Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2016

Print Print this release
04. Elokuuta 2016

Bittium Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016

Vapaa julkaistavaksi 4.8.2016, kello 8.00

Bittium Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016

Vuoden 2016 tammi-kesäkuun palveluliiketoiminta kehittyi edelleen positiivisesti ja tuotepohjainen liikevaihto oli alhaisempi edellisvuoteen verrattuna

Yhteenveto huhti-kesäkuu 2016

 • Liikevaihto kasvoi 7,1 prosenttia 16,4 miljoonaan euroon (15,3 miljoonaa euroa, 2Q 2015).

 • Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 2,9 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa, 2Q 2015) ja palvelupohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 13,3 miljoonaa euroa (10,9 miljoonaa euroa, 2Q 2015).

 • Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa, 2Q 2015).

 • Nettokassavirta oli -18,3 miljoonaa euroa, sisältäen huhtikuussa maksetun 10,7 miljoonan euron osingonmaksun (-8,6 miljoonaa euroa, 2Q 2015, sisältäen sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot).

 • Osakekohtainen tulos oli 0,029 euroa (0,006 euroa, 2Q 2015).

 • Toisen vuosineljänneksen aikana Bittiumin osakemäärä lisääntyi yhteensä 50.498 uudella osakkeella 2008C-optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen johdosta ja oli tämän jälkeen 35.693.166. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2008C päättyi 31.3.2016.

 • Yhtiö julkaisi nimityksiä johtoryhmässä: DI Sami Kotkajuuri nimitettiin Bittium Oyj:n liiketoiminnan kehittämisestä vastaavaksi johtajaksi, ja DI Klaus Mäntysaari nimitettiin Connectivity Solutions -tuote- ja palvelualueen johtajaksi 1.5.2016 alkaen.

KONSERNI (MEUR) 4-6/2016 4-6/2015
3 kk 3 kk
LIIKEVAIHTO 16,4 15,3
Liikevaihdon muutos-% 7,1 % 23,2 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 0,8 1,0
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 4,9 % 6,6 %
KÄYTTÖKATE 1,5 1,6
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 107,7 42,0
OMAVARAISUUSASTE (%) 88,5 % 59,9 %
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) 0,029 0,006

Yhteenveto tammi-kesäkuu 2016

 • Liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia 31,1 miljoonaan euroon (liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa, 1-6 2015).

 • Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 5,3 miljoonaa euroa (8,8 miljoonaa euroa, 1-6 2015) ja palvelupohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 25,6 miljoonaa euroa (21,5 miljoonaa euroa, 1-6 2015).

 • Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa, 1-6 2015).

 • Nettokassavirta oli -15,1 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa 1-6 2015 sisältäen sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot). Nettokassavirta sisältää huhtikuussa toteutetun 10,7 miljoonan euron osingonmaksun.

 • Osakekohtainen tulos oli 0,026 euroa (0,009 euroa, 1-6 2015).

 • Bittiumin osakemäärä lisääntyi vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla 55.498 uudella osakkeella 2008C-optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen johdosta ja 37.500 uudella osakkeella yhtiön avainhenkilöille maksettujen osakepalkkioiden johdosta (maksuton suunnattu osakeanti) ja oli tämän jälkeen 35.693.166. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2008C päättyi 31.3.2016.

KONSERNI (MEUR) 1-6/2016 1-6/2015 2015
6 kk 6 kk 12 kk
LIIKEVAIHTO 31,1 30,4 56,8
Liikevaihdon muutos-% 2,3 % 14,4 % 7,8 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 0,7 1,5 2,3
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 2,2 % 4,9 % 4,1 %
KÄYTTÖKATE 2,1 2,6 4,8
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 107,7 42,0 122,8
OMAVARAISUUSASTE (%) 88,5 % 59,9 % 90,5 %
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) 0,026 0,009 0,020

Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttunen

Vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 16,4 miljoonaa euroa, joka kasvoi 7,1 prosenttia edellisvuodesta. Tästä tuotepohjaisen liikevaihdon osuus oli 2,9 miljoonaa euroa, mikä oli tuotetoimitusten ajoittumiseen liittyvistä syistä vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Palvelupohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 13,3 miljoonaa euroa. Palveluliiketoiminta kehittyi positiivisesti erikoisterminaalituotteisiin liittyvien kehityspalveluiden lisääntyneen kysynnän ansiosta. Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa. Kassavirta oli -18,3 miljoona euroa, mihin vaikuttivat lähinnä huhtikuussa maksetut osingot 10,7 miljoonan euroa, yhtiön uusien toimitilojen rakentamiseen liittyvät investoinnit ja sitoutuneen käyttöpääoman määrän kasvu.

Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 31,1 miljoonaa euroa kasvaen 2,3 prosenttia edellisvuodesta. Tästä tuotepohjaisen liikevaihdon osuus oli 5,3 miljoonaa euroa (17,1 prosenttia liikevaihdosta), mikä oli tuotetoimitusten ajoittumiseen liittyvistä syistä vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Palvelupohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 25,6 miljoonaa euroa. Liiketulos tammi-kesäkuussa laski edellisvuodesta ja oli 0,7 miljoonaa euroa.

Huolimatta tuotekehityspalveluiden kysynnän laskusta tietoliikenteen verkkolaitevalmistajille kysyntä Bittiumin tuotekehityspalveluille on kehittynyt positiivisesti vuoden toisella neljänneksellä. Toukokuussa 2015 Meksikon viestintä- ja liikenneministeriön kanssa aloitettu tuotekehitysprojekti Android-pohjaisten satelliitti- ja maanpäällisissä verkoissa käytettävien mobiililaitteiden kehittämisestä MEXSAT-järjestelmään on jatkunut suunnitelmien mukaisesti.

Jatkoimme vuoden toisella neljänneksellä tuotekehityspanostuksia omiin tuotteisiin ja tuotealustoihin tavoitellen kasvua erityisesti kansainvälisiltä puolustus-, tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoilta. Tuotekehityspanosten pääpainopiste oli edelleen tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille suunnatun tietoturvallisen Bittium Tough Mobile™ -LTE-älypuhelimen jatkokehittämisessä, josta julkaisimme toukokuussa viranomaisten käyttämiä B28-taajuuden erikoisverkkoja palvelevan B28 taajuusvariantin. Tietoisuus tietoturvauhkien vaaroista on lisääntynyt ja kiinnostus tietoturvallisista matkaviestimistä kasvanut. Jatkoimmekin puhelimien pilottitoimituksia toisen vuosineljänneksen aikana. Viranomaismarkkinoiden ja tietoturvamarkkinoiden kehitys on ollut kuitenkin jonkin verran ennakoitua hitaampaa.

Tuotekehityspanostuksia jatkettiin myös Bittium SafeMove®-tuoteperheen kehittämiseksi ja julkaisimme langattomien verkkojen ja laitteiden suorituskykyä seuraavan ja analysoivan Bittium SafeMove® Analyticsin™ itsenäisenä ohjelmistotuotteena. Julkaisimme myös uuden ohjelmistoversion Bittium SafeMove® Mobile VPN™ -etäkäyttöratkaisusta. Aloitimme yhteistyön Getacin kanssa tarjoamalla Bittium SafeMove Mobile VPN ja Analytics -ohjelmistot optiona kaikkiin Getacin lujatekoisiin tableteihin ja kannettaviin tietokoneisiin toukokuusta lähtien Euroopan-laajuisesti.

Suomen Puolustusvoimilla käytössä olevan taktisen tiedonsiirron järjestelmän, Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN), kehittämistä jatkettiin ja järjestelmään liittyviä tuotteita toimitettiin myös toisen vuosineljänneksen aikana. Laajensimme taktisen tiedonsiirron tuoteportfoliotamme tuomalla markkinoille Bittium Tough VoIP Service™ -ohjelmistotuotteen (Voice over Internet Protocol), jonka avulla voidaan yhdistää sekä kiinteiden että taktisten langattomien tietoverkkojen käyttäjät samaan puhepalveluverkkoon. Tällä parannetaan merkittävästi joukkojen johtamista ja tilannetietoisuuden ylläpitämistä taistelukentän nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

Eurooppalaisen ESSOR-aaltomuodon (European Secure Software defined Radio) mahdollistamaa eri maiden maavoimien välistä kommunikointia demonstroitiin sekä italialaisen Leonardo-Finmeccanican että ranskalaisen Thalesin kanssa Eurosatory-messuilla Pariisissa. Bittium on ollut mukana ESSOR-hankkeessa vuodesta 2009 lähtien.

Jatkamme edelleen strategiamme mukaisesti epäorgaanisten kasvumahdollisuuksien kartoittamista ja kuluvan vuoden fokuksemme on kansainvälistymisessä ja kasvun mahdollistamisessa. Liiketoiminnan kehittämistä vahvistettiin katsauskauden aikana nimittämällä Sami Kotkajuuri liiketoiminnan kehittämisestä vastaavaksi johtajaksi 1.5.2016 lukien. Langattomuuden lisääntyminen, yhä kasvavat tiedonsiirtomäärät ja tarve turvatulle tiedonsiirrolle luovat kysyntää Bittiumin osaamiselle, tuotteille ja tuotealustoille ja yhtiöllä onkin hyvät edellytykset jatkaa kasvua myös tulevaisuudessa.

Vuoden 2016 näkymät

Bittium odottaa vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (56,8 miljoonaa euroa vuonna 2015). Liiketuloksen kehittymiseen liittyy edelleen useita epävarmuuksia, mistä syystä yhtiö on päättänyt olla antamatta arviota liiketuloksen kehittymisestä. Tällaisia epävarmuuksia ovat mahdolliset kertaluonteiset investoinnit pitkän aikavälin kasvun rakentamiseksi sekä liiketuloksen merkittävät vaihtelut vuosineljännesten välillä tuoteliiketoiminnan tuotetoimitusten ajoittumisen vuoksi.

Lisätietoa Bittiumin markkinanäkymistä on esitetty tämän puolivuotiskatsauksen kappaleessa ”Markkinanäkymät”.

Lisätietoja epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät tulevaisuudennäkymiin, on esitetty hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2015 osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät" ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com .

Kutsu lehdistötilaisuuteen

Bittium järjestää vuoden 2016 tammi-kesäkuun puolivuosikatsausta koskevan suomenkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 4.8.2016 klo 9.30 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Helsingissä Ravintola Savoyssa, osoitteessa Eteläesplanadi 14.

Bittium järjestää myös puhelinkokouksen tuloksesta samana päivänä klo 10.30. Puhelinkokoukseen voi liittyä soittamalla numeroon +44 203 059 8125. Soitettaessa tulee antaa tunnus "Bittium". Tilaisuus on seurattavissa myös suorana audiocast-lähetyksenä yrityksen kotisivujen kautta osoitteessa www.bittium.com/sijoittajat . Puhelinkokouksen kieli on englanti.

Audiocast on kuunneltavissa saman päivän iltapäivällä Bittiumin internet-sivustolta osoitteessa www.bittium.com/sijoittajat .

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30-vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2015 liikevaihto oli 56,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Bittium Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016

Taloudellinen kehitys tammi-kesäkuussa 2016

Bittiumin tammi-kesäkuun 2016 liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia 31,1 miljoonaan euroon (liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa, 1-6 2015).

Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 5,3 miljoonaa euroa (8,8 miljoonaa euroa, 1-6 2015), joka syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista Suomen Puolustusvoimille ja lisäksi muiden viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden toimituksista. Tuotepohjaisen liikevaihdon aleneminen johtui lähinnä vertailukaudella yhdysvaltalaiselle asiakkaalle käynnissä olleen erikoisterminaalituoteprojektin tuotetoimitusten päättymisestä.

Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 25,6 miljoonaa euroa (21,5 miljoonaa euroa, 1-6 2015). Langattoman tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoille suuntautuvan palveluliiketoiminnan kysynnän laskusta huolimatta palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi erikoisterminaalituotteisiin liittyvien kehityspalveluiden lisääntyneen kysynnän ansiosta.

Liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa, 1-6 2015).

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR 1-6/2016 1-6/2015 2015
6 kk 6 kk 12 kk
   Liikevaihto 31,1 30,4 56,8
   Liikevoitto / -tappio 0,7 1,5 2,3
   Rahoitustuotot ja –kulut 0,3 -0,3 -0,2
   Tulos ennen veroja 0,9 1,1 2,1
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 0,9 1,1 2,3
KAUDEN TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA 3,8 539,0
KAUDEN TULOS 0,9 4,9 541,3
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0,9 5,7 541,5
Kauden tuloksen jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille 0,9 4,9 541,3
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille 0,9 5,7 541,5
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,026 0,009 0,020
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 0,1 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa, 1-6 2015, sisältäen sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot).

 • Nettokassavirta oli -15,1 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa, 1-6 2015, sisältäen sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot). Nettokassavirta sisältää huhtikuussa toteutetun 10,7 miljoonan euron osingonmaksun.

 • Omavaraisuusaste oli 88,5 prosenttia (59,9 prosenttia, 30.6.2015).

 • Nettovelkaantumisaste oli –83,0 prosenttia (-23,8 prosenttia, 30.6.2015).

Vertailu vuosineljänneksittäin

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR 2Q/16 1Q/16 4Q/15 3Q/15 2Q/15
Liikevaihto 16,4 14,7 15,2 11,1 15,3
Liikevoitto /-tappio 0,8 -0,1 0,8 0,0 1,0
Tulos ennen veroja 1,0 -0,1 0,9 0,1 0,8
Katsauskauden tulos 1,0 -0,1 1,1 0,1 0,8
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN, MEUR ja % 2Q/16 1Q/16 4Q/15 3Q/15 2Q/15
Aasia 0,4 0,0 0,0 0,1 0,1
2,7 % 0,2 % 0,0 % 0,6 % 0,6 %
Amerikat 3,2 2,3 2,9 1,0 2,2
19,8 % 15,3 % 19,2 % 9,1 % 14,6 %
Eurooppa 12,7 12,5 12,3 10,1 13,0
77,5 % 84,5 % 80,7 % 90,4 % 84,9 %

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

Bittium jatkoi tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeja puolustus- ja viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin. Merkittävin tuotekehityspanostus on ensisijaisesti ollut vaativille tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille tarkoitettu, korotetun tietoturvallisuustason Bittium Tough Mobile LTE-älypuhelin. Aktivoiduista tuotekehitysmenoista merkittävä osa koostuu Bittium Tough Mobilen ja siihen liittyvien tietoturvaohjelmistojen jatkokehittämiseen liittyvistä investoinneista.

TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSMENOT, MEUR 1-6/2016 1-6/2015 2015
6 kk 6 kk 12 kk
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot yhteensä 3,6 3,9 7,3
Aktivoitu taseeseen -0,7 -2,0 -3,4
Kauden poistot ja arvonalentumiset tuotekehitysaktiivasta 0,1 0,1 0,2
Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja tuotekehitysmenoja 3,0 2,0 4,2
Tutkimus- ja tuotekehityspanostukset, % liikevaihdosta 11,5 % 12,8 % 12,9 %
AKTIVOITUJEN TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSMENOJEN MÄÄRÄ TASEESSA, MEUR 1-6/2016 1-6/2015 2015
6 kk 6 kk 12 kk
Hankintameno kauden alussa 5,6 2,2 2,2
Lisäykset kauden aikana 0,7 2,0 3,4
Liiketoimintojen hankinta 0,0 0,3 0,3
Kauden poistot -0,1 -0,1 -0,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 6,2 4,4 5,6

Liiketoiminnan kehittyminen huhti-kesäkuussa 2016

Bittiumin liikevaihto huhti-kesäkuussa 2016 kasvoi 7,1 prosenttia 16,4 miljoonaan euroon (15,3 miljoonaa euroa, 2Q 2015). Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 2,9 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa, 2Q 2015), joka syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista Suomen Puolustusvoimille ja lisäksi muiden viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden toimituksista. Tuotepohjaisen liikevaihdon aleneminen johtui lähinnä vertailukaudella yhdysvaltalaiselle asiakkaalle käynnissä olleen erikoisterminaalituoteprojektin tuotetoimitusten päättymisestä ja Suomen Puolustusvoimille tehtyjen tuotetoimitusten erilaisesta ajoittumisesta neljännesvuosien välillä.

Palvelupohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 13,3 miljoonaa euroa (10,9 miljoonaa euroa, 2Q 2015). Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi erikoisterminaalituotteisiin liittyvien kehityspalveluiden lisääntyneen kysynnän ansiosta.

Liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa, 2Q 2015).

Huolimatta tuotekehityspalveluiden kysynnän laskusta tietoliikenteen verkkolaitevalmistajille kysyntä Bittiumin tuotekehityspalveluille on kehittynyt positiivisesti vuoden toisella neljänneksellä. Toukokuussa 2015 aloitettu tuotekehitysprojekti Meksikon viestintä- ja liikenneministeriön kanssa Android-pohjaisten satelliitti- ja maanpäällisissä verkoissa käytettävien mobiililaitteiden kehittämisestä MEXSAT-järjestelmään on jatkunut suunnitelmien mukaisesti.

