Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2008

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, TAMMIKUU-SYYSKUU 2008

Lokakuu 21, 2008

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, TAMMIKUU-SYYSKUU 2008


PÖRSSITIEDOTE                                      
Julkaisuvapaa 21. lokakuuta 2008 kello 8.00 (CEST +1)
EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, TAMMIKUU-SYYSKUU 2008
EB ALENTAA TULOSOHJAUSTAAN JA VALMISTAUTUU UUSIIN KUSTANNUSSÄÄSTÖTOIMENPITEISIIN
 
YHTEENVETO HEINÄKUU-SYYSKUU 2008
 
- Liikevaihto oli 34,5 miljoonaa euroa (35,3 miljoonaa euroa, 3Q 2007), laskua 2,4 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta.  
- Liiketoiminnan liiketappio oli -11,3 miljoonaa euroa. Kertaluonteiset liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut ja luottotappiovaraukset olivat yhteensä -1,6 miljoonaa euroa, eli liiketappio oli yhteensä -12,9 miljoonaa euroa (-4,0 miljoonaa euroa, 3Q 2007).
- Liiketoimintojen kassavirta oli -7,7 miljoonaa euroa (-6,7 miljoonaa euroa, 3Q 2007). Nettokassavirta oli -7,6 miljoonaa euroa (-16,1 miljoonaa euroa, 3Q 2007).
- Omavaraisuus pysyi vahvana ja oli 69,5 prosenttia (72,1 prosenttia, 3Q 2007).
 
EB odottaa vuoden 2008 toisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan alempi kuin vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla sekä liiketoimintojen liiketappion ilman kertaluonteisia eriä olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (-15,1 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia eriä).  Aiemmin EB arvioi liikevaihdon olevan alempi ja liiketoiminnan liiketappio ilman kertaluonteisia eriä olevan parempi vuoden 2008 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna (-15,1 miljoonaa euroa).
 
EB on ilmoittanut toimenpiteistä kannattavuutensa parantamiseksi ja kustannusrakenteen sopeuttamiseksi.  Tavoitteena on saavuttaa vuotuiset noin 30 miljoonan euron kustannussäästöt vuoden 2008 ensimmäiseen vuosipuoliskoon kustannustasoon verrattuna.  Nopeasti muuttuvan ja epävarman liiketoimintaympäristön takia aiemmin ilmoitetut toimenpiteet eivät tule riittämään ja yhtiön täytyy turvata kannattavuutensa lisätoimenpiteillä. Lisätoimenpiteisiin palataan niitä koskevan suunnitelman valmistuttua.
 
EB muuttaa liikkuvaan WiMAX-teknologiaan liittyvää liiketoimintamalliaan siirtymällä omalla riskillä kehitetyistä tukiasemamoduulituotteista asiakkaiden rahoittamien vaativien WiMAX-ratkaisujen kehittämiseen.  Liiketoimintamallin muutos vähentää merkittävästi EB:n omia T&K -investointeja säilyttäen samalla mahdollisuudet kehittää ja toteuttaa vaativia liikkuvan WiMAXin ratkaisuja asiakkaille.
 
EB jatkoi myös muiden T&K -investointiensa vähentämistä, tukitoimintojen virtaviivaistamista, lisäsi resurssien täysimääräistä hyödyntämistä ja alihankinnan vähentämistä. EB käynnisti taloudellisista ja tuotannollisista syistä yhteistoimintaneuvottelut tukitoiminnoissa tavoitteenaan vähentää noin 40 henkilöä.
 
EB:N TOIMITUSJOHTAJA PERTTI KORHONEN:
 
"Keskitymme nyt kannattavuutemme merkittävään parantamiseen. Nopeasti muuttuvan ja epävarman liiketoimintaympäristön takia aiemmin ilmoitetut toimenpiteet eivät tule riittämään ja meidän täytyy turvata kannattavuutemme lisätoimenpiteillä."
 
