Bittium Oyj:n tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikan keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että Yhtiön rahoitusvälineiden hinnanmuodostuksen perustaksi on kaikilla markkinaosapuolilla samanaikaisesti ja viivytyksettä saatavilla olennainen, riittävä ja oikea tieto Yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta.

Tavoitteet ja keskeiset periaatteet

Bittium Oyj:n (´Bittium´ tai ´Yhtiö´) osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä (BITTI).

Bittium noudattaa viestinnässään: 

 • Suomen lainsäädäntöä (mm. osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki),
 • EU:n säädöksiä (markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR) ja sen nojalla annetun alemmanasteisen sääntelyn määräyksiä), 
 • Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja suosituksia,
 • Finanssivalvonnan ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) määräyksiä,
 • Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä
 • Yhtiön sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeita.

Tämän tiedonantopolitiikan keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että Yhtiön rahoitusvälineiden hinnanmuodostuksen perustaksi on kaikilla markkinaosapuolilla samanaikaisesti ja viivytyksettä saatavilla olennainen, riittävä ja oikea tieto Yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta. Julkistettava tieto annetaan niin pian kuin mahdollista ja tasapuolisesti kaikille markkinoilla toimiville.

Bittiumin viestinnän keskeiset periaatteet ovat luotettavuus, vastuullisuus, avoimuus, selkeys ja täsmällisyys.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan.

Tiedonantopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä vastaa Yhtiön viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Karoliina Malmi.

Yhteyshenkilöt ja vastuut

Sijoittajasuhdetoiminta: yhteyshenkilöt ja vastuut

Sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on tukea Bittiumin osakkeen oikeaa arvonmuodostusta antamalla jatkuvasti ja johdonmukaisesti kaikki olennainen Yhtiötä koskeva tieto tasapuolisesti kaikille markkinaosapuolille.

Bittiumin sijoittajasuhdetoiminto on vastuussa pörssitiedotteiden valmistelusta ja jakelusta. Hallitus hyväksyy tilinpäätöstiedotteet, puolivuosikatsaukset, sekä mahdolliset muutokset strategiaan, taloudellisiin tavoitteisiin tai tulosohjeistukseen. Toimitusjohtaja hyväksyy muut pörssitiedotteet.

 • Bittiumin sisäinen tiedotusprosessi varmistaa, että Bittiumin johto, mukaan lukien lausunnonantajat, joilta media tai analyytikot voivat pyytää kommentteja, ovat kyseisestä asiasta täysin tietoisia.
 • Se varmistaa myös tiedon oikea aikaisen julkistamisen sekä laajan ja nopea jakelun.

Bittiumissa sijoittajasuhteista vastaa viime kädessä toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tukena sijoittajasuhteissa toimivat talousjohtaja, IR- ja viestintäjohtaja ja lakiasiainjohtaja.

Sijoittajia ja analyytikoita sekä talousmediaa tapaavat seuraavat henkilöt aina kaksi yhdessä:

 • toimitusjohtaja
 • talousjohtaja
 • viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
 • tuote- ja palvelualueiden johtajat voivat tarvittaessa osallistua sijoittaja- ja analyytikkotapaamisiin yhdessä edellä mainittujen henkilöiden kanssa.

Tiedotteissa voidaan mainita myös joku muu yhteyshenkilö, mutta tämän henkilön oikeudet rajoittuvat tiedotteessa käsiteltävään asiaan.


Bittiumilla on tiedotuskomitea, johon kuuluu Yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja, lakiasiainjohtaja sekä viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja. Tiedotuskomitea vastaa Yhtiön sisäpiiritiedon julkistamisesta.

Tiedonantovelvollisuus

Säännöllinen tiedonantovelvollisuus

Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta ja tuloksesta säännöllisesti julkistettavia tietoja.

Bittium antaa ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti tietoa taloudellisesta tilanteestaan julkistamalla pörssitiedotteella puolivuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen ja vuosikertomuksen.

