Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2002

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT Automation Group Oyj:n tilinpäätöstiedote

Helmikuu 14, 2002

JOT Automation Group Oyj:n tilinpäätöstiedote


Vuosi 2001 oli taloudellisesti raskas JOT Automation -konsernille. Vuoden 2000 viimeisellä neljänneksellä alkanut liikevaihdon lasku jatkui vuoden 2001 aikana. JOT Automation -konsernin liikevaihto aleni 45,7 % ja oli 76,1 (140,1) miljoonaa euroa. Liiketappio oli 15,8 miljoonaa euroa, eli - 20,7 (10,0) prosenttia liikevaihdosta, kun edellisenä vuonna kertyi liikevoittoa 14,1 miljoonaa euroa.

Merkittävin tekijä konsernin liikevaihdon ja kannattavuuden kehityksen kannalta vuonna 2001 oli telekommunikaatioteollisuuden kasvun pysähtyminen. Telekommunikaatioteollisuuden suhteellinen osuus konsernin liikevaihdosta laski 28,2 prosenttiyksikköä 41,6 %:iin. Absoluuttisesti telekommunikaation liikevaihto laski edellisestä vuodesta noin 66,1 miljoonaa euroa.

Konsernin päämarkkina-alueet ovat edelleen Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasia. Markkinatilanne on heikentynyt kaikilla markkina-alueilla, kuitenkin voimakkaimmin Keski-Euroopassa.

Katsaus tilikauden toimintaan

Toimintaympäristön muutokset vuonna 2001

Tilikautta leimasi maailmantalouden heikkeneminen ja epävakaisuus, joka näkyi asiakkaidemme lopputuotteiden kysynnän heikentymisenä kaikilla markkina-alueilla Kiinaa lukuun ottamatta. Tuotantoautomaatiomarkkinoiden kannalta toinen merkittävä tekijä oli telekommunikaatio-teollisuudessa vallitseva ennakoitua pidempi siirtymävaihe GPRS- teknologioiden täysimittaiseen hyödyntämiseen ja tulossa olevien 3G- teknologioiden käyttöönottoon.

Edellä mainituista tekijöistä johtuen pitkään jatkunut automaatiolaitteiden kysynnän kasvu taittui ja JOT Automationin asiakastoimialoille syntyi markkinatilanteeseen nähden tuotannon ylikapasiteettia. Uusia tuotantolinjoja rakennettiin tilikaudella merkittävästi aiempaa vähemmän. Asiakasyritysten investoinnit suuntautuivat olemassa olevan tuotantokapasiteetin käytön tehostamiseen sekä laitteiden modifiointiin.

Muoviosien komponenttivalmistukseen ja osakokoonpanoihin keskittyvän CMS -liiketoiminnan rooli kasvoi matkaviestinten kokoonpanotyössä. Tämä johtui lopputuotteeseen asennettavien komponenttien määrän lisääntymisestä, lopputuotteiden elinkaaren lyhentymisestä sekä markkina-aluekohtaisten tuotevariaatioiden määrän lisääntymisestä.

Maantieteellisesti telekommunikaatioteollisuus jatkoi keskittymistään Aasiaan ja erityisesti Kiinaan, jossa telekommunikaatiotuotteiden kysyntä jatkoi kasvuaan. Vastaavasti Euroopassa ja Yhdysvalloissa tuotantoyksiköitä lakkautettiin tai niiden toimintaa supistettiin.

Tilikauden aikana elektroniikkateollisuudessa toimivien yritysten liiketoiminnan keskittyminen jatkui. Sekä sopimusvalmistajien että merkkituotevalmistajien piirissä toteutettiin yritysjärjestelyjä ja yritysten välisiä yhteenliittymiä. Samanaikaisesti useat merkkituotevalmistajat jatkoivat tuotantonsa ulkoistamista sopimusvalmistajille. Automaatiotoimittajalle tämä merkitsi asiakkaiden lukumääräistä vähenemistä ja niiden koon kasvamista.

Kilpailutilanne automaatiolaitemarkkinoilla kiristyi erityisesti vakiolaitteiden osalta. Näillä markkinoilla on paljon paikallisia toimijoita ja laitteen hinnan merkitys ostopäätöksessä korostuu.

Järjestelmäliiketoiminnassa puolestaan laitteiden kustannustehokas uudistettavuus ja uudelleenkäyttö myöhemmissä tuotantoratkaisuissa ovat nousseet merkittäviksi kilpailutekijöiksi. Myös asiakkaalle tarjottavasta paikallisesta palveluista on muodostunut yksi keskeisistä investointien päätöksentekoperusteista. Yhdessä nämä luovat mahdollisuuden kehittää erilaisia palvelukonsepteja asiakkaan tuotannon tehostamiseksi.

Toimintaa sopeutettiin markkinatilanteen muutokseen

Tilikauden aikana JOT Automation -konserni toteutti heikentyneen markkinatilanteen johdosta sopeuttamistoimenpiteitä, joiden kustannusvaikutukset näkyivät merkittäviltä osin vuoden 2001 kolmannesta neljänneksestä alkaen.

Helmikuussa toimialalla tapahtuvien markkinatilanteesta johtuvien muutosten arvioitiin olevan aiempia arvioita suurempia, minkä johdosta JOT Automation -konsernissa käynnistettiin yt-neuvottelut. Neuvottelujen tuloksena kahdeksan henkilöä irtisanottiin ja 31 henkilöä lomautettiin enintään 90 päiväksi. Huhtikuussa alentuneiden matkapuhelintoimialan kasvuennusteiden todettiin johtavan edelleen tuotantoinvestointien siirtymiseen. Tehostaakseen toimintaansa JOT Automation -konserni päätti leikata kustannuksiaan kaikissa liiketoimintayksiköissään vastaamaan heikentyneen markkinatilanteen vaatimuksia. Yhtenä toimenpiteenä päätettiin vähentää henkilöstön määrää konsernin koti- ja ulkomaisissa yksiköissä. Muun muassa määräaikaisten työsuhteiden päättymisen ja irtisanomisten johdosta konsernin henkilöstön määrä väheni noin 200 henkilöllä. Muista, lähinnä toimitiloja ja tuotantoa koskevista sopeuttamistoimista, merkittävin oli Laxåssa sijaitsevan järjestelmätehtaan toiminnan lakkauttaminen. Tietojärjestelmien osalta merkittäviä investointipäätöksiä siirrettiin.

Liiketoiminta tilikaudella

Telekommunikaatioteollisuuden toimintaympäristössä tapahtuneen muutoksen nähtiin johtavan siihen, että enenevässä määrin matkapuhelimissa tarvittavien komponenttien kokoonpano suoritetaan jo osakokoonpanovaiheessa. Tämän johdosta vuoden 2000 lopulla JOT Automation päätti panostaa muoviosien osakokoonpano- ja komponenttivalmistuksen automaatioratkaisuihin (CMS) perustamalla tätä varten erillisen yksikön, JOT Automation CMS Holding Oy:n (ent. JOT Automation CMS Oy). Vuoden 2001 alussa JOT Automation -konserni hankki kahdessa eri vaiheessa DNT Consulting Oy:n osakekannan. DNT Consulting Oy omistaa 100 % JOT Automation CMS Oy:stä (ent. Pretech Oy), joka on erikoistunut toimittamaan automaattisia kokoonpanoratkaisuja elektroniikan, matkapuhelimen ja ruiskumuoviteollisuuden tarpeisiin. CMS- liiketoiminnan kehitys on täyttänyt sille hankintahetkellä asetetut tavoitteet.

JOT Automation -konsernin liikevaihto muodostui tilikauden aikana pääosin vakiolaitteiden ja osakokoonpanojen myynnistä sekä olemassa olevien tuotantolinjojen modifioinneista. Järjestelmien kysyntä oli markkinatilanteesta johtuen vähäistä. Selkeimmin tämä muutos on ollut nähtävissä Euroopassa. Ainoastaan osakokoonpano- ja komponenttivalmistuksen automaatio (CMS) liiketoiminta kehittyi odotusten mukaisesti sekä järjestelmä- että modifikaatiotoimitusten muodossa.

