Pörssi- ja lehdistötiedotteet 1999

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Maaliskuu 18, 1999

JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU


JOT Automation Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona, huhtikuun 7. päivänä 1999 kello 16.00 Oulunsalotalossa, Oulunsalossa.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)Yhtiöjärjestyksen 11 kohdan mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

2)Hallituksen ehdotus osakepääoman ja osakkeiden nimellisarvon muuttamisesta euroiksi; nimellisarvon pienentämisestä siten, että osake jaetaan kahdeksi osakkeeksi; osakepääoman korottamisesta rahastoannilla; sekä tarvittavien muutosten tekemisestä yhtiöjärjestykseen.

a)Hallitus ehdottaa, että osakepääomaa ja osakkeiden nimellisarvoa koskevat yhtiöjärjestysmääräykset muutetaan euromääräisiksi.

b)Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakkeiden nimellisarvoa pienennetään siten, että osake jaetaan kahdeksi nimellisarvoltaan 0,16819 euroa (1,00 markkaa) olevaksi osakkeeksi siten, että uusia osakkeita tulee yhteensä 8.530.860 kappaletta ja yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nimellisarvon pienentämisen jälkeen on 17.061.720 kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 2.869.575,31 euroa.

c)Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakepääomaa korotetaan rahastoannilla siten, että yhtiön osakepääomaa korotetaan 2.869.575,31 eurosta 3.412.344 euroon. Osakepääoman korotus tapahtuu korottamalla osakkeiden nimellisarvoa lähimpään euron viidesosaan eli 0,20 euroon. Rahastoanti toteutetaan siirtämällä 542.768,69 euroa ylikurssirahastosta yhtiön osakepääomaan.

d)Hallitus ehdottaa, että kohdissa a-c ehdotettujen muutosten seurauksena yhtiöjärjestyksen 3 ja 4 kohdat muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"3. Osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on kaksimiljoonaa (2.000.000,00) euroa ja enimmäispääoma on kahdeksanmiljoonaa (8.000.000,00) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta."

"4.Osakkeiden nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on kaksikymmentä sadasosa (0,20) euroa."

3)Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamista yhtiön ja sen konserniyhtiöiden palveluksessa oleville avainhenkilöille koskevan ylimääräisen yhtiökokouksen 7.8.1998 tekemän päätöksen muuttamisesta optio-oikeuksien ehtojen kohdan 3. osalta siten, että optio-oikeutettujen henkilöiden lukumäärää nostetaan enintään neljästäkymmenestä enintään kahdeksaankymmeneen muuttamatta annettavien optio-oikeuksien lukumäärää seuraavasti:

"3. Optio-oikeuksien suuntaaminen

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen JOT Automation Group Oyj:n tai sen konserniyhtiöiden palveluksessa oleville avainhenkilöille lukumäärältään enintään kahdeksankymmentä (80) henkilöä.

Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden sitouttamis- ja kannustinjärjestelmää."

Tilinpäätös ja vuosikertomus

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, hallituksen ehdotukset 2. ja 3. kohdassa mainituiksi päätöksiksi ja yhtiön vuosikertomus ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa 31.3.1999 alkaen osoitteessa Lentokentäntie 9, 90460 Oulunsalo. Pyynnöstä vuosikertomus sekä jäljennökset em. asiakirjoista ja ehdotuksista toimitetaan osakkaalle postitse.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 2.4.1999 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan , joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään huhtikuun 6. päivänä 1999 klo 12.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella JOT Automation Group Oyj, Jaana Kenttälä, Lentokentäntie 9, 90460 Oulunsalo, puhelimitse numeroon 020 568 2700/Jaana Kenttälä, telefaksilla numeroon 0205682704 tai sähköpostilla jaana.kenttala@jotautomation.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään ennen ilmoittautumisajan päättymistä toimittamaan yhtiölle.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1998 jaetaan osinkona kaksi (2,00) markkaa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkeelle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Täsmäytyspäivä on 12. huhtikuuta 1999 ja osingon maksupäivä 19. huhtikuuta 1999, mikäli hallituksen ehdotus hyväksytään.Oulunsalossa 18.03.1999

JOT Automation Group Oyj
Hallitus

Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja