Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset

Innovatiiviset ihmiset ovat yhtiön tärkein voimavara ja hyvinvoiva henkilöstö yhtiön menestyksen perusta.

Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset

Painopistealue #1

Innovatiiviset ihmiset ovat yhtiön tärkein voimavara ja hyvinvoiva henkilöstö yhtiön menestyksen perusta. Bittiumilla panostetaan osaamisen ja esihenkilötaitojen jatkuvaan kehittämiseen. Pyrimme toimimaan jokaisena päivänä arvojemme – luottamus, rohkeus ja innovatiivisuus – mukaisesti.

Bittiumin liiketoiminnan tärkeimmät voimavarat ovat osaavat ihmiset, monimuotoinen ja syrjimätön työyhteisö sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen. Yhtiö tarjoaa työntekijöilleen haastavia ja innostavia töitä ja sitoutuu tukemaan heidän kehittymistään sekä panostamaan heidän hyvinvointiinsa.

Vuosi 2023 oli Bittiumille muutosten vuosi. Yhtiö uudisti strategiansa ja siirtyi segmenttipohjaiseen organisaatiomalliin. Liiketoimintojen selkeämpi itsenäistäminen vahvistaa Bittiumin kykyä palvella asiakkaitaan asiakaslähtöisemmin sekä parantaa kunkin liiketoiminnan päätöksenteon nopeutta. Käytännön tasolla tarkastelussa olivat niin prosessit kuin toimintatavat, jotka lopulta vaikuttavat koko yrityskulttuuriin. Yhtiössä aloitettiin elokuussa muutosneuvottelut, joiden seurauksena 61 henkilöä irtisanottiin ja 8 henkilöä lomautettiin toistaiseksi. Vuonna 2023 keskityttiin vahvasti näiden muutosten toteuttamiseen ja tukemiseen, ja esimerkiksi työnantajamielikuvan vahvistaminen oli pienemmällä painoarvolla.

Tavoitteet ja vastuullinen kehitys 2023

Bittium mittaa Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset -painopistealueen kehitystä seuraavissa tavoitteissa: henkilöstötyytyväisyys, henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja erikoisosaamisen varmistaminen, vahva työnantajamielikuva sekä monimuotoisuus ja osallisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Tavoitteet ja niiden toteutuminen on kuvattu seuraavassa omina kokonaisuuksinaan.

Henkilöstön hyvinvointi ja sitoutuminen

Bittiumin tavoite vuosina 2023–2025 henkilöstön sitoutumisindeksille on 4,0 (asteikko 1–5), mutta vuoden 2023 osalta tavoitetta ei saavutettu. Vuoden 2023 tuloksia mittaava henkilöstötutkimus (Bittium Employee Survey, BES), toteutettiin heti tammikuun 2024 alkupäivinä, ja sen tuloksissa näkyivät odotetusti vuoden 2023 loppupuolella pidetyt muutosneuvottelut. Henkilöstökyselyyn vastasi 80 prosenttia henkilöstöstä (77 % vuoden 2022 lopussa). Numeeristen väittämien keskiarvo oli 3,7 (3,8 vuoden 2022 lopussa). Esihenkilötyön osio säilyi erinomaisella tasolla, ja vastausten keskiarvo oli 4,2. Sitoutumisindeksi oli nyt 3,5, mutta kyselyn sisällön uudistamisen takia luvut ei ole täysin vertailukelpoisia vuoden 2022 lukuihin.

Tutkimuksen sisältöä uudistettiin jonkin verran. Väittämissä ja kysymyksissä huomioitiin vahvemmin liiketoimintasegmenttinäkökulma. Väittämiin muun muassa lisättiin näkökulmia vastuullisuuteen ja ympäristönäkökulmiin sekä esihenkilötyön osalta työyhteisön ilmapiiristä huolehtimiseen ja yksilöiden erilaisuuden positiiviseen huomiointiin.

Projektityötä mittaavaa BES-tutkimuksen osiota ei tällä kertaa toteutettu samassa yhteydessä vuoden 2024 tammikuussa, koska aiempi projektikysely toteutettiin keväällä 2023. Kyselyssä kerättiin palautetta tiimeittäin asiakas- ja tuotekehitysprojekteissa työskenteleviltä henkilöiltä, ja sitä kohdennettiin erityisesti projektijohdolle. Tulokset olivat kehittyneet kokonaisuudessaan hyvin, ja saimme erityisesti kiitosta kommunikaation parantumisesta.

Työskentely jatkui vuonna 2022 luodun hybridityömallin mukaisesti kahdella toimistotyöpäivällä viikossa. Läpi yhtiön on kuitenkin suositeltu olemaan enemmän toimistolla erityisesti muutostilanteesta johtuen ja koska kollegoiden kohtaamiset ja toimistolla vietetty aika koetaan tärkeäksi. Päätösvalta toimistopäivien toteutuksen suhteen on annettu tiimeille. Osa henkilöstöstä ei työnsä luonteen puolesta voi työskennellä lainkaan etänä. Tähän ryhmään kuuluvat tuotannossa ja laboratorioissa työskentelevät sekä henkilöt, joiden työ on tehtävä turvaluokitelluissa tiloissa.

Henkilöstötyytyväisyyskyselyn lisäksi vuoden 2023 aikana toteutettiin yksi pulssikysely, jossa keskityttiin työvireen ja kuormittuneisuuden kartoittamiseen.

 

Henkilöstön kehittäminen ja koulutus

Bittiumin tavoitteena on henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja erityisosaamisen varmistaminen. Bittiumin asema teknologisena edelläkävijänä edellyttää, että henkilöstö ylläpitää ja kehittää aktiivisesti omaa osaamistaan niin perusosaamisten ja niihin liittyvien yhteisten tekemisen tapojen kuin nopeasti muuttuvan toimintaympäristön viimeisimpien teknologioiden, työkalujen sekä lainsäädännön ja muiden määräysten suhteen ja että heillä on näkemys teknologian ja toimintaympäristön kehittymisen trendeistä. Osaamisen kehittämisessä tavoitteena on jatkuva työskentelyn ohessa tapahtuva kehittyminen ja oppiminen.

Vuonna 2021 aloitettu Bittium Leader -koulutus jatkui kahden, vuonna 2022 aloittaneen ryhmän osalta vielä vuoden 2023 alkupuoliskolla kahdella valmennusosuudella. Niiden aiheita olivat työkykyjohtaminen ja oma rooli ihmisten johtajana. Valmennuksen yhteydessä työstettiin Bittiumin hyvän ihmisjohtamisen periaatteet. Esihenkilöille, projektipäälliköille ja tiiminvetäjille tarkoitettuun koulutuskokonaisuuteen on osallistunut kaikkiaan noin 110 bittiläistä.

Verkkokoulutukset ovat tärkeässä osassa konsernin yhteisten perusosaamisten ylläpidossa ja kaikille työntekijöille suunnattuja verkkokoulutuksia on tarjolla muun muassa prosesseihin, toimintatapoihin, järjestelmiin ja työkaluihin liittyen. Yhtiössä jatkettiin Pluralsight-oppimisalustan käyttöä, jossa työntekijät voivat osallistua esimerkiksi laadukkaisiin miniwebinaareihin. Osaamisen kehittämisessä ajankohtaisia teemoja ovat esimerkiksi tietoturvaan, laatujärjestelmiin, ohjelmointikieliin, pilviympäristössä toimimiseen sekä sulautettuihin järjestelmiin liittyvät aiheet.

Vuonna 2023 koulutuspäivien määrä oli keskimäärin 5,2 päivää työntekijää kohden. Tähän sisältyvät ulkoiset ja sisäiset koulutukset sekä perehdytys ja itseopiskelu. Sisäinen koulutus voi olla myös työssä oppimista tai osaamisen jakamista ja ulkoinen puolestaan itseopiskelua. Koulutuksiin on vuonna 2023 osallistunut kaikkiaan noin 70 % henkilöstöstä.

Bittium työnantajana

Bittium nähdään luotettavana suomalaisena yhtiönä, joka on tunnettu erityisesti tuotteistaan Suomen Puolustusvoimille. Yhtiön terveydenhuollon teknologia -liiketoiminnan tunnettuus on parantunut ja yhtiötä pidetään osaavana ja asiantuntevana alan toimijana.

