Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2003

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Maaliskuu 25, 2003

ELEKTROBIT GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


 

Elektrobit Group Oyj:n 25.3.2003 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset tilikaudelta 2002 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille Elektrobit Group Oyj:n hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei 31.12.2002 päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinkoa. Elektrobit Group Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Juha Hulkko, Mika Kettula, Tapio Tammi, ja Matti Lainema. Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Rauno Sipilä, KHT.
 
Varsinainen yhtiökokous päätti hyväksyä myös seuraavan hallituksen ehdotuksen:
 
Hallitus valtuutettiin yhden vuoden kuluessa valtuutuksen myöntävän yhtiökokouksen pitämisestä lukien päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, optio-oikeuksien antamisesta tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä, optio-oikeuksia annettaessa tai vaihtovelkakirjalainoja otettaessa oikeutetaan merkitsemään uusia kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,02 euron määräisiä osakkeita enintään 94.454.750 kappaletta. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 1.889.095  eurolla. Koko valtuutuksen määrä vastaa noin 15 prosenttia tällä hetkellä rekisteröidystä osakepääomasta ja kaikista äänistä.
 
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 4:2 §:n mukaisesta etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä oikeuden päättää merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien ehdoista. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintöjen hinnoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta poiketen voidaan valtuutuksia käyttää edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely. Tällaista päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuden perusteella, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin.
 
 
 
Oulunsalo 25.3.2003
 
Elektrobit Group Oyj
Hallitus