 
TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMIKUU-SYYSKUU 2008
(Suluissa 2007 tammi-syyskuun vastaava luku ellei muuta mainita)
 
EB:n liikevaihto kasvoi 23,1 prosenttia 122,8 miljoonaan euroon (99,7 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2007). Liiketappio oli -34,2 miljoonaa euroa (-17,8 miljoonaa) sisältäen kertaluonteisia eriä ja luottotappiovarauksia yhteensä -7,9 miljoonaa euroa.  
 
Kertaluonteiset 7,9 miljoonan euron erät sisältävät
- 2,9 miljoonan euron rakennemuutoskulut maaliskuussa ilmoitetun mukaisesti Wireless-liiketoimintasegmentin uudelleenjärjestelyistä sekä EB:n sveitsiläisen tytäryhtiön Elektrobit AG:n osakkeiden myyntitappiosta ja alaskirjauksesta,
- 2,8 miljoonan euron alaskirjauksen kesäkuussa ilmoitetun mukaisesti Wireless-liiketoimintasegmentin RFID-lukijajärjestelmäliiketoiminnan liikearvojen tarkistuksesta,
- 0,6 miljoonan euron alaskirjauksen taseeseen aktivoidusta tutkimus- ja kehitysinvestoinnista,
- 0,6 miljoonan euron liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut tukifunktiossa ja
-1,0 miljoonan euron luottotappiovarauksen.
 
Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 22,5 prosenttia 44,6 miljoonaan euroon (36,4 miljoonaa). Liiketappio oli -9,8 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa) sisältäen edellä mainitut 1,0 miljoonan euron luottotappiovaraukset. Tämä johtui joidenkin laajojen asiakasprojektien heikosta kannattavuudesta, jatkuvista pitkäaikaisista investoinneista autojen ohjelmistotuotteisiin, sekä laajentumisesta Ranskaan, Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Näillä edelleen jatkuvilla investoinneillaan EB rakentaa perustaa asemalleen maailman johtaviin kuuluvana auto-ohjelmistoratkaisuiden toimittajana.
 
Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 24,3 prosenttia 77,9 miljoonaan euroon edellisen vuoden vastaavasta ajasta (62,6 miljoonaa). Liikevaihtoon sisältyy kertaluonteista lisenssien vähäkatteista kauttalaskutusta noin 3 miljoonaa euroa. Liiketappio, joka sisältää aiemmin mainitut 6,3 miljoonan euron kertaluonteiset erät, oli -23,6 miljoonaa euroa
(-18,7 miljoonaa). Syinä olivat
-          merkittävät ja alun perin arvioitua suuremmat T&K -investoinnit liikkuvan WiMAX-standardin mukaisiin tukiasemamoduulituotteisiin
-          WiMAX-tukiasemamoduulituotteiden liikevaihdon kertymisen viivästyminen,
-          langattoman tietoliikenteen emulointi- ja suunnittelutyökalujen markkinoiden ja niiden myötä myynnin nopea hidastuminen,   
-          radioverkkoratkaisujen T&K -palvelujen heikentynyt kysyntä ja odotettua kovempi hintakilpailu vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla,
-          investoinnit RFID-lukijajärjestelmien kehittämiseen ja näiden järjestelmien niukka kysyntä vuoden ensimmäisellä puoliskolla,
-          odotettua hitaampi matkaviestinratkaisujen T&K -palvelujen kysyntä kolmannella vuosineljänneksellä 2008.
 
Katsauskauden tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat 30,5 miljoonaa euroa (25,1 miljoonaa) eli 24,8 prosenttia liikevaihdosta (25,2 prosenttia), josta 1,0 miljoona euroa aktivoitiin taseeseen. Aiemmin ilmoitettujen toimenpiteiden mukaisesti EB jatkaa T&K -investointiensa sopeuttamisesta kestävälle tasolle.
 
 
 
- Liiketoimintojen rahavirta -24,1 miljoonaa euroa (-18,4 miljoonaa).
- Omavaraisuusaste 69,5 % (72,1 %).
- Nettovelkaantumisaste -32,2 %(-29,7 %).
 
