Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2008

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Maaliskuu 14, 2008

EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


Julkaisuvapaa 14. maaliskuuta 2008 kello 15.15 (EET)
 
EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
 
EB, Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.3.2008 kello 13.00 Elektrobit Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Automaatiotie 1, Oulunsalo. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2007 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
 
Osingonmaksu
 
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelle eli yhteensä 2.588.253,80 euroa. Jakamatta jätetty osa tilikauden voitosta päätettiin siirtää voittovarojen tilille. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 19.3.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 28.3.2008.
 
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallitukseen valittiin J.T. Bergqvist, Jukka Harju, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti.
 
Hallituksen jäsenille palkkio on 2.000 euroa kuukaudessa. Puolipäiväisesti tehtävässään toimivan hallituksen puheenjohtajan palkkio on 16.500 euroa kuukaudessa. Yhtiöön työ- tai toimisuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Hallitustyöskentelystä aiheutuneet matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaan.
 
Tilintarkastajien valinta
 
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.
 
Yhtiöjärjestyksen muutos
 
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi seuraavasti.
 
- Yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan siten, että yhtiön kotipaikka on Oulu.
 
- Yhtiön toimialaa koskeva yhtiöjärjestyksen 2 § päivitetään seuraavasti: Yhtiön toimialana on auto- ja  elektroniikkateollisuuden ohjelmistojen, laitteiden ja muiden tuotteiden suunnittelu, valmistus ja myynti, tuotekehitys- ja muiden palveluiden tuottaminen sekä muu teollinen toiminta. Yhtiö voi hallinnoida tuote- ym. oikeuksia sekä harjoittaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, arvopapereiden ja kiinteistöjen hallintaa ja kauppaa sekä muuta sijoitustoimintaa.
 
Hallituksen valtuuttaminen hankkimaan yhtiön omia osakkeita
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.
 
Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 12.500.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,66 %:ia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
 
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
 
Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).
 
Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2009 asti.
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.
 
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 25.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,32 %:ia yhtiön kaikista osakkeista.
 
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti.
 
Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2009 asti.
 
Optio-oikeuksien antaminen Elektrobit -konsernin avainhenkilöille
 
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta Elektrobit -konsernin avainhenkilöille seuraavasti.
 
Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.
 
Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 4.200.000 kappaletta, joista 1.400.000 merkitään tunnuksella 2008A, 1.400.000 tunnuksella 2008B ja 1.400.000 tunnuksella 2008C. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 4.200.000 yhtiön uutta osaketta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 3,1 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.
 
Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Elektrobit Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:ssä tammikuussa 2009, tammikuussa 2010 ja tammikuussa 2011. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
 
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2008A 1.4.2012-31.3.2014, optio-oikeuksilla 2008B 1.4.2013-31.3.2015 ja optio-oikeuksilla 2008C 1.4.2014-31.3.2016.
 
Oulunsalossa 14.3.2008
 
Elektrobit Oyj
Hallitus
 
 
Lisätietoja:
 
J.T. Bergqvist
Hallituksen puheenjohtaja
Elektrobit Oyj
Puh. 040 344 5148
 
Päivi Vasankari
Lakiasiainjohtaja
Elektrobit Oyj
Puh. 040 344 2794
 
 
Liitteet:
 
1. Yhtiöjärjestys
2. Optioehdot
 
 
JAKELU:
 
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
EB, Elektrobit Oyj
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2007 liikevaihto oli 144,3 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. www.elektrobit.com