Bittium jatkoi tuotekehityspanostuksia omiin tuotteisiin ja tuotealustoihin tavoitellen kasvua erityisesti kansainvälisiltä puolustus-, tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoilta. Tuotekehityspanosten pääpainopiste oli edelleen tietoturvallisuus- ja viranomaismarkkinoille suunnatun tietoturvallisen Bittium Tough Mobile™ -LTE-älypuhelimen jatkokehittämisessä. Puhelinta esiteltiin touko-kesäkuun vaihteessa järjestetyssä Critical Communications World -tapahtumassa Amsterdamissa, missä yhtiö julkaisi myös puhelimesta uuden Bittium Tough Mobile B28 taajuusvariantin, joka on tarkoitettu viranomaisten käyttämiin B28-taajuuden erikoisverkkoihin. Lisäksi Bittium ja Air-Lynx esittelevät messuilla maailman ensimmäisen LTE-viranomaisverkkoihin tarkoitetun evolved Multimedia Broadcast Multicast Solution (eMBMS) -ratkaisun, joka mahdollistaa koko LTE-radiotaajuusalueen tehokkaan käytön ja tuottaa valtavat määrät tietoa ruuhkaisimmissakin verkkoympäristöissä. Tämä on erityisen tärkeää viranomaistoiminnassa, turvallisuusalalla ja muussa tehtäväkriittisessä viestinnässä, jossa tarvitaan suurta tiedonsiirtonopeutta, lyhyitä vasteaikoja ja luotettavia yhteyksiä.

Tietoisuus tietoturvauhkien vaaroista on lisääntynyt ja kiinnostuneisuus tietoturvallisista matkaviestimistä kasvanut ja puhelimien pilottitoimituksia jatkettiin toisen vuosineljänneksen aikana. Viranomaismarkkinoiden ja tietoturvamarkkinoiden kehitys on ollut kuitenkin jonkin verran ennakoitua hitaampaa.

Huhtikuussa Bittium osallistui Hannover Messe -teollisuusmessuille Saksaan ja esitteli siellä räätälöitäviä ja tietoturvallisia IoT-ratkaisujaan ja kehityspalvelujaan. Esillä olivat referenssitoteutukset Bittiumin älykellosta ja IoT gateway -ratkaisusta, jotka voidaan helposti räätälöidä asiakkaan tarpeiden ja toimialakohtaisten vaatimusten mukaisesti.

Tuotekehityspanostuksia jatkettiin myös Bittium SafeMove-tuoteperheen kehittämiseksi ja yhtiö julkaisi toukokuussa langattomien verkkojen ja laitteiden suorituskykyä seuraavan ja analysoivan Bittium SafeMove Analyticsin itsenäisenä ohjelmistotuotteena. Analyticsiä käyttävät organisaatiot voivat parantaa liikkuvien työntekijöidensä tehokkuutta saadessaan työkalun avulla reaaliaikaista ja historiallista tietoa kannettavien laitteiden sijainnista ja verkkoyhteyksien toimivuudesta.

Toukokuussa julkaistiin myös uusi ohjelmistoversio Bittium SafeMove Mobile VPN -etäkäyttöratkaisusta. Se tehostaa liikkuvien työntekijöiden tietoturvaa tukemalla suorituskykyä parantavia salausmenetelmiä. Lisäksi uusi hallintakäyttöliittymä ja kannettavien Android-laitteiden tuki helpottavat merkittävästi IT-osastojen työtä.

Toukokuussa yhtiö aloitti yhteistyön Getacin kanssa tavoitteena parantaa liikkuvien työntekijöiden tuottavuutta, tietoturvaa ja käyttäjäkokemuksia vaativissa ympäristöissä tarjoamalla Bittium SafeMove Mobile VPN ja Analytics -ohjelmistot optiona kaikkiin Getacin lujatekoisiin tableteihin ja kannettaviin tietokoneisiin toukokuusta lähtien Euroopan-laajuisesti. Bittium SafeMove -etäkäyttöratkaisuja esiteltiin toukokuussa Lahden messukeskuksessa Terveydenhuollon ATK-päivillä.

Suomen Puolustusvoimilla käytössä olevan taktisen tiedonsiirron järjestelmän, Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN), kehittämistä jatkettiin ja järjestelmään liittyviä tuotteita toimitettiin myös toisen vuosineljänneksen aikana.

Huhtikuussa yhtiö kertoi laajentavansa taktisen tiedonsiirron tuoteportfoliotaan tuomalla markkinoille Bittium Tough VoIP Service -ohjelmistotuotteen (Voice over Internet Protocol). Tuotteen avulla voidaan yhdistää sekä kiinteiden että taktisten langattomien tietoverkkojen käyttäjät samaan puhepalveluverkkoon. Tällä parannetaan merkittävästi joukkojen johtamista ja tilannetietoisuuden ylläpitämistä taistelukentän nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

Kesäkuussa Bittium osallistui Pariisissa järjestetyille puolustusalan Eurosatory-messuille ja esitteli siellä taktisen kommunikaation tuotteitaan ja ratkaisujaan. Tämän lisäksi Bittium esitteli sekä italialaisen Leonardo-Finmeccanican että ranskalaisen Thalesin kanssa kuinka Euroopan eri maiden maavoimat voivat kommunikoida toistensa kanssa maiden välisissä sotilasoperaatioissa yhteisen radioaaltomuodon välityksellä riippumatta siitä mitä radioalustaa kukin käyttää. Tätä aaltomuotoa on kehitetty eurooppalaisessa ESSOR-hankkeessa (European Secure SOftware defined Radio), jossa Bittium on ollut mukana vuodesta 2009 lähtien.

Katsauskauden merkittävät tapahtumat

Bittium Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008C-optio-oikeuksilla merkittiin 1.12.2015 - 31.3.2016 välisenä aikana yhteensä 55.498 uutta osaketta. Merkintähinta, 30.523,90 euroa, kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Osakemerkintöjä vastaavat osakemäärän lisäykset merkittiin kaupparekisteriin 10.2.2016 ja 14.4.2016. Uudet osakkeet tuottivat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Rekisteröidyt uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi Nasdaq Helsingissä 11.2.2016 ja 15.4.2016 Bittium Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Bittium Oyj:n osakemäärä oli 35.693.166 osaketta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2008C päättyi 31.3.2016.

Bittium Oyj:n hallitus päätti 22.3.2016 suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön osakepalkkioiden maksamista varten yhtiön avainhenkilöille. Osakeannissa annettiin osakepalkkioon oikeutetuille avainhenkilöille vastikkeetta enintään 58.000 kappaletta yhtiön uusia osakkeita palkkio-osakkeita koskevien ehtojen mukaisesti. Osakeannissa palkkionsaajina oli yhdeksän yhtiön johtoon ja henkilöstöön kuuluvaa henkilöä. Osakeannissa tarjotuista enintään 58.000 osakkeesta merkittiin 37.500 osaketta. Annettavat 37.500 osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin ja kirjattiin osakkeiden saajien arvo-osuustileille 24.3.2016 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla 29.3.2016.

27.4.2016 Bittium kertoi nimityksistä johtoryhmässä. DI Sami Kotkajuuri (s. 1967) nimitettiin Bittium Oyj:n liiketoiminnan kehittämisestä vastaavaksi johtajaksi 1.5.2016 alkaen. Kotkajuuri on ollut Bittiumin palveluksessa vuodesta 2009. DI Klaus Mäntysaari (s. 1966) nimitettiin Connectivity Solutions -tuote- ja palvelualueen johtajaksi 1.5.2016 alkaen. Mäntysaari on ollut Bittiumin palveluksessa vuodesta 2004. Connectivity Solutions -tuote- ja palvelualueella Bittium tarjoaa tuotekehityspalveluita ja räätälöityjä ratkaisuja langattoman tietoliikenteen markkinoille sekä muille yrityksille, jotka tarvitsevat langatonta yhteyttä laitteisiinsa.

Vuoden 2016 näkymät

Bittium odottaa vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (56,8 miljoonaa euroa vuonna 2015). Liiketuloksen kehittymiseen liittyy edelleen useita epävarmuuksia, mistä syystä yhtiö on päättänyt olla antamatta arviota liiketuloksen kehittymisestä. Tällaisia epävarmuuksia ovat mahdolliset kertaluonteiset investoinnit pitkän aikavälin kasvun rakentamiseksi sekä liiketuloksen merkittävät vaihtelut vuosineljännesten välillä tuoteliiketoiminnan tuotetoimitusten ajoittumisen vuoksi.

Lisätietoa Bittiumin markkinanäkymistä on esitetty tämän puolivuotiskatsauksen kappaleessa ”Markkinanäkymät”.

Lisätietoja epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät tulevaisuudennäkymiin, on esitetty hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2015 osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät" ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com .

Markkinanäkymät

Bittiumin asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on kasvava tarve yhä nopeammalle, laadukkaammalle ja tietoturvalliselle tiedonsiirrolle. Bittium on pitkäaikaisen teknologiaosaamisensa ja langattomien viestintäratkaisujen tuotekehityskokemuksen ansiosta hyvässä asemassa tarjoamaan asiakkailleen räätälöitäviä kokonaisratkaisuja.

Seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kysyntää Bittiumin tuotteille ja palveluille vuonna 2016 ja siitä eteenpäin:

 • Langattomassa tietoliikenteessä 4G-teknologia on kypsymässä, mikä vaikuttaa lähitulevaisuudessa matkapuhelinverkkojen kokonaismarkkinoiden laskemiseen. Teknologian kehittäminen kohti 5G:tä jatkuu, mikä luo kysyntää Bittiumin tuotekehityspalveluille. Vaikka Bittiumin tuotekehityspalveluiden tarjonta näille markkinoille uskotaan olevan erittäin kilpailukykyistä, niiden kysynnän odotetaan laskevan vuoden 2016 aikana.

 • LTE-teknologian, älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää tietoturvalliselle Bittium Tough Mobile LTE-älypuhelimelle ja Bittiumin tuotealustaan pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille viranomais- ja tietoturvapuhelinmarkkinassa. Tietoisuus tietoturvauhkien vaaroista lisääntyy ja kiinnostuneisuus tietoturvallisista matkaviestimistä kasvaa. Viranomais- ja tietoturvamarkkinoiden kehitys on ollut kuitenkin jonkin verran ennakoitua hitaampaa. Päätelaitteiden myynnin odotetaan kehittyvän maltillisesti viranomaismarkkinoiden luonteen mukaisesti.

 • Tietoturvallinen esineiden internet (Internet of Things, IoT) on noussut merkittäväksi kehitysalueeksi monilla toimialoilla. Kysyntää Bittiumin palveluille ja räätälöidyille ratkaisuille luo yritysten kasvava tarve tuoda markkinoille vaativaan teollisuuskäyttöön sekä vapaa-ajan sovelluksiin tarkoitettuja tietoturvallisia laitteita, jotka keräävät laitteen käyttämien sensoreiden tuoman informaation ja luovat laitteelle langattomasti luotettavan yhteyden internetiin ja pilvipalveluihin.

 • Puolustusmarkkinoilla taktisessa tiedonsiirrossa valtioiden puolustusvoimat ja muut viranomaistahot tarvitsevat verkkoja, joissa yhä enemmän liikkuvat verkon käyttäjät voivat siirtää luotettavasti ja tietoturvallisesti yhä suurempia datamääriä, mikä luo kysyntää Bittiumin TAC WIN -laajakaistaverkolle ja muille Bittiumin IP -pohjaisille (Internet Protocol) taktisen tiedonsiirron ratkaisuille. Pitkistä puolustusteollisuuden myyntisykleistä johtuen merkittävien kauppojen saavuttaminen vaatii useita vuosia. Bittium jatkaa taktisen tiedonsiirron tuotteiden vientiponnisteluita kansainvälisille markkinoille ja tavoittelee vuoden 2016 aikana pilottitoimituksia ulkomaisille asiakkaille taktiseen tiedonsiirtoon käytettävästä järjestelmästä.

 • Julkisten langattomien yhteyksien hyödyntäminen kannettavissa laitteissa lisääntyy myös vaativassa ammattikäytössä, kuten julkisten palveluiden alueella. Tämä luo vaatimuksia langattomien yhteyksien helppokäyttöisyydelle ja tietoturvallisuudelle. Bittium SafeMove -tuoteperheen tuotteet lisäävät kannettavien laitteiden helppokäyttöisyyttä ja tietoturvallisuutta vaativassa käytössä.

Riskit ja epävarmuustekijät

Bittium on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2015. Lisätietoja Bittiumia koskevista riskeistä ja epävarmuustekijöistä löytyy yhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.bittium.com .

Tase ja rahoitus

30.06.2016 taseen lukuja on verrattu 31.12.2015 taseeseen (miljoonaa euroa).
30.6.2016 31.12.2015
Pitkäaikaiset varat 17,6 14,4
Lyhytaikaiset varat 129,4 145,0
Varat yhteensä 147,0 159,4
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 115,1 124,6
Oma pääoma yhteensä 128,0 137,6
Pitkäaikaiset velat 2,1 2,0
Lyhytaikaiset velat 16,9 19,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 147,0 159,4
Rahavirrat katsauskaudella: 1-6/2016 1-12/2015
+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu 2,1 12,2
+/- käyttöpääoman muutos -2,2 -6,2
- korot, verot ja saadut osingot 0,2 -3,9
= liiketoiminnan rahavirta 0,1 2,1
- investointien rahavirta -4,0 579,6
- rahoituksen rahavirta -11,2 -502,2
= kassavarojen muutos -15,1 79,5

Liiketoiminnan rahavirta 2015 sisältää sekä jatkuvat että lopetetut liiketoiminnot.

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 4,6 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 4,6 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 1,4 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasing-velat, oli katsauskauden päättyessä 1,5 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa 31.12.2015). Katsauskauden päättyessä Bittiumin omavaraisuusaste oli 88,5 prosenttia (90,5 prosenttia 31.12.2015).

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 107,7 miljoonaa euroa (122,8 miljoonaa euroa 31.12.2015).

Bittiumilla on yhteensä 20,0 miljoonan euron sitovat luottolimiittisopimukset, jotka ovat voimassa 30.6.2017 saakka. Katsauskauden päättyessä näistä limiiteistä oli käytössä 0,0 miljoonaa euroa.

Bittiumin valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan nettopositiota sen ylittäessä valuuttastrategiassa määritetyn euromääräisen raja-arvon. Nettopositio määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa työskenteli vuoden 2016 tammi-kesäkuussa keskimäärin 543 henkilöä. Kesäkuun lopussa henkilöstön määrä oli 570 (516 henkilöä kesäkuun 2015 lopussa). Suurin osa Bittium henkilöstöstä on tuotekehitysinsinöörejä.

Muutoksia yhtiön johdossa

DI Sami Kotkajuuri (s. 1967) nimitettiin Bittium Oyj:n liiketoiminnan kehittämisestä vastaavaksi johtajaksi 1.5.2016 alkaen. Kotkajuuri on ollut Bittiumin palveluksessa vuodesta 2009. Viimeisimpänä hän vastasi IoT (Internet of Things) Solutions -tuote ja palvelualueesta, jossa tarjonta koostuu tuotekehityspalveluista ja räätälöidyistä ratkaisuista yrityksille, jotka tarvitsevat langatonta yhteyttä laitteisiinsa. Kotkajuuri jatkaa yhtiön johtoryhmän jäsenenä ja raportoi toimitusjohtaja Hannu Huttuselle.

DI Klaus Mäntysaari (s. 1966) nimitettiin Connectivity Solutions -tuote- ja palvelualueen johtajaksi 1.5.2016 alkaen. Mäntysaari on ollut Bittiumin palveluksessa vuodesta 2004, viimeisimpänä langattoman tietoliikenteen markkinoille suunnittelu- ja kehityspalveluita tarjoavan Telecom-tuote- ja palvelualueesta vastaavana johtajana. Hän jatkaa yhtiön johtoryhmän jäsenenä ja raportoi toimitusjohtaja Hannu Huttuselle. Connectivity Solutions -tuote- ja palvelualueessa yhdistyvät yhtiön aiemmat Telecom- ja IoT Solutions -tuote- ja palvelualueet. Yhdistämällä nämä alueet valmistaudutaan 5G-matkapuhelinverkkoteknologian kehittymiseen, jossa esineiden internetillä on olennainen rooli.

Liputusilmoitukset

Katsauskauden aikana ei tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9§:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ole olennaisia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Oulussa, 4.8.2016

Bittium Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Hannu Huttunen

Toimitusjohtaja

Puh. 040 344 5466

Pekka Kunnari

Talousjohtaja

Puh. 040 344 2229

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet


Bittium Oyj tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot tammi-kesäkuu 2016

(Tilintarkastamaton)