Markkina-alueista merkittävin oli Pohjoismaat muodostaen 36,3 % konsernin liikevaihdosta. Katsauskauden liikevaihto markkina-alueittain jakaantui seuraavasti: Pohjoismaat 36,3 (23,7) %, muu Eurooppa 30,4 (39,2) %, Aasia 16,0 (20,2) % ja Amerikka 17,3 (16,9) %. Aasiassa JOT Automation panosti asiakassuhteiden luomiseen paikallisten telekommunikaatiovalmistajien kanssa. Aasian toiminnan keskuksena toimii huhtikuussa Pekingiin, Kiinaan perustettu tytäryhtiö, jonka virallisia avajaisia vietettiin syyskuussa.

JOT Automationin asiakassegmenteistä suurin oli edelleen telekommunikaatioteollisuus, 41,6 %. Markkinatilanteen vuoksi telekommunikaatioteollisuudessa toimivat asiakkaat eivät investoineet ennakoituun tahtiin. Tilikauden liikevaihto asiakasryhmittäin jakautui seuraavasti: telekommunikaatio 41,6 (69,8) %, elektroniikan sopimusvalmistus 10,8 (10,1) %, jakelukanavaliiketoiminta 26,6 (19,6) %, osakokoonpano- ja komponenttivalmistuksen automaatio (CMS) 19,9 %, muut 1,1 (0,5) %.

Tilikauden liikevaihto tuoteryhmittäin jakaantui seuraavasti: testaus 30,0 (38,2) %, loppukokoonpano 27,3 (26,7) %, materiaalin käsittelylaitteet 29,3 (25,4) %, ja muut 13,3 (9,7) %.


Liikevaihto ja tuloskehitys

Loka-joulukuu

Tilikauden viimeisen neljänneksen aikana liikevaihtoa kertyi 16,1 (24,4) miljoonaa euroa. Viimeisen neljänneksen liiketulos oli alhaisesta liikevaihdosta johtuen heikko. Liikevoitto oli -3,6 (-2,2) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -3,1 (-3,3) miljoonaa euroa.

Liiketulokseen sisältyy noin 0,7 miljoonan euron määräiset kertaluonteiset toisaalta sopeuttamistoimista aiheutuvista ja toisaalta vaihto-omaisuuteen kohdistuvasta alaskirjaustarpeesta johtuneet erät. Jaksolla aktivoitiin tuotekehityskustannuksia 0,3 miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuu

Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset vaikuttivat merkittävästi JOT Automation -konsernin tuotteiden ja palvelujen kysyntään vuonna 2001. Tämän johdosta tilikauden myynti ja tuloskehitys olivat heikkoja.

Konsernin liikevaihto oli 76,1 (140,1) miljoonaa euroa, jossa laskua oli 45,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Viennin ja ulkomaan-toimintojen osuus liikevaihdosta oli 53,0 (109,8) miljoonaa euroa, 69,7 (78,3) %.

Liikevoitto oli - 15,8 (14,1) miljoonaa euroa eli - 20,7 (10,0) % liikevaihdosta. Konsernin tulos ennen veroja oli -15,8 (13,1) miljoonaa euroa, mikä on - 20,8 (9,4) % liikevaihdosta. Tulos oli -16,3 (9,5) miljoonaa euroa.

Sijoitetun pääoman tuotoksi muodostui - 16.6 (29,5) % ja oman pääoman tuotoksi - 49,6 (28,2) %. Pääoman tuottoprosentit on laskettu aiemman käytännön mukaisesti 12 viimeisen kuukauden perusteella. Tilikauden aikana noin 3 miljoonan euron määräiset kertaluonteiset toisaalta sopeuttamistoimista aiheutuvista ja toisaalta vaihto-omaisuuteen kohdistuvasta alaskirjaustarpeesta johtuneet erät vaikuttivat negatiivisesti tulokseen.

Konsernin tilauskanta 31.12.2001 oli 11,8 (15,5) miljoonaa euroa.

Rahoitusasema

Taseen loppusumma tilikauden lopussa aleni edellisen vuoden lopusta 9,0 miljoonaa euroa ja oli 73,6 miljoonaa euroa. Likvidit käytettävissä olevat kassavarat alenivat 18,3 (23,4) miljoonaan euroon, lyhytaikaiset saamiset alenivat 21,1 (32,7) miljoonaan euroon ja vaihto-omaisuus 11,8 (13,1) miljoonaan euroon. Lyhytaikaisista saamisista myyntisaamisten osuus oli 15,9 (25,1) miljoonaa euroa ja muiden erien osuus 5,2 miljoonaa euroa. Pysyvien vastaavien lisäys johtuu lähinnä konserniin liitetyistä uusista yksiköistä ja vaihtuvien vastaavien lasku liiketoiminnan volyymin pienenemisestä.