Bittium kartoittaa uusien työntekijöiden tyytyväisyyttä perehdytysprosessiin ja mielikuvaa yhtiöstä ennen töiden aloitusta sekä töiden aloituksen jälkeen kyselyllä. Vuonna 2023 ennen töiden aloitusta mielikuva- arvosana oli 7,7 (2022: 7,6), mutta mielikuva laski töiden alkamisen jälkeen ja oli 7,3 (2022: 8,1). Tuloksessa näkyy se, että joidenkin uusien työntekijöiden kohdalla projektin aloitukset viivästyivät ja muutaman henkilön poikkeuksellisen alhaiset arvosanat laskivat keskiarvoa merkittävästi. Yhtiö on pyrkinyt tekemään korjaavia toimenpiteitä kyseisten henkilöiden kohdalla.

Monimuotoisuus, osallisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Bittium haluaa mahdollistaa työntekijöilleen yhtäläiset työolosuhteet taustoista, etnisyydestä, sukupuolesta, iästä tai muista tekijöistä riippumatta. Lisäksi ylläpidetään ja edistetään keskustelevaa ja osallistavaa työyhteisökulttuuria.

Kaikkia työntekijöitä ja -hakijoita kohdellaan tasa-arvoisesti sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, poliittisesta mielipiteestä tai muusta vastaavasta taustatekijästä riippumatta. Bittiumin tasa-arvosuunnitelma perustuu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakiin. Tasa-arvosuunnitelma päivitettiin vuoden 2023 aikana. Sen keskeisimmät toimenpiteet ovat edelleenkin huomion kiinnittäminen palkkojen ja urakehityksen tasa-arvoisuuteen, rekrytointien avoimuuteen sekä ikääntyvien työntekijöiden työurien suunnitelmallinen tukeminen.

Tasa-arvon toteutumista tarkastellaan muun muassa henkilöstökyselyjen ja -tutkimuksen avulla palkkauksen, urakehityksen ja rekrytoinnin näkökulmista. Bittium toteutti vuonna 2023 tasa-arvokyselyn, johon vastasi 53 % Bittiumin Suomen henkilöstöstä. Kyselyn tulosten perusteella tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat Bittiumilla pääsääntöisesti hyvin. Kaikki kyselyn teemat saivat arvosanakseen vähintään 5,0 asteikolla 1–6.

Syrjimättömyys tarkoittaa Bittiumille tasapuolista kohtelua ja syrjimättömän työyhteisökulttuurin varmistamista. Yhtiö kunnioittaa työntekijöidensä oikeutta ammatilliseen järjestäytymiseen eikä hyväksy syrjintää tai häirintää missään muodossa. Vuoden 2023 aikana ei havaittu syrjintätapauksia.

Bittiumin hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet on määritelty osana yhtiön selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Bittium haluaa myös tuoda teknologia-alaa esiin houkuttelevana vaihtoehtona naisille, jotka ovat alalla edelleen aliedustettuina, sekä muunsukupuolisille. Bittium osallistui toisena vuotena peräkkäin Shaking up tech -tapahtumaan, jossa Bittiumin naistyöntekijät kertoivat lukioikäisille nuorille naisille omasta työstään esimerkiksi tuotekehittäjänä, testaajana tai UI/UX-suunnittelijana. Tapahtumaan osallistuminen tuki Bittiumin tavoitetta pysyä nuorten mielissä kiinnostavana työnantajana sekä lisätä tietoutta teknologia-alan monipuolisuudesta. Oppilaitosvierailuja järjestettiin useita.

Esihenkilötyö ja kehityskeskustelut

Bittiumilla on järjestetty kuukausittaiset esihenkilötilaisuudet, Leadership-kahvit. Näiden tilaisuuksien pitämistä on jatkettu osana esimiestyön tukemista. Loppuvuodesta käytäntöä muutettiin tukemaan meneillä olevia muutoksia siten, että noin kahden viikon välein Managers’ Meeting -tilaisuuteen kutsuttiin esihenkilöiden lisäksi myös projektipäälliköitä ja muussa johtavassa asemassa olevia henkilöitä.

Vuonna 2023 voimassa olevan kehityskeskustelumallin mukaisesti tiimin jäsen ja esihenkilö keskustelivat neljännesvuosittain (Quarter Chat). Tärkeänä tavoitteena esihenkilötyössä on ollut yksilökohtaisuuden huomioiminen, työhyvinvoinnin tuki ja esimies-alaissuhteen luottamuksen vahvistaminen. Lisäksi työntekijöillä on ollut mahdollisuus sopia erillinen pidempi keskustelu erityisesti pitkän tähtäimen osaamisen kehittämisen suunnitelmaa varten. Vuoden 2024 alusta yhtiössä ollaan siirtymässä vuosittaisiin tavoite- ja kehityskeskusteluihin, minkä lisäksi esihenkilöt ja tiimiläiset voivat tavata kahdenkeskeisesti vuoden mittaan aina tarpeen mukaan.