 • Yhtiön taloudelliset raportit laaditaan IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatetta noudattaen. Taloudelliset raportit ovat ensisijaisia tietolähteitä Bittiumin taloudellisesta tuloksesta, taseesta, rahoitusasemasta ja tulevaisuudennäkymistä.
 • Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä. Aikataulu on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla.

Vuosikertomus julkistetaan viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

 • Bittiumin vuosikertomus sisältää konsernin ja emoyhtiön viralliset, tarkastetut tilinpäätökset, niitä täydentävän hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja erillisen selvityksen Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä Yhtiön palkka- ja palkkioselvityksen. Lisäksi Yhtiö julkistaa vastuullisuusraportin osana vuosikertomusta.

Tulevaisuuden näkymät ja tulosvaroitukset

Tulevaisuuden näkymät

Bittium julkistaa markkinoille suunnatun ohjeistuksen Yhtiön tulevaisuudennäkymistä vuositasolla. Ohjeistus perustuu kysynnän kehitystä koskeviin odotuksiin Yhtiön markkinoilla.

Seuraavan vuoden näkymistä tiedotetaan lähtökohtaisesti tilinpäätöstiedotteen yhteydessä. Mikäli aiemmin ei ole tullut tarvetta täsmentää näkymiä, näkymät vahvistetaan puolivuosikatsauksen yhteydessä.

Esitetyt lausunnot ja arviot perustuvat johdon kulloiseenkin näkemykseen konsernin ja sen toimintojen kehityksestä.

Näkymiä seurataan johtoryhmän toimesta. Lisäksi kaikki merkittävät tapahtumat tuloksen kannalta peilataan voimassa olevaan tulosennusteeseen ja merkittävät muutokset ennusteeseen tiedotetaan välittömästi tulosvaroituksena.

Ohjeistuksen lisäksi Bittium julkistaa taloudellisissa raporteissaan markkinanäkymät, jossa Yhtiö kommentoi kunkin Yhtiölle relevantin markkinan kuluvan kauden kehitystä. Markkinanäkymät perustuvat johdon senhetkiseen näkemykseen toimintaympäristöstä ja markkinoiden kehityssuunnista sekä niihin liittyvistä olennaisista riskeistä.

Bittiumin ohjeistus julkistetaan Yhtiön Internet-sivustolla, puolivuosikatsauksessa, tilinpäätöstiedotteessa, vuosikertomuksissa ja sijoittajaesityksissä.

Tulosvaroitukset

Bittium antaa tulosvaroituksen, jos Yhtiön tuloksen tai taloudellisen aseman kehitys on ennakoitua heikompi tai parempi verrattuna Yhtiön aiemmin julkistamiin näkymiin ja ohjeistukseen. Tulosvaroitus julkistetaan mahdollisimman pian, jos Bittium arvioi tulosten todennäköisesti poikkeavan olennaisesti Yhtiön aikaisemmin julkistamasta ohjeistuksesta. Tulosvaroituksen antamista ei voi lykätä.

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet

Varsinaisen tulosohjeistuksen lisäksi Bittium voi julkistaa pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteensa. Yhtiön pitkän tähtäimen taloudellisia tavoitteita arvioidaan hallituksen toimesta vuosittaisen strategiaprosessin yhteydessä. Pitkän tähtäimen tavoitteet eivät muodosta Pörssin sääntöjen mukaista ennustetta tai tulevaisuutta koskevaa lausumaa.

Sisäpiiritiedon julkistaminen

Sisäpiiritietoon liittyvällä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan listayhtiön velvollisuutta julkistaa mahdollisimman pian kyseistä listayhtiötä koskeva sisäpiiritieto.

Bittium julkistaa mahdollisimman pian sen toimintaan liittyvän sisäpiiritiedon, edellyttäen että:

 • tieto on luonteeltaan täsmällistä;
 • tieto on vielä julkistamatonta;
 • tieto liittyy suoraan tai välillisesti Yhtiöön tai sen rahoitusvälineisiin ja;
 • tiedolla olisi todennäköisesti – jos se julkistettaisiin – huomattava vaikutus rahoitusvälineen hintaan tai niihin liittyviin rahoitusjohdannaisiin.

Tieto julkistetaan riippumatta siitä, onko sillä positiivista tai negatiivista vaikutusta rahoitusvälineen arvoon.

Markkinoiden väärinkäytöstä säädetyn asetuksen mukaisesti sisäpiiritiedon julkistamista voidaan kuitenkin lykätä Yhtiön omalla vastuulla, mikäli lykkäysedellytykset täyttyvät.

Bittiumille relevantti sisäpiiritieto

Bittium arvioi sisäpiiritietoa sääntelyn edellyttämän tavan mukaisesti erityisesti kahdesta näkökulmasta:

 • Onko tieto taloudellisesti merkittävä?
  • Mikäli julkistettava tieto vaikuttaa Yhtiön tulevaisuuden näkymiin, liikevaihtoon tai -tulokseen, taseeseen ja rahoitusasemaan, omaan pääomaan
 • Onko tieto strategisesti merkittävä?
  • Tuoko asia olennaista muutosta olemassa olevaan julkistettuun strategiaan

Esimerkkejä Bittiumille relevantista sisäpiiritiedosta

 • Merkittävä tilaus, uusi asiakassuhde tai investointipäätös
  • Mikäli sopimus on strategisesti tai taloudellisesti Yhtiölle merkittävä
 • Yhteistyösopimus tai muu tärkeä sopimus
  • Mikäli sopimus on strategisesti tai taloudellisesti Yhtiölle merkittävä
 • Yrityksen tai liiketoiminnan kauppa
  • Mikäli se on kooltaan tai strategisesti merkittävä, tai
  • Osuus kohteen liikevaihdosta tai taseesta on yli 10 % Bittium-konsernin liikevaihdosta tai taseesta, tai
  • Osuus yrityskaupan kohteena olevan yrityksen omasta pääomasta on yli 10 % Bittiumin konsernitaseen mukaisesta omasta pääomasta, tai
  • Yrityskaupan kohteesta suoritettava vastike on yli 10 % Bittiumin konsernitaseen mukaisesta omasta pääomasta tai yli 10 % Bittiumin osakkeiden yhteenlasketusta markkina-arvosta, jos Bittiumin oma pääoma alittaa osakkeiden yhteenlasketun markkina-arvon.
 • Merkittävä luottotappio tai tärkeän asiakkaan menetys
 • Merkittävä tutkimustulos
 • Merkittävän oikeudellisen prosessin vireille tulo, siitä annettu päätös tai asiaa koskeva sovinto
 • Taloudelliset vaikeudet tai olennainen muutos taloudellisessa asemassa
 • Viranomaisen tekemä Yhtiön kannalta merkittävä päätös
 • Yhtiön tietoon tullut osakassopimus, joka voi vaikuttaa äänivallan käyttöön tai Yhtiön osakkeiden luovutettavuuteen 
 • Markkinahuhut ja tietovuodot (huom. aiheesta erillinen kappale)
 • Tytär- tai osakkuusyhtiöitä koskeva merkittävä tieto
 • Merkittävä muutos Yhtiön toiminnassa

Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäys

Bittium voi omalla vastuullaan lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Bittiumin oikeutetut edut; ja
 • Julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja
 • Bittium pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Bittiumilla on sisäinen prosessi tiedon julkistamisen lykkäämiselle sisäpiirihankkeen perustamisen yhteydessä sekä siihen liittyvien päätösten, perusteiden ja ilmoitusten dokumentointiin ja säilyttämiseen. Prosessi on kuvattu Yhtiön sisäisissä dokumenteissa.