Vieraasta pääomasta korotonta oli 13,2 (15,9) miljoonaa euroa ja korollista 34,0 (27,8) miljoonaa euroa. Rahoituslimiitin osuus luotoista oli 9,8 miljoonaa euroa. Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli 0,3 (4,3) miljoonaa euroa positiivinen.

Omavaraisuusaste oli 37,3 (47,5) % ja nettovelkaantumisaste (gearing) 49,5 (11,2) %.

Konserni noudattaa valuuttastrategiaa, jonka tavoitteena on liiketoiminnan katteen turvaaminen kaikissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssimuutosten vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan tulevaa 12 kuukauden asianomaisen valuutan nettokassavirtaa, joka määritellään valuuttamääräisten myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Suojaustasoa on vuoden 2001 kuluessa asteittain alennettu ja tilikauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 22,0 miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehitystoiminta sekä investoinnit

JOT Automation -konserni panosti edelleen tuotteiden standardisointiin. Tuotekehitystyön seurauksena valmistuneet uudet tuotteet soveltuvat entistä paremmin erityyppisiin ja muuttuviin tuotantoprosesseihin useammilla elektroniikkateollisuuden toimialoilla. Uudistukset lisäävät kustannustehokkuutta ja joustavuutta tuotannon automatisoinnissa. Tuotteiden standardointi- ja kehityshankkeilla panostetaan tuotteiden käytettävyyteen sekä itsenäisinä laitteina että osana erilaisia järjestelmiä.

Tilikauden aikana keskimäärin konsernin henkilöstöstä oli 24,3 % tutkimus-, tuotekehitys- ja suunnittelutehtävissä. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 5,3 (7,9) miljoonaa euroa, 7,0 (5,6) % liikevaihdosta. Vuosikuluksi tutkimus- ja kehitysmenoja kirjattiin tilikaudella 4,0 miljoonaa euroa, eli 5,2 % liikevaihdosta. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot sisältävät kaikki tuotekehitysprojekteille kirjatut välittömät kustannukset.

Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin olivat yhteensä 13,4 (6,9) miljoonaa euroa. Investoinnit koostuivat pääosin uusien yksiköiden liittämisestä konserniin. Lisäksi investointiin ohjelmistolisensseihin, tuotekehitykseen sekä atk-laitteisiin ja kalustoon.

Tilikauden aikana tapahtuneet muutokset konsernirakenteessa

Helmikuussa JOT Automation Group Oyj:n tytäryhtiö JOT Automation CMS Holding Oy hankki DNT Consulting Oy:n osakekannasta 49 % noin 3,6 miljoonan markan kauppasummalla. Tehty sopimus sisälsi osto-option loppuun 51 % DNT Consulting Oy:n osakekannasta.

Loput 51 % DNT Consulting Oy:n osakekannasta hankittiin huhtikuussa toteutetulla osakevaihtojärjestelyllä. JOT Automation Group Oyj:n hallitus päätti 27.4.2001 varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2001 antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta annista DNT Consulting Oy:n osakkeenomistajille. Uusien osakkeiden, yhteismäärältään 4.500.988 kappaletta, merkintähinta määritettiin Helsingin Pörssissä 1.2.2001 ja 20.4.2001 väliseltä ajalta laskettavan keskikurssin (päivän päätöskurssi) perusteella. Taseessa osakkeet on esitetty vastaavaan arvoon.

DNT Consulting Oy omistaa JOT Automation CMS Oy:n (entinen Pretech Oy), joka on erikoistunut toimittamaan automaattisia kokoonpanoratkaisuja elektroniikan, matkapuhelimen ja ruiskumuoviteollisuuden tarpeisiin. Järjestelyllä JOT Automation -konsernin sai käyttönsä täydentävää erikoisasiantuntemusta ja olemassa olevan asiakaskunnan.

DNT-Consulting Oy:n sekä JOT Automation CMS Oy:n lisäksi konserni hankki tilikauden aikana omistukseensa Korean tasavallassa toimivan yhteisyrityksensä, JOT Automation Korea Ltd:n, koko osakekannan ja perusti tytäryhtiön, JOT Automation (Beijing) Ltd:n, Kiinaan, Pekingiin. JOT Automation (Beijing) Ltd:n toimialana on JOT Automationin tuotteiden ja kokonaisratkaisujen myynti ja markkinointi, järjestelmäintegrointi sekä ylläpitopalvelujen tuottaminen JOT Automationin asiakkaille Kiinassa.

Tilikauden viimeisen neljänneksen aikana JOT Automation Group Oyj myi osan Visual Components Oy:n osakekannasta yhtiön avainhenkilöille. Kaupan jälkeen konsernin omistusosuus yhtiöstä laski 19 %:iin. Edelleen JOT Automation Group Oyj myi omistamansa 10 prosentin osuuden ruotsalaisen Laxnet Automation AB:n osakekannasta Bo Lagerlöf Konsult AB:lle.

Tilikauden lopussa JOT Robotics Oy on sulautunut JOT Automation Oy:öön.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli tilikauden päättyessä 588 (746) henkilöä, joista 285 oli ulkomaisissa yksiköissä. Keskimääräinen henkilöstömäärä tilikaudella oli 695 (714). Tilikauden lopussa henkilöstöstä tuotannossa oli 183 (264), tuotekehityksessä ja suunnittelussa 118 (215) ja muissa tehtävissä 287 (267) henkilöä. Tilikauden aikana on panostettu henkilöstön osaamiseen järjestämällä koulutusta muun muassa JOT Akatemian puitteissa. JOT Akatemian koulutusohjelmat on laadittu konsernin henkilöstön osaamistason kohottamiseksi.

Yhtiön hallitus ja tilintarkastaja

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2001 JOT Automation Group Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Mika Kettula, Tapio Tammi, Jari Eklund, Jorma Terentjeff ja uutena jäsenenä toimitusjohtaja Lauri Ratia. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Wideri Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Reino Tikkanen, KHT. JOT Automation Group Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 4.4.2001 Mika Kettulan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

JOT Automation Group Oyj:n hallitus hyväksyi toimitusjohtaja Teijo Fabritiuksen eronpyynnön 21.1.2002 alkaen. Eroon johtivat näkemyserot konsernin operatiivisessa johtamisessa. Fabritius jatkaa JOT Automation Group Oyj:ssä hallituksen erityistehtävissä. JOT Automation Group Oyj käynnisti Fabritiuksen seuraajan etsinnän välittömästi.
JOT Automation Group Oyj:n hallitus nimitti yhtiön talousjohtaja Pertti Tarvaisen 21.1.2002 alkaen JOT Automation Group Oyj:n toimitusjohtajaksi oman toimensa ohella siihen asti, kunnes yhtiölle on nimitetty uusi toimitusjohtaja. Talousjohtaja Tarvaisen lisäksi JOT Automation Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Mika Kettula osallistuu tiiviimmin konsernin operatiivisen toiminnan kehittämiseen siihen saakka, kunnes uusi toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään.

Insinööri Juha Nurmimäki nimitettiin 21.1.2002 JOT Automation -konsernin tuotannosta vastaavaksi johtajaksi ja DI Juha Reinikka nimitettiin 11.2.2002 JOT Automation -konsernin myynnistä vastaavaksi johtajaksi. JOT Automation Group Oyj:n johtoryhmän kokoonpanoa muutettiin siten, että johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Pertti Tarvainen. Lisäksi johtoryhmään kuuluvat tuotannosta vastaava johtaja Juha Nurmimäki, tuotekehityksestä vastaava johtaja Mika Mämmelä, konsernin myynnistä vastaava johtaja Juha Reinikka, kehitysjohtaja, tekn.lis ja MBA Pekka Pesonen sekä henkilöstöjohtaja, varatuomari Ritva-Liisa Niskanen.

Amerikan aluepäälliköksi nimitettiin Jari Lotvonen. Pohjoismaat ja Eurooppa yhdistetään yhdeksi myyntialueeksi, jonka aluepäälliköksi nimitettiin Timo Jauhiainen. Aasian aluepäällikkönä jatkaa Jorma Venäläinen.

