Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2007

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Helmikuu 15, 2007

ELEKTROBIT GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS


Julkaisuvapaa 15. helmikuuta 2007 kello 8.00
 
 
ELEKTROBIT GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
 
Elektrobit Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen keskiviikkona 14.3.2007 kello 13.00 Oulunsalo-taloon, Mäntypellonpolku 10, 90460 Oulunsalo
 
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1. Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetut varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävät ja yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä tarkoitetut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
 
2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista. Muutokset johtuvat pääosin 1.9.2006 voimaan tulleesta uudesta osakeyhtiölaista, jossa ei enää edellytetä eräiden, yleensä suoraan laista johtuvien tietojen ilmoittamista yhtiöjärjestyksessä. Muutokset ovat pääosin teknisiä. Lisäksi ehdotetaan yhtiön toiminimen muuttamista.
 
Ehdotettujen muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava.
 
- Yhtiön toiminimi muutetaan muotoon Elektrobit Oyj, englanniksi Elektrobit Corporation (1 §).
 
- Yhtiön osakepääomaa, osakkeiden lukumäärää ja osakkeiden tuottamaa äänioikeutta koskevat 3, 4 ja 5 § poistetaan tarpeettomina.
 
- Toiminimen kirjoittamista koskevaa 8 §:ää muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain sanamuotoa.
 
- Kokouskutsua koskevaa 10 §:ää muutetaan siten, että aikaisin kokouskutsun toimittamisaika on nykyisen neljän viikon sijasta kolme kuukautta ennen yhtiökokousta.
 
- Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat muutetaan vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä (11 §).
 
- Arvo-osuusjärjestelmää koskevasta 13 §:stä poistetaan tarpeeton maininta ilmoittautumispäivästä.
 
- Täsmäytyspäivämenettelyä koskeva 14 § poistetaan tarpeettomana.
 
- Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutetaan edellä mainittujen muutosten takia vastaavasti.
 
3. Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus hankkimaan yhtiön omia osakkeita
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.
 
 
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
 
Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).
 
Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2008 asti.
 
4. Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.
 
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enin­tään 25.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,3 %:ia yhtiön kaikista osakkeista.
 
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti.
 
Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2008 asti.
 
HALLITUKSEN KOKOONPANO
 
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 49,2 %:ia kaikista osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistetaan kuudeksi ja että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt: J.T. Bergqvist, Jukka Harju, Juha Hulkko, Matti Lainema, Juha Sipilä ja Tapio Tammi.
 
TILINTARKASTAJIEN VALINTA
 
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 49,2 %:ia kaikista osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.
 
OSINGONMAKSU
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2006 jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.3.2007 ja osingon maksupäivä 26.3.2007 alkaen.
 
TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT JA HALLITUKSEN EHDOTUKSET
 
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävillä 7.3.2007 alkaen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennös mainituista asiakirjoista.
 
OSALLISTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
 
- rekisteröity 4.3.2007 osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon; ja
 
- ilmoittautunut yhtiökokoukseen jäljempänä kuvatulla tavalla viimeistään perjantaina 9.3.2007 kello 16.15.
 
REKISTERÖITYMINEN OSAKASLUETTELOON
 
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen Suomen Arvopaperikeskus Oy:hyn, on automaattisesti rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan tilapäisesti merkitä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on tätä varten hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta otettava yhteyttä hallintarekisteröinnin hoitajaan. Tilapäisen rekisteröinnin on oltava voimassa 4.3.2007
 
ILMOITTAUTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN
 
Osakkeenomistajan tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään perjantaina 9.3.2007 kello 16.15 seuraavasti
 
- puhelimitse     040 344 3322
- telefaksitse      (08) 570 1304
- sähköpostitse yhtiokokous@elektrobit.com tai
- postitse osoitteeseen Elektrobit Group Oyj, Yhtiökokous, PL 45, 90461 Oulunsalo.
 
VALTUUTUS
 
Jos yhtiökokoukseen osallistutaan valtuutuksen nojalla, valtakirja pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 9.3.2007 kello 16.15 yllä olevaan postiosoitteeseen.
 
VUOSIKERTOMUS
 
Vuosikertomus on saatavissa 7.3.2007 alkaen yhtiön Internetsivuilla
www.elektrobit.com/sijoittajat.
 
 
Oulunsalossa 14.2.2007
 
Elektrobit Group Oyj
Hallitus
 
 
Lisätietoja:
Maija-Liisa Fors
Johtaja, sijoittajasuhteet
Elektrobit Group Oyj
Puh. 040 344 2875
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
Tietoa Elektrobitistä
Elektrobit on teknologiayritys, joka on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien ympäristöjen sulautettuihin ohjelmistoihin ja laitteistoratkaisuihin. Elektrobit toimittaa ohjelmistojärjestelmiä ja navigointiratkaisuja autoihin, edistyksellisiä referenssipuhelimia, IP-radiotukiasemamoduuleja sekä tutkimus- ja kehityspalveluja ja testaus-, materiaalinkäsittely- ja prosessiautomaatiolaitteita elektroniikkateollisuudelle ja puhelinoperaattoreille. Elektrobit työllistää noin 2 000 asiantuntijaa 13 maassa. Vuoden 2006 liikevaihto oli 181,5 miljoonaa euroa. Elektrobit Group Oyj on listattu Helsingin pörssissä. www.elektrobit.com