Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2007

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Maaliskuu 14, 2007

ELEKTROBIT GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


Julkaisuvapaa 14.3.2007 kello 16.30
 
 
ELEKTROBIT GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
 
Elektrobit Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.3.2007 kello 13.00 Oulunsalossa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
 
 Osingonmaksu
 
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että voitonjakokelpoisista varoista 37 473 785 euroa jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelle eli yhteensä 14 235 395,90 euroa ja että loppuosa jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä 19.3.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 26.3.2007.
 
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallitukseen valittiin J.T. Bergqvist, Jukka Harju, Juha Hulkko, Matti Lainema, Juha Sipilä ja Tapio Tammi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti :
 
Hallituksen jäsenille palkkio on 1.700 euroa kuukaudessa. Puolipäiväisesti tehtävässään toimivan hallituksen puheenjohtajan palkkio on 15.500 euroa kuukaudessa. Mikäli hallituksen puheenjohtaja ei toimi tehtävässään puolipäiväisesti, palkkio on 2.500 euroa kuukaudessa. Yhtiöön työ- tai toimisuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Hallitustyöskentelystä aiheutuneet matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaan.
 
 
Tilintarkastajien valinta
 
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkas tajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.
 
 
Yhtiöjärjestyksen muutos
 
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi pääasiassa 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain vuoksi seuraavasti:
 
- Yhtiön toiminimeksi muutetaan Elektrobit Oyj, englanniksi Elektrobit Corporation (1 §).
 
- Yhtiön osakepääomaa, osakkeiden lukumäärää ja osakkeiden tuottamaa äänioikeutta koskevat 3, 4 ja 5 § poistetaan tarpeettomina.
 
- Toiminimen kirjoittamista koskevaa 8 §:ää muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain sanamuotoa.
 
- Kokouskutsua koskevaa 10 § muutetaan siten, että aikaisin kokouskutsun toimittamisaika on nykyisen neljän viikon sijasta kolme kuukautta ennen yhtiökokousta.
 
- Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat muutetaan vastaamaan uutta osakeyhtiölakia (11 §).
 
- Arvo-osuusjärjestelmää koskevasta 13 §:stä poistetaan tarpeeton maininta ilmoittautumispäivästä.
 
- Täsmäytyspäivämenettelyä koskeva 14 § poistetaan tarpeettomana.
 
- Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutetaan vastaavasti.
 
Hallituksen valtuuttaminen hankkimaan yhtiön omia osakkeita 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:
 
Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 12 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,66 %:ia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 
 
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
 
Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).
 
Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2008 asti.
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta            
 
Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
 
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 25.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,3 % yhtiön kaikista osakkeista.
 
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti.
 
Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2008 asti.
 
 
Oulunsalossa 14.3.2007
 
Elektrobit Group Oyj
Hallitus
 
 
Lisätietoja:
 
J.T. Bergqvist
Hallituksen puheenjohtaja
Elektrobit Group Oyj
Puh. 040 344 3889
 
Maija-Liisa Fors
Johtaja, sijoittajasuhteet
Elektrobit Group Oyj
Puh. 040 344 2875
 
 
Liitteet:
1. Yhtiöjärjestys
 
 
Jakelu:
OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
Tietoa Elektrobitistä
Elektrobit on teknologiayritys, joka on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien ympäristöjen sulautettuihin ohjelmistoihin ja laitteistoratkaisuihin. Elektrobit tarjoaa autojen ohjelmistotuotteita ja tuotekehityspalveluita, edistyksellisiä liikkuvan tietoliikenteen suunnittelu- ja tuotekehityspalveluita sekä tukiasemamoduuleita liikkuvaan WiMAX-standardiin. Elektrobitin tuotekanta kattaa myös testaus-, materiaalinkäsittely- ja prosessiautomaatiovälineet ja -laitteet. Elektrobit työllistää noin 2 000 asiantuntijaa 13 maassa. Vuoden 2006 liikevaihto oli 181,5 miljoonaa euroa. Elektrobit Group Oyj on listattu Helsingin pörssissä. www.elektrobit.com