Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2006

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Maaliskuu 15, 2006

ELEKTROBIT GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


Elektrobit Group Oyj:n 15.3.2006 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset tilikaudelta 2005 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille Elektrobit Group Oyj:n hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2005 - 31.12.2005 jaetaan osinkoa 0,07 euroa/osake eli yhteensä 9.058.888,30 euroa ja loppuosa tilikauden voitosta jätetään yhtiön omaan pääomaan. Elektrobit Group Oyj:n yhtiöjärjestystä muutettiin niin, että hallituksen varsinaisten jäsenten määrä voi olla 3-7. Elektrobit Group Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin J.T. Bergqvist, Jukka Harju, Juha Hulkko, Matti Lainema, Juha Sipilä ja Tapio Tammi.  Jukka Harjun jäsenyyden päätettiin tulevan voimaan heti, kun yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva päätös on rekisteröity. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.
 
Varsinainen yhtiökokous päätti hyväksyä myös seuraavat hallituksen ehdotukset:
 
I. Hallitus valtuutettiin päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjalainoja otettaessa oikeutetaan merkitsemään uusia kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,10 euron määräisiä osakkeita enintään 21.332.538 kappaletta, josta määrästä henkilöstön kannustamiseen voidaan käyttää enintään 5.000.000 kappaletta. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 2.133.253,80 eurolla. Koko valtuutuksen määrä vastaa alle 20 prosenttia tällä hetkellä rekisteröidystä osakepääomasta ja kaikista äänistä. Valtuutus on voimassa ensiksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 15.3.2007 saakka.
 
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 4:2 §:n mukaisesta etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita tai vaihtovelkakirjalainaa sekä oikeuden päättää merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ehdoista. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintöjen hinnoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta poiketen voidaan valtuutuksia käyttää edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen, pääomahuoltoon tai henkilöstön kannustamiseen liittyvä järjestely. Tällaista päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan perusteella, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin.
 
II.  Yhtiökokous päätti osakeomistukseen sitouttavien optio-oikeuksien antamisesta Elektrobit-konsernin uusille johtajille.
 
Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Elektrobit Group Oyj:n toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.
 
Optio-oikeuksia annetaan yhteensä 1.750.000 kappaletta, joista hallituksen puheenjohtajalle annetaan 750.000 kappaletta ja toimitusjohtajalle 1.000.000 kappaletta. Optio-oikeudet merkitään nimellä 2006A ja ne annetaan vastikkeetta.
 
Optio-oikeuksien 2006A saaminen edellyttää toimitusjohtajan osalta, että hän on suoraan tai hänen määräysvallassaan olevan yhtiön kautta ostanut 75.000 kappaletta Elektrobit Group Oyj:n osakkeita ja hallituksen puheenjohtajan osalta, että hän on suoraan tai hänen määräysvallassaan olevan yhtiön kautta ostanut 100.000 kappaletta Elektrobit Group Oyj:n osakkeita.
 
Optio-oikeudella 2006A merkittävän osakkeen merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.3.2006 - 31.3.2006. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Optio-oikeuksilla 2006A merkittävien osakkeiden merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo.
 
Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2006A on 1.5.2009 - 31.5.2012.
 
Elektrobit Group Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2006A optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 175.000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 1.750.000 uudella osakkeella.
 
Optio-oikeuksiin oikeutetut henkilöt kuuluvat yhtiön lähipiiriin. Nämä henkilöt omistavat tällä hetkellä yhteensä enintään 1,0% yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.
 
Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on 1,3 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen.
 
Oulunsalo 15.3.2006
 
Elektrobit Group Oyj
Hallitus
 
LISÄTIETOJA 
Maija-Liisa Fors
Johtaja, sijoittajasuhteet
Elektrobit Group Oyj
Puh. 040 344 2875
 
Juha Hulkko
Toimitusjohtaja
Elektrobit Group Oyj
Puh. 040 344 5000
 
JAKELU:
 
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet