Pörssi- ja lehdistötiedotteet 1998

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/1998

Lokakuu 29, 1998

JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/1998


Katsaus kolmannen vuosineljänneksen toimintaan
Heinäkuussa perustettiin Kiinan Hong Kongiin tytäryhtiö JOT Automation Asia Pacific Ltd. Alkuvaiheessa yhtiö tarjoaa teknisiä palveluita konsernin kansainvälisten asiakkaiden Kaukoidässä toimiville yksiköille.
 
Elo-syyskuun aikana saatiin Nokialta kokonaisarvoltaan noin 200 Mmk:n tuotantoautomaatiotilaukset.
 
Syyskuussa solmittiin ABB Robotics Products AB:n kanssa laajamittainen yhteistyösopimus ABB:n ohjausteknologian hyödyntämisestä JOTin robotiikkatuotteissa. Yhteistyön yhtenä tavoitteena on kehittää tuotteita elektroniikkateollisuuden pakkaus- ja varastointiprosessin automatisointiin.
 
Syyskuussa saatiin ensimmäinen merkittävä robottitilaus Yhdysvalloista. Tämän erikoiskomponenttien ladontasoluista koostuvan tuotantolinjan arvo on yli 5 Mmk ja sen tilaaja on telekommunikaatioalan yritys Nortel (Northern Telecom).
 
Syyskuussa valmistui uusi testauskäsittelijätuoteperhe. Ensimmäiset kaupat tehtiin Yhdysvaltoihin.
 
Liikevaihto, tulos ja tilauskanta
 
Konsernin liikevaihto yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana oli 250,8 Mmk (118,6 Mmk), jossa oli kasvua 112 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Katsauskauden liikevoitto oli 36,9 Mmk, 14,7 % liikevaihdosta (11,9 Mmk, 10,0 %), kasvua 210 %. Voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli 35,0 Mmk (9,9 Mmk), jossa oli kasvua 254 %.
 
Osakeannista ja listautumisesta johtuvista kuluista katsauskauteen kohdistuu 2,0 Mmk. Konsernin käytännön mukaan kaikki tuotekehitysmenot kirjataan kuluksi. Tuotekehityskulut olivat katsauskaudella 8,6 Mmk, 3,4 % liikevaihdosta.
 
Yhtiön tilauskanta 30.9.98 251,3 Mmk (30,0 Mmk) oli poikkeuksellisen korkealla tasolla.
 
Tase, rahoitus ja vastuut
 
Konsernitaseen loppusumma 30.9.98 oli 264,7 Mmk (97,9 Mmk). Taseen kasvu johtui voimakkaasta volyymin kasvusta sekä kassavarojen kasvusta. Konsernin kassavarat sijoitustodistukset mukaan lukien olivat 101,9 Mmk (23,5 Mmk). Kassavarojen kasvusta 44,7 Mmk johtui osakeannista. Vaihto-omaisuudesta keskeneräisen tuotannon osuus oli 31,2 Mmk, valmiiden tuotteiden 5,7 Mmk ja aineiden ja tarvikkeiden 8,0 Mmk. Myyntisaamisten osuus saamisista oli 72,7 Mmk.
 
Vieraasta pääomasta korotonta oli 127,8 Mmk (44,0 Mmk) ja korollista 38,4 Mmk (26,4 Mmk). Korottomasta vieraasta pääomasta 60,3 Mmk aiheutui saaduista ennakkomaksuista.
 
Omavaraisuusaste syyskuun lopussa oli 48,2 % (33,4 %)ja nettovelkaantumisaste (gearing) -64,4 % (+10,3 %).
 
Investoinnit
 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 8,6 Mmk. Investoinnit koostuivat pääosin ohjelmistolisenssi-, ATK-laite- ja kalustohankinnoista.
 
Henkilöstö ja organisaatio
 
Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 337 henkilöä (216 henkilöä) ja kauden lopussa 414 henkilöä (208 henkilöä), joista 167 henkilöä oli ulkomailla.
 
Ylimääräinen yhtiökokous
 
Elokuun 7. päivänä 1998 pidetty JOT Automation Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt valtuuksien antamisesta hallitukselle vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä siten, että yhtiön osakepääomaa voidaan valtuuksien perusteella korottaa yhteensä enintään 1.600.000 osakkeella ja 3.200.000 markalla.
 
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta konserniyhtiöiden palveluksessa oleville avainhenkilöille osana avainhenkilöiden sitouttamis- ja kannustinjärjestelmää.
 
Osakemyynti ja - anti sekä omistusjakauma 30.9.1998
 
Syyskuun alussa konsernin emoyhtiön hallitus käytti yhtiökokouksen myöntämiä valtuuksia toteuttamalla institutionaalisille sijoittajille, yleisölle ja henkilöstölle suunnatun 500.000 osakkeen osakeannin. Merkintähinnaksi muodostui 90 mk yleisölle ja 81 mk henkilöstölle. Osakeannin jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on 8.530.860 kpl, osakepääoma 17,1 Mmk ja ylikurssirahasto 50,6 Mmk. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella oli 8.060.164 osaketta. Lisäksi osakkeenomistajat toteuttivat 3,1 miljoonan kappaleen osakemyynnin.
 
Ulkomaisen ja hallintarekisteriin merkityn omistuksen osuus oli 30.9.1998 yhteensä 14,2 %
 
Kymmenen suurimman omistajan, hallintarekisterissä olevia omistajia lukuunottamatta, omistusosuudet olivat 30.9.1998 seuraavat:
Veikko Lesonen, hallituksen puheenjohtaja 13,9 %
Jorma Terentjeff, tj, hallituksen jäsen 9,7 %
Arctos Capital Oyj 4,8 %
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 4,1 %
Kettula Mika, hallituksen jäsen 3,7 %
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 3,5 %
ABB Eläkesäätiö 3,2 %
Finanssi-Sampo Oy 3,2 %
Evatec Oy 2,3 %
Royal Skandia Life Assurance Ltd 2,3 %
 
Edellä mainittujen hallituksen jäsenten lisäksi osakkeita omistaa hallituksen jäsenen Juha Sipilän yhtiö, Fortel Invest Oy, 1,6 %:n osuudella.
 
Listautuminen ja osakkeen kurssikehitys
 
Yhtiön osakkeen noteeraus aloitettiin Helsingin Pörssin pörssilistalla 15.9.1998. Yhtiön osakkeen kurssikehitys ja vaihto ovat olleet hyvin myönteisiä, erityisesti yleinen laskeva markkinatilanne huomioon ottaen. Korkein kaupantekokurssi ajalla 15.- 30.9.1998 oli 110 mk ja alhaisin 83 mk sekä viimeisen kauppapäivän viimeinen hinta 105 mk. Katsauskauden (15.9.-30.9.) vaihto oli 124,1 Mmk, keskimääräisen päivävaihdon ollessa 10,3 Mmk. Kappalemääräinen vaihto oli 1,3 miljoonaa osaketta, mikä edustaa 15,6 % osakekannasta. Osakekannan markkina-arvo 30.9.1998 oli 895,7 Mmk viimeisen kaupantekokurssin mukaan laskettuna.
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 
Solmittiin aiesopimus Yhdysvaltalaisen OZO Diversified Automation Inc:n liiketoiminnan siirtymisestä JOT Automation Inc:lle vuoden 1999 alusta alkaen. Vuonna 1983 perustettu OZO valmistaa automaattisia aihiojyrsintäsoluja ja piirilevyjen porauslaitteita elektroniikkatuotantoon.
 
Tehtiin aiesopimus yhteisyrityksen perustamisesta Uno-A-Erre Italia S.p.A:n kanssa. Sopimuksen mukaan Uno-A-Erren tuotantoautomaatiota valmistavan yksikön, MGZ Automationin, liiketoiminta siirretään uudelle yhtiölle, josta JOT Automation Group Oyj tulee omistamaan 60% vuoden 1999 alusta alkaen.
 
Näkymät loppuvuodelle -98
 
Toteutuneen kehityksen ja tilauskannan perusteella JOT Automation Group Oyj:n hallitus arvioi koko tilikauden liikevaihdon yli kaksinkertaistuvan edelliseen vuoteen verrattuna ja suhteellisen kannattavuuden paranevan jonkin verran nykytasosta.
 
Konsernin tilinpäätöstiedot 31.12.1998 julkistetaan 26.2.1999.
 
JOT Automation Group konsernin osavuosikatsauksen 1-9/1998 avainluvut on esitetty seuraavissa taulukoissa. Kaikissa konsernin yksiköissä ei ole tehty tilanteesta 30.9.1997 välitilinpäätöstä, joten vertailuluvut perustuvat jälkikäteiseen laskentaan, mutta antavat yhtiön johdon mielestä oikean kuvan konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta 1-9/97.
 
 

TULOSLASKELMA (Mmk)

LIIKEVAIHTO
Valmistevaraston lisäys
Liiketoiminnan muut tuotot
Kulut
Nettorahoituskulut
  
 
TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ, VARAUKSIA JA VEROJA
Satunnaiset erät
TULOS ENNEN VARAUKSIA JA VEROJA
Verot
TILIKAUDEN VOITTO
TASE (Mmk)
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VASTATTAVAA
Muu oma pääoma
 
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
 
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
YHTEENSÄ
TUNNUSLUVUT
Henkilöstö keskim. kauden aikana
Henkilöstö kauden päättyessä
 
Tilauskanta Mmk
 
Omavaraisuusaste % (laskennallinen verovelka vähen.)
Tulos/osake mk
 
Oma pääoma/osake mk (laskennallinen verovelka vähen.)
Oman pääoman tuotto
Sijoitetun pääoman tuotto
1) Muutettu vuositasolle kertomalla tulos 1,33:lla
VASTUUSITOUMUKSET Mmk
OMASTA VELASTA
 
Yrityskiinnitykset
YHTIÖN JOHDON PUOLESTA
 
Annetut pantit
MUIDEN PUOLESTA
 
Takaukset
 
MUUT OMAT VASTUUT
 
Leasingvastuut
 
Lunastusvastuut
 
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT
 
 
Ostetut valuuttaoptiot
 
Myydyt valuuttaoptiot
Konsernilla ei ole kattamattomia eläkevastuita.
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
 
 
Oulunsalo 29.10.1998
JOT Automation Group Oyj

Hallitus
 
Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja