Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2003

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Maaliskuu 03, 2003

ELEKTROBIT GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU


Elektrobit Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina, maaliskuun 25. päivänä 2003 kello 13.00 Oulunsalo-talossa, Oulunsalossa.
 
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1 Yhtiöjärjestyksen 11 kohdan mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
 
2 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, optio-oikeuksien antamisesta tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta
 
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa valtuutuksen myöntävän yhtiökokouksen pitämisestä lukien päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, optio-oikeuksien antamisesta tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä, optio-oikeuksia annettaessa tai vaihtovelkakirjalainoja otettaessa oikeutetaan merkitsemään uusia kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,02 euron määräisiä osakkeita enintään 94 454 750 kappaletta. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 1 889 095 eurolla. Koko valtuutuksen määrä vastaa noin 15 prosenttia tällä hetkellä rekisteröidystä osakepääomasta ja kaikista äänistä.
 
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 4:2 §:n mukaisesta etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä oikeuden päättää merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien ehdoista. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintöjen hinnoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta poiketen voidaan valtuutuksia käyttää edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely. Tällaista päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuden perusteella, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin.
 
Hallituksen kokoonpano 2003
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 20 %  yhtiön osakkeista ja äänistä,  ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle 25.3.2003, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistetaan neljäksi (4) jäseneksi. Samat tahot esittävät, että hallituksen jäseniksi valittaisiin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavat suostumuksensa tehtävään antaneet henkilöt: Juha Hulkko, Tapio Tammi, Mika Kettula ja Matti Lainema.
 
Asiakirjojen nähtävillä pito
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa 18. maaliskuuta 2003 alkaen osoitteessa Automaatiotie 1, 90460 Oulunsalo. Pyynnöstä jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista ja ehdotuksista toimitetaan osakkeenomistajalle postitse.
 
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 14. maaliskuuta 2003 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaan. Rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa 14. maaliskuuta 2003.
 
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään maaliskuun 19. päivänä 2003 klo 12.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Elektrobit Group Oyj, Karoliina Bungarten, PL 45, 90461 Oulunsalo, puhelimitse numeroon 020 568 2700 /Karoliina Bungarten, telefaksilla numeroon 020 568 2704 tai sähköpostilla karoliina.bungarten@jotautomation.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä yhtiölle.
 
Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei 31.12.2002 päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinkoa.
 
Vuosikertomus
Vuosikertomus on saatavissa 14. maaliskuuta 2003 alkaen yhtiön Internet-sivuilla www.elektrobit.com ja tilattavissa osoitteesta Elektrobit Group Oyj, PL 45, 90461 Oulunsalo.
 
 
Oulunsalo, maaliskuun 3. päivänä 2003
 
Elektrobit Group Oyj
Hallitus