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR) 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
6 kk 6 kk 12 kk
LIIKEVAIHTO 31,1 30,4 56,8
Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 0,7 1,4
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos
Valmistus omaan käyttöön 0,2 0,1 0,2
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -2,3 -3,8 -5,5
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -17,7 -15,4 -30,3
Poistot -1,4 -1,2 -2,5
Liiketoiminnan muut kulut -10,0 -9,4 -17,8
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 0,7 1,5 2,3
Rahoituskulut (netto) 0,3 -0,3 -0,2
TULOS ENNEN VEROJA 0,9 1,1 2,1
Tuloverot 0,0 -0,0 0,2
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 0,9 1,1 2,3
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 3,8 539,0
KAUDEN TULOS 0,9 4,9 541,3
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -0,1 0,8 0,1
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,1 0,8 0,1
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0,9 5,7 541,5
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 0,9 4,9 541,3
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 0,9 5,7 541,5
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,026 0,009 0,020
  Laimennettu 0,026 0,009 0,020
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,029 4,687
  Laimennettu 0,029 4,685
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,026 0,037 4,708
  Laimennettu 0,026 0,037 4,706
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 35 646 131 862 114 983
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu, 1000 kpl 35 646 132 054 115 037
KONSERNITASE (MEUR) 30.06.2016 30.06.2015 31.12.2015
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 6,9 3,9 4,1
  Liikearvo 1,4 1,4 1,4
  Muut aineettomat hyödykkeet 8,0 6,7 7,6
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 1,2 0,9 1,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 17,6 13,1 14,4
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 2,3    1,8 2,2
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 19,4 22,0 20,0
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat 66,5 15,9 66,1
  Rahavarat 41,2 6,2 56,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 129,4 45,8 145,0
Myytävänä olevat omaisuuserät 117,3
VARAT YHTEENSÄ 147,0 176,2 159,4
OMAT PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluvat oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26,0 25,8 25,9
  Muuntoerot 1,1 2,3 1,2
  Kertyneet voittovarat 88,0 53,5 97,5
Oma pääoma yhteensä 128,0 94,5 137,6
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,1 0,1 0,1
  Varaukset 1,1 0,2 1,1
  Korolliset velat 0,8 0,7 0,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä 2,1 1,0 2,0
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 15,0 16,4 17,9
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
  Varaukset 1,1 2,2 1,2
  Lyhytaikaiset korolliset velat 0,8 6,7 0,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 16,9 25,2 19,8
Velat yhteensä 19,0 26,2 21,8
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 55,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 147,0 176,2 159,4
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
6 kk 6 kk 12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 0,9 1,1 2,3
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 3,8 539,0
Suoriteperusteisten erien oikaisu 1,2 8,1 -529,1
Käyttöpääoman muutokset -2,2 -10,6 -6,2
Maksetut korot liiketoiminnasta -0,3 -1,2 -1,6
Saadut korot liiketoiminnasta 0,5 0,2 0,9
Muut rahoituserät 0,0 0,0 0,0
Maksetut välittömät verot 0,0 -2,6 -3,2
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 0,1 -1,2 2,1
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Liiketoimintojen myynnit vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 588,2
Liiketoimintojen hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -1,0 -1,8 -1,8
Investoinnit aineellisen käyttöomaisuushyödykkeisiin -2,2 -1,9 -2,5
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,8 -2,9 -4,3
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0 0,0
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,1 0,1
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -4,0 -6,5 579,6
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Toteutetut osakeoptiot 0,0 0,7 0,8
Lainojen nostot 15,3 14,6
Lainojen takaisinmaksut -0,1 -3,3 -17,5
Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,4 -0,9 -1,3
Maksetut osingot -10,7 -5,3 -5,3
Omien osakkeiden osto ml. järjestelykulut -493,5
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -11,2 6,5 -502,2
RAHAVAROJEN MUUTOS -15,1 -1,3 79,5
Rahavarat tilikauden alussa 122,8 43,3 43,3
Rahavarat tilikauden lopussa 107,7 42,0 122,8
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)
A = Osakepääoma
B = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
C = Muuntoerot
D = Kertyneet voittovarat
E = Määräysvallattomien osuus
F = Oma pääoma yhteensä
A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2015 12,9 25,1 1,5 53,8 93,4
Laaja tulos
  Kauden tulos 4,9 4,9
  Muuntoerot 0,8 0,8
Kauden laaja tulos yhteensä 0,8 4,9 5,7
Liiketoimet omistajien kanssa
  Osingonjako -5,3 -5,3
  Toteutetut osakeoptiot 0,7 0,7
  Osakepalkitsemisen kustannus 0,1 0,1
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,7 -5,2 -4,6
Muut erät -0,0 -0,0
Oma pääoma 30.6.2015 12,9 25,8 2,3 53,5 94,5
A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2016 12,9 25,9 1,2 97,5 137,6
Laaja tulos
  Kauden tulos 0,9 0,9
  Muuntoerot -0,1 -0,1
Kauden laaja tulos yhteensä -0,1 0,9 -0,9
Liiketoimet omistajien kanssa
  Osingonjako -10,7 -10,7
  Toteutetut osakeoptiot 0,0 0,0
  Osakepalkitsemisen kustannus 0,2 0,2
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,0 -10,5 -10,4
Muut erät -0,0 -0,0
Oma pääoma 30.6.2016 12,9 26,0 1,1 88,0 128,0

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET:

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Bittium Oyj on noudattanut puolivuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin 2015 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta vuonna 2016 voimaan tulleita Bittium Oyj:tä koskevia standardimuutoksia ja tulkintoja. Näillä muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta puolivuosikatsaukseen.

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

Bittium Oyj:llä ei ole IFRS 8:n mukaan raportoitavia segmenttejä.

MAANTIETEELLISTEN ALUEIDEN LIIKEVAIHDOT (MEUR) 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
6 kk 6 kk 12 kk
Liikevaihto
  Eurooppa 25,1 25,9 48,3
  Amerikat 5,5 4,4 8,3
  Aasia 0,5 0,1 0,2
Liikevaihto yhteensä 31,1 30,4 56,8
LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA 1-6/2016 1-63/2015 1-12/2015
6 kk 6 kk 12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat suoritukset 0,7 0,7 1,6
TULOSLASKELMA NELJÄNNESVUOSILUVUT (MEUR) 4-6/2016 1-3/2016 10-12/2015 7-9/2015 4-6/2015
3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
LIIKEVAIHTO 16,4 14,7 15,2 11,1 15,3
Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -1,5 -0,9 -0,9 -0,8 -1,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -8,8 -8,9 -8,4 -6,5 -7,8
Poistot -0,7 -0,7 -0,8 -0,6 -0,6
Liiketoiminnan muut kulut -5,2 -4,8 -4,8 -3,6 -5,0
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 0,8 -0,1 0,8 0,0 1,0
Rahoitustuotot ja -kulut (netto) 0,2 0,0 0,1 0,1 -0,2
TULOS ENNEN VEROJA 1,0 -0,1 0,9 0,1 0,8
Tuloverot 0,0 0,0 0,2 0,0 -0,0
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 1,0 -0,1 1,1 0,1 0,8
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,6 534,6 2,3
KAUDEN TULOS 1,0 -0,1 1,7 534,7 3,1
Kauden muut laajan tuloksen erät -0,0 -0,1 0,0 -0,7 -0,5
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,0 -0,2 1,7 534,0 2,6
Kauden tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 1,0 -0,1 1,7 534,7 3,1
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 1,0 -0,2 1,7 534,0 2,6
KONSERNITASE (MEUR) 30.06.2016 31.03.2016 31.12.2015 30.09.2015 30.06.2015
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 6,9 5,2 4,1 3,8 3,9
  Liikearvo 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
  Muut aineettomat hyödykkeet 8,0 7,7 7,6 7,2 6,7
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 17,6 15,6 14,4 13,5 13,1
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 2,3 1,9 2,2 1,4 1,8
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 19,4 13,4 20,0 15,1 22,0
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut   rahoitusvarat 66,5 66,2 66,1 65,8 15,9
  Rahavarat 41,2 59,8 56,8 551,7 6,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä 129,4 141,3 145,0 634,0 45,8
Myytävänä olevat omaisuuserät 117,3
VARAT YHTEENSÄ 147,0 156,9 159,4 647,5 176,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26,0 26,0 25,9 25,9 25,8
  Muuntoerot 1,1 1,1 1,2 1,2 2,3
  Kertyneet voittovarat 88,0 97,7 97,5 589,3 53,5
  Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä 128,0 137,7 137,6 629,3 94,5
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Varaukset 1,1 1,1 1,1 1,2 0,2
  Korolliset velat 0,8 0,8 0,7 0,7 3,7
  Muut pitkäaikaiset korottomat velat 0,1 0,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 2,1 2,0 2,0 2,0 1,0
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 15,0 15,4 17,9 13,5 16,4
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 0,0 0,0
  Varaukset 1,1 1,0 1,2 2,0 2,2
  Lyhytaikaiset korolliset velat 0,8 0,7 0,7 0,7 6,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 16,9 17,1 19,8 16,2 25,2
Velat yhteensä 19,0 19,2 21,8 18,2 26,2
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 55,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 147,0 156,9 159,4 647,5 176,2
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA NELJÄNNESVUOSILUVUT 4-6/2016 1-3/2016 10-12/2015 7-9/2015 4-6/2015
3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
Liiketoiminnan nettorahavirta -4,9 5,0 0,3 3,1 -12,2
Investointien nettorahavirta -2,5 -1,5 -1,2 587,4 -2,5
Rahoituksen nettorahavirta -10,9 -0,2 -493,8 -14,9 6,1
Rahavarojen muutos -18,3 3,2 -494,7 575,5 -8,6
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
  6 kk   6 kk 12 kk
TULOSLASKELMA (MEUR)
Liikevaihto 31,1 30,4 56,8
Liikevoitto (-tappio) 0,7 1,5 2,3
  Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta 2,2 4,9 4,1
Kauden tulos ennen veroja 0,9 1,1 2,1
  Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 3,0 3,8 3,7
Kauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista 0,9 1,1 2,3
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT
Korolliset nettovelat (MEUR) -106,2 -22,5 -121,4
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% -83,0 -23,8 -88,2
Omavaraisuusaste, % 88,5 59,9 90,5
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 4,6 5,2 7,4
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, jatkuvat toiminnot 543 509 511
Henkilöstön määrä kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 570 516 517
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, lopetetut toiminnot 1375
Henkilöstön määrä kauden lopussa, lopetetut  toiminnot 1406
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, yhteisyritykset,   lopetetut toiminnot 465
Henkilöstön määrä kauden lopussa, yhteisyritykset, lopetetut  toiminnot 491
OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU LUKUMÄÄRÄ (1 000 kpl) 30.06.2016 30.06.2015 31.12.2015
Kauden lopussa 35 693 132 541 35 600
Keskimäärin kauden aikana 35 646 131 862 114 983
Keskimäärin kauden aikana, optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 35 646 132 054 115 015
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR) 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
6 kk 6 kk 12 kk
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,026 0,009 0,020
  Laimennettu 0,026 0,009 0,020
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,029 4,687
  Laimennettu 0,029 4,685
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,026 0,037 4,708
  Laimennettu 0,026 0,037 4,706
Oma pääoma *) / osake 3,59 0,71 3,86
*) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
6 kk 6 kk 12 kk
Ylin kurssi 7,14 5,30 7,80
Alin kurssi 5,15 3,27 3,27
Keskikurssi 6,04 4,37 4,92
Päätöskurssi 5,55 4,70 7,01
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 198,1 622,9 249,6
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 81,1 193,8 837,1
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 13 425 44 365 169 993
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 37,7 33,6 147,8
VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 30.06.2016 30.06.2015 31.12.2015
OMASTA VELASTA
Yrityskiinnitykset 3,0 3,0 3,0
Takaukset 3,6 6,6 3,7
Vuokravastuut
  Seuraavana vuonna erääntyvät 2,3 7,3 2,3
  Myöhemmin erääntyvät 1,3 13,5 2,3
Sopimusvastuut
  Seuraavana vuonna erääntyvät 2,2 2,5 2,2
  Myöhemmin erääntyvät 0,3 0,5 0,4
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu ovat yhteismäärältään 0,0 3,0 0,0
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT (MEUR) 30.06.2016 30.06.2015 31.12.2015
Termiinit
  Käypä arvo -0,0 0,0 0,1
  Kohde-etuuden arvo 3,0 1,5 2,5
Ostetut valuuttaoptiot
  Käypä arvo 0,0
  Kohde-etuuden arvo 1,5
Myydyt valuuttaoptiot
  Käypä arvo -0,0
  Kohde-etuuden arvo 3,0

Tiedostot
Release (wkr0006.pdf)