ammatilliseen järjestäytymiseen eikä hyväksy syrjintää tai häirintää missään muodossa. Vuoden 2022 aikana ei havaittu syrjintätapauksia.

Bittiumin hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet on määritelty osana yhtiön selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Bittium haluaa myös tuoda teknologia-alaa esiin houkuttelevana vaihtoehtona naisille, jotka ovat alalla edelleen aliedustettuina, sekä muunsukupuolisille. Tätä edistävät vuoden aikana toteutetut toimenpiteet, kuten aktiivinen yhteistyö oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Esimerkkinä oppilaitosyhteistyöstä tältä vuodelta on Shaking up tech -tapahtuma, jossa Bittiumin naistyöntekijät kertoivat lukioikäisille nuorille naisille omasta työstään tuotekehittäjänä, testaajana tai UI/UX-designerina. Tapahtumaan osallistuminen tuki Bittiumin tavoitetta pysyä nuorten mielissä kiinnostavana työnantajana sekä lisätä tietoutta teknologia-alan monipuolisuudesta.

Esihenkilötyö ja kehityskeskustelut

Etätyöhön siirryttäessä Bittiumissa aloitettiin kuukausittain pidettävät esihenkilötilaisuudet, Leadership-kahvit. Näiden tilaisuuksien pitämistä on jatkettu osana esimiestyön tukemista. Tilaisuuksissa HR:llä ja esihenkilöillä on mahdollisuus keskustella ajankohtaisista aiheista, mikä tukee Bittiumin keskustelevan yrityskulttuurin ylläpitämistä.

Kehityskeskustelumallin mukaisesti alainen ja esihenkilö keskustelevat vapaamuotoisesti neljännesvuosittain (Quarter Chat). Tärkeänä tavoitteena tiheämmin toteutettaviin säännöllisiin keskusteluihin siirtymisessä on ollut yksilökohtaisuuden huomioiminen, työhyvinvoinnin tuki ja esimies-alaissuhteen luottamuksen vahvistaminen. Lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus sopia erillinen pidempi keskustelu erityisesti pitkän tähtäimen osaamisen kehittämisen suunnitelmaa varten. Tämä varsinainen kehityskeskustelu käydään silloin, kun se on ajankohtaista osaamisen kehittymisen näkökulmasta.

Hyvinvointi ja työturvallisuus

Valtaosa Bittiumilla tehtävästä työstä on tutkimusta ja tuote- eli ohjelmistokehitystä, minkä vuoksi merkittävimmät työkykyriskit liittyvät tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, työssä jaksamiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Työntekijät työskentelevät pääsääntöisesti projekteissa, joissa aikataulut ja työkuormat voivat vaihdella nopeasti liiketoiminnan tilanteen mukaan. Bittiumilla työterveyspalveluiden tarve oli vuoden alkupuoliskolla normaalia korkeampi. Sairauspoissaolojen määrä seurasi yleistä kehitystä ja kipusi pandemiaa edeltävää tasoa korkeammalle.

Varhaisen tuen mallia on avattu niin henkilöstölle kuin esihenkilöille osana Bittium Leader -koulutusta. Mallin katsotaan olevan koko työyhteisön asia, jonka avulla on mahdollista lisätä avoimuutta. Työn kuormittavuuden näkökulmasta on tärkeää voida ja saada puhua jaksamisesta, koska sen avulla voidaan muuttaa yrityskulttuuria terveemmäksi. Jaksaminen, työyhteisön merkitys työhyvinvoinnille ja psykologinen turvallisuus ovat esimerkkejä vuoden aikana toteutettujen HR-kaffepaussien aiheista. Tilaisuuksia järjestettiin yhteensä kymmenen ja ne ovat herättäneet henkilöstössä runsaasti kiinnostusta: jokaiseen tilaisuuteen on osallistunut toistasataa bittiläistä.

Työterveyshuollon toteuttamien työpaikkaselvitysten perusteella Bittium on hyvä, terve yritys. Selvityksessä käsiteltäviä asiakohtia ovat muun muassa työturvallisuus ja työhyvinvointi. Tulosten perusteella kiinnitettiin huomiota muun muassa työergonomiaan erityisesti etätyössä sekä avokonttorissa toimimisen pelisääntöihin.

Henkilöstön hyvinvointia tukevat lain edellyttämää laajemmat työterveyshuollon palvelut ja muut henkilöstöedut. Työterveyshuollon palveluihin kuuluvat myös digiklinikka ja mahdollisuus etävastaanottoon. Työntekijöiden on ollut mahdollista käyttää työfysioterapeutin palveluita sekä Cuckoo-taukoliikuntasovellusta. Bittium tukee henkilöstön yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta myös vapaa-ajalla esimerkiksi erilaisten kerhojen, liikuntavuorojen ja aktiviteettien kautta.

Kaikissa Bittiumin toimipaikoissa on asianmukaiset turvallisuussuunnitelmat. Osa työntekijöistä työskentelee tehtävissä, joissa sähköturvallisuuden varmistaminen vaatii erityishuomioita. Ylipäätään tuotteiden valmistukseen ja manuaaliseen työhön liittyvät fyysiset riskit ovat melko pieniä. Intranetissä olevan läheltä piti -ilmoituskanavan kautta työntekijät voivat ilmoittaa mahdollisia turvallisuus- ja läheltä piti -havaintoja. Vuoden 2022 aikana kanavaan ei tullut ilmoituksia läheltä piti -havainnoista.

Bittiumin henkilöstöhallinto ja työsuojelu tarkastelevat työtapaturmia määräajoin ja aina erityisen riskin ilmetessä. Vuonna 2022 Bittiumin Suomen yhtiöissä tehtiin viisi työtapaturmailmoitusta. Näistä kolme luokiteltiin työtapaturmiksi, joista yhdestäkään ei aiheutunut työkyvyttömyyttä. 

Olennaiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

 

 

Bittiumin oman henkilöstön työhyvinvointiin ja työkyvyn tukemiseen liittyvät toimenpiteet, turvallisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat sekä henkilöstölle tarjottavat henkilöstöedut edistävät kestävän kehityksen tavoitetta nro 8 (ihmisarvoista työtä ja talouskasvua). Yhtiön panostukset T&K-toimintaan ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen puolestaan edistävät kestävän kehityksen tavoitetta nro 9 (kestävä teollisuus ja innovaatiot).

Henkilöstö vuonna 2022

Vuoden 2022 lopussa Bittiumilla työskenteli yhteensä 625 henkeä Suomessa, Yhdysvalloissa, Meksikossa, Singaporessa ja Saksassa. 99 prosenttia henkilöstöstä työskentelee Suomessa. Suurin osa henkilöstöstä on tuotekehitysinsinöörejä.