Hyvinvointi ja työturvallisuus

Valtaosa Bittiumilla tehtävästä työstä on tutkimusta ja tuote- eli ohjelmistokehitystä, minkä vuoksi merkittävimmät työkykyriskit liittyvät tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, työssä jaksamiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Työntekijät työskentelevät pääsääntöisesti projekteissa, joissa aikataulut ja työkuormat voivat vaihdella nopeasti liiketoiminnan tilanteen mukaan.

Bittiumilla on käytössä varhaisen tuen malli. Mallin katsotaan olevan koko työyhteisön asia, jonka avulla on mahdollista lisätä avoimuutta. Työn kuormittavuuden näkökulmasta on tärkeää voida ja saada puhua jaksamisesta, koska sen avulla voidaan muuttaa yrityskulttuuria terveemmäksi. HR-kaffepaussien aiheita ovat olleet muun muassa hyvinvointia ravinnosta, unettomuus, diversiteetti työyhteisössä sekä resilienssi sekä yksilön että työyhteisön näkökulmasta. Tilaisuuksia järjestettiin vuoden 2023 aikana yhteensä seitsemän ja ne ovat herättäneet henkilöstössä runsaasti kiinnostusta: jokaiseen tilaisuuteen osallistui toistasataa bittiläistä.

Työterveyshuollon toteuttamassa työpaikkaselvityksessä nousivat esiin psykososiaalinen kuormitus ja staattiset työasennot. Tulosten perusteella kiinnitettiin huomiota muun muassa työergonomiaan erityisesti etätyössä sekä avokonttorissa toimimisen pelisääntöihin.

Henkilöstön hyvinvointia tukevat lain edellyttämää laajemmat työterveyshuollon palvelut ja muut henkilöstöedut. Työterveyshuollon palveluihin kuuluvat myös digi-klinikka ja mahdollisuus etävastaanottoon. Työntekijöiden on ollut mahdollista käyttää työfysioterapeutin palveluita. Bittium tukee henkilöstön yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta myös vapaa-ajalla esimerkiksi erilaisten kerhojen, liikuntavuorojen ja aktiviteettien kautta.

Kaikissa Bittiumin toimipaikoissa on asianmukaiset turvallisuussuunnitelmat. Osa työntekijöistä työskentelee tehtävissä, joissa sähköturvallisuuden varmistaminen vaatii erityishuomioita. Ylipäätään tuotteiden valmistukseen ja manuaaliseen työhön liittyvät fyysiset riskit ovat melko pieniä. Intranetissä olevan läheltä piti -ilmoituskanavan kautta työntekijät voivat ilmoittaa mahdollisia turvallisuus- ja läheltä piti -havaintoja. Vuoden 2023 aikana kanavaan ei tullut ilmoituksia läheltä piti -havainnoista.

Bittiumin henkilöstöhallinto ja työsuojelu tarkastelevat työtapaturmia määräajoin ja aina erityisen riskin ilmetessä. Vuonna 2023 Bittiumin Suomen yhtiöissä tehtiin 11 työtapaturmailmoitusta. Näistä 9 luokiteltiin työtapaturmiksi, joista yhdestä aiheutui lyhyt ohimenevä työkyvyttömyys. Suurin osa näistä tapaturmista tapahtui kodin ja työpaikan välisillä matkoilla ja matkustettaessa.

Olennaiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Bittiumin oman henkilöstön työhyvinvointiin ja työkyvyn tukemiseen liittyvät toimenpiteet, turvallisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat sekä henkilöstölle tarjottavat henkilöstöedut edistävät kestävän kehityksen tavoitetta numero 8 (ihmisarvoista työtä ja talouskasvua). Yhtiön panostukset T&K-toimintaan ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen puolestaan edistävät kestävän kehityksen tavoitetta nro 9 (kestävä teollisuus ja innovaatiot).

  

Henkilöstö vuonna 2023

Vuoden 2023 lopussa Bittiumilla työskenteli yhteensä 526 henkeä Suomessa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. 99 prosenttia henkilöstöstä työskentelee Suomessa. Suurin osa henkilöstöstä on tuotekehitysinsinöörejä.