 
VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
 
Konsernin liikevaihto ja tulos, MEUR
 
3Q 08
2Q 08
1Q 08
4Q 07
3Q 07
Liikevaihto
34,5
41,0
47,3
44,6
35,3
Liikevoitto /-tappio
-12,9
-13,3
-8,0
-2,4
-4,0
Tulos ennen veroja
-14,4
-13,6
-7,7
-3,3
-4,0
Katsauskauden tulos
-14,6
-13,5
-7,7
-3,3
-4,0
 
 
Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin, MEUR
 
3Q 08
2Q 08
1Q 08
4Q 07
3Q 07
Automotive
15,9
13,2
15,5
16,2
14,5
Wireless
18,5
27,7
31,7
28,2
20,4
Koko konserni
34,5
41,0
47,3
44,6
35,3
 
 
Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %
 
3Q 08
2Q 08
1Q 08
4Q 07
3Q 07
Aasia
0,9
2,6 %
2,1
5,2 %
2,0
4,3 %
2,0
4,5 %
4,4
12,5 %
Amerikat
7,1
20,7 %
12,7
31,0 %
18,5
39,2 %
14,5
32,5 %
7,4
20,9 %
Eurooppa
26,4
76,7 %
26,2
63,8 %
26,8
56,5 %
28,1
63,0 %
23,5
66,5 %
 
Liikevaihto (ulkoinen) ja tulos liiketoimintasegmenteittäin sekä muu liiketoiminta, MEUR
 
3Q 08
2Q 08
1Q 08
4Q 07
3Q 07
Automotive
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 
15,9
-4,1
 
13,2
-4,1
 
15,5
-1,6
 
16,2
1,0
 
14,5
0,5
Wireless
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 
18,5
-8,1
 
27,7
-9,1
 
31,7
-6,5
 
28,2
-4,1
 
20,4
  -5,2
Muu liiketoiminta
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 
0,1
-0,7
 
0,1
-0,2
 
0,1
0,1
 
0,1
0,7
 
  0,3
0,7
Yhteensä
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 
34,5
-12,9
 
41,0
-13,3
 
47,3
-8,0
 
44,6
-2,4
 
35,3
  -4,0
 
 
LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN PÄÄTAPAHTUMAT HEINÄKUU-SYYSKUU 2008  
 
EB:n raportointi perustuu 1.1.2008 alkaen sen kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.
 
 
AUTOMOTIVE
 
Automotive-liiketoimintasegmentti koostuu auto-ohjelmistotuotteista, jälkimarkkinalaitteiden navigointiohjelmistoista (henkilökohtaiset navigointilaitteet) sekä autoteollisuuden T&K -palveluista johtaville autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille (Tier 1) ja autoteollisuuden sirutoimittajille. EB tarjoaa asiakkailleen asiakaskohtaisia ratkaisuja, jotka koostuvat ohjelmistotuotteista, suunnittelupalveluista ja integroinnista.
 
Liiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä kasvoi 9,0 prosenttia 15,9 miljoonaan euroon (14,5 miljoonaa euroa, 3Q 2007). Liiketappio, joka sisälsi luottotappiovarauksia 1,0 miljoonaa euroa, oli -4,1 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa, 3Q 2007). Kannattavuutta heikensivät merkittävät tuotekehitysinvestoinnit ja maantieteellinen laajentuminen, joidenkin laajojen asiakasprojektien heikko kannattavuus ja tiettyjen asiakastilausten siirtyminen neljännelle vuosineljännekselle. Liiketoiminta jatkoi kasvuaan mutta odotettua hitaammin.
 
