Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2001

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT YHTIÖN OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSESTA SUUNNATULLA ANNILLA

Huhtikuu 27, 2001

JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT YHTIÖN OSAKEPÄÄOMAN KOROTUKSESTA SUUNNATULLA ANNILLA


JOT Automation Group Oyj:n hallitus on 27.4.2001 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2001 antaman valtuutuksen nojalla korottaa osakepääomaansa uusmerkinnällä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 90.019,76 eurolla tarjoamalla yhteensä 4.500.988 JOT Automation Group Oyj:n osaketta DNT Consulting Oy:n osakkeenomistajien merkittäväksi. Kaikki osakkeet on merkitty 27.4.2001. Osaa osakkeista koskee luovutusrajoitus, joka poistuu kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluttua. Osakeantiehdot ovat liitteenä.

Suunnatulla annilla JOT Automation Group Oyj on saattanut päätökseen osakevaihtojärjestelyn, jossa se hankki 51 % DNT Consulting Oy:n osakekannasta. JOT Automation CMS Oy hankki49 % samaisen yhtiön osakekannasta 12.2.2001 toteutetulla kaupalla, joka sisälsi osto-option nyt hankinnan kohteena oleviin osakkeisiin. DNT Consulting Oy omistaa Pretech Oy:n, joka on erikoistunut toimittamaan automaattisia kokoonpanoratkaisuja elektroniikan, matkapuhelimen ja ruiskumuoviteollisuuden tarpeisiin.

Osakepääoman korotuksen rekisteröinnin jälkeen JOT Automation Group Oyj:n osakepääoma tulee olemaan 3.565.034,16 euroa ja kokonaisosakemäärä 178.251.708 kappaletta. Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 2.5.2001 alkaen.


Oulunsalo, 27.4.2001

JOT Automation Group Oyj
Hallitus

Teijo Fabritius
Toimitusjohtaja


JOT Automation Group Oyj on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tytäryhtiöitä, osakkuusyhtiöitä sekä edustustoja 13 maassa. 31.12.2000 konsernin palveluksessa oli 746 henkilöä ja sen liikevaihto 1.1.- 31.12.2000 välisenä aikana oli 140,1 milj. euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä.


LISÄTIETOJA

Teijo Fabritius
Toimitusjohtaja
JOT Automation Group Oyj
Puh. 040 565 1782

Irma-Liisa Korhonen
Johtaja, sijoittajasuhteet
JOT Automation Group Oyj
Puh. 040 738 8325


JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Liite

OSAKEANTIEHDOT

JOT Automation Group Oyj:n (jäljempänä 'Yhtiö') hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2001 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt 27.4.2001, että Yhtiön osakepääomaa korotetaan 90.019,76 eurolla seuraavin ehdoin:

1. Osakkeiden merkintä

Osakepääomaa korotetaan 90.019,76 eurolla antamalla 4.500.988 kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,02 euron osaketta. Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen DNT Consulting Oy:n osakkeenomistajien merkittäväksi Liitteestä A ilmenevällä tavalla.

2. Merkintähinta

Osakkeiden merkintähinta on yhteensä 5.449.530 euroa eli noin 1,21 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintä tapahtuu apporttiehdoin siten, että niiden yhteenlaskettu merkintähinta 5.449.530 euroa suoritetaan kokonaisuudessaan antamalla Yhtiölle apporttina 2.193 kappaletta DNT Consulting Oy:n osaketta, joiden yhteenlaskettu arvo on vähintään 5.449.530 euroa.

3. Merkintäaika ja -paikka

Osakkeiden merkintä suoritetaan erilliseen merkintälistaan 27.4.2001 Yhtiön pääkonttorissa. Yhtiön hallitus voi pidentää merkintäaikaa.

4. Maksuehdot

Osakkeiden maksu on suoritettava luovuttamalla apportti viimeistään 27.4.2001. Yhtiön hallitus voi pidentää osakkeiden maksuaikaa.

5. Osinko-oikeus ja muut oikeudet

Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 31.12.2001 päättyvältä tilikaudelta.

Uudet osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä.


6. Syyt merkintäoikeudesta poikkeamiseen

Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeanti liittyy yritysjärjestelyn rahoittamiseen. Osakeannin kautta Yhtiö hankkii 51 % DNT Consulting Oy:n osakekannasta.

7. Perusteet osakkeiden merkintähinnan määrittämiselle

Merkintähinta on määritetty Yhtiön osakkeiden Helsingin Pörssissä 1. helmikuuta 2001 ja 20. huhtikuuta 2001 väliseltä ajalta laskettavan keskikurssin (päivän päätöskurssi) perusteella.

8. Muut seikat

Yhtiön hallitus on oikeutettu päättämän muista osakepääoman korotukseen liittyvistä seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.