Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2002

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Huhtikuu 12, 2002

JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


JOT Automation Group Oyj:n 12.4.2002 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset tilikaudelta 2001 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille JOT Automation Group Oyj:n hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei 31.12.2001 päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinkoa. JOT Automation Group Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Mika Kettula, Tapio Tammi, Jari Eklund ja Lauri Ratia. Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastajien Oy Ernst & Young päävastuullisena tilintarkastajana Rauno Sipilä, KHT.

Varsinainen yhtiökokous päätti hyväksyä myös seuraavan hallituksen ehdotuksen:

Hallitus valtuutettiin yhden vuoden kuluessa valtuutuksen myöntävän yhtiökokouksen pitämisestä lukien päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, optio-oikeuksien antamisesta tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä, optio-oikeuksia annettaessa tai vaihtovelkakirjalainoja otettaessa oikeutetaan merkitsemään uusia kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,02 euron määräisiä osakkeita enintään 35.650.341 kappaletta, josta määrästä henkilöstön kannustamiseen voidaan käyttää enintään 4.000.000 kappaletta. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 713.006,82 eurolla. Koko valtuutuksen määrä vastaa noin 20 prosenttia tällä hetkellä rekisteröidystä osakepääomasta ja kaikista äänistä.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 4:2 §:n mukaisesta etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä oikeuden päättää merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien ehdoista. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintöjen hinnoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta poiketen voidaan valtuutuksia käyttää edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely tai henkilöstön kannustaminen. Tällaista päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuden perusteella, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin.


Oulunsalo 12.4.2002


JOT Automation Group Oyj
Hallitus

Pertti Tarvainen
Toimitusjohtaja