Pörssi- ja lehdistötiedotteet 1999

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.1999

Heinäkuu 29, 1999

JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.1999


JOTin kasvu jatkui ja markkina-asema vahvistui
JOT Automation Group -konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 88 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 52,9(28,2) milj. euroa. Liikevoitto kasvoi 142,7 % ja oli 10,8 (4,5) milj. euroa. Liikevoittoprosentti nousi 20,4 (15,8) %:iin liikevaihdosta. Konsernin voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli 11,1 (4,4) milj. euroa. Konsernin tulos/osake oli katsauskaudella 0,46 (0,19) euroa ja oma pääoma/osake 1,47 (0,50) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 88,3 (81,9) % ja omavaraisuusaste 59,3 (37,3)%.

Kuluvan vuoden liikevaihdon arvioidaan ylittävän 100 milj. euroa, mikä merkitsee vuositasolla yli 50 %:n kasvua. Suhteellisen kannattavuuden arvioidaan myös paranevan vuodesta 1998.
" Saadut tilaukset sekä tehdyt yhteistyösopimukset painottuvat ilahduttavasti yksittäisistä laitteista ja pienehköistä laitekokonaisuuksista yhä suurempiin kokonaisjärjestelmätoimituksiin. Suuntaus vahvistaa entisestään JOTin asemaa alansa johtavana toimittajana. Solmimalla yhteistyö- ja jälleenmyyntisopimuksia sekä laajentamalla omaa myyntiverkostoaan JOT on vahvistanut kykyään vastata markkinoiden voimakkaasti kasvaneeseen kysyntään. ",toteaa toimitusjohtaja Jorma Terentjeff.
Katsaus toisen vuosineljänneksen toimintaan
Konsernin After Sales- toiminnot yhtiöitettiin 1.4.1999 lähtien omaksi yhtiöksi, JOT Automation Service Oy:ksi.
Huhtikuussa JOT jatkoi markkina-asemansa vahvistamista solmimalla Korea Mechatek Co., Ltd:n kanssa sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta Korean tasavaltaan. Saksalaisen elektroniikka-alan kauppahuoneen Peter Jordan GmbH:n kanssa JOT solmi sopimuksen sen tuotteiden myynnistä ja After-Sales- palvelujen tarjoamisesta Euroopan saksankielisellä alueella.
Huhtikuussa JOT Automation Inc:lle myönnettiin SFS-EN 9002 laatusertifikaatti.
JOT jatkoi lopputuotteiden automaattiseen pakkaukseen tarkoitettujen järjestelmien kehittämistä ja markkinointia. Huhtikuussa JOT sai ensimmäisen lopputuotteiden pakkausjärjestelmiin liittyvän tilauksen, arvoltaan noin 2,5 milj. euroa (15 Mmk). Toukokuussa JOT solmi merkittävän sopimuksen automaattisten pakkauslinjojen toimittamisesta. Aiesopimuksen ja tilausten arvo oli noin 17 milj. euroa.
Toukokuussa solmittiin yhteistyösopimus kiinalaisen Silicon International Ltd:n kanssa JOTin tuotteiden ja kokonaisjärjestelmien markkinoinnista ja myynnistä Kiinassa. Kaliforniaan lähelle Los Angelesia perustettiin oma myyntikonttori vastaamaan etenkin USA:n länsirannikon elektroniikkateollisuuden teollisuusautomaation kysyntään. Muut JOTin USA:n toimipisteet sijaitsevat Dallasissa ja Floridassa sekä Denverissä.