EB laajensi kolmannella vuosineljänneksellä automotive-liiketoimintansa maailmanlaajuista toimituskykyä.  Heinäkuussa EB osti ranskalaisen Net Consulting & Services S.A.R.L -yrityksen, joka nyt muodostaa EB:n automotive-liiketoiminnan perustan Ranskassa. Elokuussa EB käynnisti automotive-toiminnot Kiinassa, Shanghaissa ja Pekingissä. Yhdysvalloissa EB on työskennellyt Fordille vuoden 2008 alusta kehittämällä Fordin menestyksekkään autojen langattoman palveluyhteyden (Sync) ja viihdealustan seuraavia versioita.   
 
 
WIRELESS
 
Wireless-liiketoimintasegmentti koostuu seuraavista liiketoiminnoista:
- Langattomat ratkaisut, joka käsittää matkaviestinratkaisut ja radioverkkoratkaisut,
- Langattomat viestintätyökalut,
- RFID-lukijajärjestelmät.
 
Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä väheni 9,3 prosenttia 18,5 miljoonaan euroon (20,4 miljoonaa euroa vuoden 2007 vastaavana aikana) Liiketappio oli -8,1 miljoonaa euroa (-5,2 miljoonaa). Nämä johtuivat ennakoidusta Terrestar-projektin liikevaihdon pienenemisestä, langattoman tietoliikenteen emulointityökalujen odotettua hitaammasta myynnistä, matkaviestinratkaisujen T&K -palvelujen odotettua hitaammasta kysynnästä sekä liikkuvan WiMAX-standardin tukiasemamoduulituotteiden merkittävistä kehitysinvestoinneista.
 
EB ilmoitti 1.10.2008 muuttaneensa liikkuvaan WiMAX-teknologiaan liittyvää liiketoimintamalliaan siirtymällä omalla riskillä kehitetyistä tukiasemamoduulituotteista asiakkaiden rahoittamien vaativien liikkuvan WiMAXin ratkaisujen kehittämiseen. EB myi liikkuvan WiMAXin kantataajuusohjelmistotoimintonsa Nokia Siemens Networksille. Osapuolet ovat sopineet jatkavansa yhdessä WiMAX-kantataajuusohjelmiston tuotekehitystä niin, että Nokia Siemens Networks ostaa EB:ltä tuotekehityspalveluita. Sopimuksen mukaan EB saa oikeuden käyttää tulevaisuudessa WiMAX-kantataajuusohjelmistoa ja sen versioita vaativien asiakasratkaisujen kehittämiseen. Liiketoimintamallin muutos pienentää merkittävästi EB:n T&K -investointeja säilyttäen samalla mahdollisuudet kehittää ja toteuttaa vaativia liikkuvan WiMAXin ratkaisuja asiakkaille.
 
Kolmannen vuosineljänneksen alusta lähtien EB muutti Wireless-liiketoimintasegmentin toimintamallia yhdistämällä matkaviestinratkaisut ja radioverkkoratkaisut langattomien ratkaisujen Wireless Solutions (WS) -liiketoiminnaksi.  Muutoksen myötä EB pystyy parantamaan kannattavuutta toimintaa tehostamalla, palvelemaan nykyisiä asiakkaitaan entistä joustavammin, sekä hakeutumaan uusille markkina-alueille ja hankkimaan uusia langattomien ratkaisujen vahvaa liikekumppania tarvitsevia asiakkaita. EB aikoo jatkaa uuden ja uudelleenkäytettävän aineettoman omaisuuden (IP) luomista yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja hyvin kohdennetuin omin investoinnein. EB tarjoaa edelleen asiakkailleen kehitys- ja integrointipalveluja sekä referenssisuunnittelua, koska palvelut ovat tärkeä osa ratkaisujen tarjontaa. Lisäksi EB keskittyy hyödyntämään ainutlaatuista yhdistettyä päätelaite- ja infrastruktuuriosaamistaan.
 
Langattoman tietoliikenteen emulointi- ja suunnittelutyökalujen myynti oli vähäistä verrattuna vuoden 2007 vastaavaan aikaan erityisesti Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Heikko myynti johtui LTE-standardin tutkimuksen ja kehitysohjelmien testaustyökaluinvestointien sekä laajan liikkuvan WiMAX-verkon käyttöönoton toistuvista myöhästymisistä. Vahvistaakseen johtavaa markkina-asemaansa EB toi markkinoille uuden radioverkkoemulaatioalustan WiMAX, LTE- ja 4G-testaukseen ja esitteli ensimmäisen uuteen alustaan pohjautuvan tuotteen.
 