Yhtiön tiedotuskomitea vastaa sisäpiiritiedon arvioinnista ja arvioi tapauskohtaisesti, täyttyvätkö edellä mainitut julkistamisen lykkäämisen edellytykset. Tiedotuskomitea kokoontuu tarvittaessa, mutta vähintään kuukausittain.

Kun lykkäämispäätös tehdään, Yhtiö perustaa kyseistä sisäpiiritietoa koskevan hankekohtaisen sisäpiiriluettelon.

Tiedotuskomitea seuraa jatkuvasti lykkäämisedellytysten täyttymistä ja sisäpiiritieto julkistetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lykkäysedellytykset eivät enää täyty tai tiedon luottamuksellisuutta ei pystytä enää takaamaan.

Bittium ilmoittaa Finanssivalvonnalle julkistamisen lykkäämisestä välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen.

Muut pörssitiedotteet

 • Yhtiökokouskutsu ja -päätökset
  • Tilintarkastajat ja heihin liittyvät muutokset
 • Rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskut
 • Muutokset hallituksessa tai konsernin johdossa (toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet)
 • Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät
 • Yhtiön ja sen lähipiirin liiketoimet
 • Tapahtumakalenteri

Lehdistötiedotteet

Pörssitiedotteiden lisäksi Bittium julkistaa ennalta määrättyjen kriteerien mukaisesti lehdistötiedotteita sellaisista tapahtumista ja uutisista, jotka eivät täytä pörssitiedotteen vaatimuksia, mutta joilla on uutisarvoa tai joita kohtaan sidosryhmillä on yleistä kiinnostusta.

Esimerkkejä Bittiumin lehdistötiedotteista

 • Tilaukset, jotka eivät ylitä pörssitiedotteille asetettua merkittävyysluokkaa, ja joiden julkistamiseen Yhtiöllä on asiakkaan lupa (luottamuksellisuus). 
  • Tilaukset julkistetaan aina vasta sitten kun tilaus on virallinen ja saapunut Yhtiölle kirjallisesti.
 • Aiesopimukset tai puitesopimukset, elleivät ne muodosta sisäpiiritietoa, jolloin ne tiedotetaan pörssitiedotteella.
 • Merkitykseltään ja arvoltaan pienemmät yrityskaupat
 • Pienemmät yhteistyöjärjestelyt asiakkaiden ja muiden kumppaneiden kanssa
 • Tuotejulkistukset tai tuotepäivitykset, uudet versiot ja ohjelmistot, jotka eivät ylitä pörssitiedottamisen kynnystä
 • Osallistuminen messuille tai muihin tapahtumiin
 • Yhtiön saamat tunnustukset ja tuotteille myönnetyt sertifikaatit

Raportointi ja viestintäperiaatteet

Kanavat, kielet ja tiedotteiden saatavuus

Pörssitiedotteet ja kaikki muut olennaiset Bittiumia koskevat tiedot julkistetaan samanaikaisesti suomeksi ja englanniksi.

Bittium toimittaa kaikki pörssitiedotteet viipymättä Nasdaq Helsinki Oy:lle ja keskeisille tiedotusvälineille sekä julkistaa ne Yhtiön verkkosivuilla. Lisäksi Yhtiö lähettää tiedotteet sähköpostitse niille, jotka ovat Yhtiön tiedotteet sähköisesti itselleen tilanneet.

Lehdistötiedotteet julkistetaan Yhtiön kotisivuilla ja toimitetaan kaikille merkittävimmille tiedotusvälineille, sekä niille, jotka ovat Yhtiön tiedotteet sähköisesti itselleen tilanneet.

Tilinpäätös, toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, tilintarkastuskertomus sekä puolivuosikatsaus (ja aiemmin julkistetut kolmen ja yhdeksän kuukauden osavuosikatsaukset) pidetään Bittiumin internet-sivuilla saatavilla vähintään 10 vuotta.

Bittium pitää muita säänneltyjä tietoja, esimerkiksi pörssitiedotteita ja yhtiökokousmateriaaleja saatavilla internet-sivuilla vähintään 5 vuotta.

Muu oleellinen aineisto, kuten media- ja sijoittajaviestintäesitykset, mahdolliset puhelinkonferenssit ja webcastit ovat saatavilla Bittiumin internet-sivuilla vähintään vuoden ajan.

Sijoittaja- ja analyytikkosuhteet

Bittium tapaa aktiivisesti pääomamarkkinoiden edustajia.

(Lehdistölle), analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille järjestetään tulosjulkistuksen yhteydessä tilaisuus, johon voi osallistua tulemalla paikanpäälle tai puhelimitse.

Hiljaista jaksoa lukuun ottamatta Bittium tapaa analyytikoita ja median edustajia myös muulloin. Tapaamisissa ei anneta uutta julkistamatonta tietoa eikä sellaista täydentävää tietoa, joka saattaisi aiemmin julkistetun tiedon kanssa muodostaa sisäpiiritietoa.

Bittiumia seuraavat analyytikot ovat julkistettu Yhtiön internet-sivuilla. Bittium ei vastaa analyytikkojen mielipiteistä tai heidän julkaisemistaan arvioista tai suosituksista.

Hiljainen jakso

Bittium noudattaa aina ennen tulosjulkistuksia niin kutsuttua hiljaista ajanjaksoa (silent period), jonka aikana Bittiumin edustajat eivät tapaa pääomamarkkinoiden edustajia eivätkä kommentoi Yhtiön taloudellista tilaa tai Yhtiön tai markkinoiden tulevaisuuden näkymiä.

Hiljaisen ajanjakson aikana johto ja muut avainhenkilöt (mukaan lukien osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen valmisteluun osallistuvat henkilöt) eivät voi käydä kauppaa Yhtiön rahoitusvälineillä Bittiumin sisäpiiriohjeen mukaisesti.

Hiljainen ajanjakso alkaa 30 päivää ennen ao. tuloksen julkistamista ja kestää sen julkistamiseen asti.
Tulosjulkistusten ja hiljaisten jaksojen ajankohdat ovat nähtävillä Bittiumin internet-sivujen sijoittajakalenterista.

Sisäpiiriohje

Bittium on kuvannut sisäpiiriohjettaan Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmässään.

Poikkeustilanteet ja huhut

Bittium ei pääsääntöisesti kommentoi mahdollisia julkisuudessa esiintyviä huhuja, osakkeen hinnan kehitystä, analyytikoiden ennusteita tai kilpailijoiden tai asiakkaiden toimintaa.

Mikäli Bittiumia koskevia merkityksellisiä virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja esiintyy julkisuudessa ja tällaisilla tiedoilla olisi todennäköisesti huomattava vaikutus Yhtiön rahoitusvälineiden hintaan, Bittium voi julkistaa pörssitiedotteen antaakseen markkinoille oikean tiedon.

Tilanteessa, jossa huhu liittyy selvästi sisäpiiritietoon, jonka julkistamista on lykätty, sisäpiiritieto julkistetaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun kyseinen huhu on riittävän täsmällinen osoittamaan, että kyseisen tiedon luottamuksellisuutta ei voida enää taata.

Jos Bittiumia koskevaa sisäpiiritietoa on vuotanut julkisuuteen, Bittium julkistaa tällaisen tiedon viipymättä.

Kriisiviestintä

Bittium on määritellyt konsernin kriisiviestinnän ohjeet, joita sovelletaan viestintään ja tiedonkulkuun Bittiumissa kriisitilanteissa.

Jos tilanne arvioidaan kriisitilanteeksi, konsernin viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja kutsuu koolle konsernin kriisitiimin.

Kriisitiimi koostuu toimitusjohtajasta, talousjohtajasta, lakiasiainjohtajasta, henkilöstöjohtajasta ja viestintä- ja sijoittajasuhdejohtajasta.

Kriisitilanteissa viestinnässä painotetaan julkistettavien tietojen laadun varmistamista, nopeutta ja aktiivisuutta.