JOT päätti ostaa 49 % lahtelaisen Formeca Oy:n osakekannasta. Formeca Oy valmistaa pakkauskoneita ja sen tuotteet tukevat JOTin tuotepakkauksen ja varastologistiikan automatiikkaa.
Vuoden 1999 alussa tehdyn päätöksen mukaisesti uusien toimitilojen rakentaminen Oulunsaloon on aloitettu. Tiloihin keskitetään sekä konsernin emoyhtiön että Oulunsalon tuotantoyksikön toiminnot.
Uusiin tiloihin muutetaan vuoden lopulla.
Konsernin emoyhtiön 7.4.1999 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa tilikaudelta 1998 osinkoa 2 mk/osake. Lisäksi kokous hyväksyi hallituksen esityksen osakkeen 2 markan nimellisarvon puolittamisesta ja muuttamisesta euroiksi 0,16819 euroon ja nostamisesta rahastoannilla 0,20 euroon sekä tarvittavien yhtiöjärjestyksen muutosten tekemisestä. Yhtiöjärjestysmuutokset on rekisteröity kaupparekisteriin 28.4.1999 ja kaupankäynti uuden nimellisarvon osakkeella alkoi 29.4.1999. Kokous päätti myös nostaa optio-oikeuksien piiriin kuuluvien henkilöiden määrän 40 henkilöstä 80 henkilöön muiden ehtojen pysyessä ennallaan. Hallituksen jäseniksi valittiin Veikko Lesonen, Jorma Terentjeff, Mika Kettula ja Juha Sipilä.
Liikevaihto ja tuloskehitys
Katsauskauden liikevaihdon ja tuloksen kasvuun vaikuttivat ensimmäiselle vuosineljännekselle ajoittuneet suuret kokonaisjärjestelmätoimitukset. Konsernin liikevaihto tilikauden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana oli 52,9 (28,2) milj. euroa, jossa oli kasvua 88 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta oli 41,7 (17,2) milj. euroa, eli 79 (61) % ja se kasvoi määrällisesti 142 %. Katsauskauden liikevaihto markkina-alueittain jakaantui siten, että Saksan osuus kasvoi 37 %:iin (27 %) ja Kaukoidän osuus 18 %:iin (11 %)liikevaihdosta. USA:n osuus oli 18 %, mutta sen suhteellinen osuus tulee nousemaan kuluvana vuonna.
Konsernin voitto ennen varauksia ja veroja kasvoi 152,4 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 11,1 (4,4) milj. euroa, mikä on 20,9 (15,6) % liikevaihdosta. Katsauskauden voitto oli 7,8 (3,1) milj. euroa, eli 14,7 (10,9) % liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotoksi muodostui 88,3 (81,9) % ja oman pääoman tuotoksi 71,7 (90,0) %. Tuloslaskelman kuluihin sisältyvät kaikki tutkimus- ja kehitysmenot, yhteensä 2,1 (1,1) milj. euroa, 4,0 (4,0) % liikevaihdosta.
Konsernin tilauskanta 30.6.1999 oli 21,5 (16,9) milj. euroa. Tilauskanta ei sisällä tehtyjä aie- ja vuosisopimuksia. Toimialan luonne on muuttumassa yhä enemmän siten, että tilausten lisäksi sovitaan myös pitemmälle ajanjaksolle aie- tai vuosisopimuksia.
Rahoitusasema
Taseen 30.6.1999 lukuja on verrattu tilinpäätöksen 31.12.1998 taseeseen.
Taseen loppusumma katsauskauden lopussa pysyi samalla tasolla kuin vuoden 1998 lopussa ja oli 45,7 (45,0) milj. euroa. Likvidit kassavarat olivat 11,5 (13,2) milj. euroa ja myyntisaamiset 16,1 (11,5) milj. euroa. Myyntisaamiset vastaavat vajaan kahden viimeisen kuukauden liikevaihtoa. Vaihto-omaisuus laski 7,9 (12,4) milj. euroon. Vaihto-omaisuuden lasku johtui keskeneräisen tuotannon laskusta 4,8 (10,7) milj. euroon. Vieraasta pääomasta korotonta oli 17,6 (21,1) milj. euroa ja korollista 3,0 (4,0) milj. euroa. Korottomasta vieraasta pääomasta 3,4 (6,0) milj. euroa aiheutui saaduista ennakkomaksuista.
Omavaraisuusaste oli 59,3 (51,1) % ja nettovelkaantumisaste (net gearing) -34,3(-46,1) %.
Konsernin liiketoiminnan kassavirta katsauskaudella oli 4,5 milj. euroa positiivinen kun se vastaavalla jaksolla edellisenä vuonna oli 1,0 milj. euroa negatiivinen.
Tutkimus- ja kehitystoiminta
Konserni jatkoi panostamista tutkimukseen ja kehitykseen. Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstöstä oli 128 (77) henkilöä tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutehtävissä eli 22 (21) % koko henkilöstöstä. Tutkimus- ja kehitysmenot olivat 2,1 (1,1) milj. euroa, 4,0 (4,0) % liikevaihdosta. Kaikki tutkimus- ja kehittämismenot kirjataan sen tilikauden kuluksi, jolloin ne syntyvät.
Investoinnit
Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,8 (1,3) milj. euroa. Investoinneista 1,9 milj. euroa aiheutui tytäryhtiöiden hankinnasta. Loppuosa investoinneista koostui ohjelmistolisenssi-, ATK-laite- ja kalustohankinnoista. Tehdyn sopimuksen mukaan osakkuusinvestointi Korea Mechatek Co., Ltd:n kanssa ajoittuu kolmannelle vuosineljännekselle.
Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 521 (304) henkilöä ja kauden lopussa 594 (373) henkilöä, joista 292 henkilöä oli ulkomaisissa yksiköissä. Katsauskauden lopun henkilöstö sisältää 50 kausityöntekijää.
Vuosi 2000
Konserni on vuosina 1997-1998 muodostanut toimintamallit ja käynnistänyt toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan vuosituhannen vaihteen häiriötön toiminta. Yhteensopivuusprojekti ja sen aiheuttamat työt on saatu päätökseen. Yhtiö uskoo, ettei vuosi 2000 aiheuta suuria tai laajoja muutos- tai päivitystarpeita asiakkaille toimitettuihin laitteisiin eikä konsernin sisäisiin järjestelmiin. Vuosituhannen vaihtumisen vaikutuksia ei näin ollen voi pitää konsernin kannalta merkittävinä.
Kurssikehitys
JOT Automation Oyj:n osakkeen kurssikehitys ja vaihto ajalla 1.1.-30.6.1999, muutettuna vastaamaan 29.4.1999 puolitettua arvoa, on ollut hyvin myönteistä. Korkein kaupantekokurssi oli 45,00 euroa, alhaisin 16,80 euroa ja päätöskurssi 39,30 euroa. Kauden vaihto oli 255,4 milj. euroa ja 9,8 milj. osaketta, mikä edustaa 57,5 % osakekannasta. JOT Automation Group Oyj:n osakesarja on heinäkuussa valittu Helsingin Pörssin HEX-20- indeksiin sekä FOX- osakeindeksiin 1. elokuuta 1999 alkavalle puolivuotiskaudelle. Valintaperuste on osakesarjan mediaanivolyymi edeltävällä puolivuotiskaudella.
Osakekannan markkina-arvo 30.6.1999 oli 670,5 milj. euroa.
Omistusjakaumassa omistajaryhmittäin ja niiden osuudessa osakkeista ei ole toisen vuosineljänneksen aikana tapahtunut olennaisia muutoksia.
Ulkomaalaisten ja hallintarekisterissä olevien omistajien omistus 30.6.1999 oli 26,5 %. Kymmenen suurimman omistajan osuuksissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia ja ne edustavat, lukuunottamatta hallintarekisterissä olevia omistajia, yhteensä 40,2 % osakekannasta.