UHF RFID-lukijajärjestelmien tuotekehitys eteni ja avaimet-käteen-ratkaisuja toimitettiin automarkkinoiden tuotantosovelluksiin. Yksittäisten hankkeiden koko pysyi pienenä markkinan koostuessa enimmäkseen pilotti- ja kokeiluhankkeista.
 
 
MARKKINANÄKYMÄT
 
Elektroniikan ja ohjelmistojen osuus autoissa on kasvanut, ja ohjelmistojen hyödyntämisen odotetaan jatkossakin lisääntyvän. Suurin osa autoteollisuuden innovaatioista ja differentiaatiosta perustuu ohjelmistoihin ja elektroniikkaan ja standardiohjelmistoratkaisujen käytön odotetaan kasvavan. Vuosina 2007-2015 autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoiden arvioidaan kasvavan Euroopassa keskimäärin 15 prosenttia vuodessa (Frost & Sullivan).  Ohjelmistointegraatio, auton käyttöliittymä eli HMI (human machine interfaces) ja kannettavien laitteiden liittäminen ajoneuvoihin ovat haasteita teollisuudelle. (Strategy Analytics). Näihin haasteisiin vastaaminen vaatii uusia innovatiivisia ratkaisuja. Epävakaa maailmantalous vaikuttaa huomattavasti autojen kysyntään ja siten autoteollisuuden taloudelliseen tulokseen.  Lisäksi polttoaineiden kallistuminen ja yleistynyt huoli hiilidioksidipäästöistä siirtää kysyntää vähäpäästöisiin autoihin. Näistä johtuvat teollisuuden epävarmuudet voivat vaikuttaa auto-ohjelmistohankkeiden ajoitukseen ja laajuuteen.
 
Liikkuvan WiMAXiin liittyvän kaupallisen markkinan käynnistyminen on viivästynyt. WiMAX-operaattoripalveluiden päämarkkinat ovat käynnistyneet ensimmäisissä kaupungeissa Yhdysvalloissa.  
 
Älypuhelinten määrän osuuden odotetaan tulevina vuosina kasvavan edelleen, mikä johtuu nopeasti lisääntyneestä uusien ominaisuuksien ja palvelujen kysynnästä (Canalys). Tuotekehityspalvelujen markkinoiden hintapaine kiristää katteita. Tämä on voimistanut tarvetta siirtää teollisuutta ulkomaille. Tästä huolimatta houkuttelevia erityisalueita on säilynyt alalla (OVUM). Moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaaminen, joka käsittää sekä päätelaiteet että verkot, on käynyt yhä tärkeämmäksi monimutkaistuvan langattoman teknologian teollisuudessa.
 
Langattoman viestinnän työkalujen markkinat ovat olleet heikot. Soluverkkotekniikat (HSDPA, HSUPA, 3GPP LTE, MIMO) ja radioverkkotekniikat (langaton WiMAX, WiBRO) eivät ole vielä luoneet odotetunlaista kysyntää kehitystyökaluille. Tulevaisuudessa LTE-kehityksen odotetaan vauhdittavan kysyntää.
 
UHF RFID-lukijajärjestelmän markkinoiden kasvu on viivästynyt. Markkinat ovat alkaneet muuttua vähitellen kokeiluista ja pilottihankkeista kaupallisiin toteutuksiin.  Maailman RFID-lukijajärjestelmämarkkinoiden arvioitiin aiemmin kasvavan 2006-2011 keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa (VDC), mutta nyt niiden uskotaan jonkin verran supistuvan talouden odotetun taantuman takia.
 
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA HEINÄ-SYYSKUU 2008
 
EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointeja seuraavilla alueilla:
- Autoteollisuuden ohjelmistotuotteet ja -työkalut,
- Liikkuvan WiMAX-standardin radiotukiasemamoduulituotteet,
- Radiokanavaemulaattorituotevalikoima.
 
Kolmannen vuosineljänneksen tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat yhteensä 8,9 miljoonaa euroa (9,4 miljoonaa euroa, 3Q) eli 25,7 prosenttia liikevaihdosta (26,6 prosenttia vuonna 2007).
 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
 
- EB ja Nokia Siemens Networks tiedottivat 1.10.2008 WiMAX-teknologiaan liittyvästä jatkokehitysyhteistyöstä. Sopimuksen mukaan EB myy WiMAX-kantataajuusohjelmistotoimintonsa Nokia Siemens Networksille. Osapuolet ovat sopineet jatkavansa yhdessä WiMAX-kantataajuusohjelmiston tuotekehitystä siten, että Nokia Siemens Networks ostaa EB:ltä tuotekehityspalvelua. EB saa käyttää lisenssipohjaisesti WiMAX-kantataajuusohjelmistoa ja sen jatkoversioita WiMAX-teknologiaan perustuvien vaativien asiakasratkaisujensa kehittämiseksi.
 
- EB alensi liikevaihto- ja tulosennustettaan lokakuun alussa sekä ilmoitti lisätoimenpiteistä kannattavuutensa parantamiseksi ja kustannusrakenteen sopeuttamiseksi. Yhtenä toimenpiteistä yhtiö aloitti taloudellisista ja tuotannollisista syistä yhteistoimintaneuvottelut tukitoimintojensa henkilöstön kanssa, tavoitteenaan vähentää noin 40 henkilöä.
 
 
TOIMENPITEET KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEKSI
 
EB on tiedottanut 1.10.2008 toimenpiteistä kannattavuutensa parantamiseksi ja kustannusrakenteensa tehostamiseksi. Tavoitteena on saavuttaa yhteensä noin 30 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt vuoden 2008 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna.
 
Kustannusrakenneohjelmassa on kolme pääosaa: laskutettavuuden ja käyttöasteen lisääminen, T&K -investointien sopeutus kestävälle tasolle ja tukitoimintojen kustannuksien sopeuttaminen.  
 
 
VUODEN 2008 TOISEN VUOSIPUOLISKON NÄKYMÄT
 
EB keskittyy vuoden 2008 toisella vuosipuoliskolla kannattavuuden parantamiseen.
 
Yllä esitettyjen toimenpiteiden yhtiön kannattavuuden parantamiseksi ja kustannusrakenteen sopeuttamiseksi arvioidaan alkavan vaikuttaa vuoden 2008 viimeisellä vuosineljänneksellä. Nopeasti muuttuva ja epävarma liiketoimintaympäristö on vaikuttanut yhtiön näkymiin. Aiemmin ilmoitetut toimenpiteet eivät tule olemaan riittäviä ja yhtiön täytyy toteuttaa lisätoimenpiteitä turvatakseen kannattavuutensa. Lisätoimenpiteisiin palataan niitä koskevan suunnitelman valmistuttua.
 
Yleisempi markkinakatsaus liiketoimintojen tilanteeseen esitetään Markkinanäkymät-osiossa.
 
EB odottaa vuoden 2008 toisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan alempi kuin vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla sekä liiketoimintojen liiketappion ilman kertaluonteisia eriä olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (-15,1 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia eriä).  Aiemmin EB arvioi liikevaihdon olevan alempi ja liiketoiminnan liiketappion ilman kertaluonteisia eriä olevan parempi vuoden 2008 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna (-15,1 miljoonaa euroa).
 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
 
Kansainvälisen talouden hidastuminen voi vaikuttaa EB:n palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa sekä kysynnän määriin liittyviä että hinnoittelupaineita. Se voi myös lisätä luottotappioiden riskiä. Kuluvalla tilikaudella yhtiön liiketoimintaan liittyy seuraavia riskejä:
 