Vallitsevassa markkinatilanteessa vuoden 2001 aikana tehdyt säästötoimet ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Tästä syystä JOT Automation Group Oyj ilmoitti 11.2.2002 sopeuttavansa toimintaansa vastaamaan tämän hetkistä kysynnän tasoa. Suoritettavien toimenpiteiden tavoitteena on kannattavuuden olennainen parantaminen heikentämättä kuitenkaan toimitus- ja palveluvalmiutta. Toimenpiteiden kokonaissäästötavoite on vähintään 700.000 euroa kuukaudessa. Vaikutusten odotetaan näkyvän pääosin jo vuoden 2002 toisella neljänneksellä.

Sopeuttamistoimenpiteet kohdistuvat konsernin kaikkiin toimintoihin. Muun muassa Suomen ja USA:n tuotantoa järjestellään uudelleen ja myyntiverkoston rakennetta tarkistetaan kustannustehokkuuden parantamiseksi. Näillä toimenpiteillä JOT Automation tehostaa kansainvälistä asiakaskuntaansa palvelevaa verkostoaan. Foto-optisten komponenttien valmistukseen tarvittavien automaatiojärjestelmien liiketoimintaa koskeva selvitystyö on saatettu päätökseen ja sitä koskevat mahdolliset investointipäätökset on päätetty siirtää myöhemmäksi.

Osana sopeuttamistoimenpiteitä JOT Automation vähentää henkilöstöään konsernin koti- ja ulkomaisissa yksiköissä noin 120 henkilöllä. Konsernin Oulunsalon, Salon ja Vantaan yksiköitä koskeva yt-neuvotteluesitys annettiin 11.2.2002. Yt-neuvottelut eivät koske osakokoonpano- ja komponenttivalmistus (CMS) -liiketoiminnan yksiköitä. Suomessa yt-neuvottelut koskevat noin 80 henkilöä ja kaikkia henkilöstöryhmiä. Ulkomailla henkilöstön määrää tullaan vähentämään noin 40 henkilöllä.

Tilikauden 2002 näkymät

Taloudellisen tilanteen epävakaisuus sekä liiketoimintaympäristön muutokset luovat edelleen epävarmuutta pidemmän aikavälin ennustamiselle. JOT Automationin tulevaisuuden näkymät ovat riippuvaisia siitä, miten tuotannollisia investointeja tehdään ja tuotannon tehokkuutta lisätään sekä telekommunikaatioteollisuudessa että muilla elektroniikkateollisuuden toimialoilla.

Lyhyellä tähtäimellä näkymät ovat edelleen epävarmat. Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto tulee säilymään alhaisella tasolla. Ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta tulee lisäksi rasittamaan sopeuttamistoimista johtuvat kertaluonteiset erät ja tuloksen arvioidaan jäävän alhaisemmaksi kuin vuoden 2001 viimeisellä neljänneksellä. Yhtiö tulee keskittymään ydinliiketoimintaansa sekä kannattavuuden olennaiseen parantamiseen ja rahoituksen riittävyyden turvaamiseen.

Hallituksen esitys voitonjaoksi

Konsernin vapaa pääoma konsernitaseen 31.12.2001 mukaan on 7.147.990 euroa, josta voitonjakokelpoiset varat ovat 6.904.201 euroa. Emoyhtiön vapaa oma pääoma on taseen 31.12.2001 mukaan 17.327.168 euroa, josta voitonjakokelpoiset varat ovat 17.327.168 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2001 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa ja tilikauden tappio kirjataan yhtiön oman pääoman vähennykseksi.

Kutsu tiedotustilaisuuteen

JOT Automation Group Oyj kutsuu lehdistön ja analyytikot tiedotustilaisuuteen torstaina 14.02. klo 9.15. Tiedotustilaisuus järjestetään Helsingissä, Ravintola Savoyssa, juhlakerroksen Salikabinetissa, Eteläesplanadi 14, 00130 Helsinki.

Yhtiön taloudellinen informaatio julkaistaan samanaikaisesti suomeksi ja englanniksi. Tulostiedotteet ovat luettavissa myös Internetissä (http://www.jotautomation.com).


Oulunsalossa, 14. päivänä helmikuuta 2002

JOT Automation Group Oyj
Hallitus


Liitetiedot ladattavissa alla olevasta linkistä.