Pörssi- ja lehdistötiedotteet 1999

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - KUTSU JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Syyskuu 15, 1999

KUTSU JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


JOT Automation Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään lokakuun 1. päivänä 1999 kello 16.00 Oulunsalo-talossa, Oulunsalossa.

JOT Automation Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle valtuutuksen antamista hallitukselle osakepääoman korottamiseksi uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseksi ja/tai optio-oikeuksien antamiseksi. Lisäksi hallitus ehdottaa osakkeen jakamista siten, että aikaisemmin yhden osakkeen omistajalle kuuluu tämän jälkeen 10 osaketta (split 1:10) sekä osakkeen nimellisarvon poistamista.Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) Hallituksen ehdotus osakkeen nimellisarvosta luopumisesta sekä osakkeiden lukumäärän lisäämisestä osakepääomaa korottamatta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että osakkeen nimellisarvosta luovutaan ja samalla osakkeiden lukumäärää lisätään osakepääomaa korottamatta siten, että Yhtiön osakepääoma jakautuu aikaisemman 17.061.720 osakkeen sijasta 170.617.200 osakkeeseen ja aikaisemmin yhden osakkeen omistajalle kuuluu tämän jälkeen kymmenen osaketta (split 1:10). Toimenpiteiden seurauksena osakkeiden kirjanpidollisena vasta-arvona ilmoitetaan kaupparekisteriin 0,02 euroa.

Tämän johdosta esitetään vastaavaa muutosta yhtiöjärjestykseen. Yhtiöjärjestyksen kohta neljä (4) ehdotetaan muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

4. Osakkeiden lukumäärä

Yhtiöllä on vähintään 100.000.000 ja enintään 1.000.000.000 osaketta.b) Hallituksen ehdotus valtuutuksen antamisesta hallitukselle osakepääoman korottamiseksi uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseksi ja/tai optio-oikeuksien antamiseksi seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että yhtiön hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai päättämään vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa yhteensä oikeutetaan merkitsemään enintään 20.000.000 kappaletta uusia osakkeita.

Osakepääomaa voitaisiin valtuutuksen perusteella korottaa enintään 400.000,00 eurolla. Valtuutus sisältäisi oikeuden poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia Yhtiön osakaspohjan laajentamiseen, Yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyihin ja yrityskauppoihin, Yhtiön pääomahuoltoon tai henkilöstön kannustamiseen liittyvistä syistä. Valtuutus sisältäisi oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista ja vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien ehdoista sekä siitä, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.Hallituksen ehdotusta koskevat asiakirjat

Hallituksen ehdotukset kohdissa a ja b mainituiksi päätöksiksi liiteasiakirjoineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa 23.9.1999 alkaen osoitteessa Lentokentäntie 9, 90460 Oulunsalo. Pyynnöstä jäljennökset em. asiakirjoista ja ehdotuksista toimitetaan osakkaalle postitse.Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 24.9.1999 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan , joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään syyskuun 29. päivänä 1999 klo 12.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella JOT Automation Group Oyj, Jaana Kenttälä, Lentokentäntie 9, 90460 Oulunsalo, puhelimitse numeroon 020 568 2700/Jaana Kenttälä, telefaksilla numeroon 020 568 2704 tai sähköpostilla jaana.kenttala@jotautomation.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään ennen ilmoittautumisajan päättymistä toimittamaan yhtiölle.

JOT Automation Group on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tytäryhtiöitä kahdeksassa maassa. 30.6.1999 konsernin palveluksessa oli 594 henkilöä ja sen liikevaihto 1.1. - 30.6.1999 välisenä aikana oli 52,9 milj. euroa. yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä.Oulunsalo 15.9.1999

JOT Automation Group Oyj
Hallitus

Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja