Pörssi- ja lehdistötiedotteet 1999

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.1999

Lokakuu 19, 1999

JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.1999


JOTin kannattava kasvu jatkui

 
JOT Automation Group -konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 79% edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 75,4 (42,2) milj.euroa. Liikevoitto kasvoi 142 % ja oli 15,0 (6,2) milj.euroa. Liikevoittoprosentti nousi 19,9 (14,7) %:iin liikevaihdosta. Konsernin voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli 15,2 (5,9) milj.euroa. Konsernin tulos/osake oli katsauskaudella 0,62 (0,25) euroa ja oma pääoma/osake 1,63 (0,97) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 77,9 (52,5) % ja omavaraisuusaste 62,2 (48,2)%.

 
Kuluvan vuoden liikevaihdon arvioidaan ylittävän 100 milj.euroa, mikä merkitsee vuositasolla yli 50 %:n kasvua. Myös suhteellinen kannattavuus paranee merkittävästi vuodesta 1998.

 
'JOT on asettanut tavoitteekseen vahvistaa johtoasemaansa maailmanlaajuisilla elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaatio- markkinoilla. Tavoitteemme on kasvun lisäksi säilyttää erittäin hyvä kannattavuus. Meidän menestyksemme perustuu kykyyn ennakoida asiakkaiden ja markkinoiden tarpeet sekä siihen, että voimme vastata niihin nopeasti. Tuotteidemme ja prosessiemme laatu sekä valmius hyödyntää uudet ideat nopeasti ovat meille avaintekijöitä', toteaa toimitusjohtaja Jorma Terentjeff.

 
Katsaus kolmannen vuosineljänneksen markkina-asemaan ja toimintaan

 
Toukokuussa tehdyn aiesopimuksen mukaisesti JOTin omistukseen ja hallintaan siirtyi 49% lahtelaisen pakkauskoneita ja -automaatiota valmistavan Formeca Oy:n osakekannasta. Formeca Oy:n tuotteet tukevat JOTin toiminnan laajentamista elektroniikkateollisuuden lopputuotteiden ja varastologistiikan automaatiotoimittajaksi.
Heinäkuussa JOT jatkoi jälleenmyyntiverkostonsa laajentamista solmimalla yhteistyösopimuksen ranskalaisen Seremap SA:n kanssa. Uusi yhteistyökumppani aloitti markkinoinnin ja myynnin sekä After Sales- palvelujen tarjoamisen Euroopan ranskan ja espanjan kielisissä maissa.
Syyskuussa JOTin varatoimitusjohtajaksi nimitettiin Teijo Fabritius vastuualueenaan konsernin myynti ja markkinointi maailmanlaajuisesti. Edelleen JOT nimitti Aasian (APAC)alueen liiketoiminnoista vastaavaksi johtajaksi Jorma Merosen, asemapaikkanaan Singapore. Hänen vastuualueenaan on lisäksi JOTin liiketoimintojen kehittäminen Kaakkois-Aasian maissa kuten, Singaporessa, Malesiassa, Thaimaassa ja Filippiineillä.

 
JOT vahvisti merkittävästi markkina-asemaansa Keski-Euroopan itäisessä osassa solmimalla kaupat automaattisten tuotantolinjojen toimittamisesta Unkariin. Saatujen tilausten ja aiesopimuksen yhteisarvo oli noin 10 milj.euroa. Toimitukset ajoittuvat loppuvuoteen ja vuoden 2000 alkuun.

 
Liikevaihto ja tuloskehitys

 
Konsernin liikevaihto tilikauden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana oli 75,4 (42,2) milj. euroa, jossa oli kasvua 79 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta oli 59,1 (26,8) milj.euroa eli 78 (64) %. Määrällisesti vienti kasvoi 121 %. Katsauskauden liikevaihto markkina-alueittain jakaantui siten, että Pohjoismaiden osuus oli 26 (38) % ja muun Euroopan osuuden ollessa 34 (18) %. Aasian osuus kasvoi 19 %:iin (14 %) viennistä ja USA:n osuus oli 21 (28) %, mutta sen suhteellinen osuus tulee nousemaan vielä kuluvana vuonna.

 
JOTin tulos ennen varauksia ja veroja kasvoi 159 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 15,2 (5,9) milj. euroa, mikä on 20,2 (13,9) % liikevaihdosta. Katsauskauden voitto oli 10,6 (4,0) milj.euroa,eli 14,0 (9,6)% liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotoksi muodostui 77,9 (52,5)% ja oman pääoman tuotoksi 61,5 (48,8)%. Tuloslaskelman kuluihin sisältyvät kaikki tutkimus- ja kehitysmenot, yhteensä 3,7 (1,4) milj.euroa, 4,9 (3,4) % liikevaihdosta.
Konsernin tilauskanta 30.9.1999 oli 17,2 (42,3) milj.euroa. Tilauskanta ei sisällä tehtyjä aiesopimuksia, joiden arvo vähennettynä niistä kirjatuilla tilauksilla oli yhteensä 22,4 milj.euroa. Toimialan luonne on muuttunut yhä enemmän siten, että tilausten lisäksi sovitaan myös pitemmälle ajanjaksolle ajoittuvista aie- tai vuosisopimuksista.

 
Rahoitusasema

 
Taseen 30.9.99 lukuja on verrattu tilinpäätöksen 31.12.98 taseeseen.
Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli hieman korkeammalla tasolla kuin vuoden 1998 lopussa ja oli 48,1 (45,0) milj.euroa. Likvidit kassavarat olivat 7,8 (13,2) milj. euroa ja myyntisaamiset 18,6 (11,5) milj.euroa. Myyntisaatavien lisääntyminen johtuu voimakkaasta myynnin kasvusta sekä maksuehtojen muutoksista. Vaihto-omaisuus laski 10,1 (12,4) milj.euroon. Korottomasta vieraasta pääomasta 3,2 (6,0) milj.euroa oli saatuja ennakkomaksuja.
Omavaraisuusaste oli 62,2 (51,1) % ja nettovelkaantumisaste (net gearning) -17,6 (-46,1) %.

 
Konsernin liiketoiminnan kassavirta katsauskaudella oli 2,9 milj.euroa positiivinen, kun se vastaavalla jaksolla edellisenä vuonna oli 4,7 milj. euroa.

 
Tutkimus- ja kehitystoiminta

 
Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstöstä oli 140 (90) henkilöä tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutehtävissä eli 24,3(21,7) % koko henkilöstöstä. Tutkimus- ja kehitysmenot olivat 3,7 (1,4) milj.euroa, 4,9 (3,4) % liikevaihdosta. Kaikki tutkimus- ja kehittämismenot on kirjattu sen tilikauden kuluksi, jolloin ne ovat syntyneet.

 
Investoinnit

 
Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 4,8 (1,5) milj.euroa. Investoinneista 2,1 milj. euroa aiheutui tytär- ja osakkuusyhtiöiden hankinnasta. Loppuosa investoinneista koostui ohjelmistolisenssi-, ATK-laite- ja kalustohankinnoista. Oulunsalon uusien toimitilojen kalustoinvestoinnit kohdentuvat loppuvuodelle samoin kuin tehdyn sopimuksen mukaan osakkuusinvestointi korealaisen Korea Mechatek Co Ltd:n kanssa.

 
Henkilöstö

 
Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 542 (337) henkilöä ja kauden lopussa 577 (414) henkilöä, joista 294 (167) henkilöä oli ulkomaisissa yksiköissä.

 
Vuosi 2000

 
Konserni on vuosina 1997-1998 muodostanut toimintamallit ja käynnistänyt toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan vuosituhannen vaihteen häiriötön toiminta. Yhteensopivuusprojekti ja sen aiheuttamat työt on saatu päätökseen. Yhtiö uskoo, ettei vuosi 2000 aiheuta suuria tai laajoja muutos- tai päivitystarpeita asiakkaille toimitettuihin laitteisiin eikä konsernin sisäisiin järjestelmiin. Vuosituhannen vaihtumisen vaikutuksia ei näin ollen voi pitää konsernin kannalta merkittävinä.

 
Kurssikehitys
 
JOT Automation Oyj:n osakkeen kurssikehitys ja vaihto ajalla 1.1.-30.9.99, muutettuna vastaamaan 29.4.99 puolitettua arvoa, on ollut hyvin myönteistä. Korkein kaupantekokurssi oli 47,40 euroa, alhaisin 16,80 euroa ja päätöskurssi 39,48 euroa. Kauden vaihto oli 365,4 milj.euroa ja 12,5 milj. osaketta, mikä edustaa 73,3 % osakekannasta. JOT Automation Group Oyj:n osakesarja on heinäkuussa valittu Helsingin Pörssin HEX-20- indeksiin sekä FOX- osakeindeksiin 1. elokuuta 1999 alkavalle puolivuotiskaudelle. Valintaperuste oli osakesarjan mediaanivolyymi edeltävällä puolivuotiskaudella.

