Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2006

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUS

Helmikuu 15, 2006

ELEKTROBIT GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUS


Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1. Yhtiöjärjestyksen 11 kohdan mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
 
2. Hallituksen ehdotus valtuutuksen antamisesta hallitukselle
 
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 17.3.2005 annettu valtuutus hallitukselle päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta peruutetaan käyttämättömiltä osin.
 
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamista päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjalainoja otettaessa oikeutetaan merkitsemään uusia kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,10 euron määräisiä osakkeita enintään 21.332.538 kappaletta, josta määrästä henkilöstön kannustamiseen voidaan käyttää enintään 5.000.000 kappaletta. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 2.133.253,8 eurolla. Koko valtuutuksen määrä vastaa noin 20 prosenttia tällä hetkellä rekisteröidystä osakepääomasta ja kaikista äänistä. 
 
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa ensiksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 15.3.2007 saakka.
 
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 4:2 §:n mukaisesta etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita tai vaihtovelkakirjalainaa sekä oikeuden päättää merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ehdoista. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintöjen hinnoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta poiketen voidaan valtuutuksia käyttää edellyttäen, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen, pääomahuoltoon tai henkilöstön kannustamiseen liittyvä järjestely. Tällaista päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Silloin kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnällä muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan perusteella, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin.
 
3. Optio-oikeuksien antaminen
 
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle pitkäjänteiseen osakeomistukseen sitouttavien optio-oikeuksien antamista yhtiökokouksen jälkeen valittavalle uudelle Elektrobit Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajalle sekä Elektrobit Group Oyj:n uudelle toimitusjohtajalle.
 
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi näiden henkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 1.750.000 kappaletta. Kaikki optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2006A. Hallituksen puheenjohtajalle annetaan vastikkeetta 750.000 optio-oikeutta ja toimitusjohtajalle annetaan vastikkeetta 1.000.000 optio-oikeutta.
 
Optio-oikeuksien saaminen edellyttää, että hallituksen puheenjohtaja on suoraan tai hänen määräysvallassaan olevan yhtiön kautta ostanut 75.000 osaketta ja toimitusjohtaja on suoraan tai hänen määräysvallassaan olevan yhtiön kautta ostanut 100.000 osaketta ennen optio-oikeuksien vastaanottamista.
 
Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on Elektrobit Group Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.3 - 31.3.2006. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä, kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo.
 
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.5.2009 - 31.5.2012.
 
Elektrobit Group Oyj:n osakepääoma voi 2006A-optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta yhteensä enintään 175.000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä yhteensä enintään 1.750.000 uudella osakkeella.
 
 
Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on n. 1,3 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen.
 
Muilta osin valtuutetaan hallitus tekemään asiaa koskevat ratkaisut.
 
4 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen kohtaa "6. HALLITUS" muutettavaksi siten, että hallitukseen voisi nykyisen enintään viiden sijasta kuulua enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Muutettu yhtiöjärjestyksen kohta tulisi kuulumaan seuraavasti:
 
6. HALLITUS
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään (3-7) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voi kuulua yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
5 Hallituksen kokoonpano 2006
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä,  ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle 15.3.2006, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistetaan kuudeksi (6) jäseneksi. Samat tahot esittävät, että hallituksen jäseniksi valittaisiin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavat suostumuksensa tehtävään antaneet henkilöt: J.T. Bergqvist, Juha Hulkko, Jukka Harju, Juha Sipilä, Tapio Tammi, ja Matti Lainema. Mikäli yhtiökokous päättää valita yllä esitetyt henkilöt hallitukseen, valinnee uusi hallitus samojen tahojen suosituksesta puheenjohtajakseen J.T. Bergqvistin. Hallituksen jäsenistä Jukka Harjun jäsenyyden ehdotetaan päätettävän tulemaan voimaan sitten kun yhtiöjärjestyksen muutos hallituksen jäsenten lukumäärää koskien on tullut rekisteröidyksi.
 
Asiakirjojen nähtävillä pito
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa 8. maaliskuuta 2006 alkaen osoitteessa Automaatiotie 1, 90460 Oulunsalo. Pyynnöstä jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista ja ehdotuksista toimitetaan osakkeenomistajalle postitse.
 
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 3. maaliskuuta 2006 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaan. Rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa 3. maaliskuuta 2006.
 
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava viimeistään maaliskuun 10. päivänä 2006 klo 13.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Elektrobit Group Oyj, Yhtiökokous, PL 45, 90461 Oulunsalo, puhelimitse numeroon 040 344 3322 tai telefaksilla numeroon 08 570 1304 tai yhtiön kotisivuilla osoitteessa http://www.elektrobit.com/yhtiokokous_2006/. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä yhtiölle.
 
Osingonmaksu
Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2005 jaetaan osinkoa 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2006 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 27.3.2006.
 
Vuosikertomus
Vuosikertomus on saatavissa viimeistään 8.3.2006 alkaen yhtiön Internet-sivuilla www.elektrobit.com/sijoittajat ja tilattavissa osoitteesta Elektrobit Group Oyj, PL 45, 90461 Oulunsalo.