Tuotekehityspalveluliiketoiminnan riskit liittyvät pääasiassa asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuuteen, heidän valintoihinsa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä sekä toisaalta heidän päätöksiinsä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, projektiresurssien kasvattamiseen, tärkeimpien teknologiakomponenttien ajoitukseen ja markkinoiden kilpailuun, jotka kaikki voivat vaikuttaa T&K -palvelujen kysyntään ja hintoihin. Lisäksi on olemassa T&K -palvelujen myynnin tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä. Riskejä voi aiheuttaa myös tietoliikenneverkkotoimittajien uudelleenjärjestäytyminen.
 
Teknologiatuoteliiketoiminnan riskit liittyvät mahdollisiin markkinoiden viivästyksiin (etenkin liikkuvan WiMAXin ja RFID-lukijatuotteiden alueilla), asiakkaiden tuoteostojen ja tilausten kokoon ja ajoitukseen sekä näiden lyhyeen ennakoitavuuteen, tuotekehitysprojektien viivästyksiin, asiakassopimuksiin perustuviin aktivointeihin, varastojen arvostusriskeihin ja suunniteltua suurempia T&K -kustannuksia aiheuttaviin tuotekehityksen teknologiariskeihin. Uusista tuotteista sekä nykyisiltä että tulevilta asiakkailta odotettua liikevaihtoa koskevat tavalliset ajoitusriskit.
 
Lisätietoja EB:ia koskevista riskeistä ja epävarmuuksista on yhtiön verkkosivuilla www.elektrobit.com .
 
 
TASE JA RAHOITUS
 
Taseen 30.9.2008 päivättyjä lukuja on verrattu 31.12.2007-taseeseen (1 000 euroa).  
 
 
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella:
 
 
Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 60,2 miljoonaa euroa (78,8 miljoonaa euroa 31.12.2007). Lyhytaikaisissa veloissa ei-korolliset ostovelat ja muut velat olivat 29,1 miljoonaa euroa (33,2 miljoonaa, 31.12.2007).
 
Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 18,2 miljoonaa euroa (19,6 miljoonaa, 31.12.2007).
 
Bruttoinvestointien määrä oli katsauskaudella 8,5 miljoonaa euroa, sisältäen korvausinvestoinnit ja Net Consulting & Services S.A.R.L -yhtiön hankinnan. Nettoinvestointien määrä oli katsauskaudella -9,3 miljoonaa euroa, sisältäen aiemmin mainittujen erien lisäksi muissa pitkäaikaisissa sijoituksissa olleen sijoitussalkun purkamisen sekä Elektrobit AG:n ja Kiinteistö Oy Automaatiotie 1:n myynnistä aiheutuneet erät. Katsauskauden kokonaispoistojen määrä oli 12,6 miljoonaa euroa, joka sisältää yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 4,8 miljoonaa euroa.
 
Korolliset velat olivat katsauskauden päättyessä 25,8 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:
 
 
Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 69,5 prosenttia (70,9 prosenttia vuoden 2007 lopussa).
 
Katsauskauden lukuihin sisältyy pakollisia varauksia 1,9 miljoonaa euroa.
 
EB:n valuuttastrategian tavoitteena on liiketoiminnan katteen turvaaminen muuttuvissa markkinaoloissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian mukaan suojataan asianomaisen valuutan tulevaa 12 kuukauden nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 34,9 miljoonaa euroa.
 
HENKILÖSTÖ
 
EB työllisti vuoden 2008 tammi-syyskuussa keskimäärin 1772 henkilöä. Syyskuun lopussa yhtiössä oli 1780 työntekijää (1725 vuoden 2007 lopussa). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä. 
 
LIPUTUSILMOITUKSET
 
Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9 §:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.
 
 
Oulu 21.10.2008
 
EB, Elektrobit Oyj
Hallitus
 
Lisätietoja:
Pertti Korhonen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5148
 
Outi Torniainen
Viestintä- ja markkinointijohtaja
Puh. 040 512 1375
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
 
KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN KOSKIEN EB:N KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOSTA
 
EB, Elektrobit Oyj järjestää vuoden 2008 kolmannen vuosineljänneksensä tulosta koskevan tiedotustilaisuuden lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille
 
21.10.2008 kello 10.30-11.30
Espoossa
Keilasatama 5
 
Tilaisuus lähetetään audio webcastina, ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä Internetissä WebEx:in kautta. Tilaisuus pidetään englanniksi.
 
Seurataksesi kokousta Internetissä
2. Anna nimesi ja sähköpostiosoitteesi
3. Anna kokoussalasana: Kok!ous103
4. Klikkaa "Join Now"
 
Teknisissä ongelmissa lisäohjeita löytyy osoitteesta: http://www.elektrobit.com/webcast/instructions tai soittamalla numeroon 040 344 5476.
 
Osallistujat voivat esittää kysymyksiä sekä paikan päällä että soittamalla seuraavaan telekonferenssinumeroon: 020 699 101, PIN: 670560#.
 
Tapahtuman taltiointi on saatavilla EB:n kotisivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat myöhemmin tiedotustilaisuuspäivänä. Esitysaineisto on saatavilla samassa osoitteessa osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.
 
ANALYYTIKKOJEN KONSENSUSENNUSTE
 
EB päivittää yhtiötä koskevan konsensusennusteen noin viikkoa ennen tulosjulkistusta analyytikoiden analyysien perusteella. Viimeisin konsensusennuste on luettavissa EB:n verkkosivuilta www.elektrobit.com/sijoittajat.
 
21.10.2008
EB, Elektrobit Oyj
Konserniviestintä
 
 
 
 
EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2008
(tilintarkastamaton)
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.
 
 
 
 
 
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
 
Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet:
Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.
 
Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:
Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.
 
Varoihin, velkoihin, omaan pääomaan, tulokseen tai rahavirtoihin vaikuttavien poikkeuksellisten erien luonne ja määrä:
Pitkäaikaisissa varoissa ollut sijoitussalkku markkina-arvoltaan 10,6 miljoonaa euroa purettiin ja varat siirrettiin rahavaroihin katsauskauden aikana.
 
Investointien rahavirrat katsauskaudella sisältävät joulukuussa 2007 tehdyn kiinteistökaupan kauppahinnan suorituksen 13,1 miljoonaa euroa. 
 
Kiinteistö Oy Automaatiotie 1 kaupan seurauksena pitkäaikaiset varat vähenivät 6,0 miljoonaa euroa ja korolliset velat 6,0 miljoonaa euroa.
 
Katsauskauden tulos sisältää kertaluontoisia liiketoimintojen uudelleenjärjestelykuluja 3,5 miljoonaa euroa, liikearvojen alaskirjauksia 2,8 miljoonaa euroa, 0,6 miljoonan euron alaskirjauksen taseeseen aktivoidusta tutkimus- ja kehitysinvestoinnista sekä 1,0 miljoonan euron luottotappiokirjauksen.
 
Maksetut osingot:
Yhtiökokouksen 14.3.2008 päätöksen mukaisesti osinkoa maksettiin 0,02 euroa osakkeelle eli yhteensä 2.588.253,80 euroa. Osingon maksupäivä oli 28.3.2008.
 
 
 
Osavuosijakson päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat, joita ei ole otettu huomioon tilinpäätöslaskelmissa:
Osavuosijakson päättymisen jälkeen ei olennaisia tapahtumia.
 
Konsernin rakenteessa osavuosijaksolla tapahtuneet muutokset:
Katsauskaudella EB myi 100 prosenttia Elektrobit AG:n osakekannasta sekä 100 prosenttia Kiinteistö Oy Automaatiotie 1:n osakekannasta.
 
Katsauskaudella EB osti 100 prosenttia ranskalaisen Net Consulting & Services S.A.R.L yhtiön osakekannasta. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta EB:n taseeseen tai tulokseen.