Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2020

Print Print this release
30. Lokakuuta 2020

Bittium Oyj liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2020

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 30.10.2020 klo 08.00

Bittium Oyj liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2020

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Yhteenveto tammi-syyskuu 2020

  • Liikevaihto kasvoi 17,2 prosenttia edellisvuodesta 56,6 miljoonaan euroon (48,3 miljoonaa euroa).
  • Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 68,3 prosenttia eli 38,6 miljoonaa euroa (29,3 miljoonaa euroa) ja palvelupohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 31,7 prosenttia eli 18,0 miljoonaa euroa (19,1 miljoonaa euroa).
  • Käyttökate oli 10,2 miljoonaa euroa (7,5 miljoonaa euroa).
  • Liiketulos oli 1,8 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa).

Yhteenveto heinä-syyskuu 2020

  • Liikevaihto aleni 7,8 prosenttia edellisvuodesta 14,0 miljoonaan euroon (15,2 miljoonaa euroa).
  • Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 60,9 prosenttia eli 8,6 miljoonaa euroa (10,7 miljoonaa euroa) ja palvelupohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 39,1 prosenttia eli 5,5 miljoonaa euroa (4,6 miljoonaa euroa).
  • Käyttökate oli 1,8 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa).
  • Liiketulos oli -1,0 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa).

Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttunen

Vuoden 2020 tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 17,2 prosenttia edellisvuodesta ja liiketulos oli positiivinen. Liikevaihto kasvoi tuoteliiketoiminnassa kun taas palveluliiketoiminnan liikevaihto laski hieman edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvuun ja positiiviseen liiketulokseen vaikutti hyvä vuoden ensimmäinen vuosipuolisko.

Bittiumin vuoden 2020 kolmas vuosineljännes oli hieman odotettua heikompi. Liikevaihto laski 7,8 prosenttia edellisvuodesta ja liiketulos oli negatiivinen. Tavoitteista jäätiin erityisesti tuoteliiketoiminnassa puolustus- ja viranomaismarkkinoilla. Tähän vaikutti osittain koronavirus (SARS-CoV-2) -pandemiasta johtuneet projektien ja uusien hankkeiden viivästymiset ja siirtymiset, mutta myös tuotetoimitusten ajoittumiset eri vuosineljänneksille.

Onnistuimme kääntämään tuotekehityspalvelujen myynnin kasvuun ja myynti kasvoi 20,0 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvu syntyi verkkolaitepalveluliiketoiminnan myynnin kasvusta sekä voitetuista uusista lääketieteen teknologiaprojekteista. Huomattavaa on, että kasvua onnistuttiin saamaan huolimatta siitä, että yhtiön omat merkittävät tuotekehitysprojektit kiinnittivät edelleen osaajia omien tuotteidemme tuotekehitykseen.

Yhteistyö Suomen Puolustusvoimien kanssa on jatkunut vahvana. Bittium Tough SDR™ -ajoneuvoradioiden kehitys on jatkunut edelleen, ja tavoittelemme ensimmäisiä toimituksia vielä tämän vuoden lopulla. Tuotetoimitukset myös muille asiakkaillemme puolustus ja viranomaismarkkinoilla jatkuivat.

Yleinen tietoisuus mobiileista tietoturvauhista on kasvanut maailmalla. Kriittinen tieto halutaan turvata parhaalla mahdollisella tavalla, mikä on selkeästi lisännyt kiinnostusta tietoturvallisia Bittium Tough Mobile™ -älypuhelimia kohtaan.

Aktiiviset neuvottelut Mexsat-puhelimien tuotetoimituksista järjestelmän laajemman käyttöönoton mahdollistamiseksi ovat jatkuneet Meksikon valtion kanssa. Toistaiseksi koronaviruspandemiasta johtuvat poikkeusolot ovat hidastaneet projektien etenemistä. Tavoittelemme edelleen tuotetoimituksia loppuvuoden aikana, mutta riskinä on, että mahdolliset toimitukset päästään aloittamaan vasta ensi vuoden aikana.

Yhteistyö johtavan yhdysvaltalaisen etämonitorointipalveluita tarjoavan yrityksen Preventicen kanssa jatkui vahvana Yhdysvaltain EKG-markkinoilla. Allekirjoitimme Preventicen kanssa syyskuussa sopimuksen, jonka mukaan Bittium toimittaa Preventicelle sydämen rytmihäiriöitä monitoroivia BodyGuardian® MINI -laitteita vuosien 2021-2024 aikana. Tämä on tärkeä yhteistyösopimus Bittiumille Yhdysvaltain markkinoilla. Toteutuessaan täysimääräisenä sopimuksen kokonaisarvo on noin 22,9 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Maailmanlaajuinen uusi koronavirus -pandemia vaikuttaa globaaliin talouteen heikentäen näkyvyyttä markkinatilanteeseen. Bittiumin liiketoiminnan myyntisyklit ovat luonteeltaan pitkiä, mutta nyt globaalin pandemiatilanteen pitkittyessä sen negatiiviset vaikutukset Bittiumin taloudelliseen kehitykseen ovat alkaneet hiljalleen näkyä kaikilla tuote- ja palvelualueillamme. Näkymät kuluvan vuoden loppua kohden pitävät sisällään epävarmuuksia ja pandemiasta seuranneista poikkeusoloista johtuen tilauskannan rakentaminen on selvästi haastavaa, mikä on alkanut vaikuttamaan uusien asiakkaiden saamiseen ja kauppojen syntyyn.

Bittium on jatkanut tiukkoja toimenpiteitä henkilöstön terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi sekä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Tähän mennessä pandemia ei ole olennaisesti vaikuttanut työntekijöidemme terveyteen ja työt ovat jatkuneet pääosin suunnitelmien mukaisesti.

Huolimatta globaaleista epävarmuuksista yhtiö uskoo, että koronaviruspandemian vaikutukset ovat väliaikaisia ja että pitkällä aikavälillä yhtiöllä on erinomaiset mahdollisuudet kansainväliseen kasvuun. Tavoitteenamme on olla merkittävä kansainvälinen turvallisten ja luotettavien viestintä- ja liitettävyysratkaisujen toimittaja erityisesti puolustus- ja viranomaismarkkinoille sekä erityisesti sairaalan ulkopuolella tapahtuvan biosignaalien mittaamisen ja analytiikan ratkaisuissa.

Vuoden 2020 näkymät

Maailmanlaajuinen uusi koronaviruspandemia (SARS-CoV-2) vaikuttaa merkittävästi globaaliin talouteen ja markkinatilanteeseen. Markkinoilla vallitseva epävarmuus aiheuttaa heikon näkyvyyden markkinatilanteeseen.

Huolimatta pitkittyneen pandemiatilanteen aiheuttamista epävarmuuksista yhtiö pitää voimassa vuotta 2020 koskevan taloudellisen ohjauksensa, mutta seuraa markkinatilanteen kehittymistä jatkuvasti. Merkittävimmät riskit loppuvuoden näkymissä koskevat tuotetoimitusten ajoittumisiin liittyviä epävarmuuksia. Näkymien muuttuessa, yhtiö voi joutua arvioimaan tilannetta nopeastikin uudelleen.

Bittium arvioi vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (75,2 miljoonaa euroa) ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna (liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa). Vuoden 2020 liikevoiton tasoa rasittavat panostukset kansainväliseen kasvuun sekä poistot tuotekehitysaktivoinneista.

Riskit ja epävarmuustekijät

Bittium on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Koronaviruspandemia on aiheuttanut nopeita muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiön johto on pyrkinyt aktiivisesti seuraamaan ja ennakoimaan pandemian kehittymistä sekä ryhtynyt pandemian vaikutusten ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimenpiteisiin. Tilanteen kestoa ja sen vaikutuksia liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen on mahdotonta arvioida.

Lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu laajemmin hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2019. Lisätietoja Bittiumia koskevista riskeistä ja epävarmuuksista on yhtiön verkkosivuilla www.bittium.com .

Tunnusluvut

KONSERNI (MEUR) 7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019
3 kk 3 kk 9 kk 9 kk
LIIKEVAIHTO 14,0 15,2 56,6 48,3
Liikevaihdon muutos-% -7,8 % 11,2 % 17,2 % 15,0 %
KÄYTTÖKATE 1,8 2,7 10,2 7,5
Käyttökate % liikevaihdosta 13,2 % 18,0 % 18,1 % 15,4 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO -1,0 0,6 1,8 2,2
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta -7,4 % 3,8 % 3,2 % 4,6 %
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA -1,0 0,6 1,5 2,1
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) -0,029 0,016 0,042 0,058
TUOTEKEHITYSKULUT 4,9 5,7 16,9 18,5
TUOTEKEHITYSKULUT % LIIKEVAIHDOSTA 34,7 % 37,5 % 29,9 % 38,4 %
AKTIVOIDUT TUOTEKEHITYSKULUT 2,8 3,2 10,1 11,8
LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA 1,5 1,1 1,8 -0,1
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA -3,4 -4,1 -11,8 -14,2
RAHOITUKSEN KASSAVIRTA -0,4 -0,3 -1,1 13,6
KASSAVAROJEN MUUTOS -2,3 -3,3 -11,1 -0,8
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 24,1 30,1 24,1 30,1
NETTOVELKAANTUMISASTE (%) -1,4 % -7,1 % -1,4 % -7,1 %
OMAVARAISUUSASTE (%) 74,8 % 73,4 % 74,8 % 73,4 %
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 669 669 669 669
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ KAUDEN LOPUSSA 677 650 677 650
 

Oulussa, 30.10.2020

Bittium Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Pekka Kunnari
Talousjohtaja
Puh. 040 344 2229

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2019 liikevaihto oli 75,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tiedostot
Bittium Oyj liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2020 (wkr0006.pdf)