Päivitetty 23.3.2018

Avainlukuja

Avainlukuja
  2017 2016
Liikevaihto, MEUR 51,6 64,2
Liikevoitto (-tappio), MEUR -6,2 2,5
     % osuus liikevaihdosta -12,0 4,0
Tilikauden tulos    
     jatkuvat toiminnot, MEUR -4,8 3,5
     lopetetut toiminnot, MEUR 1,7 0,0
Oma pääoma, MEUR 116,7 130,6
Taseen loppusumma, MEUR 138,4 153,3
Liiketoiminnan rahavirta, MEUR -0,0 -1,7
Henkilöstön määrä kauden lopussa, emo ja tytäryritykset 619 623
Korolliset nettovelat, MEUR -61,7 -91,8
Nettovelkaantumisaste (net gearing), % -52,9 -70,3
Omavaraisuusaste, % 85,6 87,0
Tulos/osake    
     jatkuvista liiketoiminnoista, EUR -0,133 0,098
     lopetetuista liiketoiminnoista, EUR 0,046 0,000
     jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR -0,087 0,098