JOT Automation Group Oyj:n hallituksen jäsenien ja toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistamat osakkeet edustavat 22,5 % yhtiön osakekannasta.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Solmitun aiesopimuksen mukaisesti JOT osti heinäkuussa 49 % Formeca Oy:n osakkeista.
JOTin markkina-asemaa Ranskassa, Espanjassa ja Belgiassa vahvistettiin allekirjoittamalla 15.7.1999 yhteistyösopimus ranskalaisen kuljetin- ja käsittelyjärjestelmiä pääasiassa elektroniikkateollisuudelle valmistavan ja myyvän Seremap S.A:n kanssa JOTin tuotteiden ja kokonaisjärjestelmien markkinoinnista ja myynnistä sekä After Sales-palvelujen tarjoamisesta.
Tilikauden 1999 näkymät
Konsernin rooli kokonaisjärjestelmätoimittajana tulee edelleen kasvamaan. Kokonaisjärjestelmätoimitusten toimitus- ja tuloutusajankohta riippuu entistä enemmän konsernin oman toiminnan lisäksi siitä, mikä on asiakkaalle ja muille ko. projektiin liittyville osapuolille sopiva toimitusaika. Tämä aiheuttaa vastaavasti vaihtelua eri vuosineljännesten välisiin lukuihin ja muuttaa perinteistä kausivaihtelua.
Toimitusten ajoituksen vuoksi vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto- ja tulos olivat poikkeuksellisen korkeita ja myös toisen neljänneksen luvut ylittivät edellisen osavuosikatsauksen yhteydessä tehdyn arvion.
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan edellisten vuosien tapaan olevan alhaisempi kuin toisella neljänneksellä. Tilikauden 1999 liikevaihdon arvioidaan kuitenkin ylittävän 100 milj. euroa, mikä merkitsee vuositasolla yli 50 %:n kasvua. Suhteellisen kannattavuuden arvioidaan myös paranevan vuodesta 1998.
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkistetaan tiistaina 19.10.1999
JOT AUTOMATION GROUP KONSERNIN AVAINLUVUT 1-6/1999 (milj. EUROA)
TULOSLASKELMA (MILJ EUROA) 1-6/1999 1-6/1998 Muutos % 1-12/1998
  6 kk 6 kk   12 kk
         
LIIKEVAIHTO 52,9 28,2 87,8 67,1
Valmistevaraston lisäys tai vähennys -6,0 1,2 -615,1 8,4
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,2 20,9 0,4
Kulut -35,5 -24,6 44,1 -64,2
Poistot -0,9 -0,5 69,6 -1,0
LIIKEVOITTO 10,8 4,5 142,7 10,7
Nettorahoituskulut 0,3 -0,1 -0,3
TULOS ENNEN SATUNNAISERIÄ,
VARAUKSIA JA VEROJA
11,1 4,4 152,4 10,4
Satunnaiset erät 0,0 0,0   0,0
TULOS ENNEN VARAUKSIA JA VEROJA 11,1 4,4 152,4 10,4
Välittömät verot -3,5 -1,3 165,3 -3,1
Vähemmistöosuus 0,2 -0,0 -0,0
TILIKAUDEN TULOS 7,8 3,1 153,5 7,4
         
TASE (MILJ EUROA) 30.6.1999 30.6.199 8 Muutos % 31.12.1998
         
VASTAAVAA        
Käyttöomaisuus ja muut pitkä- aikaiset sijoitukset 5,5 3,2 72,5 3,7
Vaihto-omaisuus 7,9 5,3 50,4 12,4
Saamiset 20,8 12,9 60,6 15,7
Rahat ja pankkisaamiset 11,5 2,6 337,7 13,2
YHTEENSÄ 45,7 24,0 90,4 45,0
         
VASTATTAVAA        
Osakepääoma 3,4 2,7 26,3 2,9
Muu oma pääoma 21,6 5,4 303,2 17,1
Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma 1,7 2,1 -17,0 1,8
Lyhytaikainen vieras pääoma 18,9 13,9 36,5 23,3
YHTEENSÄ 45,7 24,0 90,4 45,0
         
RAHOITUSLASKELMA (MILJ EURO) 1-6/1999 1-6/1998   1-12/1998
  6 kk 6 kk   12 kk
         
Liiketoiminnan tulorahoitus 8,4 3,6   8,5
Käyttöpääoman muutos -4,0 -4,6   -4,4
Liiketoiminnan kassavirta 4,5 -4,6   -4,4
Käyttöomaisuusinvestoinnit -2,8 -1,3   -2,4
Käyttöomaisuuden myyntituotot 0,2 1,6   1,6
Kassavirta ennen rahoitusta 1,9 -0,7   3,2
Rahoitus -3,9 0,8   7,3
Laskelman mukainen likvidien
varojen muutos
-2,0 0,0 10,5
         
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT (EURO) 1-6/1999 1-6/1998 Muutos % 1-12/1998
  6 kk 6 kk   12 kk
         
Liikevaihto (milj) 52,9 28,2 87,8 67,1
Liikevoitto (milj) 10,8 4,5 142,7 10,7
Liikevoitto, % liikevaihdosta 20,4 15,8   15,9
Tulos ennen sat.eriä, varauksia ja veroja (milj) 11,1 4,4 152,4 10,4
Tulos ennen sat. eriä, varauksia ja veroja, % liikevaihdosta 20,9 15,6 15,6
Tilikauden tulos (milj) 7,8 3,1 153,5 7,4
Oman pääoman tuotto-% (ROE)* 71,7 90,0   57,8
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)* 88,3 81,9   66,8
Korolliset nettovelat (milj) -8,6 2,4 -465,3 -9,2
Nettovelkaantumisaste
(net gearing) -%
-34,3 29,2   -46,1
Omavaraisuusaste, % 59,3 37,3   51,1
(laskennallinen verovelka vähenn.)        
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen (milj) 2,8 1,3 114,3 2,4
Bruttoinvestoinnit käyttöom. % liikevaihdosta 5,2 4,6   3,6
Tutkimus- ja tuotekehityskulut (milj) 2,1 1,1 89,0 2,6
Tutkimus- ja tuotekehityskulut, % liikevaihdosta 4,0 4,0 3,9
Tilauskanta kauden lopussa (milj) 21,5 16,9 127,2 27,8
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella 521 304 71,4 368
Henkilöstön määrä kauden lopussa 594 373 59,2 479
*) Laskettu viimeisen12  kk:n perusteella        
         
OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU LUKUMÄÄRÄ 30.6.1999 30.6.1998 Muutos % 31.12.1998
         
Kauden lopussa 17061720 16061720  6,2 17061720
Keskimäärin kauden aikana 17061720 16061720  6,2 16357610
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUROA)
         
Tulos / osake 0,46 0,19 138,6 0,45
Oma pääoma / osake 1,47 0,50 192,2 1,17
(laskennallinen verovelka vähenn.)        
         
PÖRSSIKURSSIT (EUROA)**        
         
Ylin kurssi 45,00   18,08
Alin kurssi 16,80   6,98
Keskikurssi 26,03   9,92
Päätöskurssi 39,30   17,74
         
Osakekannan markkina-arvo, milj. 670,5   302,7
Osakkeiden vaihto, milj. 255,4   62,9
Osakkeiden vaihto,  kpl 9812420   6338934
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 57,5 37,2
         
**) Luvut on muutettu vastaamaan 29.4.1999 puolitettua arvoa.        
         
VASTUUSITOUMUKSET (MILJ EUROA)        
         
OMASTA VELASTA
Yrityskiinnitykset 3,8 6,2   3,7
         
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu ovat yhteismäärältään 3,2 milj. euroa.    
         
MUUT OMAT VASTUUT
Leasingvastuut 0,2 0,3    0,2 
Lunastusvastuut 1,0 1,1  1,0
         
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT (MILJ EUROA)
         
Termiinit 0,0  0,0   4,2 
Ostetut valuuttaoptiot 5,0 4,7   6,5
Myydyt valuuttaoptiot 5,0 11,6   13,7

 
Konsernilla ei ole kattamattomia eläkevastuita.
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
 
Oulunsalo 29.7.1999

JOT Automation Group Oyj
Hallitus
Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA
Jorma Terentjeff p.020 568 20 / 0400 682 112
Toimitusjohtaja
JOT Automation Group Oyj

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet