Vastuullisuus Bittiumilla

Bittium on globaali teknologiayritys, jonka vastuullisuus todentuu sen toiminnassa, tuotteiden elinkaaressa, hankintaketjussa sekä tavassa luoda arvoa ympäröivään yhteiskuntaan.

Vastuullisuus Bittiumilla

Bittium on globaali teknologiayritys, jonka vastuullisuus todentuu sen toiminnassa, tuotteiden elinkaaressa, hankintaketjussa sekä tavassa luoda arvoa ympäröivään yhteiskuntaan.

Yritysvastuumme perustuu yhtiön strategiaan ja arvoihin. Keskitymme aktiivisesti meille tärkeisiin vastuullisuuden painopistealueisiin, jotka ovat

  • innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset;
  • luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet; sekä
  • yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa.

Liiketoimintamme tärkeimmät voimavarat ovat osaavat ihmiset, monimuotoinen ja syrjimätön työyhteisö sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen. Tarjoamme työntekijöillemme haastavia ja innostavia töitä, ja sitoudumme tukemaan heidän kehittymistään sekä panostamaan heidän hyvinvointiinsa. Vaalimme avointa yrityskulttuuria ja hyvää työilmapiiriä.

Olemme kaikille sidosryhmillemme luotettava toimija. Toimintaamme sidosryhmien kanssa ohjaa hyvä hallintotapa, eettiset periaatteet ja menettelytavat (Code of Conduct). Asiakassuhteissa vastuullisuus näkyy tavoissamme toimia, tuotteiden laadussa ja luottamuksellisissa asiakassuhteissa. Yrityksemme liiketoiminnan lähtökohtana on luottamus.

Vastuullinen liiketoimintatapa on toimintamme perusta. Se auttaa riskienhallinnassa ja on meille sekä arvo että kilpailuetu. Vastuullisuus auttaa meitä pitkän tähtäimen arvonluonnissa.

Arvonluontimalli

 

Toimintaamme ohjaavat megatrendit

Toimintaamme vahvasti vaikuttava megatrendi on digitalisaatio, jonka eri ilmiöt luovat liiketoiminnalle sekä uhkia että mahdollisuuksia.

Liitettävyys digitalisaation mahdollistajana

Sulautettujen ohjelmistojen kasvu, monimutkaisten systeemien hallinta ja 5G-teknologian nopea kehittyminen luovat meille mahdollisuuksia tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme. Oman teknologiakehityksemme jatkuva syventäminen on myös edellytys kilpailuetumme säilyttämiseksi.

Esineiden internet (IoT)

IoT:n kasvava merkitys edellyttää toimintaprosessien ja IoT:n yhteensovittamista tehokkuuden varmistamiseksi. Hyödynnämme robottiprosessiautomaatiota oman toimintamme kehittämisessä. Asiakkaillemme kehitämme IoT:hen liittyviä haastavia ja erityistä tietoturvallisuutta vaativia ratkaisuja.

Digitalisaatio ja väestön ikääntyminen

Väestön ikääntyessä ja maan väestöluvun kasvaessa globaalisti terveydenhoidon digitalisoituminen on tärkeässä roolissa, jotta palveluiden tuottavuus ja kattavuus pystytään säilyttämään. Muun muassa etämonitorointi, langattomat ratkaisut, uudet kotihoitomenetelmät ja terveystiedon nopeampi ja tehokkaampi analysointi ovat asiakkaillemme kehittämiämme teknologiaratkaisuja.

Tietoturvallisuus

Digitalisaation ja teknologioiden kehittyessä myös tietoturvahaasteet lisääntyvät. Kyberturvallisuus onkin noussut viime vuosina yhdeksi merkittävimmäksi uhaksi. Tiukentuneet tietoturva- ja viranomaisvaatimukset heijastuvat niin asiakkaidemme kuin omaan toimintaamme. Vaatimukset myös laajenevat uusille toimialoille ja sovelluksille, ja samalla tietoturvahyväksyntöjen merkitys kasvaa. Me tunnemme nämä nopeasti lisääntyvät toimialakohtaiset vaatimukset ja otamme ne käyttöön tuotekehitykseemme etujoukoissa.

Taloudellinen vaikuttavuus

Taloudellinen vaikuttavuus merkitsee Bittiumille kannattavan liiketoiminnan turvaamista pitkällä aikavälillä. Näin voimme luoda lisäarvoa eri sidosryhmillemme ja ympäröivälle yhteiskunnalle. Tuloksellinen toiminta tuottaa taloudellista hyötyä niin osakkeenomistajille, henkilöstölle, kumppaneille, alihankkijoille, jälleenmyyjille, asiakkaille, kunnille kuin valtioillekin.

Lainsäädännön vaatimusten täyttäminen on taloudellisen vastuun peruslähtökohta. Vastuullisuus ja vaikuttavuus ylittävät kuitenkin monelta osin lainsäädännön vaatimukset.

Lisäarvon turvaaminen sidosryhmille

Bittiumin taloudellisessa vaikuttavuudessa paikallinen ulottuvuus on kaikkein merkittävintä. Paikallista lisäarvoa syntyy erityisesti suorien ja välillisten työllistämisvaikutusten kautta. Paikallisten vaikutusten lisäksi vaikuttavuutemme ulottuu veronmaksun, osingonmaksun ja liiketoiminnan vaikutusten kautta aina kansalliselta tasolta kansainvälisiin toimintamaihimme.

Yhtiöllämme on toimintaa Euroopassa, Amerikoissa ja Aasiassa. Merkittävin osa yhtiön työntekijöistä työskentelee kuitenkin Suomessa, joista yli puolet Oulussa.

Lisäarvon turvaaminen edellyttää kuitenkin pitkän ajan kasvun ja taloudellisen vakauden varmistamista, kattavaa riskienhallintaa sekä pitkäjänteistä sitoutumista yhteiskunnan ja paikallisyhteisön kehittämiseen. Riskienhallinnassa on huomioitava taloudellisten riskien lisäksi yhtiön arvostukseen liittyvät muut riskit, kuten maineriski.

Liiketoimintamme tulee vastata toimintaympäristön muutoksiin säilyttääkseen kannattavuuden ja tulevaisuuden kilpailukyvyn. Teknologian murros luo uusien teknologisten ratkaisujen kautta meille sekä mahdollisuuksia että uhkia – muutoksia, jotka tulee huomioida jo tuotekehityksessämme.

Hyödynnämme jo tällä hetkellä robotiikkaa talon sisällä esimerkiksi taloushallinnossamme. Robotiikan ja tekoälyn arkipäiväistyminen tulevat vaikuttamaan yhä voimakkaammin toimintamme kehittämiseen jatkossakin. Tähän liittyy myös toimenkuvien muutos; millaisia osaajia tarvitsemme tulevaisuudessa ja miten rekrytoimme parhaat osaajat myös tulevaisuudessa.

Verojalanjälki

Bittiumissa veroja käsitellään osana liiketoimintaprosessia, ja veroasioiden johtamisella tuetaan yhtiön strategiaa. Bittium toimii kuudessa maassa, jonka mukaisesti liiketoiminnan tuotto ja siitä maksettavat verot syntyvät paikallisesti.

Bittiumin verostrategiana on tukea liiketoiminnan päätöksiä ja varmistaa niiden asiallinen toteutus myös veronäkökulmasta. Verosuunnittelulla tuetaan liiketoiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta luoden lisäarvoa omistajille ja varmistetaan voimassa olevien säännösten noudattaminen. Verosuunnittelu ei ole aggressiivista, eikä se perustu keinotekoisiin järjestelyihin vaan se pohjautuu aina liiketoiminnan todellisiin tarpeisiin.

Verostrategialla varmistetaan, että verot lasketaan, raportoidaan ja maksetaan viranomaisille oikein ja asianmukaisesti noudattaen voimassa olevia sääntöjä. Bittium on sitoutunut noudattamaan toimintamaiden lakeja, kuin myös alempitasoisia sääntöjä, kuten OECD:n siirtohintaohjeita. Hyvä yrityskansalaisuus on osa Bittiumin arvoja, joiden mukaisesti yhtiön veroprosessien laadukkuus on Bittiumin verostrategian tärkeä kivijalka. Periaatteemme on olla avoimia ja läpinäkyviä veroviranomaisille kaikissa toimintamaissamme. Bittium pyrkii osaltaan vaikuttamaan verojärjestelmien kehittymiseen yhä selkeämmäksi, oikeudenmukaisemmaksi ja yhdenmukaisemmaksi.

Suomessa Bittium toimii syvennetyssä yhteistyössä Konserniverokeskuksen kanssa.

 

Investoinnit tutkimus- ja kehitystyöhön

Toimimme alalla, jossa tulevaisuuden tuotteet ja palvelut rakennetaan jatkuvalla kehittämisellä, innovaatioilla ja eri alojen asiantuntijoiden yhteistyöllä. Olemme voimakkaasti mukana teknologiakehityksen kärjessä, ja vahva yhteistyö akateemisten tutkijoiden kanssa lisää ymmärrystämme merkittävistä uusista teknologioista edistäen samalla myös digitaalisen yhteiskunnan kehitystä. Bittiumilla on pitkäaikainen ja tiivis yhteistyö Oulun yliopiston kanssa.

Osallistuimme vuonna 2018 rahoittajan ja tutkimuskumppanin roolissa useisiin Business Finlandin rahoittamiin kansallisiin projekteihin. Euroopan laajuisesti yhteistyötä tehtiin muun muassa H2020-, ITEA- ja EIT-yhteistyöhankkeissa. Painopistealueita näissä yhteistyöhankkeissa olivat Bittiumin tulevaisuuden tuote- ja palveluliiketoiminnan kannalta olennaiset teknologiat, kuten LTE- ja 5G-teknologioihin perustuvat viranomaiskommunikaation ratkaisut, tietoturva, koneoppiminen sekä ohjelmistosuunnittelun menetelmät.

Tuotekehitysinvestoinnit kasvoivat edelleen vuoden 2017 tasosta ja olivat 34,4 prosenttia liikevaihdosta. Ne kohdistuivat pääsääntöisesti puolustusteollisuuden tuotevalikoiman laajentamiseen taktisessa viestinnässä sekä erilaisten viranomais- ja erikoispäätelaitteiden ja niitä tukevien ohjelmistojen kehitykseen. Lisäksi jatkoimme tietoturvallisten älypuhelimien ja niihin liittyvien tietoturvaohjelmistojen kehitystä. Myös panostukset terveydenhuollon teknologiatuotteiden edelleen kehittämiseksi jatkuivat.