Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2000

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Ennakkotietoja JOT Automation Group Oyj:n taloudellisista luvuista vuodelle 2000

Huhtikuu 07, 2000

Ennakkotietoja JOT Automation Group Oyj:n taloudellisista luvuista vuodelle 2000


JOT Automation Group Oyj:n ja PMJ automec Oyj:n sulautumisen toteutuessa yhtiöiden hallitusten ehdottamalla tavalla tulee nykyisen JOT Automation Group Oyj:n viimeinen, 1.1.2000 alkanut tilikausi päättymään 30.9.2000. Näin ollen konserni julkaisee kaksi osavuosikatsausta, ensimmäiseltä vuosineljännekseltä 26.4.2000 ja toiselta vuosineljännekseltä 3.8.2000, sekä 26.11.2000 tilinpäätöstiedotteen 30.9.2000 päättyvältä tilikaudelta. Kombinaatiosulautumisessa syntyvän uuden yhtiön, JOT Automation Group Oyj:n, ensimmäinen tilikausi tulee olemaan 15 kuukauden pituinen eli 1.10.2000-31.12.2001.

Tässä tiedotteessa esitetyt taloudellisia lukuja koskevat arviot ja käsitykset perustuvat alustaviin lukuihin, joihin saattaa tulla muutoksia lopullisten lukujen valmistuttua. Viralliset ensimmäisen vuosineljänneksen välitilinpäätöstä koskevat luvut julkaistaan sulautumisesta päättävän yhtiökokouksen jälkeen 26.4.2000.

Liikevaihdon ja tuloksen kehittyminen

JOT-konsernin liikevaihto on kehittynyt positiivisesti. Liikevaihto 1.1.-31.3.2000 väliseltä ajalta on noin 32 miljoonaa euroa. Liikevaihto vastaavalta ajalta vuonna 1999 oli 27,6 miljoonaa euroa. JOT-konsernin tilauskanta 31.3.2000 oli noin 30 miljoonaa euroa. Tilauskanta 31.3.1999 oli 19 miljoonaa euroa. Tilauskannan kasvua voidaan pitää hyvänä. Konsernin liikevaihdon arvioidaan jatkossakin kehittyvän suotuisasti.

JOT-konserni on panostanut edelleen voimakkaasti hallitun kasvun jatkumiseen. Panostukset ovat kohdistuneet erityisesti markkinointiin, tuotekehitykseen, tuotannon kasvattamiseen, toiminnan tehostamiseen ja henkilöresurssien lisäämiseen. Tehdyt panostukset rasittavat konsernin kannattavuutta lyhyellä aikavälillä ja erityisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2000. Yhtiön johdon arvion mukaan nykyisen JOT-konsernin liikevoittoprosentti vuositasolla vuonna 2000 on noin 11 % arvioidusta liikevaihdosta. Yhtiön johdon arvion mukaan nykyisen JOT-konsernin liikevaihdon kasvu koko vuodelle 2000 on noin 60%.

Ehdotettu JOT Automation Group Oyj:n ja PMJ automec Oyj:n sulautuminen kombinaatiofuusiolla

JOT Automation Group Oyj:n ja PMJ automec Oyj:n yhtiökokoukset kokoontuvat 12.4.2000 käsittelemään varsinaisille yhtiökokouksille yhtiöjärjestysten mukaan kuuluvat asiat sekä päättämään yhtiöiden hallitusten ehdotusten mukaisesti yhtiöiden sulautumista koskevan sulautumissuunnitelman hyväksymisestä. Ilmoittautumisaika yhtiökokouksiin päättyy maanantaina 10.4.2000 kello 12.00.

Ehdotettua fuusiota koskevat toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti. Sulautumisesta syntyvien synergiaetujen vaikutuksen odotetaan alkavan varsinaisesti vuonna 2001, jolloin niiden arvioidaan olevan noin 4 - 5% arvioidusta liikevaihdosta vuositasolla.

Sulautumista koskeva tarjousesite on saatavilla internetistä osoitteista www.jotautomation.com ja www.pmjautomec.com sekä nähtävillä ja tilattavissa JOT Automation Group Oyj:n pääkonttorista osoitteesta Automaatiotie 1, 90460 Oulunsalo ja PMJ automec Oyj:n pääkonttorista osoitteesta Maksjoentie 11, 08700 Virkkala. Tarjousesite on myös saatavilla osoitteesta HEX Gate, Fabianinkatu 14, Helsinki.

JOT Automation Group on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tytäryhtiöitä yhdeksässä maassa. 31.12.1999 konsernin palveluksessa oli 601 henkilöä ja sen liikevaihto 1.1. - 31.12.1999 välisenä aikana oli 99,4 milj. euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä.

Oulunsalo, 07.04.2000

JOT Automation Group Oyj
Hallitus

Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja