Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2002

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Elektrobit Group Oyj:n henkilöstöannin merkintöjen hyväksyminen

Joulukuu 03, 2002

Elektrobit Group Oyj:n henkilöstöannin merkintöjen hyväksyminen


Elektrobit Group Oyj:n henkilöstöannin merkintäaika päättyi 29.11.2002. Yhtiön hallitus päätti henkilöstöannista 4.11.2002 varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2002 antaman valtuutuksen nojalla. Kaikki henkilöstöannissa tarjotut osakkeet on antiehtojen mukaisesti merkitty ja Elektrobit Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt tehdyt merkinnät. Tehtyjen merkintöjen määrä ylitti noin 2,5 -kertaisesti tarjolla olevien osakkeiden määrän. Ylimerkinnän johdosta hallitus päätti merkintöjen leikkaamisesta. Kaikille merkitsijöille vahvistettiin joko leikattu tai täysimääräinen merkintä konsernin henkilöstön mahdollisimman laajamittaisen motivoinnin varmistamiseksi. Osakeannin ehtojen mukaisesti ne merkitsijät, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet Yhtiön henkilöstöanteihin tai olleet Yhtiön optio-ohjelmien piirissä, asetettiin allokaatiossa etusijalle siten, että näiden merkitsijöiden merkintöjä leikattiin suhteessa vähemmän ja alle 100.000 osakkeen merkintöjä ei leikattu lainkaan.
 
Merkityt osakkeet on oltava maksettuina 13.12.2002 mennessä. Henkilöstöannin johdosta Yhtiön osakepääomaa tullaan korottamaan 80.000 eurolla antamalla 4.000.000 uutta kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,02 euron arvoista osaketta.
 
Uusilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet jo liikkeeseen laskettujen osakkeiden kanssa ja ne oikeuttavat täyteen mahdollisesti jaettavaan osinkoon yhtiön 1.1.2002 alkaneesta tilikaudesta lukien. Uusien osakkeiden tuottamat muut osakasoikeudet kuuluvat merkitsijälle osakepääoman korotuksen kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien. Osakepääoman korotus määrältään 80.000 euroa merkitään kaupparekisteriin arviolta 18.12.2002. Osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus antiehtojen mukaisesti ja ne tullaan hakemaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa niihin kohdistuvien luovutusrajoitusten päätyttyä.
 
Oulunsalossa, 3. päivänä joulukuuta 2002
 
Elektrobit Group Oyj
Hallitus