 
Osakekannan markkina-arvo 30.9.1999 oli 673,6 milj.euroa.
 
Omistusjakaumassa omistajaryhmittäin ja niiden osuudessa osakkeista ei ole kolmannen vuosineljänneksen aikana tapahtunut olennaisia muutoksia.

 
Ulkomaalaisten ja hallintarekisterissä olevien omistajien omistus 30.9.99 oli 24,6 %. Kymmenen suurimman omistajan osuuksissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia ja ne edustavat, lukuun ottamatta hallintarekisterissä olevia omistajia, yhteensä 40,2 % osakekannasta.

JOT Automation Group Oyj:n hallituksen jäsenien ja toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistamat osakkeet edustavat 22,4 % yhtiön osakekannasta.
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 
Konsernin emoyhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 1.10.1999 hallituksen esityksen mukaisesti, että osakkeen nimellisarvosta luovutaan ja samalla osakkeiden lukumäärää lisätään osakepääomaa korottamatta siten, että Yhtiön osakepääoma jakaantuu aikaisemman 17.061.720 osakkeen sijasta 170.617.200 osakkeeseen ja aikaisemmin yhden osakkeen omistajalle kuuluu tämän jälkeen kymmenen osaketta. Toimenpiteiden seurauksena osakkeiden kirjanpidollisena vasta-arvona on 0,02 euroa. Edelleen ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä siten, että vaihtovelkakirjoja ja optio-oikeuksia annettaessa tai uusmerkinnässä oikeutetaan merkitsemään enintään 20.000.000 kappaleella uusia osakkeita. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa enintään 400.000 eurolla. Yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin 6.10.1999 ja kaupankäynti Helsingin pörssissä splitatuilla osakkeilla alkoi 7.10.1999.
JOT ja Siemens AG solmivat lokakuussa globaalin yhteistyösopimuksen elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation myynnin ja markkinoinnin yhteistyöstä. JOTin ja Siemens Production and Logistics Systemsin yhteistyöllä tarjotaan asiakkaille kokonaisratkaisuja SMD-, testaus-, kokoonpano- ja pakkausautomaatioalueille.

 
Tilikauden 1999 näkymät

 
Markkinoiden kehittyminen nähdään jatkuvan suotuisana.
Konsernin rooli asiakkaiden kokonaisjärjestelmätoimittajana tulee edelleen kasvamaan.
 

 
Tilikauden 1999 liikevaihdon arvioidaan ylittävän 100 milj.euroa, mikä merkitsee vuositasolla yli 50 %:n kasvua. Suhteellinen kannattavuus paranee myös merkittävästi vuodesta 1998.
 

 
JOT Automation Group Oyj julkaisee vuoden 1999 tilinpäätöstiedot perjantaina 25.2.2000.

JOT Automation Group konsernin avainluvut 1-9/1999
TULOSLASKELMA (MILJ EUROA)
1-9/99
1-9/98
Muutos %
-12/98
9 kk
9 kk
 
12kk
LIIKEVAIHTO
75,4
42,2 78,8 67,1
Valmistevaraston lisäys tai vähennys
-4,4
3,7 -220,5 8,4
Liiketoiminnan muut tuotot
0,4
0,1 194,4 0,4
Kulut
-55,0
-39,0 41,1 -64,2
Poistot
-1,4
-0,8 66,1 -1,0
LIIKEVOITTO
15,0 6,2 142,1
10,7
Nettorahoituskulut
0,2 -0,3 -164,6 -0,3
TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ, VARAUKSIA JA VEROJA
15,2 5,9 158,8 10,4
Satunnaiset erät
0,0 0,0   0,0
TULOS ENNEN VARAUKSIA JA VEROJA
15,2 5,9 158,8 10,4
Välittömät verot
-4,8 -1,8 165,8 -3,1
Vähemmistöosuus
0,2 -0,0   -0,0
TILIKAUDEN TULOS
10,6 4,0 161,8 7,4


 
TASE (MILJ EUROA)
30.9.1999 30.9.1998 Muutos % 31.12.1998
VASTAAVAA
       
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
7,1 3,1 128,6 3,7
Vaihto-omaisuus
10,1 7,6 33,5 12,4
Saamiset
23,2 16,7 38,3 15,7
Rahat ja pankkisaamiset 
7,8 17,1 -54,6 13,2
YHTEENSÄ
48,1 44,5 8,0 45,0
VASTATTAVAA
       
Osakepääoma
3,4 2,9 18,9 2,9
Muu oma pääoma
24,4 13,7 78,4 17,1
Vähemmistöosuus
0,1 0,0 215,4 0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma 
1,6 1,9 -12,2 1,7
Lyhytaikainen vieras pääoma
18,5 26,1 -28,9 23,3
YHTEENSÄ
48,1 44,5 8,0 45,0

RAHOITUSLASKELMA (MILJ EURO)
1-9/99 1-9/98 1-12/98
9 kk
9 kk
 
Liiketoiminnan tulorahoitus
11,7 4,9 8,5
Käyttöpääoman muutos
-8,9 -0,1 -4,4
Liiketoiminnan kassavirta
2,9 4,7 4,1
Käyttöomaisuusinvestoinnit
-4,8 -1,5 -2,4
Käyttöomaisuuden myyntituotot
0,2 1,6 1,6
Kassavirta ennen rahoitusta
-1,8 4,8 3,2
Rahoitus
-4,0 9,8 7,3
Laskelman mukainen likvidien varojen muutos
-5,8 14,5 10,5

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
1-9/99 1-9/98 Muutos% 1-12/98
(EURO)
9 kk 9 kk   12 kk
Liikevaihto (milj)
75,4 42,2 78,8 67,1
Liikevoitto (milj)
15,0 6,2 142,1 10,7
Liikevoitto, % liikevaihdosta
19,9 14,7   15,9
Tulos ennen sat. Eriä, varauksia ja veroja (milj)
15,2  5,9 158,8 10,4
Tulos ennen sat. Eriä, varauksia ja veroja, % liikevaihdosta
20,2 13,9   15,6
Tilikauden tulos (milj)
10,6
4,0 161,8  7,4
Oman pääoman tuotto-% (ROE) *
61,5
48,8   57,8
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)*
77,9
52,5   66,8
Korolliset nettovelat (milj)
-4,9 -10,7 -53,9 -9,2
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -%
-17,6 -64,5   -46,1
Omavaraisuusaste, %
62,2 48,2   51,1
(laskennallinen verovelka vähenn.)
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen (milj)
4,8 1,5 212,9 2,4
Bruttoinvestoinnit käyttöom. % liikevaihdosta
6,4 3,6   3,6
Tutkimus- ja tuotekehityskulut (milj)
3,7 1,4 155,3 2,6
Tutkimus- ja tuotekehityskulut, % liikevaihdosta
4,9 3,4   3,9
Tilauskanta kauden lopussa (milj)
17,2 42,3 -59,4 27,8
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella
542 337 60,8 368
Henkilöstön määrä kauden lopussa
577 415 39,0 479

*) Laskettu viimeisen 12 kk:n perusteella
OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU LUKUMÄÄRÄ
30.9.1999 30.9.1998 Muutos % 31.12.1998
Kauden lopussa
17061720 17061720 0,0 17061720
Keskimäärin kauden aikana
17061720 16120328 5,8 16357610
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUROA)
Tulos / osake euroa
0,62 0,25 146,0 0,45
Oma pääoma / osake euroa  (laskennallinen verovelka vähenn.)
1,63 0,97 68,1 1,17
PÖRSSIKURSSIT (EUROA)
 Ylin kurssi 47,40 9,25   18,08
Alin kurssi 16,80 6,98   6,98
Keskikurssi
29,23     9,92
Päätöskurssi
39,48 8,83   17,74
Osakekannan markkina-arvo, milj.
673,6 150,7   302,7
Osakkeiden vaihto, milj.
365,4 20,9   62,9
Osakkeiden vaihto, kpl
12501943     6338934
suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, %
73,3     37,2

VASTUUSITOUMUKSET (MILJ. EUROA)
30.9.1999 30.9.1998 31.12.1998
OMASTA VELASTA
     
Yrityskiinnitykset
3,8 6,2 3,7
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu ovat yhteismäärältään 3,2 milj. euroa
     
MUUT OMAT VASTUUT
Leasingvastuut
0,2 0,2 0,2
Lunastusvastuut
1,0 1,1 1,0
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT (MILJ EUROA)
Termiinit
4,0 2,3 4,2
Ostetut valuuttaoptiot
4,5 7,2 6,5
Myydyt valuuttaoptiot
4,5 21,9 13,7

Konsernilla ei ole kattamattomia eläkevastuita.
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Oulunsalo 19.10.1999
JOT Automation Group Oyj
Hallitus
Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja